1 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27689

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Dışişleri Bakanlığından:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA SINAVLA ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALINACAKTIR

I. Genel bilgiler:

(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Bakanlığın 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden kariyer memurlardır.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 200’dür. Atamalar, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu ve 8 inci derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Sınavın ilk aşaması, 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde, Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.

(4) Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, giriş sınavlarına ilişkin düzenlemelerden bu sınav duyurusunda belirtilmeyen hususlar, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında kayıtlı hükümler saklıdır.

II. Başvuru ve sınava katılım şartları:

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,

c) 1/1/2010 tarihi itibarıyla hesaplanmak üzere, lisans diplomasına sahip bulunanlar için 30 yaşını, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) aşağıdaki taban puanları aşmış olmak:

1) İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girecekler: KPSS-108 veya KPSS-6 puan türlerinin birinden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunalar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 500 kişi arasında bulunmak (aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır),

2) Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunancadan sınava girecekler: 1/1/2010 tarihinden geriye doğru hesaplanmak üzere, sınava girilecek yabancı dilde son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) seviyesinde başarılı olmuş bulunmak kaydıyla, KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada (yabancı dil ayrımı gözetilmeyecektir) en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında olmak gerekir.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 28 Eylül 2010 tarihinde ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. Giriş sınavı başvurularının yapılması:

(1) Giriş sınavı başvuruları, 2 Eylül 2010 tarihinde başlayacak ve 24 Eylül 2010 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası.

b) KPSS sonuç belgesi.

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

d) Sınava Çince veya Rusça veya Arapça veya Farsça veya Yunancadan girecekler için KPDS sonuç belgesi.

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması.

(2) İlave bilgi talepleri için belirlenen iletişim bilgileri aşağıdadır:

 

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

(C Blok 4. kat 443 nolu oda) Balgat/Ankara

Tel: (312) 292 13 88 - 89 - 90

İSTANBUL

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği

Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No: 90

80860 İstinye/İstanbul

Tel: (212) 359 84 06-07-08-09

 

IV. Sınavın aşamaları:

(1) Yazılı sınav, dış politika, ekonomi, kültür ve benzeri alanlarda adayın genel bilgi düzeyini ölçmeye yönelik Türkçe kompozisyon ve yabancı dilde kompozisyon bölümleri ile Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri olmak üzere dört bölümden oluşur. Her bir bölüm iki saat sürecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

NOT: Adaylar, arzu etmeleri halinde, sınava girdikleri birinci yabancı dile ilave olarak, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden de sınava girebilirler. Girilen ikinci yabancı dil sınavında 70’in üzerinde puan alınması, yazılı sınav çerçevesinde adaya ilave puan kazandıracaktır.

(2) Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(3) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

İlanen duyurulur.

6731/1-1


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak, DTM Merkez Teşkilatında ve DTM’nin yurt dışı kadrolarında görev yaparlar. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ALAN

ADET

İktisat

13

İşletme

10

Uluslararası İlişkiler

10

Hukuk

6

Endüstri Mühendisliği

3

Makine Mühendisliği

3

Kimya Mühendisliği

2

Maliye   

2

İstatistik

1

TOPLAM             

50

 

Müsteşarlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

Sınava katılabilmek için :

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

3) 01 Ocak 2010 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar),

4) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (260) kişi içerisinde bulunmak,

- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak,

- Makine Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak,

- Kimya Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak,

(Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

5) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2008 Kasım, 2009 Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

6) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak

gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. Sınava daha önce üç defa katılıp başarısız olanlar tekrar sınava giremezler.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ :

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maliye, Kimya Mühendisliği ve İstatistik) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı) :

- Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)

                                    - Türkçe’den yabancı dile çeviri,

                                    - Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri

                                    - Yabancı dilde Kompozisyon

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı) :

- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması

- Makine Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol

- Kimya Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Termo Dinamik, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı ve Tasarım

- Maliye Alanı: Genel İktisat, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası

