1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SUNUCU BİLGİSAYAR, KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI, KABİNET, DİĞER DONANIM VE YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


YERSEL LAZER TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


İHALEYE DAVET

ORTAKUYU KÖYÜ TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ TOPLU BASINÇLI SULAMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ

Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden :


DENİZ TOPLU ULAŞIMINDA KULLANILACAK İSKELE VE TERMİNALLERİN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ/KULLANIM HAKKI TESİSİ İŞİNİN

İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


YOL, AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE TELEKOM İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL

ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adıyaman-Kahta (Özkahta) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :


ALT YAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana-Seyhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :


TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. “SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER-HİSSE SENETLERİ” HESABINDA İZLENEN VE SATILMASINA KARAR VERİLEN İŞTİRAK HİSSELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :


12.000.000 ADET YURTİÇİ BARKOTLU APS ADRES ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

PTT Genel Müdürlüğünden :


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden :


14 KALEM MUHTELİF İNSAN MAKETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :


1 ADET DİGİTAL PANORAMİK VE SEFALOMETRİK RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :


BANKAMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE “50.000 ADET BASİT” VE “20.000 ADET İŞLEM İMZALAMALI” OLMAK ÜZERE TOPLAM 70.000 ADET OTP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından :


TOPLAM 25.000 TON KAPASİTELİ 4 ADET FUEL-OİL TANKI KİRAYA VERİLECEKTİR

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden :


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Kazan Belediye Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUNUCU BİLGİSAYAR, KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI, KABİNET, DİĞER DONANIM VE YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ihtiyacı, Sunucu Bilgisayar, Kablosuz Erişim Noktası, Kabinet, Diğer Donanım ve Yazılım Lisansları Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve DMO iç piyasadan yapılacak satın almalara ilişkin Ticari Şartnamesine ek idari şartnamesine uygun olarak, iş bu ihalede öncelikle DMO iç piyasadan yapılacak satın almalara ilişkin Ticari Şartnamesine ek idari şartname hükümlerinin uygulanması, ek idari şartnamede hüküm bulunmaması halinde Ofis ticari şartname hükümlerinin uygulanması kaydıyla, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Şartnamesi, DMO iç piyasadan yapılacak satın almalara ilişkin Ticari şartnamesine ek idari şartname ve Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.10.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve DMO iç piyasadan yapılacak satın almalara ilişkin Ticari Şartnamesine ek idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7550/1-1


YERSEL LAZER TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 Adet Yersel Lazer Tarama Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2010 / 513748

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Bahçelievler-ANKARA-TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 0.312.203 85 03 Faks: 0.312. 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   guven.bilgen@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görüleceği

internet adresi                                 :  

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1 adet Yersel Lazer Tarama Cihazı

b) Teslim yeri                                 :   TEİAŞ Enerji İletim Hatları, Proje  ve Tesis Dairesi Başkanlığı /ANKARA

c) Teslim tarihleri                           :   Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 10 hafta içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı   İnönü Bulvarı No : 27, Kat:15, Oda No:89 Bahçelievler 06490 /ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   27/10/ 2010 saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi:

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri.

g) Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler ve test raporları.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

l) İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler

m) Yurt içi veya Yurt dışı fiyat teklif formu

n) Teslimat Programı formu

4.2. Üretim ve imalat kapasitesini belirlemeye yönelik belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu.

b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu ile yetkili satıcılık belgesi

c) İsteklinin veya imalatçının sahip olduğu teknik personel ve üretim kapasitesine ait belgeler.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İhale, İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7) İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:15 Oda No:26 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, TR 8800 0150 0158 0072 8163 9948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8) Bu ihalede kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9) 27/10/2010 günü saat  14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No : 27 Kat :15 Oda    No : 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

12) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13) İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14)  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15)  Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

7553/1-1


İHALEYE DAVET

ORTAKUYU KÖYÜ TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ TOPLU BASINÇLI SULAMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ

Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanlığından:

Eskil/AKSARAY

SÖZLEŞME NO: 68.04.202.50014

İşin Adı:     ORTAKUYU KÖYÜ TOPLU BASINÇLI SULAMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ

1. Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen ORTAKUYU Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifi Toplu Basınçlı Sulama Tesisi İnşaatı sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2. Eskil KHGB, firmaları Aksaray İlinde belirtilen ORTAKUYU Köyü Toplu Basınçlı Sulama Tesisi İnşaatı İşinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Son 5 yıl (2005 .- 2009.) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2010. yılına çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 400.000 TL ‘ye eşdeğer olması gerekmektedir.

