3 Eylül 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27691

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


X-RAY FLUORESCENSE (EDXRF) SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ANTEN YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:


EKSKAVATÖRLERE AİT 2 ADET SHİPPER ŞAFT SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


I. VE II. ÜNİTE SİRKÜLASYON SUYU POMPASI, MOTORU VE KONTROL PANOSU İLE YEDEK POMPA FANININ TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİDRAZİN HİDRAT (N2H4.H2O) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TURNİKE, KARTLI GEÇİŞ, PERSONEL TAKİP, VE KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ANA KAZAN PÜLVERİZE KÖMÜR HATLARININ YÜKSEK ALAŞIMLI KOMPOZİT HARÇ İLE KAPLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


7” KAPALI CASINGLERE FİLTRE VE DİŞ AÇILMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ULUSLARARASI İHALE İLANI

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


CARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:


DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASINA GENEL YAYIN VE ANONS SİSTEMİNİN TEMİN VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


İKİ VE DÖRT DELİKLİ BAĞ PABUCU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİ İNŞA EDİLEREK BERTARAF EDİLMESİ İŞ VE İŞLEMLERİ 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Denizli Belediye Başkanlığından:


KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X-RAY FLUORESCENSE (EDXRF) SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2010/124523

1 - İdarenin Adresi;                :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No            :   Tel: 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks: 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kimya Servisi Laboratuarında kullanılmak üzere fuel oil ve kömürde kükürt ve diğer parametrelerin ölçümü için enerji dağılımlı X-Ray Fluorescense (EDXRF) spektrometre cihazının temini işletmemize getirilerek kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi İşi

b) Teslim Yeri                        :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi    :   60 takvim günü

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati       :   17.09.2010 Cuma Saat 15.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 50,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50,00 (Elli) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2010 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 17 Eylül 2010 Cuma günü saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekliler tekliflerini, bütün olarak verecekledir. Yüklenici firmaya birim fiyat mal alımı sözleşmesi düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6693/1-1


ANTEN YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Belediyemiz sınırları içerisinde gelişigüzel kurulmuş baz istasyonlarının dağınıklığını ortadan kaldırmak ve baz istasyonu kurmak için yerlere ihtiyacı olan G.S.M. firmalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla belirlenecek 50 (elli) adet anten yeri, bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği KAPALI TEKLİF (Arttırma) Usulü ihale ile ihale edilerek 6 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2 - Kiralanacak olan taşınmazların nitelikleri: Teknik ve çevresel koşullar bakımından baz istasyonu kurulması için uygun özellikte 50 adet yer

Madde 3 - 50 adet anten yerinin 6 yıllık muhammen kirası 2.100.000.-TL dır.

Madde 4 - İhaleye girebilmek için yatırılması gereken Geçici Teminat miktarı 63.000.-TL dır.

Madde 5 - İhale, 15 Eylül 2010 Çarşamba saat 14.00 te Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresindeki Yalova Belediyesi encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgah göstermesi

b) Nufus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2010 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) 2.inci maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri ( A ) ve (B ) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 7 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.

Madde 8 - İhaleye katılmak isteyenlerin bu şartnamenin 6. maddesinde istenilen belgeler ile birlikte teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saate kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekir.

Madde 9- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

6886/1-1


EKSKAVATÖRLERE AİT 2 ADET SHİPPER ŞAFT SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No.                :   (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail Adresi                          :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın         :

 

S.No

a) Niteliği – Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale

Tarih ve Saati

Teslim

Süresi

İhale Döküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik

Süresi

1

P & H 1900 AL Ekskavatörlere ait 2 adet shipper şaft alımı

2010/128467

30/09/2010

Saat: 14.00

90

Takvim

Günü

30,00 TL

60 takvim

günü

 

b) Teslim Yeri                            :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı/ Seyitömer-KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                          :   Sözleşmenin imzalanmasını ve sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki teslim süresidir.

d) İhalenin yapılacağı yer           :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü - İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

-Ankara'da : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12/YENİMAHALLE

-İzmir'de : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 339 26 71

-Bursa da : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0224) 8276471

-Kütahya'da: S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER

adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

6748/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Muhtelif malzeme alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :   (236) 613 23 26 (4 hat) Fax : 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi      :   elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın a)