- İstatistik Alanı: Genel İktisat, Dağılımlar, Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Regresyon Analizleri, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri

Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,

- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı % 40) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 10 Ekim 2010 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının bir katı fazlası kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav Ankara’da Müsteşarlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Dış Ticaret Müsteşarlığının faaliyet alanı ile ilgili konuların yanı sıra, adayların genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve ayrıca İş Talep Formu’nda beyan edilen nitelikler gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuç değerlendirilmesinde Müsteşarlıkça belirlenen kurul üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 13 Eylül 2010 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 24 Eylül 2010 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında istenen belgeler:

a) Müsteşarlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlığın internet sitesinden (www.dtm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik No belirtilmelidir),

e) 2 adet vesikalık fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 15-28 Ekim 2010 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan;

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde)

istenecektir.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YER:

T.C. Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Tel: 204 78 96

Emek/ANKARA

İlanen duyurulur.

6739/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2. KADEME JÜRİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

1. ÖDÜL

71385 RUMUZLU 145 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

MEHMET KÜTÜKÇÜOĞLU, Y. MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

ERTUĞ UÇAR, Y. MİMAR

MERT ÜÇER, MİMAR

ONUR AKIN, MİMAR

CANER BİLGİN, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

EMILIANO BUGATTI, Y. MİMAR

İREM GÜÇLÜ, ÖĞRENCİ

ALİ CAN ATABEY, ÖĞRENCİ

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

UĞUR SEYMEN, Y. İNŞ. MÜH.

SERHAN ÇAYCILAR, MAK. MÜH.

SERHAN BUCAK, ELK. MÜH.

AYGEN KANCI, PEYZAJ MİMARI

ROBERT ESSERT, AKUSTİK DANIŞMANI

ANNE MINORS, SAHNE VE ÇEVRESİ DANIŞMANI

JOHN RISLEY - PAUL SCOTT, STATİK DANIŞMANI

 

2. ÖDÜL

24867 RUMUZLU 118 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

HAKKI CAN ÖZKAN, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

DİLEK TOPUZ DERMAN, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

SEMİH ARSLAN, ÖĞRENCİ

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

UĞUR SEYMEN, İNŞ. MÜH.

ZÜHTÜ FERAH, MAK. MÜH.

MEHMET KARADURAK, ELK. MÜH.

BAŞAK TAŞ, PEYZAJ MİMARI

MEHMET ÇALIŞKAN, MAK. MÜH. (AKUSTİK DANIŞMANI)

 

3. ÖDÜL

30174 RUMUZLU 71 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

ERHAN VURAL, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

OZAN SOYA, MİMAR

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

UĞUR SEYMEN, İNŞ. MÜH.

ZÜHTÜ FERAH, MAK. MÜH.

MEHMET KARADURAK, ELK. MÜH.

BAŞAK TAŞ, PEYZAJ MİMARI

MEHMET ÇALIŞKAN, MAK. MÜH. (AKUSTİK DANIŞMANI)

 

1. MANSİYON

46082 RUMUZLU 49 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

BURAK PELENK, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

 

YARDIMCI EKİP

SİNAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, MİMAR

ZEYNEP GÜNGÖR, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

STEFAN RIZO, MİMAR

CEREN KERPİÇ, MİMAR

GÖZDE SAZAK, MİMAR

SEZEN BİLGE, MİMAR

CEYDA ÖZBİLEN, PEYZAJ MİMARI

EDA EKİM, PEYZAJ MİMARI

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

TOLGA BOZYİĞİT, İNŞ. MÜH.

MEHMET ALP OLCAYTU, MAK. MÜH.

SERDAR TOSUN, ELK. MÜH.

SEDA KURT, PEYZAJ MİMARI

PETER ANGIER, SAHNE MEK.

JOSEPH HARDY, AKUSTİK

 

2. MANSİYON

96370 RUMUZLU 25 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

CEM İLHAN, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

TÜLİN HADİ, MİMAR

E. DERYA ERTAN, MİMAR

ŞEFİKA GÜNER, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

AYDOĞAN ÖZSOY, İÇ MİMAR

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

ERDİNÇ ÖZKARA, İNŞ. MÜH.

