3 Eylül 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27691

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan Doçent kadrosuna daimi statüde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak aşağıda belirtilen elemanlar alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük : 0-326-2213317-18-19

 

FAKÜLTESİ/ BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADDEİ

DERECE

NİTELİĞİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Yeni kamu yönetimi anlayışı üzerine doktora yapmış olmak. (*)

* Hatay İdare Mahkemesinin 18.01.2010 gün ve 2009/787 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı uyarınca ilan edilmiş olup ilgililer müracaat edebilir.

6862/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

ALPU OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1- Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 3. maddesine göre "Alpu Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir.

2- Alpu Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltısuyu işletme rezervi 95,6 hm3/yıl'dır.

3- Alpu Ovası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4- 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda bu Kanun'un 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5- Alpu Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanının yürürlüğe girmesinden sonra 14 Aralık 1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Eskişehir-Alpu Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" ilanı yürürlükten kalkar.

6- Bu yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Onay"ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

6771/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 2736                                                                  Karar Tarihi : 26.08.2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2010 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2011 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır;

Madde 1 - 04.08.2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca 2011 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Üretim faaliyeti:

 

(1) Lisans alma bedeli:

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤ 10 MW

5.000

(beşbin) TL

10 < P ≤ 25 MW

10.000

(onbin) TL

25 < P ≤ 50 MW

15.000

(onbeşbin) TL

50 < P ≤ 100 MW 

25.000

(yirmibeşbin) TL

100 < P ≤ 250 MW

50.000

(ellibin) TL

250 < P ≤ 500 MW

100.000

(yüzbin) TL

500 < P ≤ 1000 MW

150.000

(yüzellibin) TL

P > 1000 MW

250.000

(ikiyüzellibin) TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,002 (sıfırtambindeiki) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin)TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 1’i dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.000 (beşbin) TL’den az olamaz.)

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 500 (Beşyüz) TL

b) İletim faaliyeti:

(1) Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,003 (sıfırtambindeüç) Kr.

(2) Lisans tadili: 5.000 (beşbin) TL

(3) Lisans sureti çıkartma: 500 (Beşyüz) TL

c) Dağıtım faaliyeti:

 

(1) Lisans alma bedeli:

Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤ 100 milyon kWh

25.000

(yirmibeşbin) TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh

50.000

(ellibin)TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh

75.000

(yetmişbeşbin) TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh

125.000

(yüzyirmibeşbin) TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh              

250.000

(ikiyüzellibin) TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh

500.000

(beşyüzbin) TL

D>10 milyar kWh

750.000

(yediyüzellibin) TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 500 (Beşyüz) TL.

d) Toptan satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli: Özel sektör toptan satış şirketleri için 275.000 (ikiyüzyetmişbeşbin) TL

(2) Yıllık lisans bedeli: Toptan satışı yapılan kWh başına 0,003 (sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans tadili: 5.000 (beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 500 (Beşyüz)TL.

 

e) Perakende satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli: Özel sektör perakende satış şirketleri için 200.000 (ikiyüzbin)TL; Perakende satış lisansı başvurusunda bulunan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için, dağıtım faaliyeti lisans alma bedelinin % 10’u

(2)Yıllık lisans bedeli: Perakende satışı yapılan kWh başına 0,003 (sıfırtambindeüç) Kr

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin % 50’si

(4) Lisans tadili: 5.000 (beşbin) TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 500 (Beşyüz) TL.

Madde 2 - 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca 2011 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) OSB üretim faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli:

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤ 10 MW

5.000

(beşbin) TL

10 < P ≤ 25 MW

10.000

(onbin) TL

25 < P ≤ 50 MW

15.000

(onbeşbin) TL

50 < P ≤ 100 MW 

25.000

(yirmibeşbin) TL

100 < P ≤ 250 MW

50.000

(ellibin) TL

250 < P ≤ 500 MW

100.000

(yüzbin) TL

500 < P ≤ 1000 MW

150.000

(yüzellibin) TL

P > 1000 MW

250.000

(ikiyüzellibin) TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,002 (sıfırtambindeiki) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin) TL.

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 500 (Beşyüz)TL.

b) OSB dağıtım faaliyeti:

 

(1) Lisans alma bedeli:

Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤ 100 milyon kWh

25.000

(yirmibeşbin)TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh

50.000

(ellibin)TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh

75.000

(yetmişbeşbin)TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh

125.000

(yüzyirmibeşbin)TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh          

250.000

(ikiyüzellibin)TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh

500.000

(beşyüzbin)TL

D>10 milyar kWh

750.000

(yediyüzellibin)TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: 5.000 (beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 500 (Beşyüz)TL.

Madde 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

6810/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2009 tarih ve 2730/6 sayılı Kararı uyarınca;

Erzincan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım yetkisine sahip olan Erzingaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin (ERZİNGAZ) “Erzincan” şehrinden oluşan dağıtım bölgesinin, 24 Eylül 2005 tarih ve 25946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Demirkent şehrini de kapsayacak şekilde genişletilebilmesi çerçevesinde;

1) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca, 27.01.2006 tarihinde gerçekleştirilen “Erzincan Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” sonucunda, Dağıtım Lisansı alarak Erzincan şehrinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım yetkisine sahip olan Erzingaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (ERZİNGAZ) tarafından; dağıtım lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynı kalmak ve yatırımlarının da on beş yıl içerisinde tamamlanması kaydıyla, Demirkent şehrinin ERZİNGAZ’ın dağıtım bölgesine dahil edilerek Erzincan dağıtım bölgesinin genişletilmesi yazılı olarak talep edilmiştir.