 

 

İhalenin Niteliği-Türü

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

1-

45 Kalem Komatsu İş Mak.Yedeği Alımı

2010/ 129050

2010 / 1623

29.09.2010-14.00

2-

31 Kalem Caterpıllar İş Mak. Yedeği Alımı

2010/ 129036

2010 / 1624

28.09.2010-15.00

3-

97 Kalem Komatsu İş Mak.Yedeği Alımı

2010/ 129074

2010 / 1625

28.09.2010-14.00

4-

7 Kalem Komatsu İş Mak.Yedeği Alımı

2010/ 129060

2010 / 1626

27.09.2010-15.00

5-

5 kalem Reedrill Delici Yedeği Alımı.

2010/ 129959

2010 / 1635

27.09.2010-14.00

 

b) Teslim yeri                         :   ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                   :   Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :   ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ İrtibat Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

6823/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:

Aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45,46,47.maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 21.09.2010 tarihinde saat 14,00’de yapılacaktır.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Seyran Mahallesi, Sanayi Bulvarında 217 ada, 15 parsel nolu imar planına göre akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalan yaklaşık 80 m2’lik kısmı imar yoluna isabet eden ve halen akaryakıt istasyonu olarak kullanılan 2.044,73 m2’lik taşınmaz ile, 217 ada 15 parsel nolu taşınmaza bitişik bulunan 217 ada 17 parsel nolu 930,52 m2’lik imar planına göre akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalan toplam 2.895,25.m2’lik taşınmazların muhammen bedeli KDV dahil 2.980.000,00.TL, geçici teminatı 89.400,00.TL. ‘dir.

Taliplilerin 21/09/2010 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00.TL. bedelle alınabilir.

6547/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün bünyesinde bulunan kömür alma ve kül atma tesislerinin işletilmesi,

a) İşletmeye gelen kömürün ön kırma ve P1 üstü bunkerlerine alınıp sonra kırıcılardan geçirilerek, bantlarla kömür stok sahasına ve buradan da kazan üstü bunkerlere naklinin sağlanması,

b) Kazanlardan çıkan kül ve cürufun bantlar ve iş makineleri vasıtasıyla kül dağına atılıp vadiye sürüklenmesi

İşletme bünyesinde bulunan Ünitelerin- Kazan ağırlıklı olmak üzere- ve yardımcı tesislerinin temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere toplam 173 kişiyle 1 yıl süreli yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale kayıt numarası

2010/127265

Dosya No

16-TTB/10025

1 - İdarenin

 a) Adı

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi

 EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası

0312 212 69 00 / 2322

d) Faks numarası

 0312 212 78 54

d) Elektronik posta adresi

Kiymet.yildirim@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı,

 niteliği, türü ve miktarı:

Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Santralımız Kömür Alma Kül Atma Tesislerinin İşletilmesi Ünitelerin -Kazan ağırlıklı olmak üzere – ve Yardımcı tesislerinin temizliği işlerinde 1 yıl (365 gün) süreli olarak çalıştırılmak üzere toplam 173 kişiyle 1 yıl süreli olarak yaptırılması hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer

Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü – Tunçbilek/KÜTAHYA

b) Teslim tarihi/işin süresi

İşe başlanacağının yüklenici tarafından tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe başlanacak olup, işin süresi 365 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat

Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale usulü

Açık ihale usulü

c) İhale dokümanı bedeli

100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve satın alınabileceği yer

- EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27     Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler/ANKARA

-Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü–Tunçbilek/KÜTAHYA

d) Son teklif verme tarih ve saati

24.09.2010 Cuma günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer

 EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C – 3 Bahçelievler/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati

24.09.2010 Cuma günü, saat: 14:00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek internet adresi

www.euas.gov.tr

6813/1-1

—————

I. VE II. ÜNİTE SİRKÜLASYON SUYU POMPASI, MOTORU VE KONTROL PANOSU İLE YEDEK POMPA FANININ TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İhale Kayıt No                               :  2010/127386

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :  İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :  Tel: 212 69 00/2017 Fax: 212 78 54

