1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden :

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından :

Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden : ANKARA

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden :

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Sağlık Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığından :

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden :

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüze bağlı Erzurum, Sivas, Van, Konya, Diyarbakır, Trabzon ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere sınavla aşağıda belirtilen sayıda stajyer sanatçı alınacaktır.

1 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1,2,4,5,6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve ayrıca sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

2 - Adayların en az 4 yıl lisans düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir tiyatro okulundan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

3 - Stajyer Sanatçı sınavına girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde atanacakları Tiyatro Müdürlüklerinde Stajyerlik süresi de dâhil olmak üzere en az 6 yıl görev yapmayı kabul edeceklerine ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde tayin talebinde bulunmayacaklarına dair Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan taahhütnameyi imzalamak zorundadırlar.

4 - Sınav 20/10/2010 - 28/10/2010 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri (İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi) Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde genişletilmiş sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınava başvurunun fazla olması halinde sınav tarihleri uzatılacaktır.

5 - Adaylar uygulamalı sınavda kendilerinin seçtiği iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.

6 - İsteklilerin en geç 15/10/2010 günü mesai bitimi olan 17:30’a kadar görev istek formu, nüfus cüzdanı örneği, tasdikli öğrenim belgesi, taahhütname ve 2 adet fotoğrafla birlikte şahsen veya posta ile Ankara’da Küçük Tiyatro binasında bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar başvurularında il tercihi yapmayacaklardır. Görev istek formları ve taahhütnameler Tiyatro Müdürlüklerimizden ve Genel Müdürlüğümüze ait www.devtiyatro.gov.tr adresinden temin edinilebilir. Postadan meydana gelebilecek gecikme ve aksaklıklar kabul edilmeyecektir.

7 - Sınava girecek adayların listesi ve sınava girecekleri günler sınavdan önce yukarıdaki web sitemizde açıklanacaktır.

8 - Sınav giriş belgeleri adaylara sınav günü verilecektir.

 

ÜNVANI

GÖREV YERİ

ADEDİ

Stajyer Sanatçı

Diyarbakır

7

 

Erzurum

7

 

Sivas

8

 

Van

10

 

Trabzon

1

 

Konya

5

 

Adana

4

 

TOPLAM

42

 

Duyurulur.

7556/1-1


Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla, boş bulunan 7. ve 8. derece kadrolar için mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü mezunlarından (9) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

d) Üniversitelerin mühendislik (inşaat mühendisliği) fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

e) 01/01/2010 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

g) ÖSYM tarafından (A grubu) kamu personeli seçme sınavında (KPSSP5) 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvurulardan yüksek puan alan en fazla 180 kişiye aday belgesi verilecektir.),

h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş olmak.

2-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;

1) Başkanlığa hitaben yazılmış, hangi yabancı dilden sınava katılmak istenildiğini belirten ve ikametgâh adresini ve var ise iş adresini de ihtiva eden dilekçe (İş başvuru formu),

2) Geçerlilik süresini doldurmamış (2009 ve 2010 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

3) Öz geçmiş (Aday tarafından kendi el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, anne ve babasının isimleri, meslekleri ve hâlen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği okulların adı, bulunduğu yer ve bitirme yılları, yüksek okulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı hakkındaki bilgileri ihtiva eden)

4) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanın örneği veya fotokopisi),

5) Memurluğa girişe engel teşkil edecek sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan.

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığına, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğuna ilişkin yazılı beyanı,

8) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

9) Sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş (4) adet renkli vesikalık fotoğraf,

3-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

1) İki grup olmak üzere, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarında okutulan dersler,

2) Yabancı dil: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri,

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4-SINAV BAŞVURUSU

Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen ya da postayla 08/11/2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresine) yapılır.

Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 08/11/2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

5- YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE GİRİŞ BELGESİ

İsteklilerin İş Başvuru Formunu ve diğer form örneklerini, Teftiş Kurulu Başkanlığından (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresinden) şahsen ya da www.bayindirlik.gov.tr internet adresinden temin etmeleri mümkündür. Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 230 26 75 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Yazılı Sınav, 28/11/2010 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecektir.

Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 11/11/2010 tarihine kadar Bakanlığımızın www.bayindirlik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Aday Belgesi”, 12/11/2010 Cuma günü saat 15:30’a kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verilecek, elden alınmayan belgeler adayların İş Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine postayla gönderilecektir.

Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesinin kendilerine ulaşmaması ya da kaybedilmesi durumunda adaylar kimliklerini ibraz ederek sınava girebilirler.

Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) bulundurulması gerekmektedir.

Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Adaylar sınavda hesap makinesi kullanabileceklerdir.

6- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Her konu grubu için tam not 100’dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, yabancı dil dışındaki her konu grubu için alınan notun 60’tan ve bu notlar ortalamasının 65’ten, yabancı dil notunun da 50’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacaklardır.

Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca adayın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.

Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 65'ten aşağı olmaması şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.

Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak, varsa aynı sayıdaki aday kadar da yedek aday olarak belirlenir.

Adayların sıralanmasında sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

Duyurulur.

7381/1-1


Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından :

BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI’NA YETERLİK SINAVI İLE YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA

TOPLULUKLAR UZMANI ALINACAKTIR

Başbakanlığınca 5978 sayılı yasanın geçici 1/5 maddesince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak belirtilen şartlar çerçevesinde yazılı ve sözlü yarışma sınavıyla aşağıda belirtilen dillerde ve sayılarda uzman personel alınacaktır. Yazılı sınav 06 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Diller          Miktar

Almanca     : 3 adet

Arnavutça  : 1 adet

Boşnakça   : 1 adet

Bulgarca     : 1 adet

Çince          : 1 adet

Fransızca   : 2 adet

Hollandaca : 1 adet

İngilizce     : 2 adet

Rusça         : 2 adet

Toplam      14 adet

Belirtilen dillerde yeterli başvurunun olmaması halinde İdarenin kararıyla belirtilen sayılarda değişiklik yapılabilir.

BAŞVURU ve YETERLİK SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

Sınava katılacaklarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibariyle yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında, yurtiçinde veya yurtdışında Başkanlığın görev alanı ile ilgili çalışıyor olmak veya bu alanlarda eğitim almış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, ilahiyat, iletişim fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Almanca, Arnavutça, Boşnakça,  Bulgarca, Çince, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, Rusça  dillerinden KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olma ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak,

e) Sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını aşmamış olmak,

şartları aranır.

YETERLİK SINAVI

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav soruların özelliğine göre test veya klasik usullerde olabilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınavda;

a) Başkanlığın görev alanına giren konular,

b) Genel kültür ve genel yetenek,

konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar sözlü sınava çağırılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın tarihi ve yeri www.devlet.gov.tr adresinden ilan edilecek ve sonuç adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü sınavda adayın;

a) Çalışacağı alandaki bilgi birikimi,

b) Yabancı dili kullanabilme düzeyi,

c) Kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,

d) Muhakeme gücü,

e) Görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı,

f) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önüne alınarak, her bir başlık ayrı ayrı değerlendirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü sınavda en az yetmiş puan almak kaydıyla, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen başarı sıralaması dikkate alınarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın isimleri belirlenecek ve liste halinde www.devlet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınavı kazananların uzman kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Sınavı kazananların uzmanlığa atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

BAŞKANLIĞIN GÖREV ALANINA GİREN KONULAR

24.03.2010 tarih ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Başkanlığın görev alanları belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular Başkanlığımız internet adresinden temin edilecek “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıda talep edilen belgelerin şahsen, elden veya posta yoluyla teslimi yoluyla yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 15 Ekim 2010 saat 18.00’dır. Postadaki gecikmeler ve belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Paris Caddesi Ali Dede Sokak No: 8   06540 Aşağı Ayrancı/ANKARA

Tel : +90 (312) 467 70 10 - 41

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahiplerinin www.devlet.gov.tr adresinden temin edecekleri “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

a) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Sonuç Belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans veya yüksek lisans diploması veya o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınav sonu belgesi,

c) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Yazılı özgeçmiş,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf,

7538/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden :

ANKARA

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2010 yılında alınmış, adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam (31) mükellefe ait kararlar tebliğ edilmek istendiğinde; muhatapların adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle tebligat işlemleri yapılamamıştır.

Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S.

NO

ADI VE SOYADI

BİLİNEN SON ADRESİ

ENCÜMEN TARİH VE SAYISI

CEZA MİKTARI

1

Niva Restaurant (İzzettin TAŞ)

Ahmet Mithat Efendi Sokak No.10

22.06.2010 - 2762.38

144.-TL

2

Ertan Murat ÖZONUR

Bestekar Sokak No.49/B

13.07.2010 - 3220.38

575.-TL

3

Lal Restaurant (Mehmet TUZLUKAYA)

Uğur Mumcu Caddesi No.64/B

13.07.2010 - 3178.38

2.908.-TL

4

Eydost Pavyon Eğl. Turz. Tic. Ltd. Şti.

Talatpaşa Bulvarı No.146/E

13.07.2010 - 3235.38

575.-TL

5

Özgür ŞİMŞEK

Turan Güneş Bulvarı No.34/2

13.07.2010 - 3174.38

11.632.-TL

6

Özgür ŞİMŞEK

Turan Güneş Bulvarı No.34/2

13.07.2010 - 3175.38

23.264.-TL

7

Tevhide Sema ARKAN

Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No.15/C

27.07.2010 - 3447.38

144.-TL

8

Tamer DEMİRCİ - Emre AYKENT

Bahçelievler 52.Sokak (eski 6.Sokak) No.3/5

01.07.2010 - 2967.38

575.-TL

9

Heydi Güzellik Salonu (Naciye KARTAL)

Yavuzevler Sokak No.12/B

01.07.2010 - 2984.38

727.-TL

10

Nevide YILDIRIM

Ş.Mustafa Doğan Sokak No.43/A

22.06.2010 - 2773.38

144.-TL

11

Mustafa KIRBAŞ

Tunus Caddesi No.77/3

02.03.2010 - 0839.38

144.-TL

12

Flamingo Masaj Salonu (Songül DOĞAN)

Uğur Mumcu Caddesi No.56/3

01.07.2010 - 2973.38

144.-TL

13

Tuncay KANAT

Mürsel Uluç Mahallesi 752.Cadde No.86/20

06.07.2010 - 3096.16

144.-TL

14

FB Berrak Su Ticaret Ltd. Şti.

Birlik Mahallesi 450.Cadde No.11/A

12.01.2010 - 0115.38

141.-TL

15

Engin IŞIKDEMİR

Birlik Mahallesi 441.Cadde No.21/A

23.02.2010 - 0735.38

144.-TL

16

İlkiz Kahvehanesi

Yıldızevler Mahallesi 713.Sokak No.5/D

13.04.2010 - 1553.38

144.-TL

17

Nezih İnternet Kafe (Rıdvan BİLİCİ)

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.18/B

01.06.2010 - 2352.38

144.-TL

18

Özgür ŞİMŞEK

Turan Güneş Bulvarı No.34/2

24.06.2010 - 2814.38

727.-TL

19

Özgür ŞİMŞEK

Turan Güneş Bulvarı No.34/2

24.06.2010 - 2815.38

1.454.-TL

20

Özgür ŞİMŞEK

Turan Güneş Bulvarı No.34/2

01.07.2010 - 2974.38

2.908.-TL

21

Özgür ŞİMŞEK

Turan Güneş Bulvarı No.34/2

01.07.2010 - 2975.38

5.816.-TL

22

Hamza CANAYAKIN

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.14/5

01.07.2010 - 2969.38

144.-TL

23

Galip KILIÇARSLAN

Hoşdere Caddesi No.191/C

22.06.2010 - 2722.38

144.-TL

24

Ertan Murat ÖZONUR

Bestekar Sokak No.49/B

17.08.2010 - 3768.38

575.-TL

25

Naz-ı Gıda İnş. Turz. San. ve Tic .Ltd. Şti.