2) Abone bağlantı bedeli aynı kalmak kaydı ile Erzingaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesinde uygulanmakta olan 0,089 (sıfırvirgülsıfırseksendokuz) Cent/kWh Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli’nin altında teklif vermeyi kabul eden şirketlerin Demirkent şehri için doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi açılması talebi ile Kuruma başvuruda bulunması halinde Demirkent şehri için doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi yapılacaktır. Bu duyuru çerçevesinde herhangi bir başvuru olmaması halinde ise Demirkent Şehri, Erzingaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin (ERZİNGAZ) dağıtım bölgesine dahil edilecektir.

3) Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinde doğal gaz dağıtım lisansı ihalelerine başvuramayacağı belirtilen şirketler bu ihale için de başvuruda bulunamaz.

4) Erzincan dağıtım bölgesinde uygulanmakta olan 0,089 (sıfırvirgülsıfırseksendokuz) Cent/kWh Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli’nin altında teklif vermek şartını kabul ederek Demirkent şehri için Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi açılmasını talep eden şirketler; “ekte örneği verilen başvuru dilekçesi ve ekte verilen örneğe uygun olarak düzenlenmiş 11.000 (onbirbin) ABD Doları tutarındaki geçici teminat mektubu ile başvuru dilekçesinde imzası bulunanların temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti”nden oluşan başvuru evrakı ile 04/10/2010 günü saat 17:00’ye kadar Kuruma başvuruda bulunacaklardır.

5) Başvuru evrakı Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, zamanında teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Başvuru evrakı kapsamında teminat mektubu ve/veya taahhütname bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7) Yeterlilik alan ancak yapılacak ihalede teklif vermeyen şirketlerin başvuru sırasında sundukları teminat irat kaydedilecektir.

 

EK 1 : Başvuru Dilekçesi 

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

Demirkent şehri için doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi yapılması halinde, 0,089 (sıfırvirgülsıfırseksendokuz) Cent/kWh Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli’nin altında teklif vermeyi taahhüt etmekte ve bu şart çerçevesinde Demirkent şehri için Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi yapılmasını talep etmekteyiz.

Demirkent Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi’nin yapılması için ..... /..... / ............ tarih ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru incelenmiş ve duyuruda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini, ayrıca yayımlanacak İhale İlanı doğrultusunda yapacağımız yeterlilik başvurumuzun değerlendirilmesi sonucunda yeterlilik almamıza rağmen, yapılacak olan ihalede teklif vermememiz veya taahhüdümüze uygun teklif vermememiz durumunda başvuru sırasında sunduğumuz teminatımızın irat kaydedileceğini beyan ve kabul ederiz.

Demirkent şehri için Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi’nin açılması talebiyle yapmış olduğumuz başvurumuzun ekte sunulan belgelerle birlikte değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

                                                                                                      Tarih: ..../..../....... 

                                                                                                          Şirket kaşesi

                                                                                    Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                               Adres

 

 

EKLER

1 - Geçici Teminat Mektubu örneği

2 - Yetki Belgesi

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530

Yüzüncüyıl-ANKARA

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

 

 Kurumunuzca ihaleye çıkarılması planlanan Demirkent Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine istekli sıfatıyla katılacak olan …………………………’nın bu ihale ile ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan 11.000 (onbirbin) (USD) Amerikan Dolarını Bankamız garanti ettiğinden, lehdarın yeterlilik aldığı ihaleye teklif vermemesi veya ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve Lisansı alabilmesi için yapması gereken işlemleri yapması istendiği halde kesin teminat vermediği ve gereken işlemleri yapmadığı ve ilgili kanun, yönetmelik ile ihaleye ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

 

                                                                                               ……………….BANKASI A.Ş.

                                                                                                       …………….ŞUBESİ

                                                                                                    Banka Yetkililerinin isim

                                                                                                          Unvan ve İmzası,

 

 

Not : Süresiz, Limit Dışı düzenlenecektir.

6809/1-1

—————

Kurulun 20.05.2010 tarihli ve 2569/74 sayılı Kararı ile; Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri Yazlık (30M1B Pafta, 232 Ada, 1 Parsel) Gölcük / KOCAELİ; adresinde kayıtlı Mücahit Tur Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Fidancılık Su Turizm İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, IPC Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/1/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2009 tarihli ve 2341/8 sayılı Kararı ile Ataışık Petrol Otomotiv Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27/06/2007 tarihli tespite göre dağıtıcısı haricinde lisanslı bir istasyon olan Hasan Hüseyin ATASAGUN’dan akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı hususu 02/06/2010 tarihli Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş ve Ataışık Petrol Otomotiv Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ederek dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği gerekçesiyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “8 inci maddenin ihlali” ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/2/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2009 tarihli toplantısında 2341/7 sayılı kararı gereğince Hasan Hüseyin Atasagun’un 27/06/2007 tarihli tespite göre 14/05/2007 tarih ve BAY/939-82/22025 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ataışık Petrol Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali yaptığı, süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı hususu 02/06/2010 tarihli Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş ve Hasan Hüseyin Atasagun hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olarak yeniden satış amaçlı satış yapması gerekçesiyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” nin ihlali ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/3/1-1

—————

Kurul’un 11/05/2010 tarih ve 2562-5 sayılı Kararı ile, EÜ/1820-11/1289 sayılı üretim lisansı kapsamında faaliyet gösteren Berraksu Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin Ocak/2009 dönemine ilişkin ilerleme raporunu Kuruma zamanında sunmayıp, konuya ilişkin alınan yazılı savunma ekinde sunduğu anlaşıldığından, bahse konu hususta bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi amacıyla 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen lisans sahibine ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca, soruşturmaya konu husustan kaynaklanan yükümlülüğün bundan böyle süresi içinde yerine getirilmesi ve elektrik piyasası mevzuatını oluşturan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Kararı ve diğer tüm düzenlemelerin yakından takip edilmesi ve yapılan düzenlemelere uygun hareket edilmesi konusunda azami özen ve titizlik gösterilmesi aksi halde 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilânen tebliğ edilir.

