13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden :

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Manisa Gümrük Müdürlüğünden :

İsdemir Gümrük Müdürlüğünden :

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünden :

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulundan :

Milli Eğitim Bakanlığından :

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Osmaniye İl Müdürlüğünden :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden :

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Türk Standardları Enstitüsünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı :                     Tarih                    Saat                      Yer

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı             06/09/2010               10.00           İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Patoloji

1

 

 

 

Fizyoloji

1

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

 

 

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji

 

1

 

 

Kardiyoloji

 

1

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Tarla Bitkileri

 

3

 

 

Su Ürünleri

 

3

 

 

Hayvan Yetiştirme

 

1

 

 

Entomoloji

 

1

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Fizikokimya

 

1

 

 

Organik Kimya

 

1

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Viroloji

 

1

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Resim

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

 

 

Çalışma Ekonomisi

 

 

1

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Matematik Eğitimi (İlköğretim)

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

 

 

1

 

6267/1-1

—— • ——

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden :

26340/20.06.2002 sayılı günlü serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Katma Değer Vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen DTKV.(2004-2554)-77142 sayılı tarihli ödeme emirleri firmanın mevcut adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince Köroğlu Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti adına Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen DTKV.(2004-2554)-77142 sayılı 08.10.2007 tarihli ödeme emri 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

6229/1-1

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Bakanlık Makamının 06.05.2010 tarih ve 1436 sayılı Olur’u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının kararı ile uygun görülen 317 no’lu yapı denetim izin belgesi sahibi Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin beyan edilmesi nedeniyle yapı denetim izin belgesinin iptali, yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi, Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın şirket kayıtlarından çıkartılması uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

6271/1-1


Manisa Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce yetkisiz iş takibi yapan (48205013654) T.C Kimlik numaralı Mehmet Onur DENİZ isimli şahısla ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/4-a maddesine istinaden düzenlenen 17/12/2007 tarihli ve 216 sayılı 740,-TL tutarında usulsüzlük para cezası kararı, adı geçene (Muhtarlık) 13/04/2010 tarihinde tebliğ edilmiş, ancak yasal süresi içerisinde para cezasının ödenmemesi nedeniyle 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre düzenlenen 24.05.2010 tarihli 2512 sayılı Ödeme Emri düzenlenmiş olup, adı geçenin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden Ödeme Emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle iş bu ilanen tebligatın Ödeme Emri yerine kaim olmak üzere ilan edildiği tarihten itibaren 15. gün tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

6228/1-1

—— • ——

İsdemir Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce İzkoz Kozmetik ve Temizlik Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. firması adına tescilli 14.06.2006 tarihli, IM001058 sayılı beyanname ile 17.01.2006 tarihli, 2006/D1-20026 sayılı D.İ.İ.B kapsamında ithali yapılan “LPG” cinsi eşya için muafiyet kapsamından çıkartılan miktara tekabül eden amme alacağının firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, Müdürlüğümüzde bulunan teminat mektubuna istinaden bankadan tahsiline kadar geçen süreye isabet eden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu ve tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 gereğince firma ortaklarından Orhan BORA adına sermaye hissesi oranında düzenlenen 15.01.2009 tarihli 833 sayılı Ödeme Emri muhteviyatı 5.432,82,-TL gecikme zammı oranında faizi ile 01.11.2007 tarihli, 07CK310600268 sayılı Para Cezası Kararı muhteviyatı 27.164,09,-TL Para Cezası olmak üzere toplam 32.596,91,-TL alacağımızın ödenmesi için, daha önce yapılan adres araştırması sonucunda Orhan BORA’nın adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle anılan kişiye tebliğ edilemeyeceği anlaşılan ödeme emrinin Resmi Gazete’de yayım tarihini takip eden 15 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55. maddesine istinaden 7 gün içinde Ödeme Emrinde belirtilen tutarın İdaremize veya İdaremiz adına tahsile selahiyetli olanlara ödenmesi veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, haczi kabil malınız yoksa bildirilmesi gerekmekte olup, aksi taktirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 55. 60 ve 111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine tabi tutulacağı ilanen tebliğ olunur.

