28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAZAN BORUSU SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITIM TESİSİ VE ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından :


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


12.535 TAKIM MADENCİ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :


ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından :


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


ENERJİ İLETİM HATLARININ PERİYODİK BAKIM VE KÜÇÜK ONARIMLARI İLE İLGİLİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden : KAYSERİ


TAŞINMAZLARIN, BAŞTAN PAYLI YAPIMLI UZUN SÜRELİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

SGK Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından :


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1'İNCİ MADDESİ UYARINCA (BEKLETİLMEYECEK EŞYA)

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Van İşletme Şube Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAZAN BORUSU SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Teknik Şartnamede Teknik özellikleri belirtilen 24 kalemde 27.294 metre kazan borusu alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :  2010/100524

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi      :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  24 kalemde 27.294 metre kazan borusu alımı

b) Teslim edileceği yer           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                     :  26/08/2010 tarih, saat 14.00

4 - İhale dokümanı                  :  (Dosya No : AEBS 2010/57)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 26/08/2010, saat 14.00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8  - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

5734/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSİ VE ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından :

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi,bakım ve onarımı hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2010/104481

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası       :   0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                         :   Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi,bakım ve onarımı hizmeti işidir.

b) Niteliği ve Miktarı                 :   Yaklaşık 120 gün (± % 20 toleranslı) süre ile 1adet mühendis veya kimyager (4 yıllık lisans mezunu),4 adet makine teknisyeni,4 adet elektrik teknisyeni,3 adet laborant ve en az ilköğretim muzunu 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişi çalıştırılacaktır.(Teknik şartnamede işin ve personelin özellikleri detaylandırılmıştır.)

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri :   Burdur Şeker Fabrikası Arıtım Tesisi

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)  : TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                         : 10/08/2010

d) İhale (son teklif verme) saati                          : Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5838/1-1


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2010/106289

1) İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

   Adresi                                  :   Hipodrom Cad. No 12 Yenimahalle/Ankara

   Tel ve faks                           :   Tel (0312)384 17 20    Faks (0312)384 16 60

Elektronik posta adresi          :   tkisatinalma@tki.gov.tr.

2) İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, türü ve Miktarı     :   2.750 ton Anfo, 300 ton Emülsiyon patlayıcı

b) Yapılacağı yer                    :   TKİ EGE Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA

c) İşin Süresi                           :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15(onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer teslimini müteakip 60 (altmış) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3) İhalenin yapılacağı yer       :   T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu Kat: 2)

4) İhale Tarih ve Saati            :   24.08.2010 14.00

5) İhale Dökümanının Görülmesi ve temini :

a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma daire Başkanlığı Kat:11 Oda No:1108 Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dökümanı bedeli 100,-YTL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli – Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir.

5847/1-1


12.535 TAKIM MADENCİ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TTK İhtiyacı Olarak 12.535 Takım Madenci Elbisesi Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Olacaktır.

1 - İdarenin                             :

İhale Kayıt No                       :   2010/103624

a) Adresi                                 :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak

b) Telefon ve Faks numarası  :   Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :   Satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Madenci Elbisesi

Lacivert:11.116 Takım

Beyaz :1.419 Takım

Toplam :12.535 takım

b) Teslim yeri                         :   Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü,Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                       :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   16 / 08 / 2010 – 15.00

c) Dosya no                            :   1032204

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise,isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a)Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme (Teknik şartname Tablo-2 de istenen fiziksel ve performans özelliklerine uygun)

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, en geç 16.08.2010, saat 1500’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

12 - İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5834/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                      : OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No : 4 AKSARAY

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       : Tevsii OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                      : AKSARAY

c) İşe başlama tarihi                 : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                            : 31.10.2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2010 B.F. ile) : 37.463.000.-TL

f) Geçici teminatı                     :   2.622.410.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                      : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No. 154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                      : 19.08.2010 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan   1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)          

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No : 4 AKSARAY adreslerinde görülebilir veya 1.000.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5833/2-1


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

14.000 ton Linyit kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :  2010/104395

1- İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayvacık Yolu  üzeri  ÇARŞAMBA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel : 362 8333440 - 44 Faks : 362 8333445

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Tane Büyüklüğü      Baz Kalori Aralığı       Miktarı

                                                  Ceviz- 10-18 mm     3.000-3.400 kcal/kg     7.000 Ton

                                                                                                                       Linyit Kömürü

                                                  Ceviz- 10-18 mm     4.000-4.400 kcal/kg     4.000 Ton

                                                                                                                       Linyit Kömürü

                                                  Ceviz- 10-18 mm     5.000-5.400 kcal/kg     3.000 Ton

                                                                                                                       Linyit Kömürü

                                                  olmak üzere toplam 14.000 ton linyit kömürü

b) Teslim yeri                         :  Çarşamba Şeker Fabrikası kömür stok sahası(vasıta üzerinde)

c) Teslim tarihleri                   :  Eylül – Ekim - Kasım 2010 tarihleri arasında İdarece bildirilecek termin programına göre teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :  10/08/2010 Salı günü saat 14.00

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1  - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1 - Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir.