6811/4/1-1

—————

Kurul’un 27/05/2010 tarih ve 2577/58 sayılı Kararı uyarınca; KOÇYİĞİT PETROL İŞLETMELERİ OTOM. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’nin, 2005 yılının muhtelif tarihlerinde bayilik lisansı almadan faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden, firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince belirlenen 50.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/5/1-1

—————

Kurul’un 20/05/2010 tarihli ve 2569-39 sayılı Kararı ile, 04/08/2005 tarihli ve BAY/531-161/13728 sayılı Bayilik Lisansı (istasyonlu) sahibi Recep ALTUN – Günaydın Petrol’ün Yeni Mardin Yolu 4.Km DİYARBAKIR adresinde bulunan tesislerinde 31/12/2008 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde yapılan analizlerinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun M-09/972 ve M-09/973 sayılı muayene raporları ile tespit edildiği, dolayısı ile söz konusu gerçek kişinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Recep ALTUN’un yazılı savunmasının alınması kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/6/1-1

—————

Kurul’un 20/05/2010 tarihli ve 2569-105 sayılı Kararı ile, Birsen Nakliyat Sivil Havacılık Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06/06/2008 tarihli ve BAY/939-82/24543 sayılı lisans kapsamında bayilik faaliyetinde bulunduğu Karaağaç Köyü Çarşamba / SAMSUN adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan 10/09/2008 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezince yapılan analizinde teknik düzenlemelere aykırı olduğunun M-08/2961 sayılı muayene raporu ile tespit edildiği, dolayısıyla söz konusu tüzel kişinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri uyarınca 50.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/7/1-1

—————

17/06/2010 tarihli ve 2605-14 sayılı Kurul Kararı ile “Aralık Yolu Üzeri Taşburun Beldesi Karakoyunlu / IĞDIR” adresinde faaliyet gösteren 17/11/2005 tarihli ve BAY/579-41/14963 sayılı bayilik lisansı sahibi NGS Nil Temizlik Güvenlik Sağlık Hizmetleri Gıda İnşaat Petrol Tekstil Taşımacılık Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-07/1994 sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/8/1-1

—————

Kurul’un 20/05/2010 tarihli ve 2569-116 sayılı Kararı ile; Metin Nakliye Petrol Motorlu Araçlar ve Kömür Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, zorunlu sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği belirlenen 50.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 10.000- TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 10.000,-TL (onbin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/9/1-1

—————

Kurulun 17.06.2010 tarih ve 2605/80 sayılı Kararı ile, Aygaz Bayii olarak faaliyet gösteren Koçaklar Ltd.Şti.’nin, Çukurova Mah. 226 Cad. No: 4 MERSİN adresindeki işyerinde, 02.07.2008 tarihinde başka marka boş LPG tüpü bulundurmak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri gereğince belirlenen 1.000.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/10/1-1

—————

Kurul’un 11/05/2010 tarih ve 2562/21 sayılı Karar’ı ile, 12/03/2005 tarih ve BAY/454-737/04047 sayılı bayilik lisansı sahibi EVRİM PET. ÜRN. NAK. İNŞ. VE TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin, 2005 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde 21/04/2005 tarih ve BAY/476-186/10895 sayılı bayilik lisansı sahibi NUR PETROL İNŞ. TURZ. SAN VE TİC. A.Ş.’ye yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, yazılı savunmasının alınması kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/11/1-1

—————

Kurul’un 11/05/2010 tarih ve 2562/22 sayılı Karar’ı ile, 21/04/2005 tarih ve BAY/476-186/10895 sayılı bayilik lisansı sahibi NUR PETROL İNŞ. TURZ. SAN VE TİC. A.Ş.’nin, EVRİM PET. ÜRN. NAK. İNŞ. VE TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nden dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, yazılı savunmasının alınması kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/12/1-1

—————

Kurul’un 27/05/2010 tarih ve 2577/44 sayılı Kararı uyarınca; NUR PETROL İNŞ. TURZ. SAN VE TİC. A.Ş.’nin, lisans alma tarihi olan 21/04/2005 tarihinden önce bayilik lisansı almadığı tespit edildiğinden, firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince belirlenen 50.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/13/1-1

—————

Kurul’un 17/06/2010 tarihli ve 2605/43 sayılı Kararı ile Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 8.Km (Ada:1192 Pafta:98 Parsel:3) Tosya / KASTAMONU adresinde faaliyet gösteren Tek Feyza Yapı Market Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ ve Nakliye Limited Şirketi’ne ait istasyonda, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü ve 18 inci maddelerine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 inci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı davranması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince belirlenen 134.400.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/14/1-1

—————

Kurul’ un 23/06/2010 tarih ve 2613/9 sayılı Kararı ile; 02/08/2007 tarihli ve BAY/939-82/22681 sayılı Bayilik Lisansı (istasyonlu) kapsamında “Sivas Ankara Karayolu 12. Km / SİVAS” adresinde faaliyette bulunan Dört Eylül Nakliye Turizm Petrol Gıda İnşaat İthalat İhracat İmalat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ ne ait akaryakıt istasyonunda 11/02/2010 tarihinde yapılan denetimde alınan kırsal motorin numunesinin TUBİTAK’ ta yapılan analizleri sonucunda düzenlenen 24.05.2010 tarih ve M-10/582 numaralı analiz raporuna göre ulusal marker seviyesinin “geçersiz” çıktığı ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğu; bu durumda adı geçen tüzel kişinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın adı geçen tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