6230/1-1

—— • ——

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünden :

ILANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce Unikom İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı 18.02.2004 tarih ve IM002078 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın kıymet farkından kaynaklanan ÖTV ve KDV gelir eksikliği ihtilafı ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-b maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 51. maddesi ve 4760 sayılı ÖTV kanununun 16. maddesi uyarınca hükmolunan 12.08.2009 tarih ve 638 sayılı 1.191,93,-TL'lik ÖTV Para Cezası ile yine 12.08.2009 tarihli 639 sayılı 3.522,30,-TL’lik KDV Para Cezalarının ödenmemesi nedeniyle düzenlenen 2010/13 sayılı 09.02.2010 tarihli Ödeme Emri için yapılan tebligat gerçekleştirilememiştir.

Müdürlüğümüzce, adı geçen firmanın bilinen tebligat adresi dışında başka bir adresi tespit edilememiş olup, söz konusu yazımızın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra firmaya Tebligat Kanunu gereği tebliğ edilmiş sayılacağından, ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında kanun hükümleri uyarınca cebren tahsil cihetine gidileceği ilanen tebliğ olunur.

6227/1-1


Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulundan :

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 18 adet “Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP5 puanı 85 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 360 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 360 inci sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2) KPSS’nın yabancı dil test sınavında, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,

3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

4) a) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve varsa diğer bölümlerinden), İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinden,

b) İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültelerinin sosyal bilimler eğitimi veren bölümlerinden,

c) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren aşağıda sayılan bölümlerinden;

İstatistik; İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; Bankacılık; Bankacılık ve Finans; Bankacılık ve Sigortacılık; Sermaye Piyasası; Sigortacılık; Sigortacılık ve Risk Yönetimi; Aktüerya; Aktüerya Bilimleri; Uluslararası Ticaret; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik; Muhasebe; Muhasebe Bilgi Sistemleri; Muhasebe ve Finansal Yönetim; Yönetim Bilişim Sistemleri; İşletme Bilgi Yönetimi; Endüstri Mühendisliği;

d) Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Eğitimi Bölümü,

veya yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

5) 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 15-16 Eylül 2010 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Beşevler/ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

YAZILI MESLEKİ SINAV KONULARI

Uzman yardımcısı adaylarının yazılı mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır :

a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,

b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları,

c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler,

f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 40’dan aşağı olmaması zorunludur.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya Kurulun internet sayfasından temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 16 Ağustos 2010 - 3 Eylül 2010 tarihleri (saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak başvuru formu (4 sayfadan oluşmaktadır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ve sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde, 8 Eylül 2010 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 13-14 Eylül 2010 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara elden verilecektir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ                                  İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156                      Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15

06530 ANKARA                                           Süzer Plaza Kat: 3   34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98                         İrtibat Tel: (0212) 334 56 09

                                                                                                    334 56 10

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr

6182/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/80192

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Adresi

Altınşehir Mahallesi 3005 Sokak No: 13

Tel-Faks

0 416 223 38 32

Posta Kodu

02100

E-Mail

imid@adiyaman.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fırat Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.

Nadire Fırat - Müjgen Fırat

Adresi

Harıkçı Cad. Otel Yolaç Krş. Kurt Apt. No: 1 K: 1-2 Adıyaman

Harıkçı Cad. Otel Yolaç Krş. Kurt Apt. No: 1 K: 1-2 Adıyaman

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3860384699

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3920

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6279/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/34317

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

İl/İlçe

Meram/Konya

Adresi

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. No:- Akyokuş Mevkii Meram/Konya

Tel-Faks

0 332 223 60 02 – 0 332 223 63 84

Posta Kodu

42080

E-Mail

tipmudurluk@selcuk.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gediz Medikal Emlak Kuyumculuk Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Gazi Alemşah Mah. Mimar Muzaffer Cad. Zafer Çarşısı No:70/219 Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mevlana V.D. 390 046 0887

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

30460/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6287/1-1


Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Osmaniye İl Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/76997

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Osmaniye İl Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Osmaniye İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Osmaniye/Merkez

Adresi

İstiklal Mahallesi Akyar Caddesi No:82 Osmaniye

Tel-Faks

328.8137198   8144654

Posta Kodu

80010

E-Mail

Osmaniye-1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kalender Mühendislik Mimarlık Elektrik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Seyfettin Büyükkeleş

Adresi

Yeni Belediye Dükkanları No:1 Güroymak/Bitlis

Yeni Belediye Dükkanları No:1 Güroymak/Bitlis

T.C. Kimlik No.

