13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No   : 2009/481

Karar No : 2009/594

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Cemal ve Medine oğlu, 10.12.1962 D.lu. Niğde-Merkez-Ağcaşar köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Stra Zagora Lozenes Semti Strema Cad. No:21 - Bulgaristan adresinde oturur MAHSUT ERASLAN hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-4 Mad. delaletiyle 4/a-2, 4/3 maddeleri gereğince 18.895,00.-TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, Bizatihi suça konu olduğu anlaşılan KEMTV'de yazılı eşyaların TCK.nun 54/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri ile TCK.nun 54 maddesi gereğince nakilde kullanılan X 7121 AC plakalı aracın kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamına veya ağırlıklı bölümünü oluşturması ve naklinin bu aracın zorunlu kılması nedeniyle MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilan masrafının sanıklardan alınmasına, kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması,bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

6145

—— • ——

Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No   : 2005/1151

Karar No : 2009/1349

Dolandırıcılık suçundan sanık Zülfıkar ve Dursun oğlu, 10.8.1972 D.lu. Adana İli Seyhan İlç. Mcstenzade Mh. N.k. İSMAİL İNCEBALDIR hakkında mahkememizin 28.12.2009 tarih ve 2005/1151-2009/1349 E.K. Sayılı İlamı ile TCK.37/1 MD. DEL. TCK.157/1, 53/1-2 MD. GER. BİR YIL HP.100 TL.APC.SI VE HAPİS CEZASININ İNFAZININ TAMAMLANINCAYA KADAR KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMASINA gıyabında karar verildiği, bütün aramalara rağmen adresinin meçhul kaldığı anlaşıldığından, 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve müteakip md. uyarınca hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine bu süre içinde beyanda bulunmak sureti ile Yüksek Yargıtay’a gönderilmek üzere temyiz hakkının bulunduğuna karar verildi.

İlanen tebliğ olunur.

6108