6811/15/1-1

—————

Kurulun 01.07.2010 tarihli ve 2630/62 sayılı Kararı ile; “Zübeyde Hanım Caddesi Yaşar Otomotiv/VAN” adresinde faaliyette bulunan Yaşar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansında yer alan faaliyetlerin dışında Niyazi BULUT unvanlı lisans sahibi gerçek kişiye yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili tüzel kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri gereği 250.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bayiler için belirlenen 50.000.-TL tutarında uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu cezanın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/16/1-1

—————

Kurulun 09.06.2010 tarih ve 2598/23 sayılı Kararı ile; Tömbük Yeşilyurt Mah. Mersin Bulvarı No: 84 Erdemli/MERSİN adresinde, 19.08.2008 tarih ve BAY/939-82/24938 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bozaslan Tek. Gıda Petrol Ür. Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti.’nin, tarımsal amaçlı satış tankeri olarak lisansına derç ettirmediği 33 RZ 557 plakalı tanker ile 04.08.2009 tarihinde tarımsal amaçlı akaryakıt satış eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası yanında, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin (b) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/17/1-1

—————

Kurulun 17/06/2010 tarih ve 2605/24 sayılı Kararı ile, 13/11/2006-23/03/2007 tarihleri arasında 13/11/2006 tarihli ve BAY/939-82/20545 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermiş olan Ayhan Aktaş ve Ortakları (Mustafa Durmuş- Hakan Vatanel)’in Esentepe Mah. 84/3 Sokak No:17 Kayseri adresindeki işyeri önünde 28.01.2007 tarihinde istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden,27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde ulaşan herhangi bir yazılı savunma olmadığından, Kurul’un 17/06/2010 tarihli ve ve 2605/24 sayılı Kararı ile Ayhan Aktaş ve Ortakları (Mustafa Durmuş- Hakan Vatanel) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri gereği 600.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen 120.000.-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/18/1-1

—————

Kurul’un 02/06/2010 tarihli ve 2584-46 sayılı Kararı ile; “Süleyman ALTIKANAT’ın, 25/06/2007 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, 5015 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden son kullanıcılara akaryakıt satışı gerçekleştirerek, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, bu fiili işleyen Süleyman ALTIKANAT hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 50.000,- TL (ellibin-TL) idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/19/1-1

—————

Kurul’un 17/06/2010 tarihli ve 2605/69 sayılı Kararı uyarınca; 13/12/2006 tarih ve 6031 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Avcı Petrol Ürünleri Depolama Taşımacılık Turizm İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri İletişim Araçları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırmamasının 5307 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/20/1-1

—————

20/05/2010 tarihli ve 2569-79 sayılı Kurul Kararı ile Metin Nakliye Petrol Motorlu Araçlar ve Kömür Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi Kurul izni olmadan başkasına kullandırmasının Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci fıkrasındaki, “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.” ve ikinci fıkrasında belirtilen “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19. maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “4 üncü madde hükümlerinin ihlali” için belirlenen 250.000-TL idari para cezasının aynı maddenin 4 üncü fıkrası gereği 50.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/21/1-1

—————

Kurul’un 27/05/2010 tarihli ve 2577-76 sayılı kararı ile LPG-BAY/941-54/07653(iptal) sayılı dağıtıcı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Şirketinizin (ÖMEROĞLU AKARYAKIT OTOMOTİV KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ) 13.05.2008 tarihinde yapılan denetimde, 5307 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak Otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmadığı tespit edildiğinden yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/22/1-1

—————

Kurul’un 27/05/2010 tarihli ve 2577-81 sayılı kararı ile LPG-BAY/783-313/04311(iptal) sayılı dağıtıcı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Şirketinizin (ÇAKKAR PETROL DAĞITIM TURİZM NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ) 13.05.2008 tarihinde yapılan denetimde, 5307 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak Otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmadığı tespit edildiğinden yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/23/1-1

—————

Kurul’un 06/05/2010 tarihli ve 2549-8 sayılı kararı ile DAĞ/500-50/11937(iptal) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Şirketinizin (Arıtsan Petrolcülük Ticaret AŞ.) 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/24/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-62 sayılı Kararı ile; Doğar Lpg ve Petrol Ürünleri Turizm Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin, “Boğaziçi Cad. No:17 Gültepe Yenişehir/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/25/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-67 sayılı Kararı ile; Çağlısan Akaryakıt LPG Otomotiv Taks. Takoğ. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, “Gaziler Caddesi No:532 Yenişehir/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 560.000- TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 560.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/26/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-73 sayılı Kararı ile; Maraz LPG Petrol Ürünleri Ltd. Şti.nin, “Boğaziçi Cd. No:17 Gültepe Konak/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/27/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-59 sayılı Kararı ile; Yıldızeller Pet. Otom. Yed. Par. Las. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, “Yeşillik Cd. No:161/3 Yağhaneleri/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 560.000- TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 560.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/28/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-71 sayılı Kararı ile; STAT Pet. Ür. Aky. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin, “2823 Sok. No:8 1. Sanayi Sitesi Konak/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/29/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-58 sayılı Kararı ile; Yıldızeller Pet. Otom. Yed. Par. Las. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, “Anadolu Cd. No:675 Karşıyaka/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/30/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-66 sayılı Kararı ile; SMT Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin, “Anadolu Cad. No:675/C Karşıyaka/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/31/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2010 tarihli ve 2598-60 sayılı Kararı ile; Sevecen Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin, “Akçay Cd. No:376 Gaziemir/İZMİR” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 13.06.2006 tarihinden sonraki dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000- TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 560.000- TL. olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 560.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/32/1-1

