13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 KALEM, (1 ADET) 8 TON KALDIRMA KAPASİTELİ ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.K.İ. S.L.İ. Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden :


1 KALEM HELEZON BURGU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE FUNGAL KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden :


1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gerede Belediye Başkanlığından :


300 ADET DE 22000 TİPİ LOKOMOTİF SÜSPANSİYON İÇ VE DIŞ YAYLARIN İMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden :


ELAZIĞ ENTEGRE SAĞLIK KAMPUSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından :


HEMZEMİN GEÇİT KORUMA SİSTEMLERİ CİHAZLARININ İMALATI İÇİN 23 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :


1 ADET ENDÜSTRİYEL ENDOSKOPİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden OVAAKÇA/BURSA :


15 KALEMDE 111 ADET CONVERTEAM MARKA BUHAR FANI VE TAŞIYICI HAVA FANI FREKANS ÇEVİRİCİSİ YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


ONBEŞ (15) ADET YARI ASILIR TİP 8 MT’LİK İKİLEME ALET KOMBİNASYONU VE ON (10) ADET ÇEKİLİR TİP 60’LI OFSET DİSK SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


PANCAR ANALİZ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Gönen Malmüdürlüğünden :


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 KALEM, (1 ADET) 8 TON KALDIRMA KAPASİTELİ ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.K.İ. S.L.İ. Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden :

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 1 Kalem, (1 Adet) 8 Ton Kaldırma Kapasiteli Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç Temini ve Montajı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa

Telefon ve faks numarası           :   (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79

Elektronik posta adresi (varsa)  :   blisatinalma@bli.gov.tr.

2- İhale konusu malın                                                                                 İhale Kayıt No:

a) Niteliği, türü ve miktarı:

– 8 Ton Kaldırma Kapasiteli Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç                     2010/113422

b) Teslim yeri                             :   -S.L.İ./B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Köyü/Orhaneli/ Bursa

c) Teslim süresi                          :   -Malzemenin Sözleşme İmzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü içinde B.L.İ.Müdürlüğü Tamir Bakım Atölyesine montajını yaparak çalışır vaziyette teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

Yapılacağı yer                             :   BLİ. Müdürlüğü (Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) G.Pınar Köyü/Orhaneli-BURSA

Tarihi ve saati                             :                                                          Şartname Bedeli

-Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç

Temini ve Montajı işi                        23.08.2010,-14:00                 KDV.Dahil 100,00-TL

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

5 - İhale dokümanı aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve satın alınabilir.

-İhale dökümanının görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr

-ANKARA’da:TKİ Genel Müdürlüğü-Satınalma Daire Başkanlığı (Hipodrom cad. No:12/Yenimahalle)0312 384 17 20

-İZMİR’de: TKİ.Gümrük Şefliği (Erzene mah.78. sok. No:3/Bornova) 0232 339 26 71

-BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satınalma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/Orhaneli) 0224 827 6471

İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar BLİ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyatının miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyatının miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere; kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

6247/1-1


1 KALEM HELEZON BURGU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TTK İHTİYACI OLARAK 1 KALEM HELEZON BURGU 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

1- İdarenin                                  :

İHALE KAYIT NO                   :   2010/114738

a) Adresi                                     :   TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)

                                                       Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :   Satınalma @taskomuru.gov.tr.

2- İhale konusu malın                 :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Helezon(Spiral) burgu MİD-244TAD:300 adet

b) Teslim yeri                             :   TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler 90 takvim gününde teslim edilecektir

3- İhalenin                                  :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   01 / 09 / 2010 – 15.00

c) Dosya no                                :   1026077

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

(malzemelere ait teknik şartnamelerde belirtilmiştir.)