 

TC No:56803636670

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Güroymak 1940068713

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6286/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde belirtilmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

 

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.

1

 

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

 

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yrd.Doç.

2

 

Fizik

Nükleer Fizik

Yrd.Doç.

1

 

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yrd.Doç.

1

 

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

 

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

 

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

 

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

2

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yrd.Doç.

1

 

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

 

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Yrd.Doç.

2

 

Harita Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

2

 

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd.Doç.

2

 

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.

1

 

Tokat MYO

 

 

Yrd.Doç.

1

 

Tokat Sağlık Yüksekokulu

 

 

Yrd.Doç.

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

Yrd.Doç.

1

 

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 

 

Yrd.Doç.

1

 

6293/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi,başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve varsa yabancı dil başarı belgesini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

ÜNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Profesör

1

2

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Genel Türk Tarihi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Hidrobiyoloji alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Vejetasyon ve bitki sistematiği alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Analitik kimya alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Hayvan fizyolojisi ve ekofizyoloji alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim yönetimi, denetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi, sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıf politikaları alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim yönetimi, denetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi, insan kaynakları yönetimi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Doçent

1

1

Ekoloji, genetoksikoloji alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-iş Eğitimi

Profesör

1

1

Resim eğitimi, müze eğitimi ve çocuk resmi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-iş Eğitimi

Doçent

1

1

Resim alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi

Profesör

1

1

Ölçme değerlendirme ve eğitim istatistiği alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Eğitim bilimleri, eğitim programları ve öğretimi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alan Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik eğitimi, gruplar teorisi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alan Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Nanoteknoloji ve nükleer teknoloji alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alan Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Elektroanalitik kimya alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Tarih eğitimi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Yeni ve yakınçağ tarihi alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Fransız dili ve edebiyatı alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Fransız dili ve edebiyatı alanında

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Fransız dili eğitimi ve çeviri bilim alanında

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Yardımcı Doçent

3

1

Grafik eğitiminde doktora yapmış olmak.

6283/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden :

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AGE AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

06/7503

 

5/8/2010

 

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AKTEM SU ARITMA SİS. KİM. ÜR. İNŞ. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12843

 

06/7932

5/8/2010

 

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ATM ANADOLU TEKNOLOJİ MERKEZİ GÜVENLİK BİLG.MAK.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12540

 

06/6664

5/8/2010

 

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BAŞKENT METEOR ASANSÖR İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS EN 13015

06/7947

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BİLAR BÜRO MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12125

TS 12909

TS 12853

TS 12498

TS 12845

TS 12749

KRİTER 7

KRİTER 22

06/6041

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BİM GRUP BİLGİ İLETİŞİM MAK. GRUPLARI İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12125

TS 12749

06/1561

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BÜROKOPİ BÜRO MAKİNALARI SATIŞ VE KOPLAMA MERKEZİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 12125

TS 12749

TS 12498

06/3297

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

CEP BİLGİSAYAR ELEKT. İLT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12831

TS 12498

06/7499

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÇAKIR LOKANTACILIK GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ

TS 8985

06/5405

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

DEMİRLİBAHÇE EKMEK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 7282

TS 7890

06/7950

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

DETAY MADENCİLİK TEMİZLİK TAŞIMACILIK OTOMOTİV YEMEK YÖNETİM DAN. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12524

06/4893

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

E.F.E. LİFTRONİC ASANSÖR İML. İNŞ. İTH. İHR. PET. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS EN 13015

06/7933

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ELİF BAHARAT BAKLİYAT GIDA VE İHTİYAÇ MAD. İML. PAZ. DAĞ. İTH. VE İHR. TİC. SAN. LTD. ŞİT. - ANKARA ŞUBESİ

TS 11173

 

 

06/7936

 

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ESKİHİSAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş

TS 12510

06/7487

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

EVO GRUP OTOM. OTO TAMİR BAKIM GIDA İNŞ. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

06/7946

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

FAHRİ ÖZDEMİR - BAR HONDA

TS 8986

06/7943

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

GIDAMAK MAK. GIDA İTH. İHR. DAN. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12887

06/7926

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

HİTAŞ ELEKTRONİK VE TIBBİ CİH. LTD. ŞTİ.

