9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL-TAHLİYE İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


42.000 KG TIBBİ ATIK TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


DÜKKAN SATIŞI YAPILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından :


MÜLKİYETİ AKSARAY BELEDİYESİNE AİT B.BÖLCEK MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından :


TTK İHTİYACI OLARAK 3.3 KV ALSZ DEVRE KESİCİ, 3.3 KV ALSZ MOTOR YOLVERİCİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kilimli Belediye Başkanlığından :


KİRALAMA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kilimli Belediye Başkanlığından :


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


16 ADET AKILLI TAHTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


GAZ TÜRBİNLERİ KOMPRESÖRLERİ HAVA EMİŞ KANALINDA KULLANILMAK ÜZERE; F7 SINIFI FİLTRE ALINACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğünden :


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


250 kW BANT MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR TAŞIMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


KÖMÜR TAŞIMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


KÖMÜR TAŞIMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından :


BÖLGEMİZİN İHTİYACI OLAN YOLÇATI İSTASYONUNDA FİGÜRE HALİNDE 10.000 M³ VOLKANİK KÖKENLİ BALAST TAŞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL-TAHLİYE İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

2010/2011 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                       :   2010/89419

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası           :   0388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi              :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                 :

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Fabrikamız 2010/2011 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait 135.000 ton ± %20 toleranslı boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                            :   Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                   :   2010/2011 Pancar alım kampanyası dönemi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   22/07/2010 Perşembe günü – Saat;14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yok

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli yükleyici (150 HP gücünde ve 15 yaşından büyük olmayacaktır.)

b) En az 2 Adet tonajlı damperli kamyon (20 ton’luk, 15 yaşından büyük olmayacak)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun hertürlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5294/1-1

—— • ——

42.000 KG TIBBİ ATIK TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1- Kurumumuzun ihtiyacı olan 42.000 kg Tıbbi Atık Torbası kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “ Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların tekliflerini en geç 21 TEMMUZ 2010 günü saat 11.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- İhale zarfı, aynı gün saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

5323/1-1


DÜKKAN SATIŞI YAPILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından :

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe Ereğlikapı Mahallesindeki taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Kat Bağımsız Bölüm

Muhammen Bedeli

Geciçi Teminat

Ereğlikapı

1732

331

9 nolu Asma Kat dükkan Toplam 940 m²

2.150.000,00 TL + KDV

64.500,00 TL

 

2- İstekliler; şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (“aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 22/ 07 / 2010 Saat:12:00

d) İhale tarihi ve saati: 22 / 07 /2010; Saat:14.00 Perşembe günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

a) İhalenin muhammen bedeli             2.150.000,00- TL’ + KDV dir.

b) Geçici teminat miktarı % 3 -          64.500,00 -TL’ dir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı : Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

6- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 22/ 07 / 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan olunur.

4954/1-1

—————

MÜLKİYETİ AKSARAY BELEDİYESİNE AİT B.BÖLCEK MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA SATILACAKTIR

1 – İdarenin                                    :

a) Adresi                                         :   Zincirli mahallesi

b) Telefonu / Faksı                         :   03822135492 / 03822136884

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   belediye@aksaray.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin             :

a) Niteliği, türü, miktarı                  :   Mülkiyeti Belediyemize ait B.Bölcek Mahallesi Banka evlerinde bulunan 775 ada, 36 parselde bulunan 1275.53 m2 alana sahip arsa Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.

b) İhalesi yapılacak Yerler              :   1- B.Bölcek Mahallesi Banka evlerinde bulunan 775 ada, 36 parsel 1275.53 m2

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer                             :   Belediye Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   21-07-2010 Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

Satışı Yapılacak Yerin Mahallesi

Ada

Parsel

Miktarı

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

B.BÖLCEK MAHALLESİ

775

36

1275.53 m2

ARSA

802.000.00 TL

24.060.00 TL

 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

KİŞİLERDEN

a) Kanuni İkametgah Belgesi,

b) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği (fotokopisi)

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

b) Ticaret Sicil Belgesi

c) İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi

e) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4988/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 3.3 KV ALSZ DEVRE KESİCİ, 3.3 KV ALSZ MOTOR YOLVERİCİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                          Bağlık Cad.Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  satinalma@ taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                 Malzemenin Cinsi:                                    Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                 Alsz Devre Kesici ve Alsz                        2 Kalem

                                                          Motor Yolverici Temini

b) Teslim yeri                                 :  Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

                                                          Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                               :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süresi başlayacaktır.

