28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünden :

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden :

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden :

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden :

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Çevre ve Orman Bakanlığından :

Sağlık Bakanlığından :

Milli Eğitim Bakanlığından :

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte, özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen kadrolarda;

a) Başvuruların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvuracak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir.

c) Başvuru sahiplerinin yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Turgut Özal Üniversitesi Kadro İlanı

Fakülte

Bölüm

Anabilim

Dalı

Kadro

Unvanı

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak

5875/1-1

—— • ——

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünden :

Müracaat etmek isteyenlerin http:\\www.karaelmas.edu.tr sayfasında yazılan başvuru koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır.

Anabilim Dalı

Profesör

Açıklama

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Cevher Hazırlama

1

Doçentliğini Maden Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak

Elektronik

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Genel Cerrahi

1

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

2

 

5843/1-1

—— • ——

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

25/7/2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ilanında; Güzel Sanatlar Fakültesi birimi içinde yer alan Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı 2. derece Doçent kadrosu ile Mali Hukuk Anabilim Dalı 1. derece Profesör kadrosunun birimi Hukuk Fakültesi olarak düzeltilmiştir.

5846/1-1

—— • ——

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz Akademik Kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://aksaray.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

5842/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize bağlı fakültelerde ve MYO’da istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili Fakülteler ve MYO’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

 

Açıklamalar

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Çevre Teknolojisi

1*

3

Çevre Müh.alanında Doktora yapmış olmak

Çevre Teknolojisi

1*

4

Çevre Müh.alanında Doktora yapmış olmak

Çevre Bilimleri

1*

5

Çevre Müh.alanında Doktora yapmış olmak

BİLGİSAYAR MÜH.BÖL.

 

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller

1*

4

 Bilgisayar Müh. Veya Fizik alanında Doktora yapmış olmak

Bilgisayar Yazılımı

1*

4

Bilgisayar Müh. Veya Fizik alanında Doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İD.BİL.FAK.

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

 

1*

 

4

Uluslar arası Pazarlama Üzerine Doktora yapmış olmak.

 

Yönetim ve Organizasyon

 

1*

 

4

 

Pazarlama Yönetimi Üzerine Doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Yeni Türk Edebiyatı

1*

4

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri üzerine Doktora Yapmış olmak

SOSYOLOJİ BÖL.

 

 

 

Din Sosyolojisi

1*

5

Tunceli Aleviliği konusunda Doktora yapmış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Mantarcılık Programı

1*

5

Botanik alanında Doktora yapmış olmak

Organik Tarım Programı

1*

5

Tohumlu Bitkiler Florası üzerine Doktora yapmış olmak

Kimya Teknolojisi Programı

1*

5

Mayaların Biyofilim oluşturma özellikleri ile ilgili Doktora yapmış olmak

5808/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKANLIK HİZMET BİNASI

(Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal ERKİN Konser Salonu)

Ulusal Mimari Proje Yarışması İlan Metni

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Sancak Mahallesi 28407 ada 5 parselde yapılacak Çankaya Belediyesi Hizmet Binası (Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal ERKİN Konser Salonu) mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilme işi, Çankaya Belediyesi tarafından 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’‘Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Bu nedenle Çankaya Belediyesi’nin gelişme planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanı, kurumun gelişen yapısına ve artan ihtiyaçlarına çözüm üretmek gayesiyle yeni bir Başkanlık Hizmet Binası ve aynı zamanda müzik, toplantı ve plastik sanatların yer alacağı bir sanat ve kültür merkezi olarak yapılandırmak ve bu merkezi ölümsüz bestecimiz Ulvi Cemal Erkin adıyla taçlandırmak amaçlarıyla bu yarışma açılmıştır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

28 Temmuz 2010 Çarşamba

Yarışmanın ilanı,

23 Ağustos 2010 Pazartesi

Saat 17.00, soru sorma süresinin bitimi,

26 Ağustos 2010 Perşembe

Günü saat 10.00’da soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması,

16 Eylül 2010 Perşembe

Soru-cevap çalışmalarının sonuçlarının yarışmacılara gönderilmesi,

11 Ekim 2010 Pazartesi

Saat 17.00’ye kadar projelerin raportörlüğe teslim edilmesi,

20 Ekim 2010 Çarşamba

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

01 Kasım 2010 Pazartesi

Sonuçların ilan edilmesi,

13 Kasım 2010 Cumartesi

Sergi başlangıcı

21 Kasım 2010 Pazar

Saat 18.00, Kolokyum yapılması.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN KİMLİKLERİ;

 

