9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından :

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğü/İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Çevre ve Orman Bakanlığından :

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 - İhale Kayıt No                                     :  2010/51940

2 - Yasaklama Kararı Veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Sağlık Bakanlığı

3 - İhaleyi Yapan İdarenin                           

a) Adı                                                        :  Döner Sermaye İşletmesi

b) Adresi                                                   :  Cemal Gürsel Caddesi No: 18 06100 Sıhhıye/ Çankaya/Ankara

c) Tel. - Faks                                             :  0 312 458 22 42 - 0 312 458 23 76

d) e-posta                                                  :  bilgi@rshm.gov.tr

4 - Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı   :  4734 KİK

5 - Yasaklama Süresi                                 :  2 yıl

6 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

3449832225

34498322252

Ömer Ensarioğlu

Ömer Ensarioğlu Ekinciler Cad. Kışla Sok. İhlas Apt. No: 2/5 Merkez/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

11240

5318/1-1

—— • ——

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 09.07.2010 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

    Ada                Parsel

  24310               Tüm

5282/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğü/İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :

KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

İzmir-Ödemiş Bademli Hayrettin Efendi Camii onarımı işinde Müşavirlik Hizmet sunucusu olan Bezeme Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi’nin; 13.05.2009 tarihli Bakan onayı ile İdari Şartnamenin 11 nci, Yönetmeliğin 38/son ve 42 nci maddeleri ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25 inci ve 32 inci maddelerine aykırı hareket anlaşıldığından, aynı kanunun 26. maddesi gereğince alınan ve 23.05.2009 tarih ve 27236 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2 (İki) yıl süreyle Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararı, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.12.2009 tarih ve 2009/1598 esas sayılı yürütmenin durdurulması ilişkin kararı üzerine, 06.01.2010 tarih ve 27454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmış, açılmış olan davada verilen iptal kararında Genel Müdürlüğümüzce yürütmenin durdurulması talebi, Danıştay 13. Dairesinin 28.05.2010 tarih ve 2010 / 1077 esas sayılı kararı ile temyiz aşamasında işlemin yürütmesinin durdurulmasına kararı ile Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.12.2009 tarih ve 2009/1598 esas sayılı yürütmenin durdurulması ilişkin kararı kaldırıldığından anılan şirketin yasaklı kaldığı sürenin 2 (İki) yıla tamamlanması amacıyla, kalan 1 yıl 3 ay 11 gün süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı tekrar yürürlüğe konulmuştur.

İlan olunur.

5347/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

40461 ada 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5319/1-1

—————

42861 ve 42862 adalar arasındaki park alanı içerisindeki yol geçişi için sunulan plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5320/1-1

—————

44336 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5321/1-1

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN İLAN

16.03.2010 tarih ve 27523 sayılı Resmi Gazete’de bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 (bir) yıl müddetle katılmamaları hakkında yasaklama kararı ilan edilen Kartalkaya Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına (20400/40000) sahip ortak Gürkan Bıyıklı’nın Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2010/991 sayılı kararı ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

İlanen duyurulur.

5351/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/60112

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Korkut Reis Mahallesi Cihan Sokak No:2 Sıhhiye

Tel-Faks

0312 2942238-2942245

Posta Kodu

6430

E-Mail

etimaden@etimaden.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ayazlar Nakliye Kereste ve Tahta Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Çaybaşı Menderes Caddesi Yenimahalle No:2 Torbalı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1090000859

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Torbalı Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1112

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5295/1-1