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1 - İş deneyim belgeleri

İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan   tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme belgesi) verilmesi zorunludur.

4.4.2- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen kömürle ilgili analiz raporu ve yaklaşık 4 kg numune ile fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre Kurulu belgesi.

İstekliler tarafından verilecek analiz raporu, aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak, kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek TS veya ASTM nin ilgili standartlarına uygun metotlarla çalışan TŞFAŞ’ye ait Şeker Enstitüsü veya fabrikalarından, MTA Enstitüsü’nden, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nden, bir üniversiteden veya Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Müessese Müdürlükleri Laboratuvarlarından istekli adına son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır. Analiz raporunun aslı veya noter tasdikli olması zorunludur.

İstekli teklifleri, istekli analiz raporu ve istekli numunesi laboratuvar araştırma sonuçları doğrultusunda değerlendirilecektir. İstekli beyanı olan baz kalori, istekli analiz raporu ve istekli numunesi idare analiz raporu ile aşağıda belirtildiği şekilde uyumlu olacaktır:

- İdare analiz raporundaki kalori değeri ve istekli analiz raporundaki kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde olacaktır.

- İdare analiz raporu ve istekli analiz raporunda kalori dışında istenen kömür özelliklerinden kükürt değeri (fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası değerleri baz değerlerin üstünde, kül ve elek altı değerlerinde ise red değerinin altında olacaktır.

İdare gerekli gördüğü taktirde, istekli numunesi doğruluğunun teyidi için idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında yerinde inceleme yapabilecek ve değerlendirmeye esas yeni numune alabilecektir.

Değerlendirmede bu numuneye ait analiz sonuçları geçerli olacaktır.

İstekli tarafından verilecek analiz raporu kapsamı, aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde),

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde),

c) Yanar Kükürt (%, Havada Kuru kömürde),

d) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde),

e) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde),

f) Elek altı (%, Havada kuru kömürde),

g) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde),

h) Kül Erime Noktası (oC)

4.4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı kabul edilecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

6 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü saat 14.00’de Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanı Çarşamba Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, 10.08.2010 Salı günü saat 14:00’e kadar Çarşamba Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

9 - İstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının(Baz fiyat:1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Kalori cinsine göre fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydıyla bu ihalede kısmi teklif verilebilir.Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na(ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5809/1-1


ENERJİ İLETİM HATLARININ PERİYODİK BAKIM VE KÜÇÜK ONARIMLARI İLE İLGİLİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :

KAYSERİ

Enerji İletim Hatlarının periyodik bakım ve küçük onarımları, 4734 sayılı KİK 3-g Maddesi kapsamında 3. şahıslara işletilmesi.

İhale kayıt numarası                       :   2010/102299

1 - Teşekkülün                               :   TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/KAYSERİ

a) Adresi                                         :   Osman Kavuncu Cad. 7. Km No: 269  Melikgazi/Kayseri

b) Telefon ve faks numarası           :   0352 331 12 76- 0352 331 12 82

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   teias11.iletim@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   E.N.H.İ.B./4.11.1 Grup: 582,894 Km. mesafeli 154 Kv Enerji İletim Hatları 1 Grup halinde (5 adet Hat Ekip Teknisyeni, 1 adet Hat Ekip Şefi ve 1 adet Grup Mühendisi) 3 yıl süreyle periyodik bakım ve küçük onarımları ile ilgili hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                            :   Grup Müdürlüğümüze Bağlı; Kırşehir ve Kayseri İşletme Bakım Grup Başmühendisliği sorumluluk sahalarında.

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu Osman Kavuncu Cad.       7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                            :   13.08.2010 Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İhale konusu hizmetin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini/verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.1- a) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya

b) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde kamu Sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında Kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. Olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya

c) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde kamu Sektöründe gerilim seviyesi en az 154 kV. olan Enerji İletim Hatlarında Bakım-Onarım veya tesis işlerinde ekip elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğuna dair hizmet belgeleri.

4.3.1.2 İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş)  puanı sağlaması şarttır.

4.3.2 - İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %35’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı; TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 7. Km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 13.08.2010, saat 14:00’e kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

5836/1-1

—— • ——

TAŞINMAZLARIN, BAŞTAN PAYLI YAPIMLI UZUN SÜRELİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

SGK Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından :

T.C. SGK Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı’nca, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, Baştan Paylı Yapımlı uzun süreli kiralanması işi açık artırma usulüne göre ihaleye çıkartılmıştır.

