2 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27747

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SERT DOKU VE YUMUŞAK DOKU LASER SİSTEMİ VE DİŞ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden :


KAT KARŞILIĞI BİNA YAPIM İHALE İLANI

Malatya Belediye Başkanlığından :


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4’ÜNCÜ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET GÜRÜLTÜ FİGÜR ANALİZÖRÜ (NOISE FIGURE ANALYZER)VE 1 ADET GÜRÜLTÜ KAYNAĞI (NOISE SOURCE SNS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):


8 KALEM MALZEME SATIN ALIMI VE MONTAJI İŞİ YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERT DOKU VE YUMUŞAK DOKU LASER SİSTEMİ VE DİŞ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden :

Sert Doku ve Yumuşak Doku Laser Sistemi ve Diş Ünitesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/536984

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   S.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Şems-i Tebrizi Mah.Ankara Cad. No:6 – 42151 - Karatay/KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   (332) 350 70 05-5262-5263 – Faks: (332) 352 93 81

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Sert Doku ve Yumuşak Doku Laser Sistemi ve Diş Ünitesi

b) Teslim yeri                                 :   CİF-S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

c) Teslim tarihi                               :   Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 90 (doksan) takvim günü içinde yüklenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Odası

b) Tarihi ve saati                            :   11/11/2010 Perşembe günü saat 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. A) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Bilgi Kayıt Sistemi kapsamında teklif ettikleri malzemelerin, TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemine kayıt edildiğine Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına ve kod numarası alındığına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunulacaktır. B) TİTUBB Bilgi kayıt sistemine kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve firmalar adı altında bayiliklerin kayıtlı olduklarına dair belgelerde ihale dosyaları içerisinde sunulacaktır. C) TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemi Kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1. İhale dokümanı Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde görülebilir ve 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 11/11/2010 Perşembe günü saat 09:00’a kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

14- Söz Konusu İhale 4734–4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8456/1-1


KAT KARŞILIĞI BİNA YAPIM İHALE İLANI

Malatya Belediye Başkanlığından :

İdaremizce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık teklif usulü ile Malatya Yeşiltepe Sosyal Tesis ve Ticaret Merkezi Binası Kat Karşılığı Yapım İşi İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.

İLİ                                                          :  MALATYA

İLÇESİ                                                   :  MERKEZ

MAHALLESİ                                        :  YEŞİLTEPE

ADA NO                                               :  3353

PARSEL NO                                         :  2 NOLU

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  8766 M2

CİNSİ                                                     :  ARSA

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ      :  4.712.080,00 -TL

GEÇİCİ TEMİNAT                              :  141.362,40 -TL

İHALE TARİHİ VE SAATİ                 :  12/11/2010 Cuma GÜNÜ SAAT 14:30

Yapılacağı yer                                        :  Malatya Belediyesi Encümen Salonu

A. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:218 Merkez/MALATYA adresinde bulunan Malatya Belediyesi Hizmet binasındaki Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

B. İhaleye teklif verecek istekliler ihale dokümanlarını mesai saatleri içinde, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:218 Merkez/MALATYA adresinde bulunan Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilir ve isterlerse 500,00 TL karşılığında temin edilebilirler.

C. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 12/11/2010 salı günü saat 14:30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonuna verilmek üzere Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz).

D. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

E. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) ŞİRKETLERDEN:

- Tüzel kişiler için; (ihalenin yapıldığı tarihten en çok 1 (bir) ay önce alınmış) kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicilinden şirketi temsil ve ilzam yetkisinin nasıl kullanılacağı ile yetkili olanların isimleri ile bunların noterden onaylı imza sirküleri.

- Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),

- Geçici Teminatı nakit ise makbuz aslı ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden) Teminat mektubu verilecek ise limit dahili, teminat mektuplarının asılları, ve Banka Teyit yazısı.

- Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,

- Noter tasdikli imza beyannamesi.

- Şirket olarak katılacakların şirket yetki belgesi,

b) ŞAHISLARDAN:

- Noter tasdikli imza beyannamesi.

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Geçici Teminatı nakit ise makbuz aslı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) Teminat mektubu verilecek ise limit dahili, teminat mektuplarının asılları, ve Banka Teyit yazısı.