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  ------

2 - İhale konusu işin                      

a) Niteliği, türü ve miktarı              :  Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı I. ve II. Ünite sirkülasyon suyu pompası, motoru ve kontrol panosu ile yedek pompa fanının temini

b) Referans No:                              :  MYD-DT-2010/20-MLZ-2608

c)Yapılacağı yer                              :  Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/ KÜTAHYA

d)İşin süresi                                    :  İşin toplam süresi 360 takvim gündür. Teslimat tek parti halinde yapılacak olup, bu süreden daha geç teslimat öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

                                                          Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C3 İnönü Bulvarı No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :  15.10.2010 Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklarının tamamının TC Kimlik Numarası (Türk vatandaşları için),

4.1.3 - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilmesi halinde, şekli ve içeriği Teknik ve İdari Şartnamelerde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6 - İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8 - Şartnamenin 17. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.9 - Teknik Şartnamede istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

4.1.10 - İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde 4.1.1. ve 4.1.2 maddelerde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur.

4.1.11 - İstekliler, Teknik Şartnamenin IV., V., VI., IX., X. ve XI. maddelerine şartnamedeki sıraya göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış“şartnameye uygunluk belgesi" ni tekliflerinde vereceklerdir.

4.1.12 - İstekliler, teklif edecekleri pompa ve motorlara ait Marka, Tip, Teknik karakteristikleri ve kesit resimleri (pompa H-Q performans eğrisi, P-Q ve NPSH-Q eğrileri dâhil) ile katalog ve dokümanlarını vereceklerdir.

4.1.13 - İstekliler, pompa ve motor imalatçısına ait ISO 9001 kalite güvence sistem belgesini teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.14 - İstekliler, pompa imalatçısının en az 10.000 m3/h kapasiteli ve Motor imalatçısının 6300V/50Hz. Motor imalatı yaptığına dair referanslarını vereceklerdir.

4.1.15 - Sirkülâsyon suyu pompa ve motorları; Türkiye, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa birliği ülkelerinde imal edilmiş olması gerekmektedir. İhaleye katılacak firmalar; pompa ve motorun imal edileceği fabrika/fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.16 - İstekliler İmalatçısına ait Kapasite Raporunu vereceklerdir (Makine-Elektrik-Elektronik teçhizat ve personel durumu vb. kapsayacak şekilde)

4.1.17 - Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; 4703 sayılı “Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun” ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile “CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon” tebliğlerine uygunluk kapsamında, ürünlerin ithali, piyasaya arzı, uygunluk değerlendirilmeleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili her türlü yükümlülük yükleniciye ait olacak, yüklenici bu husustaki ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek gerekli hazırlıkları önceden yapmış olacak ve malzemelerin mer’i mevzuata uygun olarak yasal ve zamanında gümrüklenmesi için gerekli tedbiri almış olacaktır. Aksi davranışlardan dolayı idarenin uğrayacağı her türlü kayıp ve zarar idare tarafından yükleniciye yansıtılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ihale dokümanlarındaki şartları sağlayan ve teknik yönden uygun bulunan tekliflerden en düşük fiyatı veren isteklinin teklifidir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Oda No:18 06490 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir 236,-TL veya 120.-EURO (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.10.2010 saat 14.00’e kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C1 İnönü Bulvarı No:27 06490 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler, Pompa, elektrik motoru, kontrol panosu ve yedek pompa fanı için birim ve toplam fiyat vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında, cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama hariç 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. Cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemleri ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

14 - İstekliler, ihale dokümanlarını www.euas.gov.tr adresinde görebilirler.

6814/1-1


HİDRAZİN HİDRAT (N2H4.H2O) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Hidrazin Hidrat (N2H4.H2O) mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/128396

1 - Teşekkülün

a) Adı                                             :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                        :   P.K.:8 58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası           :   346 4621010–4621013 – 346 4621012

d) Elektronik posta adresi              :   kangal@euas.gov.tr

2- İhale konusu işin adı, niteliği,

    türü ve miktarı                            :   6000-Kg Hidrazin Hidrat (N2H4.H2O)

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi              :   Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) takvim günü

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Tarihi ve saati                            :   14/09/ 2010, saat 15.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K.:8 58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 20- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14/09/2010, saat 15:00'e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K.:8 58901Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 15:00'da EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.