—————

Kurul’un 01.07.2010 tarih ve 2630-66 sayılı Kararı ile; 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-170/00823 sayılı bayilik lisansı kapsamında Kemalpaşa Caddesi No: 80 Pınarbaşı Bornova/İZMİR adresinde faaliyet gösteren Yalvaçlar Akaryakıt Petro Kimya Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin, Öz-Pet Turistik İşletmeleri Petrol Ürünleri İnşaat Mobilya Temizlik Tekstil Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve Punta Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayilere akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/33/1-1

—————

Kurul’un 01.07.2010 tarih ve 2630-72 sayılı Kararı ile; 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-63/03373 sayılı bayilik lisansı kapsamında 100.Sokak, Çimbetonyanı Koyundere Menemen/İZMİR adresinde faaliyet gösteren Hora Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Özdağ Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Emircanlar Petrol İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilerden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/34/1-1

—————

Kurul’un 01.07.2010 tarih ve 2630-63 sayılı Kararı ile; 19.03.2005 tarihli ve BAY/459-71/06144 sayılı bayilik lisansı kapsamında Ulus Mahallesi Nenehatun Caddesi No:4 Koyundere Beldesi Menemen / İZMİR adresinde faaliyet gösteren Öz-Pet Turistik İşletmeleri Petrol Ürünleri İnşaat Mobilya Temizlik Tekstil Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.nin dağıtıcı lisansı bulunmamasına rağmen Punta Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Yeşiloğulları Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve Ayça Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayilere yüksek tutarlarda akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/35/1-1

—————

Kurul’un 01.07.2010 tarih ve 2630-65 sayılı Kararı ile; 08.12.2005 tarihli ve BAY/590-274/15218 sayılı bayilik lisansı kapsamında Ankara Caddesi Mansuroğlu Mahallesi İhsaniye Plaza No:75/36 Bornova/İZMİR adresinde faaliyet gösteren Punta Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Öz-Pet Turistik İşletmeleri Petrol Ürünleri İnşaat Mobilya Temizlik Tekstil Taahhüt Ticaret Ltd. Şti., Yalvaçlar Akaryakıt Petro Kimya Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Ayça Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayilerden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/36/1-1

—————

Kurul’un 01.07.2010 tarih ve 2630-70 sayılı Kararı ile; 16.10.2006 tarihli ve BAY/939-82/20293 sayılı bayilik lisansı kapsamında Ankara Caddesi Mansuroğlu Mahallesi Kat:6 Daire:607 İhsaniye Plaza No:75 Bornova / İZMİR adresinde faaliyet gösteren Arşan Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin Öz-Pet Turistik İşletmeleri Petrol Ürünleri İnşaat Mobilya Temizlik Tekstil Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayiye akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/37/1-1

—————

Kurulun 15.10.2009 tarihli ve 2277/22 sayılı Kararı ile; D-100 Karayolu Fuar Önü Vilayet Karşısı İzmit / KOCAELİ adresinde kayıtlı Beker Kömür Nakliyat ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’nin; 14/03/20008 tarih ve M-08/378 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/38/1-1

—————

Kurulun 20.05.2010 tarihli ve 2569/3134 sayılı Kararı ile; Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri Yazlık (30M1B Pafta, 232 Ada, 1 Parsel) Gölcük / KOCAELİ adresinde kayıtlı Ömür Pişmaniye Şekerleme Akaryakıt Makina İmalat İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; LPG-BAY/941-54/07574 numaralı LPG Otogaz Bayilik lisansı ile Mücahit Tur Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Fidancılık Su Turizm İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.

LPG otogaz bayilik lisansınızı Mücahit Tur Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Fidancılık Su Turizm İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kullanmasına imkan tanımak suretiyle 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz ve bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmü yanında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde zikredilen “Lisanslar hiçbir surette devredilemez…” hükümleri gereğince, lisanslı LPG tesisini Kurul izni almadan bir başkasına kullandırmanızın mevzuata aykırı olduğu değerlendirildiğinden yazılı savunmanızın alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/39/1-1

—————

Kurul’un 01/07/2010 tarih ve 2630/28 sayılı Kararı ile; “14/07/2006 tarih ve BAY/826-111/18225 numaralı (istasyonsuz) bayilik lisansı kapsamında İstanbul Devlet Yolu Üzeri Bahçekapı Mahallesi No:4/1 Şaşmaz Etimesgut / ANKARA adresinde fiil tarihi itibariyle Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Korucan Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, “Samsun Yolu 54.Km. Bozyur Mevki Kayadibi Mahallesi Elmadağ / ANKARA” adresinde fiil tarihi itibariyle Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Ahmet YILDIRIM - Yıldırım Petrol’e, 07/10/2008 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiği üzere, akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Korucan Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/40/1-1

—————

Kurul’un 01/07/2010 tarihli ve 2630-79 sayılı Kararı ile; “Oğuzlar Mahallesi 48. Sokak No:15/B Balgat Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet göstermek üzere 28/09/2007 tarih ve BAY/939-82/23038 numaralı bayilik lisansı sahibi Has Çoruk Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 05/11/2007 tarihinde “Kordonboyu Caddesi Yenimahalle / ANKARA” adresinde 06HSN08 plaka numaralı tankerden taşıtlara akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı olduğu, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Has Çoruk Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 600.000,-TL tutarındaki idari para cezasının, Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 120.000,-TL (yüzyirmibin-TL) olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL (yüzyirmibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/41/1-1

—————

08/07/2010 tarihli ve 2647/5 sayılı Kurul Kararı ile Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 4.km Tosya / KASTAMONU adresinde, 19/09/2006 tarih ve BAY/917-25/19912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin vaziyet planına kayıtlı olmayan akaryakıt tankını piyasa faaliyetine konu etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/42/1-1