- Tebligat için adres gösteren (kanuni ikametgah) bildirimi,

- İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),

c) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirküleri (2010 yılı tasdikli),

d) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi.

e) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmiş sureti,

f) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile veya aslının İdareye ibraz edilmiş sureti,

g) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak yer görme belgesi.

h) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif mektupları ((İhale dosyasını posta ile gönderecekler için)

i) Muhammen bedelin en az % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da fınans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

j) İhale konusu işin adına alınmış 2886 Sayılı Yasaya uygun (limit içi süresiz) 141.362,40 -TL tutarındaki geçici teminat mektubu veya Halk Bankası Malatya Merkez Şubesi Şubesindeki (TR29 0001 2009 5580 0007 0000 01) nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 141.362,40 -TL tutarındaki geçici teminat banka dekontu,

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e , f) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır

F. Belgeler zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 12/11/2010 Cuma günü saat 14:30 a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

G. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

H. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dahil tüm giderler (vergi, resmi harç, KDV sözleşme giderleri) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İ. İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların ortakları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur

J. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde Sözleşmeyi imzalamadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

K. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır. Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz.

L. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

8448/1-1


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4’ÜNCÜ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET GÜRÜLTÜ FİGÜR ANALİZÖRÜ (NOISE FIGURE ANALYZER)VE 1 ADET GÜRÜLTÜ KAYNAĞI (NOISE SOURCE SNS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı ihtiyacı, 1 adet Gürültü Figür Analizörü (Noise Figure Analyzer) ve 1 adet Gürültü Kaynağı Cihazı (Noise Source SNS), teknik bilgi formlarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlarında belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik bilgi formlarının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/11/2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik bilgi formlarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik bilgi formlarına uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8417/1-1


AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda pafta, ada, parsel ve mesahaları belirtilen arsaların satış işi ihalesi 09.11.2010 Salı günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

a. Kanuni İkametgah,

b. Tebligat İçin adres göstermesi

c. Noter tasdikli imza sirküsü,

d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

e. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

f. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığından alınacak ( Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ) ilişiksiz belgesi,

g. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

h. Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğini belirten dilekçe.

İhale bedelinin % 50’si ihale onayını müteakip 15 gün içerisinde her türlü yasal harç ve vergisi ile birlikte yatırılır, geri kalan % 50’si ise 6 eşit taksitte ödenir. Her türlü harç ve vergiler fiyatlarımıza dahil değildir.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Şartnameleri Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görebilir, ihaleye katılmak isteyenler aşağıda belirtilen bedeller karşılığında şartname almak zorundadır.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Mesahası

m2 Fiyatı

m2 Bedeli

Teminat % 3

Şartname Bedeli

Vasfı

1

Dadaşkent

1804

1

8.761,17

50

438.058,50

13.141,76

100

Konut

2

Dadaşkent

1781

1

8.502,25

50

425.112,50

12.753,38

100

Konut

3

Dadaşkent

1777

3

2.021,26

50

101.063,00

3.031,89

100

Konut

4

Dadaşkent

1824

2

295,63

50

14.781,50

443,50

100

Konut

5

Dadaşkent

1761

10

220,05

50

11.002,50

330,08

100

Konut

6

Dere Mah. (Y.kent)

5917

1

324,35

450

145.957,50

4.378,73

100

Ticaret

7

Dere Mah. (Y.kent)

5908

2

5.307,00

350

1.857.450,00

55.723,50

100

Özel Sağlık Alanı

8

Dere Mah. (Y.kent)

6276

1

5.456,50

225

1.227.712,50

36.831,38

100

Ticaret

9

Dere Mah. (Y.kent)

6277

1

269,09

450

121.090,50

3.632,72

100

Ticaret

10

Dere Mah. (Y.kent)

6280

1

7.389,97

225

1.662.743,25

49.882,30

100

Konut

11

Dere Mah. (Y.kent)