1

H.Bülent TANIK

Ankara Çankaya Belediye Başkanı

2

H.Ali ULUSOY

Ankara Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı

3

Prof. Rengim GÖKMEN

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü

Genel Sanat Yönetmeni

4

Lemi BİLGİN

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

5

Doç. Dr. Emre MADRAN

Mimar-ODTÜ

6

Ayhan SÜMER

Ankaralılar Vakfı

7

Mehmet BAŞMAN

Sevda Cenap And Vakfı

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 

1

Prof. Dr. Suha ÖZKAN (Jüri Başkanı)

Mimar-ODTÜ

2

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ

Mimar-İ.T.Ü

3

Doç. Dr. Celal Abdi GÜZER

Mimar-ODTÜ

4

Doç. Dr. Güven Arif SARGIN

Mimar-ODTÜ

5

Murat TABANLIOĞLU

Mimar-Viyana Teknik Ünv.

6

Emre AROLAT

Y.Mimar-M.S.Ü

7

Danyal KUBİN

Y.İnş. Müh.

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 

1

Yrd. Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR

Mimar –Başkent Ünv.

2

Levent DARI

İnşaat Mühendisi

3

H.Sinan OMACAN

Mimar- İ.T.Ü

 

RAPORTÖRLER

 

1

Yeşim UYSAL

Mimar-Ankara Çankaya Belediyesi

2

Elif ÜLGER

Mimar-Ankara Çankaya Belediyesi

3

Gözde YÜCESAN

Peyzaj Mimarı-Ankara Çankaya Belediyesi

 

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 

1

Mestan KARAGÖZ

İnşaat Teknikeri-Ankara Çankaya Belediyesi

2

Ayten KAYA

İnşaat Teknikeri-Ankara Çankaya Belediyesi

3

İlhami TÜRKER

İnşaat Teknikeri-Ankara Çankaya Belediyesi

 

ÖDÜLLER

 

 

 

1. Ödül (Net)

 70.000.- TL

2. Ödül (Net)

 50.000.-TL

3. Ödül (Net)

 40.000.- TL

MANSİYONLAR

 

 

 

1. Mansiyon (Net)

 20.000.- TL

2. Mansiyon (Net)

 20.000.- TL

3. Mansiyon (Net)

 20.000.- TL

4. Mansiyon (Net)

 20.000 .-TL

5. Mansiyon (Net)

 20.000.- TL

6. Mansiyon (Net)

 20.000.- TL

 

NOT: Jürinin emrine satınalma için belli bir bütçe ayrılmıştır. Bu bütçeyi kullanmak jürinin insiyatifindedir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idarenin TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Finans Market/Ankara Şubesi'ndeki TR 96 0001 5001 5800 7295 2747 06 no’lu Çankaya Belediyesi Cari hesabına, Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, (Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Binası) Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 08 Ekim 2010 Cuma, saat 16.00’dır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi yarışmaya katılmamış sayılırlar ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

KURUM : ÇANKAYA BELEDİYESİ

ADRES : BİRLİK MAH. KAHİRE CAD. NO:3 06610- ÇANKAYA/ANKARA

TELEFON : 0 (312) 442 33 99/1610-1615

FAX : 0 (312) 442 35 30

E-POSTA : fenisleriyarisma@cankaya.bel.tr

Şartname ve Ekleri için yandaki linki tıklayınız: WEB: www.cankaya.bel.tr

5822/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Maliki     : Nejla Şabudak

Adresi     : Bilinmiyor

İmarın 26205 ada 4 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 9/11/2009 gün ve 74/3799 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, Belediye Encümeninin 4/3/2010 gün ve 900 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 4/3/2010 gün ve 900 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5370/1-1


Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/83204

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Trakya Elektrik

Dağıtım A.Ş.

İl/İlçe

Tekirdağ/Merkez

Adresi

Hürriyet Mah.

Tepebaşı Sok. No:30

Tel-Faks

(282) 258 26 00-15/

(282) 293 32 13-14

Posta Kodu

59030

E-Mail

tesis59@tredas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bursim İnşaat Elektrik Temizlik ve Yemek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şamil Güneş

Adresi

İntizam Mah. Altıparmak Cad. Petek Apt. No:34 D.3 Osmangazi/Bursa

İntizam Mah. Altıparmak Cad. Petek Apt. No:34 D.3 Osmangazi/Bursa

T.C. Kimlik No.

 

50464682892

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Osmangazi ve

Çekirge V.D./ 1910114801

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sic. No: 46256/

Oda Sic. No: 54946

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5823/1-1


Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/173449

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nevşehir Kadın Konukevi

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

2000 Evler Mahallesi Zübeydehanım Caddesi 27. Yol

Tel-Faks

(0 384) 215 20 83

Posta Kodu

50100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Durmuş Gür

 

Adresi

Merkez İşhanı Kat 2 No: 60 Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

41041409698

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4390077224

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 008646 -                            Esnaf Sicil No: 50/12989

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5780/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Valilik Binası Kat:3 Niğde

Tel-Faks

0388 232 0900-0388 2333115

Posta Kodu

51100

E-Mail

nigdedkmp@cevreorman.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oktay Turizm Ticaret Sey. Teks. İnş. Taş. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti.