- En az 50.000 TL nakit veya kredi kabiliyeti

- Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 3000 da. tarımsal alanda toplu basınçlı yağmurlama veya damla sulama inşaatını gerçekleştirmiş olmak),

- İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı olarak

Makine-Ekipman Listesi:               Kapasitesi                                   Miktarı

Ekskavatör                                     1,5 yd3                                        1 adet

Arazöz                                           Yeterli Kapasitede                      Yeteri Kadar

Kamyon                                         Yeterli Kapasitede                      Yeteri Kadar

Betoniyer                                       Yeterli Kapasitede                      Yeteri Kadar

Vibratör                                          Yeterli Kapasitede                      Yeteri Kadar

Yukarıda belirtilen makine-ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı yoktur. Yapı araçları taahhütnamesi ve bildirisi noter tasdikli olacaktır.

- Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel olarak

1 adet ziraat veya inşaat mühendisi

1 adet harita mühendisi anahtar teknik personel olarak istenmektedir. Anahtar teknik personellerin en az 5 yıl deneyimli, ihale tarihinden önce işe alınmış veya ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler

4. İhale Dokümanları, 500 TL bedelin Eskil KHGB’nin T.C. Ziraat Bankası Eskil Şubesindeki TR 12 0001 0013 4507 5437 8450 01nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliği

Eskil Kaymakamlığı AKSARAY

Tel             : 0 382 411 4345

Faks           : 0 382 411 4128

5. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 01.11.2010’dan itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az % 3’ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 01.11.2010 saat 10.00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 10.00 da açılacaktır.

6. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7557/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 - a)  Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünce;Satışa esas bedeli en az 380,25. TL ile en çok 1.537.049,24 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 38,03. TL, en çok  153.704,92.TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 99 grup eşya (kimyevi madde,tıbbi malzeme,giyim eşyası, otomobil parçaları, makina  aksam ve parçaları,Uçak parçaları Hokey suni çim sahası, elektronik eşya ile çeşitli muhtelif eşya) ;  açık artırma suretiyle,  TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 07/10/ 2010 tarihinde  saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence  06/10/2010 tarih ve saat 16.30'a kadar  TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki  Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya  TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen  tarih ve saate kadar  Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve adres, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası ve işyeri merkezi Beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel Kişiler adına katılacaklardan, Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Ergazi  İşletme Şube Müdürlüğü (0) (312) (245 24 31/ 201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

7558/1-1


DENİZ TOPLU ULAŞIMINDA KULLANILACAK İSKELE VE TERMİNALLERİN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ/KULLANIM HAKKI TESİSİ İŞİNİN

İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

1) Encümen Kayıt No                :   1948

2) İşin Konusu                           :   Deniz Toplu Ulaşımında Kullanılacak İhale şartnamesinde belirtilen iskele ve terminallerin 30 Yıl Süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi/Kullanım Hakkı Tesisi İhalesi

3) Muhammen Bedeli :( Aylık)  :   560.000.-TL+KDV

4) Geçici Teminatı:                     :   201.600.-TL

5) Süresi                                     :   30 Yıl

6) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                         :   11 Ekim 2010 17:00

7) İhale Tarihi ve Saati:              :   13 Ekim 2010 – 12:00

8) Yeterlik Başvurusunun

     yapılacağı adres                     :   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İstanbul

9) İhalenin Yapılacağı Yer          :   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

10) İhale Usulü                           :   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

11) İhale şartnamesi                   :   Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir. (Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/ İstanbul)

                                                       Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33

12) Şartname Bedeli                   :   500.-TL

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Tüzel Kişiler)

B) Kanuni ikametgahını gösterir belge (Gerçek Kişiler)

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Deniz Ticaret Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge

D) İmza sirküleri

a- Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza sirküleri beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F) Son beş yıl içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma işletmeciliği yaptığına dair belgeler.( Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yapmış ve/veya halen işletiyor olması gerekmekte olup;bu hususta yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenmiş belge ibraz edilmelidir.( Belediye-Yeminli Mali Müşavir-Vergi Dairesi-Deniz Ticaret odasından herhangi biri tarafından onaylı)

G) Kendi mülkiyetinde en az 5 adet arabalı feribot ve 15 adet yolcu gemisi bulunduğuna dair belgeler.