AYŞEGÜL YILDIZ, MAK. MÜH.

BELGİN MEREY, ELK. MÜH.

PINAR ŞENKAYNAK, PEYZAJ Y. MİMARI

3. MANSİYON

72419 RUMUZLU 129 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

NURBİN PAKER KAHVECİOĞLU, Y.MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

HÜSEYİN L. KAHVECİOĞLU, Y. MİMAR

MELİS NUR İHTİYAR, MİMAR

ELÇİN KARA, Y. MİMAR

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

ÖZKAN YALÇIN, İNŞ. Y. MÜH.

SABİT CEVAT TANRIÖVER, MAK. Y. MÜH.

TÜLAY KANIT, ELK. MÜH.

EBRU ERBAŞ GÜRLER, PEYZAJ Y. MİMARI

OĞUZ CEM ÇELİK, İNŞ. Y. MÜH.

NURGÜN TAMER BAYAZIT, AKUSTİK VE SAHNE MEK. DANIŞMANI, Y. MİMAR

 

4. MANSİYON

65387 RUMUZLU 8 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

MEHMET YİĞİT ÖZTÜRK, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

BÜNYAMİN DERMAN, MİMAR

SARO DİONYAN, MİMAR

DENİZ ÇİLER ERKAN, MİMAR

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

UĞUR SEYMEN, İNŞ. MÜH.

ZÜHTÜ FERAH, MAK. MÜH.

MEHMET KARADURAK, ELK. MÜH.

BAŞAK TAŞ, PEYZAJ MİMARI

MEHMET ÇALIŞKAN, MAK. MÜH. (AKUSTİK DANIŞMANI)

 

5. MANSİYON

35486 RUMUZLU 111 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

ÖMER SELÇUK BAZ, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

DİDEM DURAKBAŞA, Y. MİMAR

ARDA YAVUZ, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

EGE BATTAL, MİMAR

M. CİHAN POÇAN, ÖĞRENCİ

SEZİ ZAMAN, ŞEHİR PLANCISI

ÇİÇEK ŞADİYE TEZER, MİMAR

MELEK KILINÇ, MİMAR

AYŞE SABAH, MİMAR

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

FERİDUN GÜLTEKİN, İNŞ. MÜH.

KEMAL ULAŞ IŞIN, MAK. MÜH.

BERRİN YAVUZ, ELK. MÜH.

SULTAN GÜNDÜZ, PEYZAJ Y. MİMARI

 

6. MANSİYON

15327 RUMUZLU 121 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

RAHMİ UYSALKAN, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

ARDA YAVUZ, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

ESRA DOĞU, Y. MİMAR

GÜLAY MİZAN YAMANLI, Y, ŞEHİR PLANCISI

EGE BATTAL, MİMAR

M. CİHAN POÇAN, ÖĞRENCİ

HANEFİ SEKMEN, MİMAR

DOĞUCAN TEMİZEL, MİMAR

BARIŞ ÖZTÜRK, ÖĞRENCİ

ELİF GÖKMEN, ÖĞRENCİ

AYŞE SABAH, MİMAR

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

GALİP TOPÖNDER, İNŞ. MÜH.

KEMAL ULAŞ IŞIN, MAK. MÜH.

BERRİN YAVUZ, ELK. MÜH.

SULTAN GÜNDÜZ, PEYZAJ Y. MİMARI

 

7. MANSİYON

27468 RUMUZLU 62 SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

MÜNİR FINDIK, Y. MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

 

YARDIMCI EKİP

BENGİHAN FINDIK, ÖĞRENCİ

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

ATİLLA UÇAR, İNŞ. MÜH.

NAHİT ABAK, MAK. MÜH.

ÖZCAN YÜCEDAĞ, ELK. MÜH.