6793/1-1

—————

ARAÇ KİRALANACAKTIR

Araç Kiralama Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/128571

1 - Teşekkülün

a) Adı                                             :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                        :   P.K.:8 58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası           : 346 4621010-4621013 - 346 4621012

d) Elektronik posta adresi              : kangal@euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı niteliği,

    türü ve miktarı                            :   2008 model ve daha yukarısı 4 adet 4 x 4 Çift Kabinli Pick-Up Kiralama Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi              :   İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kangal/SİVAS

b) Tarihi ve saati                            :   22/09 /2010, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.:8 58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22/09/2010, saat 14.00'e kadar EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K.: 8  58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 14.00’da EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ulaşılabilir.

6794/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                    :  1730

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                                :  İstanbul

b) İlçesi                                           :  Kağıthane

c) Cinsi                                           :  Arsa

d) Pafta No                                     :  247DY3B

e) Ada No                                       :  8836

f) Parsel No                                    :  2

g) Yüzölçümü                                 :  834,55 m²

h) Satışa Konu Belediye Hissesi    :  Tamamı

i) Halihazır                                     :  İşgalli

j) İmar Durumu                              :  Ticaret Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı           :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)           :  Emniyetevler Mah. Gül Çıkmazı Sok.

3) Muhammen Bedeli                     :  7.510.910.-TL+KDV

4) Geçici Teminatı                          :  225.327,30.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati                   :  22 Eylül 2010 - 12:00    Son teklif verme saati: 12:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8) İhale Şartnamesi                         : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                          (Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İstanbul)

                                                          Tel : 0212 455 33 88               Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli                         :  1.000.-TL.

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) İkametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler),

c) Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)

d) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

e) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi, (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

g) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

j) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (22/09/2010) saat 12:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

6859/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.541,67 TL ile en çok 276.344,46 TL arasında değişen; yatırılması güvence tutarı en az 155,00 TL en çok 27.635,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında saç boru, rulman, diot, denim pantolon, kumaş erkek gömlek, çanta, kağıt, gece lambası, hurda demir v.b. 22 (yirmiiki) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi Üzeri İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21/09/2010 saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 20/09/2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6728/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                 :   0274 - 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e mail adresi                            :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

S.No

a) Niteliği – Türü - Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale

Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Döküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik

Süresi

1

Lavvar Torbalama Tesisinin Çalıştırılması İşi (200.000 ton kömürün torbalanması)

2010/129431

23/09/2010

Saat: 14.00

365

Takvim

Günü

75,00 TL

60 takvim

günü

 

b) Hizmetin Yeri                        :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer /KÜTAHYA

c) Hizmetin Süresi                      :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer           :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü - İhale Komisyon Salonu Seyitömer - KÜTAHYA

3 - Teklif Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İşin tamamı için teklif verilecektir

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

-Ankara'da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

-İzmir'de : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

-Bursa'da : B.L.İ. Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya'da: S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

6746/1-1


TURNİKE, KARTLI GEÇİŞ, PERSONEL TAKİP, VE KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Turnike, kartlı geçiş, personel takip, ve kamera sisteminin alımı ve montajı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                   :   2010/123939

1. İdarenin

a) Adresi                                             :   Çoğulhan Kasabası Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası             :   344 5242975 - 344 5242580

c) Elektronik Posta Adresi                 :   afsinb@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         :

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                :   Niteliği: Mal alımı

                                                               Türü: Turnike ve kamera sistemi

                                                               Miktarı: 10 adet kamera 5 adet turnike

b) Teslim Yeri                                    :   Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ambarı

c ) Teslim Tarihi                                 :   Yüklenici sistemi, sözleşme imzalanmasına müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde kurmak zorundadır.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :   Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                                :   20.09.2010 - 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,

İstekliler, teklif edecekleri cihazlar ve aksesuarları ile bunların teknik özellikleri hakkında değerlendirmeye yararlı tam ve sade her türlü bilgi verilecektir. Açıklamalarda verilen her türlü bilgiyi cihazları tanıtan orijinal metinlerden tahkik imkanı olmalıdır. Bilgiye esas dokümantasyonlar okunaklı, düzgün mümkünse orijinal katalog olmalıdır.

İstekliler, teklif ettiği her cins cihazın teori tasarım ve işleyişini anlatan teknik manuelleri kullanım manuelleri ve şemaları teklifle birlikte verecektir.