1. İdarenin

a) Adresi                                             :   Adakale Sokak No:30 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   312 4344920 - 312 4338549

c) Elektronik Posta Adresi                 :   sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)

2. İhale Konusu İşlerin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı               :   Dört adet gayrimenkulün Baştan paylı Yapımlı kiralanması işi

b) Yapılacağı Yer                                :   ANKARA-İZMİR-İSTANBUL

c) İşe Başlama Tarihi                          :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi                                       :   İstekli (kiracı) ile yapılacak olan işletme öncesi dönem ile işletme dönemi Yapımlı kira sözleşmesinin süresi en fazla 25 yıldır.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :   SGK Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sokak No: 30 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                :   16.09.2010 - 10:30

4 - Taşınmazların Kimlik Bilgileri:

 

İli

İlçesi

Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Parsel Yüzölçümü(m2)

Ankara

Çankaya

Kavaklıdere

168

6061

13

854,00

İstanbul

Beşiktaş

 

61

244

23

442,50

İstanbul

Üsküdar

 

104

528

12

2.214,22

İzmir

Konak

Kültür

181

1201

31

832,50

 

Sözleşme Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 25 Yıldır. (izin-ruhsat, inşaat süreleri ile sözleşme kapsamında verilebilecek ek süreler bu sürenin içerisindedir.)

Madde 5 - Taşınmazlarla İlgili Genel Şartlar:

İstekliler ihale konusu taşınmazlarla ilgili genel şartları; bu işe ait idari şartnamede detayları açıklanan hususlara göre tekliflerini belirleyeceklerdir.

İhalenin Konusu, Yeri ve Tarihi:

Madde 6

6.1 - İhalenin konusu, yukarıda kimlik bilgileri, özellikleri ve şartları belirtilen taşınmazların sözleşmesinde belirtilen sürelerde ‘’Yapımlı Kiralama’’ şeklinde kiralanması olup, İhale yöntemi Açık artırma usulüne göre gerçekleşecektir.

6.2 - İhale 16.09.2010 Tarih, Perşembe günü, saat: 10:30’ da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Adakale Sokak No: 30 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

Madde 7-

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, SGK’ca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

7.1. İhale dokümanının görülebileceği yer: Adakale Sokak No: 30 Kızılay ANKARA

İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Adakale Sokak No: 30 Kızılay ANKARA

7.2. İhale dokümanı satış bedeli: 500;00 (beşyüz Türk lirası) TL. dır. ( İhale Dokümanı satın alma bedeli Ziyabey caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresindeki SGK Başkanlığı binası içinde bulunan Vakıf bank SGK bağlı şubesinin 00158007297315794 nolu hesabına yatırılacaktır. Alınacak makbuza işin adı yazılacaktır.)

Taşınmazların statik-betonarme, mimari, elektrik ve sıhhi tesisat projelerinin istenmesi halinde kopyalama masrafı İsteklilerden alınmak kaydıyla verilecektir.

Kira Bedelinin Tespiti ve Ödeme Tutarı:

Madde 8 - Tüm Taşınmazlara ilişkin İşletme Bedeli olarak asgari 125.000,00 TL/Ay muhammen kira bedeli belirlenmiştir. Bu bedellerin üzerinde teklif edilecek kira teklif değerleri kabul edilecektir. Bu değerlerin altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bu iş ile ilgili minimum yatırım tutarı; 8.700.000,00 TL. öngörülmekte olup, bu tutarın altında yatırım teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Bu Konu ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.

İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler (asıl veya noter onaylı suretleri):

Madde 9 -

9.a) - İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde idari şartnamede belirtilen belgeler sunulacaktır.

9-b) İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde idari şartnamede belirtilen belgeler sunulacaktır.

9.c) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde idari şartnamede belirtilen belgeler sunulacaktır.

Madde 10 - İhale konusu işe ilişkin; mevcutta ve öncesinde en az 5 (beş) yıl süre ile baştan paylı Yap İşlet Devret Modeline göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında misafirhane, otel işletmeciliği yapmış olmak veya benzer iş olarak kabul edilecek en az 4 yıldızlı otel, tatil köyü, butik otel yapımını ve işletmeciliğini en az beş yıl süre ile yapmış olmak, işletmiş olduğu yerlere ait iş bitirme, Referans mektubları veya işletme ruhsat belgeleri sunacak ve. yapmış olmak şartı aranacaktır.

İstekli, yukarıda belirtilen işlere ilişkin, çalıştırdığına dair işletme ruhsatını belgelendirmek zorundadır.