—————

08/07/2010 tarihli ve 2647/4 sayılı Kurul Kararı ile Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 4.km Tosya / KASTAMONU adresinde, 19/09/2006 tarih ve BAY/917-25/19912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-10/500, M-10/501 ve M-10/502 sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/43/1-1

—————

Kurul’un 23/06/2010 tarihli ve 2613/25 sayılı Kararı ile; Tolpet Otomobil Nakliye Petrol Otogaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “Mücahitler Mahallesi, İpekyolu Üzeri, GAZİANTEP” adresinde kurulu otogaz istasyonunda 14/04/2010 tarihinde lisanssız otogaz bayilik faaliyetinde bulunarak, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği tespit edildiğinden, Tolpet Otomobil Nakliye Petrol Otogaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 2010 yılı için belirlenen 286.160 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/44/1-1

—————

Kurulun 23/06/2010 tarih ve 2613/25 sayılı Kararı ile; “Mücahitler Mahallesi, İpekyolu Üzeri, GAZİANTEP” adresinde faaliyette bulunan Tolpet Otomobil Nakliye Petrol Otogaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin, lisans aldığı tarihte geçerliliği sona ermiş evrak ile lisans almak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesinin, ikinci fıkrasının, (2) numaralı bendine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Tolpet Otogaz Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/45/1-1

—————

Kurulun 17/06/2010 tarih ve 2605/46 sayılı Kararı ile; “Fatih Mahallesi Ali Nadi Ünler Bulvarı Nükhet Celal Ersoy Caddesi Miray Apartmanı Şehitkamil / GAZİANTEP” adresinde faaliyette bulunan Öz Çerikan Petrol Nakliyat İnşaat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait işyerinde bulunan tanktan 21.01.2008 tarihinde alınan motorin numunesinin, analizi sonucunda yeterli şart ve seviyede marker içermediğinin ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, bu şekilde akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve/(f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Öz Çerikan Petrol Nakliyat İnşaat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi gereği, 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/46/1-1

—————

Kurulun 17/06/2010 tarih ve 2605/30 sayılı Kararı ile; “Gatem Oto Galericiler Sitesi 88 NL.Caddesi No:11 GAZİANTEP” adresinde faaliyette bulunan Zeyneddin DURSUN’a ait işyerinde bulunan varillerden 19.02.2008 tarihinde alınan motorin numunesinin, analizi sonucunda yeterli şart ve seviyede marker içermediğinin ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, bu şekilde akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve/(f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Zeyneddin DURSUN hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi gereği, 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6811/47/1-1

—————

06/05/2010 tarih ve 2549-142 sayılı Kurul Kararı ile, Kurumumuzdan 24/07/2006 tarih ve İHR/843-8/18735 sayılı ihrakiye teslim lisansı alan İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı olarak 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları içerisinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya süresinden sonra yerine getirmesi dolayısıyla yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/48/1-1

—————

Kurulun 01.07.2010 tarihli ve 2630/80 sayılı Kararı ile; “Işıklar Mah. Esiroğlu Maçka/TRABZON” adresinde faaliyette bulunan Oltan Akaryakıt Pazarlama Nakliye İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı haricinde Kırali Petrol ve Nakliyat İşletmeleri Anonim Şirketi’nden akaryakıt temin ettiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili tüzel kişinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri gereği 600.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bayiler için belirlenen 120.000.-TL tutarında uygulanmasına, Karar verilmiştir.

Söz konusu cezanın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/49/1-1

—————

17/06/2010 tarihli ve 2605-42 sayılı Kurul Kararı ile 09/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25457 numaralı istasyonlu bayilik lisansı 20/01/2010 tarihli ve 256 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilip Eskişehir Yolu 17.Km (I24-d-22a-1 Pafta - 101 Ada - 60 Parsel) / KÜTAHYA adresinde faaliyet göstermiş olan Diyargap Uluslararası Taşımacılık Petrol Turizm İnşaat Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi‘nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/696, M-09/697, M-09/698, M-09/699 sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü gereğince belirlenen 672.000-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği 134.400-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL (yüz otuz dört bin dört yüz-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/50/1-1

—————

17/06/2010 tarihli ve 2605-20 sayılı Kurul Kararı ile, “Tavşanlı Emet Karayolu 8. Km. Tavşanlı-Kütahya” adresinde faaliyette bulunmak üzere alınan 11/05/2006 tarihli ve BAY/753-67/17060 sayılı bayilik lisansı 28/09/2006 tarihli ve 931/43 sayılı Kurul kararı ile sona erdirilen Hatice IŞIK’ın söz konusu adreste bulunan tesisinde 30/09/2006 tarihinde yürüttüğü bayilik faaliyeti için 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/51/1-1

—————

17/06/2010 tarihli ve 2605-18 sayılı Kurul Kararı ile “Tavşanlı Emet Karayolu 8. Km. Tavşanlı-Kütahya” adresinde kurulu tesiste faaliyet göstermek üzere alınan 22/09/2005 tarih ve BAY/551-182/14505 sayılı bayilik lisansı 28/09/2009 tarihli ve 2560 sayılı Olur’ la sona erdirilen Huzur Umut Petrol Ürünleri Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi Kurul izni olmadan başkasına kullandırmasının Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci fıkrasındaki, “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.” ve ikinci fıkrasında belirtilen “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6811/52/1-1