5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7.cadde (aşkaabat Cad) 19.Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, en geç 01.09.2010, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

12- İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6245/1-1

—— • ——

FUNGAL ALFA AMİLAZ VE FUNGAL KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 3.000 Kg Fungal Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 25.08.2010 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50,-TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 25.08.2010 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı KİK’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:   ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

                 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

6261/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

Fabrikamızın 2010/2011 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                           :   2010/115143

1- İdarenin

a) Adresi                                             :   Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası               :   0388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                    :

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Fabrikamız 2010/2011 Kampanya döneminde her vardiyada 8 kişi, 3 vardiyada 24 kişi ile 100 gün süre ile üretilecek 54.000 ton +/- %30 toleranslı Kristal Şekerin, Ambalajlama ünitesinde 50 Kg.’lık Polipropilen torbalara doldurulup, torba ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi.

b) Yapılacağı yer                                :   Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi

c) İşin süresi                                       :   2010/2011 kampanya dönemi ±%25 toleranslı 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   26.08.2010 Perşembe günü, Saat: 14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmiyor.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6253/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 - a) Satışa esas bedeli en az 242,37 TL ile en çok 60.185,66 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok 6.019,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, ATV motorsiklet, kamyonet, oto römorku, minibüs, ve motorsikletten oluşan 25 adet araç; açık artırma suretiyle, 24/08/2010 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 23/08/2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6194/1-1


1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gerede Belediye Başkanlığından :

Madde 1.İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı;

1.Etap Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında, ilçemiz Demirciler mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda 914 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel numarası ile kayıtlı, toplam 2072,60 m2 miktarlı arsalar üzerine 2 bodrum + 4 kattan oluşan, toplam inşaat alanı 7869 m2 olan inşaatın yapımı ve 141 ada 12 parsel numarası ile kayıtlı 795,92 m2 miktarlı arsa üzerine, bodrum + 3 kattan oluşan, toplam inşaat alanı 1480 m2 olan inşaatın yapımı,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2. İhale Dokümanının Temini;

İhale dokümanı 250,00 TL bedel karşılığı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden (Demirciler Mahallesi H.Emin Efendi Caddesi No:32 Gerede/Bolu adresinde ) temin edilecektir.

Madde 3. İhalenin Yapılacağı yer, Tarih, Saat ve İhale usulü;

a) İhalenin yapılacağı yer   :   Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (Demirciler Mahallesi H.Emin Efendi Caddesi No:32 K:3 Gerede/Bolu)

b) İhale tarihi                      :   02 / 09 / 2010 Perşembe günü

c) İhale saati                       :   15:00

d) İhalenin Usulü                :   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre kapalı teklif ihale usulü.

Madde 4. Muhammen Bedel ve Geçici teminat;

İşin muhammen bedeli 4.777.339,00 TL (Dörtmilyonyediyüzyetmişyedibinüçyüzotuz dokuzlira) olup, %3 ü olan 143.320,17 TL (Yüzkırküçbinüçyüzyirmiliraonyedikuruş) geçici teminat tutarıdır.

Madde 5. İhaleye katılabilmek İçin Gereken Belgeler;

- Dış Zarf:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

h) İhale dosyasını satın aldığına dair belge

i) Mali durumlarını gösterir belgeler (Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans mektubu vb… )

- İç Zarf

- İhale teklif mektubu

Madde 6. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati;

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Son Teklif Verme Tarihi: 02 / 09 / 2010 Perşembe

c) Son Teklif Verme saati: 15:00

Madde 7.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 8.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedel tespitinde serbesttir.

6191/1-1

—— • ——

300 ADET DE 22000 TİPİ LOKOMOTİF SÜSPANSİYON İÇ VE DIŞ YAYLARIN İMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                               :   2010/ 108526

1- İdarenin:

a) Telefon ve Faks Numarası         :   0312:211 11 28 –0312:211 06 96

b) Elektronik Posta Adresi             :   www malzeme tcdd.gov:tr./ adfsatinalma@tcdd.gov.tr.