6286

1

276,97

450

124.636,50

3.739,10

100

Ticaret

12

Kayakyolu

6540

1

1.871,52

300

561.456,00

16.843,68

100

Konut

13

Kayakyolu

6714

1

3.093,46

450

1.392.057,00

41.761,71

100

Ticaret

14

Kayakyolu

6038

1

3.681,00

450

1.656.450,00

49.693,50

100

Konut

15

Kayakyolu

6040

1

2.825,00

350

988.750,00

29.662,50

100

Konut

16

Kayakyolu

6068

1

1.023,46

450

460.557,00

13.816,71

100

Konut

17

Kayakyolu

6068

2

1.199,63

450

539.833,50

16.195,01

100

Konut

18

Kayakyolu

6068

3

1.179,40

450

530.730,00

15.921,90

100

Konut

19

Kayakyolu

6068

4

1.224,28

450

550.926,00

16.527,78

100

Konut

20

Kayakyolu

6068

5

1.277,26

450

574.767,00

17.243,01

100

Konut

21

Kayakyolu

6072

1

1.066,68

500

533.340,00

16.000,20

100

Konut

22

Kayakyolu

6072

2

1.212,60

500

606.300,00

18.189,00

100

Konut

23

Kayakyolu

6072

3

1.334,06

500

667.030,00

20.010,90

100

Konut

24

Kayakyolu

6072

4

1.228,50

500

614.250,00

18.427,50

100

Konut

25

Kayakyolu

6072

5

1.120,05

500

560.025,00

16.800,75

100

Konut

26

Kayakyolu

6072

6

1.056,09

500

528.045,00

15.841,35

100

Konut

27

Kayakyolu

6671

1

1.282,59

300

384.777,00

11.543,31

100

Konut

28

Kayakyolu

6671

5

1.609,91

300

482.973,00

14.489,19

100

Konut

29

Kayakyolu

6671

6

667,19

300

200.157,00

6.004,71

100

Konut

30

Kayakyolu

6154

2

4264,00

300

1.279.200,00

38.376,00

100

Konut

31

Kayakyolu

6667

2

2.017,57

300

605.271,00

18.158,13

100

Konut

32

Kayakyolu

6080

2

659,09

200

131.818,00

3.954,54

100

Konut

33

Kayakyolu

6155

2

3.504,00

300

1.051.200,00

31.536,00

100

Konut

34

Kayakyolu

6671

2

751,77

300

225.531,00

6.765,93

100

Konut

35

Kayakyolu

6671

3

527,09

300

158.127,00

4.743,81

100

Konut

36

Kayakyolu

6713

2

1928,49

300

578.547,00

17.356,41

100

Konut

37

Kayakyolu

6066

2

1.495,67

500

747.835,00

22.435,05

100

Konut

 

İlan olunur.

8470/1-1

—— • ——

ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):

İhale ilanı 19.10.2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MYD-DT-2010/27-HİZ-1800 referanslı dosya konusu Kuruluşumuz ihtiyacı olarak yurt dışından ithal edilen yatırım ve işletme malzemelerinin (anahtar teslimi bazında sipariş edilen projeler hariç) 2 yıl süreyle Gümrük Müşavirliği / Gümrükleme Hizmetleri ihalesinin, ihale dokümanlarındaki diğer tüm şartlar aynen geçerli olmak kaydıyla, İdari Şartnamenin “TEKLİF KONUSU” başlıklı 2.maddesi ile Sözleşmenin “SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı 3.maddesinin “EÜAŞ dilediği işini Gümrük Müşavirine yaptırmayıp, bizzat ikmal ve intaç edebilir veya bir başka Gümrük Müşavirine ikmal ve intaç ettirebilir.” şeklindeki d) ve e) bentleri ihale dokümanından çıkarılmıştır.

İdari Şartnamenin “B)YETERLİK İÇİN İSTENEN BELGELER” başlıklı k) bendi ile “İHALE İLANI”nın 4.1.12.maddesi aynen “Gümrük Müşaviri gümrükleme işi ile doğrudan ilgili olan veya yardımcı hizmetler için çalıştırdığı personelini görevlerini de belirterek liste halinde bildirecektir. Ayrıca Gümrük Müşaviri sahip olduğu araçlarını liste halinde bildirecektir.” şeklinde olup, bahse konu bent ve madde ise  “Gümrük Müşaviri gümrükleme işi ile doğrudan ilgili olan veya yardımcı hizmetler için çalıştırdığı personelini görevlerini de belirterek liste halinde bildirecektir.” şeklinde değiştirilerek, ihale dokümanındaki diğer tüm şartlar aynen geçerli olmak üzere 05.11.2010 - 14:00 olan ihale tarih ve saati 22.11.2010-14:00 olarak değiştirilmiştir.

8451/1-1


8 KALEM MALZEME SATIN ALIMI VE MONTAJI İŞİ YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden :

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, Borik Asit Fabrikası Basınçlı Hava Ünitesinde Bulunan Atlas Copco Marka Kurutucularda Kullanılmak Üzere 8 Kalem Malzeme Satın Alımı ve Montajı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır.

İhale Kayıt No                           :   2010 / 531521

1. İdarenin

a) Adresi                                     :   Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b) Telefon-Faks Numarası         :   0 274 461 34 00 – 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi         :   emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale konusu işin

Niteliği, Türü ve Miktarı :

 

Sıra No

Malzeme Adı ve Özellikleri

Ölçü

Birimi

Miktarı

1

Gösterge 1202885400

Adet

2

2

Desiccant 1617603405

Adet

2

3

Silencer-cd2 1617616403

Adet

4

4

Service Kit 9090203890

Adet

2

5

Desiccant (145 Kg.)-Activ.AL52

Adet

7

6

Silencer 1617616401

Adet

6

7

Desiccant 1617603404

Adet

2

8

Service Kit Cd230 (2901099600)52

Adet

1

 

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan sokak No:2 Tel: 0.312. 294 20 00- Çankaya / ANKARA)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 09.11.2010 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 - Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi – Saati: 09.11.2010–14.00

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3.Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8447/1-1