TS 12426

06/3856

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KALPEKS KALYON PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.-KAZAN ŞUBESİ

TS 12225

06/7941

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KENT DİŞ DEPOSU SAĞLIK ÜR. VE TEK. SER. REK. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

06/7481

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KMO BİLGİ SİST. MÜŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 13149

06/3844

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KR GÜVENLİK VE SAVUNMA LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12540

TS 12849

06/6652

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KURMAYLAR GİYİM PAZ. GIDA İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRİTER 115

06/7945

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KY ELEK. ELEKT. İNŞ. TEM. HİZ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13111

06/7934

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

M.N.R. MEDİKAL TURİZM.İNŞAAT SAĞLIK HİZMETLERİ KİMYA GIDA YAYINCILIK LTD.ŞTİ

TS 12426

06/5443

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

METUNET BİLGİSAYAR YAYINCILIK EĞT. REK. TUR. TEKS. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498

06/4892

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SAĞLIK MARKET SAĞLIK ÜR. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

TS 10079

TS 12427

TS 12843

TS 13193

06/7508

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SEREN AS ASANSÖR İNŞ. TAAH. HIRD. DEK. EML. NAK. OTOM. GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS EN 13015

06/6657

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SÜPER VİZÖR İNŞ.TEM.GIDA. SAVUNMA SAN. GÜV. HİZ. SOS. HİZMETLER SAN VE TİC. LTD.Ş

TS 12524

06/3304

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TASARIM İSKELE KALIP SİS. İNŞ. SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

KRİTER 36

06/7167

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TİTAŞ TEMSİLCİLİK İTH. TİC.VE SAN. A.Ş.

KRİTER 64

06/4891

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TUĞANA YAN. SÖN. REK. MED. İNŞ. TEKS. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11827

06/6659

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TURNA YANGIN GÜV. MAK. MÜH. SAN. TİC.- ELVAN TURAN

TS 11827

06/6046

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TÜRKÇELİK ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KRİTER 21

06/7963

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ULUDAĞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047

06/7959

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

YAKUP ÖZKILIÇ-MARMARA SOSYAL HİZ. TARIM PEYZAJ ÇİÇEKÇİLİK İNŞ. TİC. VE PAZ.

TS 12524

TS 12866

06/7937

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

YENİ ANIL DİŞ PROTEZ LABORATUARI - KENAN GÖRGÜNOĞLU

TS 12821

06/7482

5/8/2010

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ROCHE DİAGNOSTİK SİS. TİC. AŞ.

TS 12426

06/3298

5/8/2010

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYNUR ALAN

TS 12426

06/7605

5/8/2010

ARA KONTROL OLUMSUZ

 

ERENOĞLU DANIŞMANLIK TERC. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13082

TS 13078

KRİTER 118

06/1186

5/8/2010

KENDİ İSTEĞİ İLE FESH

ALTO PETROL NAK. İNŞ. TURZ. TEM. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12706

TS 12866

06/7551

5/8/2010

KENDİ İSTEĞİ İLE FESH

ESKİHİSAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ.

TS 12510

06/4335

5/8/2010

KENDİ İSTEĞİ İLE FESH

ELKOM MÜH. SAN. VE TİC. AŞ.

TS 10079

TS 12426

06/

5/8/2010

 

KENDİ İSTEĞİ İLE FESH

ALİ ŞENOL-HENDESE MÜH.

TS 12852

06/7928

5/8/2010

KENDİ İSTEĞİ İLE FESH

ÇAĞIN ELEKTRONİK-OSMAN ÖZCAN

TS 10956

TS 13004

19/48

5/8/2010

 

KENDİ İSTEĞİ İLE FESH

6273/1-1