—————

01/07/2010 tarihli ve 2630/15 sayılı Kurul Kararı ile ITS/ZMR/198 nolu sertifika sahibi Taner Isıtma Sistemleri Doğalgaz Elektrik Mühendislik İnşaat Tesisat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalesi, 652 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesine aykırı olduğundan, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 15.07.2010 gün ve 857/2463 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.08.2010 gün ve 1284/3626 sayılı kararı onaylanan 84180/1 Nolu Parselasyon Planının geri dönüşüm cetveli ve 84180/2 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

84180/1 NOLU PARSELASYON PLANININ GERİ DÖNÜŞ CETVELİ

 

42374/14

44680/6

44696/3

44707/12

42375/14

44680/7

44696/4

44707/13

44668/7

44680/8

44697/3

44708/6

44668/8

44680/9

44697/4

44708/7

44668/9

44681/5

44698/5

44708/8

44669/10

44681/6

44698/6

44708/9

44669/12

44681/7

44698/7

44708/10

44669/13

44681/8

44698/8

44709/3

44669/14

44682/6

44698/9

44709/4

44669/15

44682/7

44699/7

44710/7

44669/16

44682/8

44699/9

44710/8

44669/17

44682/9

44699/10

44710/9

44670/3

44682/10

44699/11

44710/10

44670/4

44683/6

44699/12

44710/11

44671/2

44683/7

44699/13

44710/12

44672/5

44683/8

44699/14

44711/5

44672/6

44683/9

44700/5

44711/6

44672/7

44683/10

44700/6

44711/7

44672/8

44684/4

44700/7

44711/8

44673/5

44684/5

44700/8

44712/10

44673/6

44684/6

44701/8

44712/11

44673/7

44685/4

44701/9

44712/12

44673/8

44685/5

44701/10

44712/13

44674/6

44685/6

44701/11

44712/14

44674/7

44686/5

44701/12

44713/5

44674/8

44686/6

44701/13

44713/6

44674/9

44686/7

44701/14

44713/7

44674/10

44687/5

44701/15

44713/8

44675/17

44687/6

44702/5

44714/2

44675/18

44687/7

44702/6

44715/2

44675/19

44687/8

44702/7

44716/2

44675/20

44688/8

44702/8

44717/2

44675/21

44688/9

44703/6

44718/2

44675/22

44688/10

44703/7

44719/2

44675/23

44688/11

44703/8

44720/2

44675/24

44688/12

44703/9

 

44675/25

44688/13

44703/10

 

44675/26

44688/14

44704/6

 

44675/27

44689/5

44704/7

 

44675/28

44689/6

44704/8

 

44675/29

44689/7

44704/9

 

44675/30

44689/8

44704/10

 

44675/31

44690/2

44705/6

 

44675/32

44691/5

44705/7

 

44676/2

44691/6

44705/8

 

44677/2

44691/7

44705/9

 

44678/4

44691/8

44705/10

 

44678/5

44692/3

44706/4

 

44678/6

44692/4

44706/5

 

44679/6

44693/4

44706/6

 

44679/7

44693/5

44707/7

 

44679/8

44693/6

44707/8

 

44679/9

44694/3

44707/9

 

44679/10

44694/4

44707/10

 

44680/5

44695/2

44707/11

 

 

84180/2 NOLU PARSELASYON PLANI İVEDİK PARSELLERİ

 

0/16

0/200

0/921

0/1134

 

 

 

0/18

0/201

0/922

0/1135

 

 

 

0/67

0/202

0/936

0/1136

 

 

 

0/68

0/256

0/937

0/1137

 

 

 

0/74

0/263

0/938

0/1144

 

 

 

0/81

0/264

0/939

0/1145

 

 

 

0/84

0/265

0/940

0/1146

 

 

 

0/85

0/266

0/953

0/1147

 

 

 

0/86

0/267

0/954

0/1149

 

 

 

0/87

0/269

0/955

0/10000

 

 

 

0/88

0/270

0/956

0/10001

 

 

 

0/89

0/271

0/957

0/99997

 

 

 

0/90

0/277

0/958

1/84

 

 

 

0/91

0/278

0/959

1/88

 

 

 

0/94

0/279

0/960

1/140

 

 

 

0/95

0/280

0/961

1/144

 

 

 

0/96

0/281

0/962

1/163

 

 

 

0/97

0/282

0/967

1/166

 

 

 

0/100

0/283

0/968

1/167

 

 

 

0/102

0/284

0/972

1/303

 

 

 

0/103

0/303

0/973

1/837

 

 

 

0/104

0/362

0/974

1/871

 

 

 

0/138

0/363

0/975

9999/1

 

 

 

0/139

0/364

0/976

9999/2

 

 

 

0/140

0/379

0/977

9999/3

 

 

 

0/141

0/380

0/978

9999/4

 

 

 

0/142

0/411

0/1012

9999/5

 

 

 

0/143

0/412

0/1015

9999/6

 

 

 

0/144

0/480

0/1026

9999/7

 

 

 

0/146

0/837

0/1042

9999/8

 

 

 

0/147

0/838

0/1043

9999/9

 

 

 

0/148

0/839

0/1048

9999/10

 

 

 

0/149

0/840

0/1049

42054/1

 

 

 

0/150

0/841

0/1050

42055/1

 

 

 

0/151

0/842

0/1056

43394/1

 

 

 

0/158

0/843

0/1057

43394/2

 

 

 

0/162

0/844

0/1058

YOLDAN VE YEŞİLDEN İHDASLAR

0/163

0/845

0/1059

 

 

 

 

0/164

0/848

0/1060

 

 

 

 

0/165

0/849

0/1061

 

 

 

 

0/166

0/850

0/1062

 

 

 

 

0/167

0/851

0/1063

 

 

 

 

0/170

0/852

0/1064

 

 

 

 