ARZU GÜÇ, PEYZAJ MİMARI

S. TÜRKER TALAYMAN, ELK. MÜH. (AKUSTİK DANIŞMANI)

 

8. MANSİYON

83264 RUMUZLU 60 SIRA NO’LU PROJE

EKİP

M. BORAN EKİNCİ, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

HAKAN DALOKAY, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

EVREN ÖZTÜRK, MİMAR

DENİZ OKTEN, MİMAR

HANDENUR YAZICI ENGİN, MİMAR

YELİZ TEKİN ÇİMEN, MİMAR

NİLAY ARSLAN, MİMAR

ROYSİ OJALVO, MİMAR

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

BÜLENT DEVECİ, İNŞ. MÜH.

CAFER AKTÜRK, MAK. MÜH.

YAŞAR ARZU İŞERİ DİRLİK, ELK. MÜH.

NURAT AYTER, İNŞ. MÜH.

SELİN ETKİNÖZ, PEYZAJ MİMARI

MEHMET ÇALIŞKAN, MAK. MÜH. (AKUSTİK DANIŞMANI)

KIVANÇ SAYIN, MAK. MÜH. (SAHNE MEKANİĞİ)

 

9. MANSİYON

86954 RUMUZLU 59SIRA NO’LU PROJE

 

EKİP

TEVFİK TOZKOPARAN, MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

EMRE ULAŞ, MİMAR

UFUK ERSOY, MİMAR

 

YARDIMCI EKİP

DİNÇER SAVAŞKAN, MİMAR

BERRİN TERİM, MİMAR

 

TEKNİK EKİP - DANIŞMAN

GÜVEN İNCİRLİOĞLU, MİMAR

CAN AYSAN, END. TASARIMCI

SIDDIK ERDOĞAN, İÇ MİMAR

ARZU KUTKAM NUHOĞLU, PEYZAJ MİMARI

ARUP MÜH.

ERCAN AĞAR, Y. MAK. MÜH.

CÜNEYT MAHMUT ANADOLU, İNŞ. MÜH.

EMRE ÇULBAN, ELK. MÜH.

ROB HARRIS, AKUSTİK UZMANI

NED CROWE, AKUSTİK UZMANI

ALEX WARDLE, SAHNE MEK. UZMANI

6800/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/61407

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

K.T.Ü. Rektörlüğü Kanuni Kampüsü Trabzon

Tel-Faks

0 462 377 21 19 – 0 462 325 01 41

Posta Kodu

61100

E-Mail

head@ktu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kairos Elektronik Teknik Hizmetler Yazılım Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Mersinli Mahallesi 2818 Sk. No: 1/C-113 Otoplaza İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

489 048 5908

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

144843

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6789/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Aliağa/İzmir

Adresi

Hükümet Konağı Aliağa/İzmir

Tel-Faks

0 (232) 616 18 44/15                          0 (232) 616 34 24

Posta Kodu

35268

E-Mail

aliaga.meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Çağrı

 

Adresi

8279 Sok. No: 15/15 Karşıyaka/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

45646408490

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yok

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yok

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6757/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/17290

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Buca

Adresi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Buca/İzmir

Tel-Faks

0 232 493 50 00 - 0 232 282 21 90

Posta Kodu

35140

E-Mail

www.eshot.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OFM Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yaşar Uysal

Adresi

Kemalpaşa Mah. 7419/1 Sokak No: 3/A 5. Sanayi Sitesi Pınarbaşı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

33886127738

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bornova V.D. 6340314330

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

MERKEZ-112534

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6749/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilecik Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bilecik/Merkez

Adresi

İstiklal Mah. Eğruğrul Gazi Cad. No: 7

Tel-Faks

2121088

Posta Kodu

11100

E-Mail

hesap@bilecik.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Kaya

 

Adresi

Yalı Mah. 173 Sok. Şentürk Sitesi      C Blok D: 7 Karasu/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

64717200344

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6765/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/70612

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bolu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

İl/İlçe

Bolu/Merkez

Adresi

Aşağı Soku Mah. Asfaltlama Şantiyesi No: Bila  14100 Merkez/Bolu

Tel-Faks

0374 217 26 15

Posta Kodu

 

E-Mail

yalcinsoykan@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alattin Yılmaz

 

Adresi

SBN İnşaat Akpınar Mah. Merkez Karakolu Karşısı Ş.Muhtar Cad. No: 1/3 Merkez/Bolu

 

T.C. Kimlik No.