H) Bu işin İhale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 5 (beş) yıllık süre içerisinde yurt içinde ve yurt dışında asgari bir yıl içerisinde an az 70.000.000 ( Yetmiş milyon ) adet yolcu ile 5.000.000 (Beş milyon) adet araç taşımış olduğuna dair belge. ( Belediye-Yeminli Mali Müşavir-Vergi Dairesi-Deniz Ticaret odasından herhangi biri tarafından onaylı)

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)

c) İkametgâh Senedi ( Gerçek Kişiler )

d) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli Vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi – Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.)

14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

15) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16) İhaleye Katılmak İsteyenlerin, yukarıda belirtilen yer ve tarihe kadar (11 Ekim 2010 saat 17:00) yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlar ihale dışı bırakılacaktır.

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir

İlan olunur.

7561/1-1


YOL, AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE TELEKOM İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL

ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adıyaman-Kahta (Özkahta) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Kahta (Özkahta) Küçük Sanayi Sitesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   Yavuz Selim Mahallesi M. Kemal Caddesi 73/A   Kahta/ADIYAMAN

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Yol, açık çalışma sahası, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, AG-YG elektrik şebekesi ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        :   Kahta/ADIYAMAN

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   20.12.2010 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 B.F. ile)   :   5.387.500.-  TL

f) Geçici Teminatı                      :   377.125.- TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   21.10.2010  - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge.   ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman-Kahta (Özkahta) KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yavuz Selim Mahallesi M.Kemal Caddesi 73/A Kahta/ADIYAMAN  adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7481/2-2


ALT YAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana-Seyhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adana-Seyhan Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   Hurmalı Mah. Kurtuluş Cad. No : 23 Büyüknacar İşhanı Kat : 3 Seyhan / ADANA

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   KSS’ ye ait yol, açık çalışma sahası, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve AG-OG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        :   Seyhan / ADANA

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   20.12.2010 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 B.F. ile)   :   1.732.900.- TL

f) Geçici Teminatı                      :   121.303.- TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   19.10.2010 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Adana-Seyhan KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hurmalı Mah. Kurtuluş Cad. No : 23 Büyüknacar İşhanı Kat : 3 Seyhan / ADANA adreslerinde görülebilir veya 300.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7486/2-2


TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. “SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER-HİSSE SENETLERİ” HESABINDA İZLENEN VE SATILMASINA KARAR VERİLEN İŞTİRAK HİSSELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :

 

No

İştirak Adı

Ödenmiş Sermayesi

Banka Pay Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı

1

Macar-Halk Bankası

Magyarorszagi Volksbank RT

15.066.000.000 HUF

2,65

3.000 USD

2

Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası Garagum Halkara Paydarlar Banky

13.406.041 TMM

2,55

1.000 USD

3

ASBAŞ-Antalya Serbest

Bölge İşleticisi A.Ş.

495.000 TL

2,00

400 TL

4

MESBAŞ-Mersin Serbest

Bölge İşleticisi A.Ş

5.402.160 TL

1,37

850 TL

5

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

1.500.000 TL

0,1

50 TL

6

Tasfiye Halinde T.Ticaret Bankası A.Ş.*

109.249.235 TL

0,0000064

-

7

ALİDAŞ-Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik

Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.

6.000.000 TL

0,5

450 TL

8

Gelişen Bilgi Teknolojileri A.Ş.(GEBİT A.Ş.)**

50.000 TL

5,05

50 TL

 

* Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin hisse satış ihalesi için geçici teminat istenmemektedir.

**Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş. (GİP A.Ş.) nin tescil edilmiş yeni unvanı Gelişen Bilgi Teknolojileri A.Ş. (GEBİT A.Ş.)’dir.

1. Banka’nın “Satılmaya Hazır Menkul Değerler-Hisse Senetleri” portföyünde yer alan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 31.12.2009 tarih, 2009/73 sayılı kararı ile alınan yetki kapsamında yukarıda isimleri ve pay oranları belirtilen Banka’nın İştiraklerine ait hisseler, satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere Banka tarafından ihale edilecektir.

2. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3. İhale konusu şirketlerin her biri için teklif, ihale şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen belgeler ile geçici teminat ayrı ayrı alınacaktır. İhale konusu şirketlerin birine teklif verileceği gibi, ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazlası için de teklif verilebilecektir. Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek herhangi bir şartı içeremez.

4. İhaleye katılabilmek için ihale konusu iştirak hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin 12/10/2010 günü saat 16.00’a kadar alınması zorunludur. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi ücret ödenmeksizin Banka’nın Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No:63 Ankara adresinde Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alınmaksızın ihaleye teklif verilemez.

5. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya teminat mektubu alınacaktır.

6. Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 22/10/2010 günü saat 16.00’ya kadar üzerinde “Türkiye Halk Bankası A.Ş. (ihalesine teklif verilecek iştirakin ismi belirtilecek) Hisse Satışı İhalesine İlişkin Teklif-Gizli” ibaresi bulunan kapalı bir dış zarf içerisinde Banka’nın Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No: 63 Ankara adresinde bulunan Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra Banka’ya verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Banka İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde yürütmektedir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Banka ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8. İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK

Söğütözü Mah. 2. Cad. No: 63 ANKARA

Tel: 312 289 30 01 ve 312 289 30 04 • Faks: 312 289 30 38

7536/1-1

—— • ——

12.000.000 ADET YURTİÇİ BARKOTLU APS ADRES ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

PTT Genel Müdürlüğünden :

12.000.000 adet (1 takım form 3 nüsha) 150.0001–1655 stok nolu Yurtiçi Barkotlu APS Adres Etiketi Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmeliğinin “Açık İhale Usulü” başlıklı 19’ncu maddesi gereğince ihale edilecektir.

1 - İdarenin :

İhale Kayıt No                       :   2010/510318

a) Adresi                                 :   PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1Ulus/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   (312) 560 56 11 Faks: (312) 309 56 08

2 - İhale konusu işin :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   12.000.000 Takım (1 takım form 3 nüsha) 150.0001–1655 stok nolu Yurtiçi Barkotlu APS Adres Etiketi

b) Teslim yeri                         :   PTT Ana Depo Merkez Müdürlüğü Oğulbey-GÖLBAŞI / ANKARA adresine teslim edilecektir.

c) Teslim süresi                      :   Sözleşme imzalanmasını müteakip numune teslim süresi dahil 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :   PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   20/10/2010 saat: 14:00

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Teklif mektubu,

f) Geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

i) 4.2. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerden herhangi biri ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu (İhale tarihi itibariyle süresi dolmamış olacak)

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

5 - En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ilk teklifleri üzerinden açık eksiltme yapılır.

6 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı I. Satın Alma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 Ulus / ANKARA adresinde görülebilir ve 30,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 20/10/2010 saat 14:00’a kadar PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı I. Satın Alma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat: 1 Ulus/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale kalan istekliyle iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.

7549/1-1

—— • ——

ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden :

1 Adet Kollektör İşleme Tezgahı İçin 07.10.2010 Tarihinde Yapılacak İhale 27.10.2010 Tarih, Saat 15.30’e Ertelenmiştir

K.İ.K. No                                               :   2010/500187

1 - İdarenin ;

a) Adresi                                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/Türkiye

b) Telefon ve Faks Numarası                 :   0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi                     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     : 1 ADET KOLLEKTÖR İŞLEME TEZGAHI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27.10.2010 günü, saat 15.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7499/1-1


14 KALEM MUHTELİF İNSAN MAKETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :

14 kalem Muhtelif İnsan Maketi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2010/512917