Safari Tur Turizm Sey. Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Babalık Mah. Hazım Uluşahin. İş Merkezi C Blok 2/206 Selçuklu/Konya

Zerdalilik Mah. B.Onat Cad. Begonya Apt. 84/11 Antalya

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6400232997

7360067430

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

46645

10465

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5844/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/22990

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Kocaeli/Derince

Adresi

İbni Sina Mah. Lojman Sokak Sopalı Mevkii

Tel-Faks

(262) 233 55 00

Posta Kodu

41900

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emin Organizasyon ve İşletme Destek Hizmetleri Mehmet Emin Benzer

 

Adresi

Yavuz Sinan Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sokak No:31/3 Eminönü/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

61933352710

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Fatih V.D. / 619 333 52710

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 707145

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5814/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/17612

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Yunus Emre

Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Eskişehir/Tepebaşı

Adresi

Ulu Önder Mah. Salih

Bozok Cad. No:23

Tel-Faks

(222) 335 06 50 - (222) 335 91 68

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adem Özdemir-Medikal Ortopedi İlaç Ürünleri İmalat ve Ticareti

 

Adresi

Büyükdere Mah. Cevahir Sokak No:15/2 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

24358113670

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Taşbaşı V.D./ 217 531 136 70

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 27349,

Oda Sicil No: 31041

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5815/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/20488

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

İl/İlçe

Ağrı

Adresi

Hürriyet Mah.

Dr. Yaşar Eryılmaz Cad.

Tel-Faks

(472) 215 62 11 - (472) 215 72 45

Posta Kodu

04100

E-Mail

agridcb1@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nof-Med Medikal ve Tıbbi Malzeme Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Kazım Karabekir Cad. 105. Sokak Dervişoğlu Apt. Kat:1 No:2 Van

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Van V.D./ 631 020 5074

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 6623,

Oda Sicil No: 8046

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5816/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/6908

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Manavgat Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Antalya/Manavgat

Adresi

Şelale Yolu Üzeri

Tel-Faks

(242) 746 11 17-(242) 746 45 00

Posta Kodu

07600

E-Mail

antalyadhs11@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cihan Açar-Klasmed Sağlık Ürünleri

 

Adresi

Yükseliş Mah. Mithatpaşa Cad. Süer Apt. No: 56/7 Antalya

 

T.C. Kimlik No.

20269589528

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Düden V.D./202 695 895 28

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 55126

Oda Sicil No: 57396

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5853/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/76929

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Konya/Ilgın

Adresi

Fatih Mah. Vehbi Kütükçü Cad. No: 25

Tel-Faks

(332) 881 61 00-(332) 881 63 71

Posta Kodu

42600

E-Mail

konyadhs13@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÖZCANSEN Medikal İnşaat Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Yeni Toptan Gıdacılar Sitesi Yakutoğlu Sokak No: 6 Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuk V.D./672 034 4970

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 32804

Oda Sicil No: 45352

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5854/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/169043

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Trabzon

Adresi

Kavak Meydan Mah. Maraş Cad.

Tel-Faks

(462) 230 61 09-(462) 229 74 15

Posta Kodu

61000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

USTA Oksijen ve Sınai Gazlar Üretim Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sanayi Sitesi 11. Blok No: 29 Değirmendere/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Karadeniz V.D./896 013 9817

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 11976

Oda Sicil No: 12327

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X

b-4735

KİSK

(X)

5855/1-1

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Zonguldak/Çaycuma

Adresi

İstasyon Mevkii Çaycuma/Zonguldak

Tel-Faks

0(372) 615 10 26 - 0(372) 615 23 90

Posta Kodu

 

E-Mail

caycuma67@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zeliha Canbaz Kalaycı

 

Adresi

Pehlivanlar Mah. İrfan Sok. Meltem Sitesi No: 19/4 Çaycuma/Zonguldak

 

T.C. Kimlik No.

34250315744

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yok

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yok

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Yok

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5856/1-1

—— • ——

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Merkez

Adresi

Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No: 7

Tel-Faks

0266 239 57 23-0266 244 58 25

Posta Kodu

10100

E-Mail

balıkesir@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çamlıbel Köyü Muhtarlığı

 

Adresi

Çamlıbel Köyü Muhtarlığı Edremit/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2280083904

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5849/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23(c) ve 25 (c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr  Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

 

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

 

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

 

Doçent

2

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk

 

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji-Embriyoloji

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında çalışmış ve doktora yapmış olmak

5812/1-1