İhale konusu malın adı ve miktarı   :   100 Adet İç Susta ( Tek.Res. C-2-15 )

200 Adet Dış Susta ( Tek.Res. C-2-14 )

(Teknik Şartname No : L.56-03/01)

2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

3- Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13 /09/2010 Pazartesi günü saat : 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4- İhale dökümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup Fabrikamız veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7- Teklif verecek Firmalar teknik yeterlilik, üretim ve kalite bakımından gerekli olan TSE, İSO, TÜV vb. Tüm bilgi ve belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, gerekli ek bilgiler komisyonumuzca yazılı olarak istenilebilecektir.

6166/1-1


ELAZIĞ ENTEGRE SAĞLIK KAMPUSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından :

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Elazığ Entegre Sağlık Kampusü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje Elazığ’ da yapılacaktır. Proje; 400 Yataklı Bölge Hastanesi, 250 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 200 Yataklı Psikiyatri Hastanesi ve 100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 950 yataklı bir Entegre Sağlık Tesisi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın tedarikini ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 36 ay olup işletme dönemi 25 yıla kadardır.

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 55.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) öz kaynaklarının 50.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (c) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (d) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 55.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a), (b) ve (d) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde; (a) en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az iki yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) hastane veya sağlık kuruluşlarına en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) hastane veya sağlık kuruluşlarına, en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 4.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat / ANKARA adresinde görülebilir ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne veya Merkez Bankası Ankara Şubesi TR420000100100000350121014 hesap numarasına 2.000 TL yatırıldıktan sonra aynı adreste ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvurucak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Ön yeterlik başvuruları 15.09.2010 günü saat 14.00’ e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

6257/1-1

—— • ——

HEMZEMİN GEÇİT KORUMA SİSTEMLERİ CİHAZLARININ İMALATI İÇİN 23 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                           :   2010/104429

1- İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Gar/Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(312) 309 05 15/4409-4139 - 0(312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :   malzeme@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu hizmet alımının adı ve miktarı :

HEMZEMİN GEÇİT KORUMA SİSTEMLERİ CİHAZLARININ İMALATI İÇİN 23 KALEM MALZEME TEMİNİ İŞİ

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 20.09.2010 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 1110 no.lu odada görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (zemin kat) Gar/ANKARA adresinden KDV Dahil 50,-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6238/1-1


1 ADET ENDÜSTRİYEL ENDOSKOPİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden OVAAKÇA/BURSA :

İşin Tanımı                                     :   1 ADET ENDÜSTRİYEL ENDOSKOPİ CİHAZI MAL ALIMI

İhale Kayıt numarası                      :   2010/115344

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   EÜAŞ BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Yalova Yolu 15. Km 16105 Ovaakça/BURSA

b) Telefon ve faks numarası           :   0 224 267 11 70 - 0 224 267 11 77

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bursa@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri(yerleri )                   :   ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça/BURSA

c) Teslim tarihi (tarihleri)               :   Teslim süresi 60 gündür. (Malzemeler 30.12.2010 tarihine kadar teslim edilecektir.)

3 - İhalenin /

a) Yapılacağı yer                             :   ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (toplantı salonu ) Ovaakça/ BURSA

b) Tarihi ve saati                            :   13.09.2010 Pazartesi günü saat 14.30

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat .

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - İstekliler, teklif edecekleri ürünün Türkiye’ de yetkili servisi bulunmalıdır. Bu servisin yetki belgesi teklif ile birlikte sunulması zorunludur.

4.2.2 - Teklif edilecek cihaz ile ilgili 10 yıl yedek parça garantisi verilmelidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 20,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler posta ücreti kendilerine ait olmak üzere doküman bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O. Buttim Şubesi, Şube Kodu: 699 IBAN: TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 no lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yolu ile ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faksına veya yazılı olarak İdareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yolu ile gönderilecektir. İhale dokümanının posta yolu ile gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Yalova Yolu 15.Km. Ovaakça/BURSA adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilecektir.