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :   212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Cihaz Alımı, 14 kalem

 

14 KALEM CİHAZ

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Ölçü Birimi

Özelliği

1

ERKEK KAS FİGÜRÜ MAKETİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

2

BAŞI VE SIRTI AÇIK

ERKEK VÜCUT MAKETİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

3

BAŞ MODELİ

3

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

4

15 PARÇA BEYİN MODELİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

5

YARIM BAŞ MAKETİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

6

MR. GÖRÜNÜMLÜ UYACAK ANATOMİK KESİT MODELİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

7

TOPOGRAFİK ORBİTA MAKETİ

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

8

KULAK MAKETİ

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

9

KALP DİYAFRAM VE GIRTLAKLA BERABER AKCİĞER MAKETİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

10

DERİ KESİTİ MAKETİ

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

11

ERKEK GENİTAL ORGANLARI MAKETİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

12

14 PARÇALI KAFA MODELİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

13

ARTERLERİ İLE BİRLİKTE SUNİ KAFA TABANI MAKETİ

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

14

KALP MEKETİ

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

b) Teslim edileceği yer   :   Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) İşin süresi                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer             :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati            :   05/10/2010 Salı Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4 - İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,   en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 05/10/2010 salı saat 14:00‘a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7545/1-1

—————

1 ADET DİGİTAL PANORAMİK VE SEFALOMETRİK RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :

1 adet Digital Panoramik ve Sefalometrik Röntgen Cihazı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2010/512951

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :   212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Digital Panoramik ve Sefalometrik Röntgen Cihazı, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                       :   Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                :   05.10.2010 Salı  Saat: 15:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. 1Temsilcilik belgesi

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,   en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 05.10.2010 Salı saat 15:30’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale    yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7546/1-1

—— • ——

BANKAMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE “50.000 ADET BASİT” VE “20.000 ADET İŞLEM İMZALAMALI” OLMAK ÜZERE TOPLAM 70.000 ADET OTP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :

Bankamız ihtiyacını karşılamak üzere “ ‘50.000 adet Basit’ ve ‘20.000 adet İşlem İmzalamalı’ Olmak Üzere Toplam 70.000 Adet OTP Cihazı ” İdari Şartname, ekinde yer alan Teknik Şartname ve diğer eklerde belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Ankara’da Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Yenimahalle Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasında 200.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 13.10.2010 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

▪ Bankamız 4734 (Yapım işleri ayrık) sayılı yasaya bağlı değildir.

İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0312- 584 53 79 no’lu, teknik konularda tamamlayıcı bilgi  0312-289 11 66 no’lu telefonlardan alınabilir.

7491/2-2


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından :

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 21.09.2010 tarih ve 263 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda 12 EKİM 2010 Salı günü saat 15.00’de Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmaz malların ( arsaların ) listesi;

 

SIRA

NO

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

PARSELLERİN KULLANIM DURUMLARI

YÜZÖLÇÜMÜ M2

TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ TL.

% 3 GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL.

1

CUMHURİYET MAHALLESİ KAPIAĞZI MEVKİİ

G24b21b2a

2481

199

TARLA

2.744,93

25.000,00

750,00

2

KEMALPAŞA MAHALLESİ

28 I 3

1174

6

ARSA

544,06

81.000,00

2.450,00

3

KEMALPAŞA MAHALLESİ

26 I 2

…..

17572

ARSA

414,33

62.000,00

1.900,00

4

KEMALPAŞA MAHALLESİ

26 J 1

…..

15279

ARSA

6.158,11

920.000,00

27.750,00

5

YAZLIK KÖYÜ

31 J 2

…..

422

ARSA

4.000,00

480.000,00

14.500,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

13.861,43

1.568.000,00

47.350,00

 

4 - Taşınmaz malların tahmin edilen ( Muhammen ) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %3 (yüzde üç)ü kadardır. ihaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 12 EKİM 2010 Salı günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1 - Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1 - Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C.kimlik nosu.

5.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4 - İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 200,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını,12.10.2010 Salı günü saat 14:00’ye kadar Belediye Gelirler Servisine verilmesi gerekmektedir.