29773261838

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9670000949

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5464

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6772/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/182198

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antakya Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İl/İlçe

Hatay/Merkez

Adresi

Aksaray Mah. Şehir Mehmet Acuz Cad.

Tel-Faks

0326 214 91 99

Posta Kodu

31020

E-Mail

bilgiislem@antakya.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

HMG Turizm Emlak Otomotiv Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

 

Adresi

Gençlik Mah. 1315. Sok. Çiğdem Apt. No: 11/A Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

538043276

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

52908

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6774/1/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/182198

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antakya Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İl/İlçe

Hatay/Merkez

Adresi

Aksaray Mah. Şehir Mehmet Acuz Cad.

Tel-Faks

0326 214 91 99

Posta Kodu

31020

E-Mail

bilgiislem@antakya.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Levent Ördek

 

Adresi

Fevzi Çakmak Cad. Galip Apt. No: 27/A Antalya

 

T.C. Kimlik No.

20936011574

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6600097847

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

34034

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6774/2/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/49248

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 293 15 53 - 293 14 87

Posta Kodu

35250

E-Mail

satinalma@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Detay Büro ve Ev Eşyaları Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Nevzat Tabak

Adresi

Fevzipaşa Bulvarı No: 49/D Çankaya Konak/İzmir

Fevzipaşa Bulvarı No: 49/D Çankaya Konak/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

14420458402

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2930058921

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

MERKEZ-103980-K-1014

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6777/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kumbağ Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ-Merkez

Adresi

Kumbağ Beldesi Belediye Cad. No: 169

Tel-Faks

0 282 283 40 06 - 0 282 283 60 04

Posta Kodu

59060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Serap Saygı

 

Adresi

Kuşdili Sokak No: 17/19 Kumbağ - Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

43321365748

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7540168013

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6779/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/64490

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başakşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Başakşehir

Adresi

Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şehit Polis Gaffar Okan Cad. No: 5/A  34538 Başakşehir/İstanbul

Tel-Faks

0 212 444 06 69 - 0 212 669 48 63

Posta Kodu

34538

E-Mail

belediye@basaksehir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özbek Dekorasyon Prefabrik İnşaat Özbek Topuz

 

Adresi

Gazipaşa Cad. Cavitpaşa Sok. Bükülmez İş Merkezi No: 8  3/1 Pendik/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

14750190850

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8550147766

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

519789

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6782/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mah. Güçlü Sok. No: 21 Çarşamba Pazarı Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

0 (224) 256 64 20 - 0 (224) 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Türkmen

 

Adresi

Elmalık Mevkii Çayyaka Köyü İnegöl/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

24523459442

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6767/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mah. Güçlü Sok. No: 21 Çarşamba Pazarı Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

0 (224) 256 64 20 - 0 (224) 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gümüş Memba Suyu Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi

 

Adresi

Esenevler Erikli Caddesi No: 194 Yıldırım/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3590022430

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

22124

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6768/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/61285

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Giresun İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Şebinkarahisar/Giresun

Adresi

Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Caddesi No: 30   28400 Şebinkarahisar/Giresun

Tel-Faks

0 454 711 40 57 / 0 454 215 12 43

Posta Kodu

28400

E-Mail

skarahisar_ozelidare@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Silahcılar Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi

Oktay Cenan Silahcı

Adresi

Bülbül Mah. Halil Rıfat Paşa Cad.   No: 29  28400 Şebinkarahisar/Giresun

Bülbül Mah. Kadir Aydoğan Cad. No: 8/2  28400 Şebinkarahisar/Giresun

T.C. Kimlik No.