9 - İstekliler Tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Bu mal alımı işi EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 Sayılı Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6264/1-1

—— • ——

15 KALEMDE 111 ADET CONVERTEAM MARKA BUHAR FANI VE TAŞIYICI HAVA FANI FREKANS ÇEVİRİCİSİ YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Afşin Elbistan B Termik Santrali ihtiyacı olan 15 kalemde 111 adet CONVERTEAM marka buhar fanı ve taşıyıcı hava fanı frekans çeviricisi yedek malzemelerinin satın alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :    2010/114373

1- İdarenin;

a) Adres                                   :    EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası    :    0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi        :    afsinb@euas.gov.tr

2-İhale konusu malın :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :    15 kalemde 111 adet

b) Teslim edileceği yer             :    EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

3- İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                       :    EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saat                       :    01/09/2010 tarih, saat 14:00

4- İhale dökümanı                    :    (Dosya No: AEBS 2010/64 )

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 118,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler 01/09/2010, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8- Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

6259/1-1

—— • ——

ONBEŞ (15) ADET YARI ASILIR TİP 8 MT’LİK İKİLEME ALET KOMBİNASYONU VE ON (10) ADET ÇEKİLİR TİP 60’LI OFSET DİSK SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

- Genel Müdürlüğümüze bağlı; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı onbeş (15) adet Yarı Asılır Tip 8 mt’lik İkileme Alet Kombinasyonu ve on (10) adet Çekilir Tip 60’lı Ofset Disk satın alınacaktır.

- Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 200,-TL karşılığı temin edilebilir.

- İhale kapalı zarf usulü il yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

- Telif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 27/08/2010 Cuma günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

- İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

- Geciken teklifler dikkate alınmaz.

- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S                                                              :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA

Tel : (0312) 417 00 47

Fax: (0312) 425 59 55

6262/1-1


PANCAR ANALİZ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

Fabrikamız Pancar Analiz Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2010/113512

1 - İdarenin                             

a) Adresi                                  :  Taşköprü Yolu 18. Km. Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası    :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi        :  -

2 - İhale konusu hizmetin       

a) Niteliği, türü ve miktarı       :. 2010/2011 kampanyasında işin durumuna göre fabrikamızca belirlenecek tarihler arasında, fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti işidir.

                                                 .. Pancar kampanyası süresi tahmini 90 gün (+- % 20 Toleranslı) süresince, % fire analizi için her vardiyada 8 kişi olmak üzere 3 vardiyada 24 kişi, Digesyon analizi için her vardiyada 4 kişi olmak üzere 3 vardiyada 12 kişi olup toplamda 36 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                      :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                            :  Kampanya dönemi boyunca + - %20 toleranslı 90 (Doksan) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                      :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                      :  25.08.2010, 14:30

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhaleye ilişkin Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İhaleye ilişkin Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 4.3. ncü maddelerde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İş Deneyim Belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi hususlarında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin beşinci ve altıncı bölümünde (43-49 maddeler) yer alan düzenlemelere göre hareket edilecektir.

5 - Bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100 TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25.08.2010 saat 14:30’a kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale günü saat 14.30’da fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6280/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :

3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Aliağa Grubu’nda (Soma-A T.M. de 6 adet, Viking T.M. de 2 adet, Aliağa-1 T.M. de 8 adet, Aliağa-2 T.M.de 12 adet) toplam 28 adet, İzmir-1 Grubu’nda(Işıklar T.M. de 4 adet, Bornova T.M. de 4 adet, Derbent T.M. de 8 adet) toplam 16 adet, İzmir-2 Grubu’nda (Bozyaka T.M. de 11 adet, Uzundere T.M. de 3 adet, Karabağlar T.M. de 1 adet, Aslanlar T.M. de 3 adet) toplam 18 adet, olmak üzere genel toplamda 62 adet işletmedeki mevcut 154 kV ayırıcı takımlarının (A-B-C fazları komple ayırıcı) değiştirilmesi (Demontaj-Montaj) hizmet alımı işi ilan edilmiştir. Belirtilen ihale ile ilgili ihale tarihinde düzeltme yapılmıştır. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt No                                           :   2010/110589

1. İdarenin

a) Adresi                                                     :   Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası                       :   02324771300 - 02324771315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)             :   3grupmd@teias.gov.tr

2. Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı  :

a) Gazetenin Adı ve Yayımlandığı Tarihi   :   09.08.2010

3. Düzeltilen Maddeler Şunlardır:

3.b) Tarihi-Saati: İhale, 02/09/2010 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır.