                                                          Yabancı yükleniciler için:  Sözleşmenin imzalan-masına müteakip teslim süresi başlayacaktır.

                                                          Teslim süresi : 120 takvim günü

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :  18.08.2010  Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                    :  903 –TTK/E13

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler

1 - Grup I (metan) gazlı ortamlara uygunluğunu gösteren Alsz (FLP, Sch, Atex vb.) Sertifakaları ile CE Belgeleri

2 - Referans Listesi

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır.

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak her bir iş kaleminin miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.    

6 - Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

Teknik şartnameye alternatif teklif verilmesi halinde teklifler idari şartnameye uygun olarak verilecektir. İdari şartname hükümlerine ait alternatif teklif verilemeyecektir.

7 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL’nin Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki Kurumumuzun TR 91 0001 5001 5800 7292 5642 28 nolu hesabına yatırmasına müteakip makbuz karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 18.08.2010 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5310/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kilimli Belediye Başkanlığından :

Aşağıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmaz kat karşılığı arsa satışı yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                    :     Zonguldak

İLÇESİ                                             :     Merkez Kilimli

MAHALLESİ                                 :     Merkez

CİNSİ                                              :     Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                              :     14200.00 m2

PAFTA NO                                    :     21MIII-b/ 21M-III-c

ADA NO                                               35 / 30

PARSEL                                          :     6,7 / 15

MUHAMMEN BEDEL                 :     5.653.446.00.-TL (beşmilyonaltıyüzelliüçbindörtyüzkırkaltıTL)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI    :     169.604.-TL (yüzaltmışdokuzbinaltıyüzdörtTL)

İHALE GÜNÜ                                :     30/07/2010 CUMA Günü

İHALE SAATİ                                :     15:00

1- Asgari İstenenler:

Yukarıda özellikleri, imarı ve mülkiyet bilgileri verilmiş olan 14.200.00m2 ‘lik alanda yapılacak toplu konut alanı arsasına karşılık :

a) Parselasyon yapıldıktan sonra oluşacak e nolu arsa üzerinde vaziyet planı ve imar durumuna göre yapılacak olan bodrum + 7 katlı iş merkezi binasının yapımını,

b) Parselasyon yapıldıktan sonra oluşacak …15 ada 1 ve 9 nolu (1 ve 9 nolu parseller birleştirilip yola terk işlemleri yaptırılacaktır.) parseller üzerinde imar durumu,vaziyet planı ve avam projesinde gösterilen 32 adet asma katlı küçük sanayi sitesi binalarının yapımı işini;

c) Sözleşmeden önce arsa parselasyon ve tapu işlemleri için 200.000.00TL parayı belediyemizin hesabına yatırmayı,

d) Arsa karşılığı yapacağı sanayi sitesi binaları, ticaret merkezi ve belediye hizmet binası ile 200.000.00TL arsa parselasyon bedelini göz önüne alarak yapılacak olan 12 ‘şer katlı toplu konut binalarından hangi bağımsız bölümleri verebileceğini teklif bedeline yazacaktır.

e) Arsaya yapılacak olan her türlü yapının avam projesi ve vaziyet planı belediye başkanlığının onayından sonra müteahhit firma tarafından yaptırılacaktır.

f) Kat karşılığı verilecek arsayı teminat altına almak ve şartnamede belirtilen inşaatların zamanında tamamlanmasını sağlamak için ihaleyi alacak yüklenici, yukarıda yazan toplam muhammen bedelin tamamını belediyenin açacağı hesaba nakit olarak yatırarak bu iş için bloke ettirecektir. İnşaatın ilerleyen seviyesine göre, bloke edilen bu peşin teminat, çözülerek belediyenin denetiminde yükleniciye iade edilecektir. Bu husustaki açıklayıcı bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

g) Toplu konut alanında üretilecek konutlar, belediyenin denetiminde satılacaktır. Bu alandan konut alan hak sahiplerinin mağdur olmaması için daire satış bedelleri belediyenin müteahhit ile ortak açacağı ayrı bir hesapta birikecek inşaatın ilerleme ve teslim süresine bağlı olarak yükleniciye bu hesaptan belediyenin onayı ile hak ediş şeklinde ödemeler yapılacaktır. Bu husustaki açıklayıcı bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kilimli Belediyesi Encümen Toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanını, mesai günlerinde, Kilimli Belediyesi yazı işleri müdürlüğü Kilimli /Zonguldak adresindeki hizmet binasında görebilirler ve 250.00TL karşılığında satın alabilir.