0/171

0/856

0/1072

 

 

 

 

0/172

0/857

0/1073

 

 

 

 

0/173

0/858

0/1074

 

 

 

 

0/174

0/869

0/1075

 

 

 

 

0/175

0/870

0/1079

 

 

 

 

0/176

0/871

0/1080

 

 

 

 

0/177

0/872

0/1085

 

 

 

 

0/178

0/873

0/1086

 

 

 

 

0/179

0/874

0/1087

 

 

 

 

0/180

0/875

0/1093

 

 

 

 

0/182

0/876

0/1094

 

 

 

 

0/183

0/896

0/1095

 

 

 

 

0/184

0/899

0/1096

 

 

 

 

0/185

0/901

0/1097

 

 

 

 

0/188

0/904

0/1112

 

 

 

 

0/193

0/905

0/1113

 

 

 

 

0/197

0/906

0/1114

 

 

 

 

0/199

0/920

0/1133

 

 

 

 

6863/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/25432

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

M.Rauf İnan Sok. No: 7 Sıhhiye/Ankara

Tel-Faks

312 458 4281 / 312 435 34 92

Posta Kodu

6410

E-Mail

ihalebirimi@iskur.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nokta Özel Güvenlik Sav. Sistemleri Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Derya Küçük

Adresi

Merkez: Ataköy 5. Kıs. A9 Blk. K: 13 D: 80 Ataköy/İstanbul                           Mrk. Şube: Akarbaşı M. Umut S. N: 6/5 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

 

23020836206

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

631 051 1845

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

727454

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

2 (İki)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6815/1-1


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/49875

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

İl/İlçe

Muş/Merkez

Adresi

Erzurum Yolu Üzeri 18/B

Tel-Faks

 

Posta Kodu

 

E-Mail

mus@bayindirlik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Butaşlar Turizm İnş. Gıda Kuyumculuk Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Jale Taşdemir

Adresi

Atatürk Bulvarı Şekerbank Karşısı Kat:2 No:3 Merkez/Muş

 

T.C. Kimlik No.

 

38233970746

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Vergi No:1910168665

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muş Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 2700,

Oda Sicil No: 2700

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6857/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/98270

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

İl/İlçe

Meram/Konya

Adresi

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. No: Akyokuş Mevkii Meram/Konya

Tel-Faks

0 332 223 60 02 – 0 332 223 63 84

Posta Kodu

42080

E-Mail

tipmudurluk@selcuk.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Atar-Cemre Medikal

 

Adresi

Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 269 Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

23201081456

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mevlana V.D. 0970101143

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

36275/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6798/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mah. Güçlü Sok. No: 21 Çarşamba Pazarı Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

0 (224) 256 64 20 - 0 (224) 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Baykal Su Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nak. San. ve Tic. Limited Şirketi

 

Adresi

Domaniç Yolu Üzeri Hacıkaralarköyü Mevkii İnegöl/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1540263780

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8978/7101

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6830/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/14223

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Keçiören Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Kalaba Mah. Cumhuriyet Cad.

No: 1

Tel-Faks

312 361 10 65(1129)-312 361 89 71

Posta Kodu

 

E-Mail

parkve bahceler@keciören.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Devasa Grup İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Emlak Mühendislik Temizlik Otomotiv Dış Tic. San. Ltd. Şti.

 

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cad.        No: 23/6 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2940336101/ Başkent

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

30/4327-273668

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6870/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Yenişehir Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı

Tel-Faks

0 332 221 14 92- 0 332 221 16 56

Posta Kodu

42060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Küpedağ Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Devricedit Mah. Battal Aziz Sk. Çapan Apt. No: 14/2

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mevlana Vergi Dairesi Konya/

606 000 6540

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

21522

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6871/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/8837

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kuşadası Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Aydın/Kuşadası

Adresi

Belediye Hizmet Binası Kuşadası/Aydın

Tel-Faks

0 256 614 10 03 – 0 256 613 43 49

Posta Kodu

9400

E-Mail

ihale@kusadasi.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Hakan Gökçe

 

Adresi

Bayraklı Dede Mah. Turgut Özal Bulvarı Türkmen Evleri D Blok D: 7 Kuşadası/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

30625917070

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kuşadası Vergi Dairesi/399 002 6508

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kuşadası Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4743

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6872/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziemir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Gaziemir

Adresi

Önder Cad. No: 41 Gaziemir/İzmir

Tel-Faks

0 232 251 69 30 – 0 232 251 00 45

Posta Kodu

35410

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BNB Medya Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

Sedat Kapudağı

Adresi

Ulus Mah. Adnan Saygun Cad. Özlem Apt. No: 17/4 Beşiktaş/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

38647494432

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1780606280

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

558356

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6873/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sokak No: 1

Tel-Faks

0 388 232 35 50 – 0 388 232 35 68

Posta Kodu

51100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Şahin

 

Adresi

Burhan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 2. Blok 100/15 Niğde

 

T.C. Kimlik No.

50482579426

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6874/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/1396

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir / Buca

Adresi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Buca/İzmir

Tel-Faks

0 232 493 50 00 – 0 232 282 21 90

Posta Kodu

35140

E-Mail

www.eshot.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Taşdelen Ticaret-Şerife Taşdelen

 

Adresi

4165 Sokak No: 34 K: 1 D: 1 Karabağlar/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

62515150274

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gaziemir V.D. 625 15 15 0274

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir İnşaat Malzemeleri İmalat ve Satıcılar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35-346658

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6875/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/73230

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İskenderun Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü

İl/İlçe

Hatay/İskenderun

Adresi

Savaş Mah. M. Çakmak Cad.

No: 19 İskenderun/Hatay

Tel-Faks

0 326 613 49 90