9 - Taşınmazların (arsaların) ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

11- İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 ncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7464/1-1

—— • ——

TOPLAM 25.000 TON KAPASİTELİ 4 ADET FUEL-OİL TANKI KİRAYA VERİLECEKTİR

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 - Şirketimiz İskenderun fabrika sahasında bulunan toplam 25.000 ton kapasiteye sahip 4 adet fuel-oil tankı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - Kiralama işine ait Teklif İsteme Mektubu ve ekleri internet üzerindeki ftp://ftp.isdemir.com.tr adresinde bulunmaktadır. Bu adresteki bilgilere ulaşabilmeniz için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kullanıcı adı: tank2010

Parola : petrol08

3 - Firmalar teklif vermeden önce iş yerini, çevresini ve çalışma şartlarını yerinde görecek ve sözleşme konusu iş ile ilgili genel bilgileri edinecek ve "Yer Görme Belgesi" alacaktır. Teklif ekinde yer görme belgesi olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.

4 - Yer görme 11-12.10.2010 günlerinde yapılacaktır. Yer görmeye gelecek firmalar hangi gün yer görmeye gelecekleri ile ilgili olarak en geç 08.10.2010 günü saat 17.00'ye kadar 0 326 758 33 86 veya 0 326 758 53 86 nolu telefonları arayarak randevu alacaklardır.

5 - Teklif mektupları en geç 28.10.2010 Perşembe günü saat 14.00' e kadar Şirketimizin İskenderun Genel Müdürlük ofisindeki Haberleşme ve Arşiv Amirliğine ulaştırılmış olacaktır. Bu tarih ve saatten sonra ulaştırılacak teklif mektupları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

6 - Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayıp, ihale konusu tankları kiraya verip vermemekte, dilediğine kısmen veya tamamen kiraya vermekte serbesttir.

7555/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden :

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  : ALADAĞ                                                                                                             İHALE TARİHİ     : 14.10.2010

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                                                                                                                   İHALE YERİ          : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ

ADETİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Ş.Y.Araştırma

İbrel Dikili Ağaç

1

 

302,568

 

60,00

545,00

24 Nolu Bölme

Sarıalan

2.S.NB.Kl.K.Çs.Tom

2

 

50

 

209,00

314,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.Kl.K.Çs.Tom

15

 

496,088

 

167,00

2495,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.İn.K.Çs.Tom

20

 

728,237

 

147,00

3224,00

Global

Belkaraağaç

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

11

 

695,000

 

145,00

3031,00

Global

Belkaraağaç

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

 

15,000

 

130,00

59,00

Global

Sarıalan

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1

 

25,000

 

163,00

123,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

23

 

1202,521

 

153,00

5532,00

Global

Çaydurt

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1

 

36,636

 

153,00

169,00

T.İrat

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

29

 

1014,978

 

139,00

4250,00

Global

Ortakıraç

Çs.Tel Direk (9 Boy)

2

 

70,000

 

240,00

506,00

Global

Belkaraağaç

2.S.Çk.Maden Direk

4

 

30,000

 

125,00

116,00

Global

Muhtelif

2.S.Gök.Maden Direk

4

 

60,000

 

125,00

226,00

Global

Muhtelif

2.S.Gök.Maden Direk

8

 

139,350

 

95,00

402,00

İndirimli

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

54

 

1374,961

 

122,00

5058,00

Global

muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

11

 

261,476

 

90,00

712,00

İndirimli

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

58

 

1570,657

 

122,00

5774,00

Global

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

23

 

908,093

 

90,00

2463,00

İndirimli

Sultanköy

Gök. Kağıtlık Od.

1

 

33,667

 

82,00

83,00

İndirimli

Sultanköy

Gök. Kağıtlık Od.

3

 

171,462

 

100,00

515,00

T.İrat

Belkaraağaç

Kayın İnce San.Od.

1

 

 

27

65,00

53,00

29 Nolu Bölme

Aladağ

Çs.Kab.Kağıtlık Od.

2

 

 

600

60,00

1082,00

Global

Demirciler

Yap.Lif Yonga Od.