İsteklinin Yapımlı Kiralama yöntemine göre teklif ettiği işe ait yapmayı düşündüğü yapının projesi aşağıdaki eklerden oluşacaktır:

1/500 ölçekli vaziyet planı ile birlikte 1/100 ölçekli mimari avan proje (kat planları, kesitler, görünüşler),

Mahal listesi,

Keşif (inşaat, sıhhi tesisat, elektrik, çevre düzenlemesi, tefrişat v.b. gibi keşifleri içerecek, miktar ve parasal olarak ayrıntılı hazırlanacaktır), kullanılacak kalemler 2010 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına uygun, özel imalat kullanılacak ise kullanılacak elemanların detaylı özellikleri ve parasal ederlerinin ve bilgilerinin yer alacağı fatura bilgisi mutlak yer alacaktır.

İnşaat ruhsatı alamayacak, iskân ruhsatı veya işletme ruhsatı alamayacak, imar durumuna aykırı yapılaşma teklif edilmeyecektir. Bu konuda istekli, ilgili belediyelerde ve kurumlarda gerekli araştırmaları yapacaktır. Aksi durumun sözleşmeden sonra ortaya çıkması halinde, teminatı gelir kaydedilerek, sözleşme iptal edilir.

Geçici, Kesin ve Kira Teminat Miktarı ve Şartları:

Madde 11 -

11.A - Geçici Teminat

11.A.1 - İstekli, teklif ettiği yatırım tutarının asgari %3’ü oranında geçici teminat verecektir. Belirlenenden daha az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

11.A.2 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, geçici teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından karşılanabilir.

11.A.3 - Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi, asgari ihale tarihinden itibaren 120 takvim gününe kadar olmalıdır

11.A.4 - İdari şartnamenin 10.1 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilenleri teminat olarak verecek istekliler, bunları; Ziya Bey Caddesi No: 6 adresinde bulunan SGK Başkanlığı binasında bulunan Vakıflar Bankası bağlı Şubesinin 00158007297315794 nolu hesabına yatırarak alındı makbuzunun aslını veya fotokopisini ihale komisyonuna sunacaktır. (Makbuza işin adı yazdırılacaktır.)

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer, Tarih ve Saat:

Madde 12

Hazırlanan belgeler ihale günü olan, 16.09.2010 Perşembe günü saat: 10’30’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Adakale Sokak No: 30 Kızılay/ANKARA adresindeki ihale komisyonuna verilmiş olacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin yukarıda belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Belirlenen saatten sonra gelen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi

Madde 13 - Teklifler, idari şartnamenin 12. ve 13. maddelerinde belirtilen belgeleri ihtiva edecek biçimde hazırlanacak ve sunulacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 14 - Söz konusu İhale açık artırma usulü ile yapılacak olup uygun teklif idari şartnamenin 15. maddesine göre belirlenecektir.

İlan olunur.

5766/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1'İNCİ MADDESİ UYARINCA (BEKLETİLMEYECEK EŞYA)

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Van İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 - a) Satışa esas bedeli 59.547,15 TL.; yatırılması gereken güvence tutarı da 6.000 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 1 grup kırmızı et cinsi bekletilmeyecek eşya; açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Defterdarlık Binası 5. Kat /VAN  adresindeki ihale salonunda 04.08.2010 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 03.08.2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Defterdarlık Binası 5. Kat VAN adresindeki Van İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya  TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen  tarih ve saate kadar  Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Van  İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Van İşletme Şube Müdürlüğü (0) (432) (214 05 61)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5751/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından :

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

SIRA NO

MAHALLESİ

PAFTA ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ m2

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

FATİH

11/125

315

11.185,43

ARSA

İmar Durumunda Simgelenen

S1,T1,T2,T3, M1, M2, M3, K1, K2, D1 Tanımlarına Uyulacaktır.

4.474.172,00

1.342.251,60

9/8/2010

15.00

1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 35/c. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Kozlu Belediyesi Encümen Salonunda satışı yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzu veya ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süre geçerli geçici teminat mektuplarını,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

f) İhaleyi katılacak istekliler, Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

3) İhale bedelinin tamamı peşin yatırılır.

4) İhale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer tüm gideler alıcıya aittir.

5) Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.

6) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 100.00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5800/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Miktar

(m2)

Hazine

Hissesi

(m2)

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Yenişehir

Üçkuyu

 

305

102.500,00

Tam

Tarla

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kısmen Konut, Kısmen Yol ve Kısmen Park alanı 

6.500.000,00

1.300.000

10.08.2010

09.00

2

Yenişehir

Üçkuyu

 

344

47.100,00

Tam

Tarla

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kısmen Konut, Kısmen Yol ve Kısmen Park alanı

3.000.000,00

600.000,00

10.08.2010

10.30

1 - Diyarbakır İli, Yenişeihir İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3 - Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

4 - Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 20'si oranında alınacaktır.

5 - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

7 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Defterdarlığımız http://www.diyarbakirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

5851/1-1