 

488 260 442 42

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

770 025  88 48

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Giresun Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

440

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6770/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mah. Güçlü Sok. No: 21 Çarşamba Pazarı Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

0 (224) 256 64 20 - 0 (224) 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Baykal Su Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nak. San. ve Tic. Limited Şirketi

 

Adresi

Domaniç Yolu Üzeri Hacıkaralarköyü Mevkii İnegöl/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1540263780

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8978/7101

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6775/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/19836

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

İl/İlçe

Bartın/Merkez

Adresi

Kemerköprü Mahallesi 150. Cadde Bartın

Tel-Faks

0 378 228 50 21 / 0 378 227 66 38

Posta Kodu

74100

E-Mail

bilgi@bartinozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Baltaş Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Nevzat Balta

Adresi

Ferhat Paşa Mahallesi G-3 Sokak No: 101 Samandıra Kartal/İstanbul

Ferhat Paşa Mahallesi G-3 Sokak No: 98/4 Samandıra Kartal/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

636 373 818 50

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

140 034 23 64

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

665262

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6776/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/36006

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzurum

Adresi

Dr. Refik Saydam Caddesi No: 1 Erzurum

Tel-Faks

0 442 236 15 20 / 0 442 236 17 11

Posta Kodu

25100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Han Kuaför Güz. Mrkz. İnş. Taş. Med. Markt. Gıda Eml. Bil. İt. İh. San. Tic. Ltd. Şti.

Cihan Tokur

Adresi

Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi Özsoy Sokak No: 13 Yıldırım/Bursa

Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi Özsoy Sokak No: 13 Yıldırım/Bursa

T.C. Kimlik No.

 

58426376292

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

474 037 6182

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

66838

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6781/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/66185

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16   35250 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 455 22 00 - 0 232 489 05 33

Posta Kodu

 

E-Mail

ihale@izsu.gov.tr

4. Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

SU-KA İnşaat Tekstil ve Av Tüfeği Üretim ve Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

1202 Sokak No: 176/B Gıda Çarşısı Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9330056810

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

01 90987

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Dayanak ve Kapsamı

8. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay Tarihi

13/11/2009 Tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazete

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 07/07/2010 tarih ve E: 2009/2195,       K: 2010/1140 sayılı kararı

16/08/2010

6769/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1- İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/35882

2- Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Mersin/Merkez

Adresi

Halkkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 23/A

Tel-Faks

(0 324) 223 07 01 – 223 80 02

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İnterfarma Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Koza Sok. No: 26 Gaziosmanpaşa/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D. 478 006 6555

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 60751,

Oda Sicil No : 59/156

 

6- Yasaklama Süresi

257 Gün

(İkiyüzelliyedigün)

7- Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6750/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1- İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/61985

2- Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Şişli

Adresi

Halaskargazi Cad. Etfal Sok. No:10

Tel-Faks

(0 212) 234 50 40 – 231 08 24

Posta Kodu

34360

E-Mail

satinalma@sislietfal.gov.tr

4- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

TAR-MED Mühendislik ve Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Alibaşoğlu

Adresi

A.Öveçler Mah. 1328 Sok. No: 8/9 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

39514690872

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent V.D./8230189128

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 169558,

Oda Sicil No : 59/3735

 

6- Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7- Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6751/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1- İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/104127

2- Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Konya Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Konya/Akşehir

Adresi

Kileci Mah. Hastane Cad.

Tel-Faks

(0 332) 813 64 74 – 813 79 05

Posta Kodu

42560

E-Mail

 

4- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bürsan Özel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi

 

Adresi

Sahibi Ata Mah.  Yunus Emre Sok. Altan Apt. NO: 28/4 Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mevlana V.D./ 1930337384

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 29498,

Oda Sicil No : 41728

 

6- Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7- Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6752/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1- İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/184230

2- Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Ordu Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ordu/Fatsa

Adresi

Evkaf Mah. Mandıra Mevkii Hastane Cad. No: 61

Tel-Faks

(0 452) 423 65 00 – 423 16 55

Posta Kodu

52400

E-Mail

 

4- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hür-Med Tıbbi Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Toklu Mah. 709 Nolu Sokak No: 11 Kat: 2 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.