2

 

 

800

60,00

1442,00

33 Nolu Bölme

Çaydurt

Yap.Yakacak  Od.

1

 

 

22

66,00

44,00

 

TOPLAM

278

 

9185,694

1449

 

38.218,00

 

 

1- İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 278 parti orman emvali, açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20 si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2- Açık arttırmalı satış 14/10/2010 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30’da Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3- Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 30 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4- Teminatlar Saat 14.00’a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6- İsteklilerin ihaleden evvel dikili ağaç satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa v.s. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır.

7- Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

7495/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Kazan Belediye Başkanlığından :

1- Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı bulunan 60 adet arsa 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2- Arsanın mahallesi, ada, parsel, nevi, yüzölçümü, m² birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

3- İhale 22/10/2010 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4- Arsa bedeli 4 eşit taksitte (biri peşin kalanı 3 taksit 30,60,90 gün) tahsil edilecektir.

5- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler ;

a- İkametgâh belgesi,

b- Nüfus cüzdanı örneği,

c- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d- İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve  her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 161-162) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Nevi

Yüzölçümü

M² Bedeli

Toplam M² Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1

KAYI

1283

1

KONUT (3)

1427

50,00 TL

71.350,00 TL

2.140,50 TL

2

KAYI

1299

2

KONUT (3)

1317

35,00 TL

46.095,00 TL

1.382,85 TL

3

KAYI

1299

3

KONUT (3)

1200

35,00 TL

42.000,00 TL

1.260,00 TL

4

KAYI

1299

4

KONUT (3)

1200

35,00 TL

42.000,00 TL

1.260,00 TL

5

KAYI

1299

5

KONUT (3)

1294

35,00 TL

45.290,00 TL

1.358,70 TL

6

KAYI

1303

2

KONUT (3)

1000

25,00 TL

25.000,00 TL

750,00 TL

7

KAYI

1306

3

KONUT (3)

702

30,00 TL

21.060,00 TL

631,80 TL

8

KAYI

1308

1

KONUT (3)

1278

30,00 TL

38.340,00 TL

1.150,20 TL

9

KAYI

1308

10

KONUT (3)

845

30,00 TL

25.350,00 TL

760,50 TL

10

KAYI

1308

11

KONUT (3)

1108

30,00 TL

33.240,00 TL

997,20 TL

11

KAYI

1308

2

KONUT (3)

1031

30,00 TL

30.930,00 TL

927,90 TL

12

KAYI

1308

3

KONUT (3)

902

30,00 TL

27.060,00 TL

811,80 TL

13

KAYI

1308

4

KONUT (3)

1317

30,00 TL

39.510,00 TL

1.185,30 TL

14

KAYI

1308

5

KONUT (3)

847

30,00 TL

25.410,00 TL

762,30 TL

15

KAYI

1308

8

KONUT (3)

1507

30,00 TL

45.210,00 TL

1.356,30 TL

16

KAYI

1308

9

KONUT (3)

975

30,00 TL

29.250,00 TL

877,50 TL

17

KAYI

1309

8

KONUT (3)

500

30,00 TL

15.000,00 TL

450,00 TL

18

KAYI

1315

11

KONUT (2)

782

25,00 TL

19.550,00 TL

586,50 TL

19

KAYI

1315

2

KONUT (2)

650

25,00 TL

16.250,00 TL

487,50 TL

20

KAYI

1315

3

KONUT (2)

650

25,00 TL

16.250,00 TL

487,50 TL

21

KAYI

1315

4

KONUT (2)

765

25,00 TL

19.125,00 TL

573,75 TL

22

KAYI

1315

6

KONUT (2)

408

25,00 TL

10.200,00 TL

306,00 TL

23

KAYI

1319

3

KONUT (3)

607

30,00 TL

18.210,00 TL

546,30 TL

24

KAYI

1319

4

KONUT (3)

607

30,00 TL

18.210,00 TL

546,30 TL

25

KAYI

1485

10

KONUT (3)

1641

25,00 TL

41.025,00 TL

1.230,75 TL

26

KAYI

1485

6

KONUT (3)

1200

25,00 TL

30.000,00 TL

900,00 TL

27

KAYI

1485

7

KONUT (3)