Meşrutiyet Caddesi (Karanfil Sokak) No.10/A

05.08.2010 - 3646.38

575.-TL

26

Naz-ı Gıda İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meşrutiyet Caddesi (Karanfil Sokak) No.10/A

05.08.2010 - 3645.38

575.-TL

27

Müslüm YÜKSEL

Willy Brand Sokak No.7/A

16.03.2010 - 1109.38

144.-TL

28

Veli Reşat KAYALI

Willy Brand Sokak No.7/A

15.06.2010 - 2633.38

144.-TL

29

Tamer DEMİRCİ 

Bahçelievler 6.Cadde No.3/1

22.06.2010 - 2745.38

144.-TL

30

Tamer DEMİRCİ

Bahçelievler 6.Cadde No.3/5

22.06.2010 - 2746.38

144.-TL

31

Tamer DEMİRCİ

Bahçelievler 52.Sokak No.3/5

17.06.2010 - 2679.38

144.-TL

7332/1-1

—— • ——

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi İkitelli Organize Sanayi Sitesi S.S.Giyim San. Kopp 3.Ada A Blok 306 adresinde ticari merkezi bulunan Elif Örme Tekstil Telekomünikasyon Tur. İnş. Gıda İth. İhr. Ltd. Şti. adına tanzimli 29.05.2003 tarihli 71974 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Müdürlüğümüzce onaylı 7149/05.08.2003 6921/01.07.2004 sayı ve tarihli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyadan kaynaklanan uyuşmazlık ile ilgili aşağıda miktarları belirtilen gümrük vergisi, katma değer vergisi, gecikme zammı "oranında faiz ilişkin tahakkuk adı geçen firmaya tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmış, ancak anılan firma tarafından herhangi bir başvuru ve ödemede bulunulmadığından 19.02.2010/3404 ve 28.05.2010/5765 tarih/sayılı 2 adet Ödeme Emri düzenlenmiş fakat adı geçen firmanın bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, aşağıda içeriğine ait kamu alacağının detayı belirtilen söz konusu Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebliği ile Tebligat Tüzüğü'nün 46, 47 ve 49. Maddeleri uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

1-IM006921/01.07.2004

 

2-IM007149/05.08.2003

 

KDV                               :

6.483,61.-TL

KDV                              :

106.551.-TL

Gümrük Vergisi              :

569,19.-TL

Gümrük Vergisi            :

9.562.-TL

Gecikme faizi                 :

17.748,89.-TL

Gecikme faizi               :

206.100,58.-TL

 

NOT : Faizler 31.12.2007 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat tarihinde ayrıca hesaplanacaktır.

7539/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Pursaklar İlçesi 95311 ada 1,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller Konut Alanı-Yol ve 95329, 95311, 95312 ve 95313 nolu adaların çevrelediği Park Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

7506/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2004/155300 (Başmakçı Entegre İlçe H.)

2005/94402 (Başmakçı Entegre İlçe H.)

2005/129465 (Başmakçı Entegre İlçe H.)

2005/123561 (Kurşunlu Entegre İlçe H.)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1- Afyon Başmakçı Entegre İlçe Hastanesi Baştabipliği

2- Çankırı Kurşunlu Entegre İlçe Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

1- Başmakçı/Afyon

2- Kurşunlu/Çankırı

Adresi

 

Tel-Faks

 

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Biorenk Tıbbi Hizmetler Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Kenan Baytemur

Adresi

Rüzgarlı Cad. Soydaşlar Sokak No:10/12 Ulus/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

16322495844

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kızılbey V.D./ 176 020 1613

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: Ankara/168393

Oda Sicil No:52/3828

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

7516/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/77313, 2008/105952, 2008/79988, 2008/105982,

2008/76598, 2008/105996, 2009/121149,

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Siirt İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Merkez/Siirt

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı

Özbel İşhanı Kat:6

Tel-Faks

0484 223 23 49-0484 223 23 34

Posta Kodu

56030

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Cihangir Peker

 

Adresi

Bahçelievler Mahallesi Güreş Caddesi No:6 Merkez/Siirt

 

T.C. Kimlik No.

50011123496

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7260076316

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

102811

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7515/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2- Doçent kadroları daimi statüdedir,

3- Doçent Kadrosuna başvuran adayların, Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir,

4- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 adet dosyayı eklemeleri,

5- Yardımcı Doçent adaylarının   yabancı dil sınavı  20/10/2010 Çarşamba günü saat 10.00  da Eğitim Fakültesinde  yapılacaktır.