Yapılacak işle ilgili altyapı ve donanım konfigürasyonunu gösteren proje çalışmasını yüklenici yapacak olup, kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar liste halinde teklif ekinde verilecektir.İşletme teknik olarak yeterli bulmadığı projeler hakkında ek bilgi isteyebilir. istenilen bilgi sonucunda yetersiz bulunan projeler fiyat teklifi düşük olsa dahi işletme tarafından reddedilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 59 Türk Lirası doküman bedelini TR71 0001 5001 5800 7285 6861 24 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6797/1-1


ANA KAZAN PÜLVERİZE KÖMÜR HATLARININ YÜKSEK ALAŞIMLI KOMPOZİT HARÇ İLE KAPLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Ana Kazan Pülverize Kömür Hatlarının Yüksek Alaşımlı Kompozit Harç İle Kaplanması İşi Hizmet alımı 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2010/128576

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA

b) Telefon ve faks numarası               :   Tel: 0 224 831 73 47 - 48 - 49 Faks: 0 224 831 73 46

c) Elektronik posta adresi                  :   orhaneli@euas,gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :   www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Ana Kazan Pülverize Kömür Hatlarının Yüksek Alaşımlı Kompozit Harç İle Kaplanması İşi

b) Yapılacağı yer                                :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                       :   100 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Komisyonu Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   20.09.2010 Pazartesi Günü Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden soma düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b), (e), (f) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi nezdindeki TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN nolu müdüriyet hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir

7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6855/1-1


7” KAPALI CASINGLERE FİLTRE VE DİŞ AÇILMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

7” Kapalı Casinglere Filtre ve Diş Açılma Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2010 /129799

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   0312 201 20 55 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi              :   mta@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin              

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Hizmet Alımı, 350 Adet 7” Kapalı Casinglere Diş ve Filtre Açılması (336.000 Delik)

b) Yapılacağı yer                            :   Yüklenici Atölyesi

c) İşin süresi                                   :   I. Kısım: Diş Açımı

                                                            Yükleniciye uygunluk raporu verilmesinden itibaren işin süresi 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

                                                           II. Kısım: Filtre Açımı

                                                           Diş açma işleminin tamamlanmasına müteakip, işe başlama talimatı verilecek olup, yükleniciye uygunluk raporu verilmesinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   17.09.2010 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6819/1-1

—— • ——

ULUSLARARASI İHALE İLANI

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden:

Türkiye’nin muhtelif bölgelerindeki il merkezlerinde yapılacak olan AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şehir Şebekeleri 2. Safha 3. Grup yapım işidir.

İkraz No:4858-0-TU

1. Bu ihale duyurusu, bu proje için Development Business, yayın no: 674 yayın tarihi: 16.Mart.2006 tarihinde çıkan genel ihale bildirimini takiben yapılmaktadır.

2. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankasından Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesi İyileştirme Projesi’nde kullanılmak üzere bir kredi almış olup, kredi dilimlerinin bir bölümü Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesi İyileştirme Projesi 2. Safha 3. Grup kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.

3. TEDAŞ Genel Müdürlüğü, ihale dokümanlarında belirtilen projenin yapımı için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet eder. 2. Safha, 3. Grup değişik il merkezlerindeki 6 sözleşme paketinden oluşmaktadır.

Teklif sahipleri 3. Grup içerisinde yer alan paketlerden yeterli olduklarını düşündükleri her pakete teklif verebilirler. İhaleler, toplamda işveren için en düşük maliyeti sağlamak kaydıyla, bir veya daha fazla paket için istenen şartları sağlayan teklif sahiplerine verilecektir.

4. Teklif verme Dünya Bankasının "IDA ve IBRD Kredileriyle İhale" Yönetmeliğinde belirtilen Uluslararası rekabete dayalı teklif verme usullerine göre yapılacaktır ve Yönetmeliklerde belirtilen ülkelerden tüm teklif sahiplerine açıktır.

Grup içerisinde yer alan Paketlerin yapım yerleri, tamamlanma süreleri ve her bir pakete ilişkin yeterlik kriterleri ihale dokümanı içerisinde yer alan EK-A’da verilmiş olup, ayrıca www.tedas.gov.tr internet adresinden de görülebilir.

5. Konu ile ilgilenen Teklif Sahipleri daha fazla bilgi almak ve teklif belgelerini incelemek için 9.00-12.00 saatleri arasında aşağıda verilen 1 nolu adrese başvurabilirler.