6276/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Gönen Malmüdürlüğünden :

 

Sıra

No

Taşınmaz

Dosya No

Mah/Köyü

Cinsi

İmar Durumu

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

10110100421

Gündoğdu Mahallesi

Arsa

Kamyon Garajı

1238

1

19.821,62

Tam

1.245.000,00

249.000,00

25.08.2010

14.00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Malmüdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Taliplilerin geçici teminat makbuzu veya ilgili bankanın teyit yazısı ile birlikte geçici teminat mektubu, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile 2010 yılı içinde ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona müracaat etmeleri.

2 - 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V., karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

3 - Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

4 - Satış dosyasının şartnamesi mesai saatlerinde Gönen Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İstenilmesi halinde ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4 ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle, üçer aylık dilimlerde 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir.

8 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

6193/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden :

İşletme Müdürlüğü     : Aladağ                                                                                                                                       İhale Tarihi  : 26/8/2010

Bölge Müdürlüğü       : Bolu                                                                                                                                          İhale Yeri     : Karacasu

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ ADETİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Aladağ

İbreli Dikili Ağaç

1

 

309,555

 

25,00

233,00

105 N.B.

Muhtelif

3.S.NB.Kl.K.Çs.Tom

27

 

770,73

 

167,00

3878,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.İn.K.Çs.Tom

18

 

589,932

 

147,00

2612,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

13

 

570,000

 

145,00

2486,00

Global

Belkaraağaç

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

 

30,000

 

130,00

118,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.İn.K.Çk.Tom

4

 

130,000

 

130,00

510,00

Global

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

4

 

160,000

 

163,00

784,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kİ.Kt.Gök.Tom.

64

 

2325,000

 

153,00

10695,00

Global

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

38

 

1436,988

 

139,00

6010,00

Global

Muhtelif

Çs.Tel Direk (9 Boy)

8

433

147,656

 

220,00

979,00

İndirimli

Ortakıraç

Çs.Tel Direk (10 Boy)

1

9

4,271

 

225,00

29,00

İndirimli

Ortakıraç

Çs.Tel Direk (11 Boy)

1

32

15,387

 

235,00

109,00

İndirimli

Muhtelif

Çs.Tel Direk (12 Boy)

5

208

115,598

 

260,00

903,00

Global

Sarıalan

2.S.Çs.Maden Direk

4

 

100,000

 

130,00

392,00

Global

Çaydurt

2.S.Çk.Maden Direk

2

 

40,000

 

125,00

152,00

Global

Muhtelif

2.S.Gök.Maden Direk

6

 

180,000

 

125,00

678,00

Global

Ortakıraç

Çam Kağıtlık Od.

11

2640

178,824

 

110,00

595,00

İndirimli

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

55

 

1573,145

 

122,00

5783,00

Global

Sultanköy

Gök. Kağıtlık Od.

1

374

33,667

 

110,00

112,00

İndirimli

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

79

 

3160,298

 

122,00

11609,00

Global

Aladağ

Çam Sırık

2

 

 

20

55,00

34,00

Global

Demirciler

Yap.Lif Yonga Od.

2

 

 

600

60,00

1082,00

Global

Aladağ

İb.Lif Yonga Od.

4

 

 

1000

47,00

1412,00

Global

TOPLAM

351

 

11871,051

1620

 

51.195,00

 

 

1- İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 351 parti orman emvali, açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20 si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2- Açık arttırmalı satış 26/08/2010 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30'da Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3- Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 30 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4- Teminatlar Saat 14.00'a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6- İsteklilerin ihaleden evvel Dikili Ağaç satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa v.s. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır.

7- Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60-61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

6246/1-1