1200

25,00 TL

30.000,00 TL

900,00 TL

28

KAYI

1495

8

KONUT (3)

1025

25,00 TL

25.625,00 TL

768,75 TL

29

KAYI

1495

9

KONUT (3)

1029

25,00 TL

25.725,00 TL

771,75 TL

30

KAYI

1496

1

KONUT (3)

957

25,00 TL

23.925,00 TL

717,75 TL

31

KAYI

1496

10

KONUT (3)

958

25,00 TL

23.950,00 TL

718,50 TL

32

KAYI

1496

2

KONUT (3)

955

25,00 TL

23.875,00 TL

716,25 TL

33

KAYI

1496

3

KONUT (3)

954

25,00 TL

23.850,00 TL

715,50 TL

34

KAYI

1496

4

KONUT (3)

954

25,00 TL

23.850,00 TL

715,50 TL

35

KAYI

1496

5

KONUT (3)

954

25,00 TL

23.850,00 TL

715,50 TL

36

KAYI

1496

6

KONUT (3)

957

25,00 TL

23.925,00 TL

717,75 TL

37

KAYI

1496

7

KONUT (3)

949

25,00 TL

23.725,00 TL

711,75 TL

38

KAYI

1496

8

KONUT (3)

955

25,00 TL

23.875,00 TL

716,25 TL

39

KAYI

1496

9

KONUT (3)

955

25,00 TL

23.875,00 TL

716,25 TL

40

KAYI

1497

4

KONUT (3)

1100

30,00 TL

33.000,00 TL

990,00 TL

41

KAYI

1498

3

KONUT (3)

1055

30,00 TL

31.650,00 TL

949,50 TL

42

KAYI

1498

4

KONUT (3)

1056

30,00 TL

31.680,00 TL

950,40 TL

43

KAYI

1498

5

KONUT (3)

1000

30,00 TL

30.000,00 TL

900,00 TL

44

KAYI

1498

6

KONUT (3)

1000

30,00 TL

30.000,00 TL

900,00 TL

45

KAYI

1498

7

KONUT (3)

1000

30,00 TL

30.000,00 TL

900,00 TL

46

KAYI

1498

8

KONUT (3)

1300

30,00 TL

39.000,00 TL

1.170,00 TL

47

KAYI

1499

12

KONUT (3)

800

40,00 TL

32.000,00 TL

960,00 TL

48

KAYI

1499

2

KONUT (3)

1000

40,00 TL

40.000,00 TL

1.200,00 TL

49

KAYI

1499

3

KONUT (3)

1000

35,00 TL

35.000,00 TL

1.050,00 TL

50

KAYI

1499

5

KONUT (3)

800

25,00 TL

20.000,00 TL

600,00 TL

51

KAYI

1499

6

KONUT (3)

1012

25,00 TL

25.300,00 TL

759,00 TL

52

KAYI

1499

8

KONUT (3)

800

25,00 TL

20.000,00 TL

600,00 TL

53

KAYI

1527

1

KONUT (2)

679

25,00 TL

16.975,00 TL

509,25 TL

54

KAYI

1527

2

KONUT (2)

679

25,00 TL

16.975,00 TL

509,25 TL

55

KAYI

1527

3

KONUT (2)

679

25,00 TL

16.975,00 TL

509,25 TL

56

KAYI

1527

4

KONUT (2)

679

25,00 TL

16.975,00 TL

509,25 TL

57

KAYI

1527

5

KONUT (2)

718

25,00 TL

17.950,00 TL

538,50 TL

58

KAYI

1527

6

KONUT (2)

671

25,00 TL

16.775,00 TL

503,25 TL

59

KAYI

1527

7

KONUT (2)

671

25,00 TL

16.775,00 TL

503,25 TL

60

KAYI

1527

8

KONUT (2)

656

25,00 TL

16.400,00 TL

492,00 TL

Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı No:103 Kazan 06980 ANKARA

Telefon: (0312) 814 53 00-7 Hat (161-162 ) - Faks: (0312) 814 10 12

www.kazan.bel.tr       admin@kazan.bel.tr

7564/1-1