6. Konu ile ilgilenen Teklif Sahipleri aşağıda belirtilen 1 nolu adrese yapacakları yazılı başvuru ile KDV ve her türlü vergiler dahil, 1.500.- TL veya 750.- AVRO tutarında geri ödenemez meblağ karşılığı İhale Dokümanını (Türkçe ve İngilizce) temin edebilirler. Ödeme metodu; TL Hesap No: 00158007294393365, EURO Hesap No: 00158048011114195 Türkiye Vakıflar Bankası TEK Şubesindeki TEDAŞ hesabına banka havalesi veya TEDAŞ Genel Müdürlük veznesine direkt ödeme şeklinde olacaktır. İhale dokümanının isteklilere teslim şekli isteğe bağlı olarak elden, kargo veya uçak postası şekillerinden biri olacaktır.

7. Teklifler aşağıdaki 2 nolu adrese 04.11.2010 tarihinde saat 14:00'den önce teslim edilmelidir. Tekliflerin, her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere, en az EK A’da belirtilen bedel kadar; TL veya serbestçe konvertibl olan bir döviz cinsinden teminat mektubuyla birlikte verilmeleri zorunludur. Geciken teklifler reddedilecektir. Teklifler, katılmak isteyen Teklif Sahiplerinin temsilcileri huzurunda 04.11.2010 tarihinde saat 14.00’de (yerel saat) aşağıdaki 3 nolu adreste açılacaktır.

 

ADRES 1:

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALZEME YÖNETİM VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNÖNÜ BULVARI NO: 27 KAT: 4 ODA: 4001

06490 BAHÇELİEVLER-ANKARA TÜRKİYE

Telefon No     :   (90–312) 212 69 15 / 3142 – 212 69 30 / 4160 - 4184

Fax No            :   (90–312) 223 63 17

e-posta           :   ayla.ozcelik@tedas.gov.tr;

                           alp.simsek@tedas.gov.tr;

                           haci.ali.ulutas@tedas.gov.tr

 

ADRES 2:

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALZEME YÖNETİM VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNÖNÜ BULVARI NO: 27 KAT: AG ODA: 56

06490 BAHÇELİEVLER-ANKARA TÜRKİYE

 

ADRES 3:

TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İnönü Bulvarı No:27

İhale Toplantı Salonu Zemin Kat

06490 Bahçelievler-ANKARA / TÜRKİYE

6817/1-1

—— • ——

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, Konusu şartnamede belirtilen 110.000 Çuval TİP650, 30.000 Çuval TİP850 olmak üzere toplam 140.000 çuval un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 14.09.2010 Salı  günü saat 13.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale İle ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden Temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu ihale 4734 sayılı KİK’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

Adres: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/Ankara

Tel: 397 33 65 -66    Faks : 397 33 71 -74

6818/1-1


CARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2002/07

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 20/08/2009 tarih ve 2009/248 sayılı kararı ile oluşturulan “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1 - Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

2 - Toprak Madencilik Tic. ve San. A.Ş.

3 - Toprak Tüketim Malları Paz. ve San. A.Ş.

4 - Toprak Dış Ticaret A.Ş.

5 - Toprak Kağıt San. A.Ş.

 

Adres: Ihlamur Yıldız Cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul

Fabrika Adresi: Bozüyük Eskişehir Karayolu 16. Km. Bozüyük/Bilecik

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 20/08/2009 tarih ve 2009/248 sayılı kararı ile oluşturulan Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkulü, menkulleri (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) ve markası ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 11.200.000- (Onbirmilyonikiyüzbin) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan 00158048011084369 numaralı ABD Doları hesabına 1.120.000- (Birmilyonyüzyirmibin) ABD Doları teminatın “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller’de teminat olarak kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 08/10/2010 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 11/10/2010 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki 00158048011084362 no.lu ABD Doları hesabına “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca katılımcılar, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki 00158048011084362 no.lu ABD Doları hesabına “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren tanıtım kitapçığını alabilir ve tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 06/09/2010-06/10/2010 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 15/10/2010 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 06/10/2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 20 58

Fax: 0 212 288 49 63

6812/1-1

—— • ——

LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                 :  2010/130475

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM. BÜK KÖYÜ MEVKİİ/KASTAMONU

b) Telefon - Faks Numarası             :  366 2427311 - 366 2427333

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)  : 

 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı             :  13.000 (Onüçbin) Ton Linyit Kömürü.