6- Tüm adayların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde atanmak istedikleri kadroyu belirten bir dilekçe ile Rektörlüğümüze başvurmaları, dilekçelerine özgeçmiş, öğrenim belgesi, nüfus cüzdan örneği eklemeleri,

7- Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecek, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

ÜNVANI

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ADET-DERECE

ADET-DERECE

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

*1   -   1

1   -   3

*Doçentlik unvanını Dinler

Tarihi alanında almış olmak

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

1   -   5

 

İlahiyat Fakültesi

Din Felsefesi

 

1   -   3

 

Hadis

 

1   -   3

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

*1   -   3

*Çevre güvenliği ve çevre etiği

konularında çalışmaları olmak

TOPLAM

1

5

 

7497/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten diliekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Postada meydana gelecek geçikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR

 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Ses Eğitimi (Şan) doktorası yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

 

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği anabilim dalında Doktora yapmış, Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçentliğini almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

ANASANAT DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Tekstil anasanat dalı lisans mezunu, Uygulamalı Sanatlar anasanat dalında Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik yapmış, Plastik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Profesör

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış olmak.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Özel Hukuk anabilim dalında Yüksek lisans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında Doktora yapmış, Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) alanında Doçentliğini almış olmak.

Yöneylem

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu, İşletme anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçentliğini almış olmak.

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

Maliye anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Maliye alanında Doçentliğini almış olmak.

Mali Hukuk

Doçent

1

Maliye (Mali Hukuk) anabilim dalında Yüksek lisans, Maliye anabilim dalında Doktora yapmış olmak.

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

İşletme bölümü lisans mezunu, İşletme (Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği) anabilim dalında Yüksek lisans, İşletme anabilim dalında Doktora yapmış, Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçentliğini almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Şehircilik

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama Programında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Planlama alanında Doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

Metalurji Mühendisliği anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Endüstri Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Cevher Hazırlama

Profesör

1

Maden Mühendisliği alanında Doktora yapmış, Maden Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Cevher Hazırlama

Profesör

1

Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama) bölümünde Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Maden Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

Jeoloji Mühendisliği (Uygulamalı Jeoloji) bölümünde Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Yer Bilimleri Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

Makina Mühendisliği (Makina Teorisi ve Dinamiği) anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Makine Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Cevher Hazırlama

Doçent

1

 

Maden İşletme

Doçent

1

Maden Mühendisliği (Maden İşletme) anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Maden Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Neonatoloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Gastroentrolojisi Yandal ihtisası yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Hematoloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Gastroentroloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

 

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olmak.

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Biokimya ve Klinik Biokimya Uzmanı olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

 

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

 

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

 

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Profesör

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

 

Nöroloji

Profesör

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Hematolojisi Yandal ihtisası yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Genetik Hastalıkları alanında 5 yıl deneyimli olmak.

Aile Hekimliği

Doçent

1

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Romatoloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Romatoloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

 

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

 

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği) anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

ÜNVANI

 

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Profesör

 

1

Fizyoterapi Rehabilitasyon bilim dalında Yüksek lisans, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim dalında Doktora yapmış, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

Profesör

 

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

Doçent

 

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ÜNVANI

 

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Doçent

 

1

Kulak -Burun-Boğaz (Odioloji) anabilim dalında Yüksek lisans, Kulak-Burun-Boğaz anabilim dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları bilim dalında Doktora yapmış, Odyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

ANASANAT DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Profesör

1

Korno Programı Yüksek lisans, Müzik anasanat dalında Sanatta Yeterlik yapmış, Müzik alanında Doçentliğini almış olmak.

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

Viyola programında Yüksek lisans, Müzik anasanat dalında Sanatta Yeterlik yapmış, Müzik alanında Doçentliğini almış olmak.

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

Yaylı Çalgılar anasanat dalında Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik yapmış, Müzik alanında Doçentliğini almış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Kimyası programında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri (Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği) anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Klinik Onkoloji

Profesör

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Hematoloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

Klinik Onkoloji

Profesör

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Tıbbi Onkoloji Yandal ve Hematoloji Yandal ihtisası yapmış olmak.

Temel Onkoloji

Profesör

1

Patoloji Uzmanı, Onkoloji anabilim dalı Temel Onkoloji Programında Doktora yapmış olmak.

7533/1-1