27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden :

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından :

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adaylarının ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6, doçent adayları 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuran adayların, ilan edilen anabilim dalında doçentlik ünvanı,  almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji

1

 

Çocuk Cerrahisi

 

1

Göğüs Hastalıkları

 

1

Plastik Rek. ve Estetik Cerr.

 

1

5841/1-1

—— • ——

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Ayrıntılı bilgi http://www.igdir.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

5817/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Konya’da kurulmuş olan Hasibe-Mustafa ve Ahmet Küçükaşçı Vakfı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 7/6/2010 tarih, E:2010/4720, K:2010/8501 sayılı ilamı ile onanan, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/12/2009/378, K:2009/539 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5764/1-1

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Bakanlık Makamının 17.06.2010 tarih ve 1847 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği, Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun;

14.10.2008 tarih ve 937 sayılı kararı ile Turhan Sivrikaya Kaya Mühendislik’in Yaylacık Mah. Düzköy Yolu Üzeri 1.km. SS. Akçaabat San Sitesi No:60 Akçaabat/TRABZON adresinde faaliyet gösteren Yaylacık Şubesi Yapı Malzemesi Laboratuvarına Bakanlığımızca verilen 183 nolu, Laboratuvar İzin Belgesini kullanma hakkını veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak fesh edilmesi Yapı Denetim Komisyonu’muzun 07.06.2010 tarih ve 313 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

 İlgililere duyurulur.

5796/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/36213

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

İl/İlçe

Zonguldak/Devrek

Adresi

2’nci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

Tel-Faks

(0 372) 556 90 45 - (0 372) 556 34 38

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kara Gıda Ürünleri İnşaat Temizlik Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi

Murat Kara

Adresi

İnönü Cad. No: 5 B Blok D: 2 Maltepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

30697170328

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5010598845

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

525780

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5845/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/177431

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0 312) 456 52 50 - (0 312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Osman Eroglu

 

Adresi

Uzayçağı Cad. Ahenk İş Merkezi    No: 76/10 Ostim/Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

37882576040

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3650005064

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

49323

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5845/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2006/67361

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

İl/İlçe

Kastamonu/Gölköy

Adresi

1’nci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

Tel-Faks

(0 366) 215 24 62 - (0 366) 215 00 66

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yavuz Kılıç

 

Adresi

Menekşe Sk. 21/A Kızılay - Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

41575152640

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5530028021

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

39651

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5845/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/181674

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Hacılarkırı

Tel-Faks

(0 232) 479 48 06 - (0 232) 479 39 43

Posta Kodu

35090

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tomato Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Cemal Konakçı

Adresi

Ortaklar Cad. Onur Apt. No: 2/12  80310 Mecidiyeköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

43807404022

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8500008676

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

260896

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5845/4/1-1


Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/144209

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Atatürk Bulvarı No:76 Kızılay

Tel-Faks

(0312) 418 66 62

Faks: (0312) 425 96 04

Posta Kodu

06420

E-Mail

destekhizmetleri@ankarashcek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/144727

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

100. Yıl Yetiştirme

Yurdu Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankırı

Adresi

Fatih Mahallesi

Yapraklı Caddesi No:61

Tel-Faks

(0376) 213 24 49

Faks: (0376) 213 15 05

Posta Kodu

18100

E-Mail

cankiri100yy@shcek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/159682

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğü

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:395

Tel-Faks

(0264) 229 08 06

Faks: (0264) 228 08 61

Posta Kodu

54580

E-Mail

arifiyecocuk@winsows.live.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/159697

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğü

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:395

Tel-Faks

(0264) 229 08 06

Faks: (0264) 228 08 61

Posta Kodu

54580

E-Mail

arifiyecocuk@winsows.live.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/155075

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğü

İl/İlçe

Karaman/Sakarya

Adresi

1489 Ada Küme Evleri

Tel-Faks

(0264) 221 26 26

Faks: (0264) 221 26 26

Posta Kodu

54290

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/161757

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:16

Tel-Faks

(0264) 229 04 71

Faks: (0264) 229 08 20

Posta Kodu

54580

E-Mail

arifiye@shcek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/187568

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:16

Tel-Faks

(0264) 229 04 71

Faks: (0264) 229 08 20

Posta Kodu

54580

E-Mail

arifiye@shcek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/159536

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Hızırtepe Mahallesi Fatih Caddesi No:71

Tel-Faks

(0264) 275 17 14

Faks: (0264) 275 87 71

Posta Kodu

54200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/155815

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İsmail Özdemir

Huzurevi Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankırı

Adresi

Yenimahalle

Akıncılar Sokak No:41

Tel-Faks

(0376) 212 40 50

Faks: (0376) 213 92 25

Posta Kodu

18200

E-Mail

cankirihuzurevi18@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/158549

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İsmail Özdemir

Huzurevi Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankırı

Adresi

Yenimahalle

Akıncılar Sokak No:41

Tel-Faks

(0376) 212 40 50

Faks: (0376) 213 92 25

Posta Kodu

18200

E-Mail

cankirihuzurevi18@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/126693

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

İl/İlçe

Şabanözü/Çankırı

Adresi

Yenimahalle

Sosyal Sokak No:24

Tel-Faks

(0376) 518 15 37

Faks: (0376) 518 15 37

Posta Kodu

18650

E-Mail

yazici.erdinç@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Neriman Büyükadalı

Adresi

Sağlık 1 Sokak No:14/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44026794444

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070448850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 47/916-

Ticaret Sicil No: 189384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5818/11/1-1