 

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

Linyit

10-18 mm

4350 – 4650

13000

 

b) Teslim Yeri(leri)                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahası araç üzerinde.

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                :  01.09.2010 – 30.11.2010 tarihleri arasında idarece verilecek temrin programına göre.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                              :  KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi – Saati                               :  14.09.2010 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir.

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1 - İş deneyim belgeleri

İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’unden az olmamak üzere;

İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’unden az olmamak üzere;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (İş Bitirme Belgesi), verilmesi zorunludur.

5 - Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır. İhale üzerinde bırakılan, işletici veya kömür satıcısı durumundaki yükleniciler; teklif aşamasında menşeini bildirdiği kömürleri (yurt dışından ithal edilmiş olan kömürlerde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan kontrol belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir) aldığı yerle yaptığı bağlantı miktarını belgeleyecektir.

Teklif edilen kömürle ilgili analiz raporu ve yaklaşık 4 kg numune ile fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre Kurulu belgesi.

Menşei yerli olan kömürlerde istekliler tarafından verilecek analiz raporu, aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak, kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek TS veya ASTM nin ilgili standartlarına uygun metotlarla çalışan TŞFAŞ’ye ait Şeker Enstitüsü veya fabrikalarından, MTA Enstitüsü’nden, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nden, bir üniversiteden veya Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Müessese Müdürlükleri Laboratuvarlarından istekli adına son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır. Analiz raporunun aslı veya noter tasdikli olması zorunludur.

Menşei yabancı olan kömürlerde istekliler tarafından verilecek analiz raporu, aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak ve uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşlarından yine istekli adına kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır.

 İstekli teklifleri, istekli analiz raporu ve istekli numunesi laboratuvar araştırma sonuçları doğrultusunda değerlendirilecektir. İstekli beyanı olan baz kalori, istekli analiz raporu ve istekli numunesi idare analiz raporu ile aşağıda belirtildiği şekilde uyumlu olacaktır:

- İdare analiz raporundaki kalori değeri ve istekli analiz raporundaki kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde olacaktır.

- İdare analiz raporu ve istekli analiz raporunda kalori dışında istenen kömür özelliklerinden kükürt değeri (fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası değerleri baz değerlerin üstünde, kül ve elek altı değerlerinde ise red değerinin altında olacaktır.

İdare gerekli gördüğü taktirde, istekli numunesi doğruluğunun teyidi için idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında yerinde inceleme yapabilecek ve değerlendirmeye esas yeni numune alabilecektir. İdare, yükleniciye üretim ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin kimliğini idareye yazılı olarak bildirecektir.

Numune alma işlemleri tutanak altına alınacaktır. Yüklenicinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

Değerlendirmede bu numuneye ait analiz sonuçları geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İstekli tarafından verilecek analiz raporu kapsamı, aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde),

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde),

c) Yanar Kükürt (%, Havada Kuru kömürde),

d) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde),

e) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde),

f) Elek altı (%, Havada kuru kömürde),

g) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde),

h) Kül Erime Noktası (oC)

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

6.1 - Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü saat 14.30’da Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Kastamonu adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

11 - İstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

13 - Bu ihaleye alternatif teklif verilmeyecektir.

14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6821/1-1


DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASINA GENEL YAYIN VE ANONS SİSTEMİNİN TEMİN VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden:

DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Dış Hatlar Terminal Binasına Genel Yayın ve Anons sisteminin temin ve tesisi işi DHMİ İhale Yönetmeliği 24/a maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası                    :   2010/156

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ADANA

b) Telefon ve faks numarası           :   322 4350380 - 322 4359126-4354020

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   adanamlz@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Genel yayın ve anons sisteminin, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak temin ve tesisi

b) Teslim Yeri                                :   DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ADANA

c) Teslim Tarihi                              :   İşin teslim tarihi, yükleniciye iş yeri teslimine müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü - Başmüdürlük Toplantı Salonu Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati                            :   20.09.2010 Pazartesi Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ,Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e)ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde (b),(c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İstekliler teklif edilen bedelin %50’ si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunacaktır

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Genel Yayın ve Anons Sistemlerini satmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanı DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü - Malzeme Müdürlüğü Seyhan / ADANA adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50.TL (ElliTürklirası) karşılığı DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü - Elektronik Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20/09/2010 Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü - Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

6727/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 442,50 TL ile en çok 41.868,29 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 44,25 TL, en çok 4.186,83 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, minibüs, kamyonet vb. 31 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 21/09/2010 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 20/09/2010 . tarih ve saat 16.30'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (226 01 38)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6790/1-1

—— • ——

İKİ VE DÖRT DELİKLİ BAĞ PABUCU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı :İKİ VE DÖRT DELİKLİ BAĞ PABUCU alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2010 / 126302

Dosya no                                :   1022079

1 - İdarenin                             :

a) Adres                                  :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                   Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale Konusu Malın          :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2 delikli bağ pabucu 38.600 adet

                                                   4 delikli bağ pabucu 67.000 adet.

b) Teslim yeri                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :   İşe başlanmasını müteakip; 1. parti 45, 2. parti 90 takvim günüdür. (Malzemelerin toplam teslimi 90 takvim günüdür.)

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   27/09/2010 pazartesi günü saat : 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 27/09/2010 pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

6807/1-1


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİ İNŞA EDİLEREK BERTARAF EDİLMESİ İŞ VE İŞLEMLERİ 10 YIL SÜRE İLE

KİRAYA VERİLECEKTİR

Denizli Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları dahilinde ve çevresinde belediye tarafından uygun bulunan çevredeki sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon tesisi inşa edilerek bertaraf edilmesi iş ve işlemleri 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir. İşin muhammen bedeli (KDV dahil) 1.780.000,-TL olup geçici teminatı 53.400,-TL’dir.

Tıbbi atıkların toplanıp, taşınması ve bertaraf edilmesi neticesinde elde edilecek cirodan aylık olarak Belediyemize en az % 10 pay verilecektir. Verilecek tekliflerde en yüksek pay oranını verecek katılımcıya ihale yapılmış olacaktır. Ayrıca İşletmeci tarafından İdare'ye aylık 1.000,00 TL (KDV dahil) kira bedeli ödenecektir. Kira ücreti yıllık olarak ÜFE ve TÜFE’nin yüksek olanı oranında artırılacaktır.

İhale 21 Eylül 2010 Salı günü saat: 15:00'de Denizli Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4. Teklif mektubu,

5. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

8. Vergi durum bildiri belgesi,

9. Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

10. Sterilizasyon sisteminin, uluslararası kabul edilmiş standartlara (ISO, CE ve benzeri) uygun olduğunu gösteren belgeler,

11. İşletmeci kuruluşun ve taşıma aracı/araçlarına ait, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 29’a göre toplama ve taşıma lisansı belgeleri.

12. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı’nın adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

14. Teknik ve idari şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri ücretsiz temin edilebilir.

İlan olunur.

6828/1-1

—— • ——

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından:

 

MEVKİİ

ADA

PARSEL

ALANI

1 - Karşıyaka- Şemikler

9809

1

1542 m2

 

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

2.120.250,00 TL.

63.607,50 TL.

14.00

 

İMAR DURUMU: Ayrık nizam max 8 kat 24.80m gabarili 0.70 TAKS, 2 KAKS yapı oranlı, Ticaret seçenekli mesken bölgesine(TM1) isabet etmektedir.

 

MEVKİİ

ADA

PARSEL

ALANI

2 - Karşıyaka- Şemikler

9808

1

1480 m2

 

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

2.035.000,00 TL.

61.050,20 TL.

14.30

 

İMAR DURUMU: İmar hattı tahakkukundan sonra (ihdas), Ayrık nizam max 8 kat 24.80m gabarili 0.70 TAKS, 2 KAKS yapı oranlı, Ticaret seçenekli mesken bölgesine(TM1) isabet etmektedir.

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - İhale 16 EYLÜL 2010 Perşembe günü saat 14.00’den başlayarak yarım saat ara ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılabilmek için: İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C.Kimlik Numarası, tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 20,00 TL. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

4 - Teklifler, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 16.Eylül.2010 tarih 1.Taşınmaz için saat 14.00’e, 2.Taşınmaz için saat 14.30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 20,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.

İlan olunur.

6804/1-1