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 5.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kilimli Belediyesi encümen toplantı salonuna imza karşılığı teslim edeceklerdir. Kilimli Belediyesine verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve pay cetvelinin konulacağı İç Zarf

b) Kanuni ikametgâh. Belgesi ( Şirketlerde aranmaz)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim.

d) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

e) İmza sirküleri. (ihalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

f) İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (ihalenin yapıldığı yıla ait)

g) Kilimli Belediyesi işin adına alınmış 169.604.-TL (yüzaltmışdokuz binaltı yüzdörtTL)tutarında geçici teminata ait alındı belgesi veya 2886 Sayılı Yasaya Göre alınmış banka Geçici Teminat mektubu.

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

ı) Teknik personel taahhütnamesi, (İstekli, inşaat tamamlanana kadar en az (1 adet inşaat mühendisi veya mimar (5 yıl deneyimli), 1 adet makine müh. (5 yıl deneyimli), 1 adet elektrik müh. (5 yıl deneyimli))bulunduracaktır.)

k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

l) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

m) İhale dokümanı alındı belgesi.

n) İstekli yasaklı olmadığına dair taahhütname verecektir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5243/1-1

—————

KİRALAMA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Aşağıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmaz, Kira Karşılığı İnşaat yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                       :  Zonguldak

İLÇESİ                                                :  Merkez Kilimli

MAHALLESİ                                    :  Merkez

CİNSİ                                                 :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                                     10.448.00.m2

PAFTA NO                                       :  21M II b VE 21M III c

ADA NO                                            :  35/5/89/90

PARSEL                                             :  5, / 2, 3/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/ 21, 22, 23,

MUHAMMEN BEDEL                    :  2.883.648.00.TL (iki milyon sekiz yüz seksen üç bin altı yüz kırk sekiz TL)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI       :  86.509.44.-TL ( seksen altıbin beş yüz dokuzlira kırk dört kuruş)

İHALE GÜNÜ                                   :  27/07/2010 Salı günü

İHALE SAATİ                                   :  15:00

1- Asgari İstenenler :

a) Pazar alanı olarak verilecek arsada yapılacak imalata ait her türlü yapı ve ruhsata yönelik projeler, arazi sondajları belediyesince yaptırılacaktır. Belediyenin hazırlatacağı yapı proje maliyetleri ihaleyi alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.

b) Pazar alanı yapımı olarak verilecek arsalara karşılık, bu alanda yapılacak kapalı dükkânlardan 15 adedinin işletme hakkı belediyeye ait olacaktır. Pazar alanında kurulacak köylü tezgahlarının ücret tarifesi belediye tarafından belirlenecektir.

c) Pazar alanı yapımı olarak verilecek arsalara karşılık belediyenin DDY na aylık kirası olan 1.000.00.-TL yi belediyemiz adına yüklenici teklif ettiği yıl kadar süreyle DDY na gününde ödeyecektir.

d) İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait geçerli tekliflerin değerlendirmesi sırasında, projesi belediye tarafından hazırlanan Pazar alanının proje bedeli yüklenici tarafından ödeneceği ve yapım masrafına karşılık belediyeden 10 yılı geçmemek üzere kaç yıl kiralamak istediğini belirtecektir. En düşük yıl kiralamak isteyenle belediyemiz sözleşme yapacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kilimli Belediyesi Encümen Toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanını, mesai günlerinde, Kilimli Belediyesi yazı işleri müdürlüğü Kilimli /Zonguldak adresindeki hizmet binasında görebilirler ve 250.00TL karşılığında satın alabilir.

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 5.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kilimli Belediyesi encümen toplantı salonuna imza karşılığı teslim edeceklerdir. Kilimli Belediyesine verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve pay cetvelinin konulacağı İç Zarf

b) Kanuni ikametgâh.Belgesi ( Şirketlerde aranmaz)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim.

d) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

e) İmza sirküleri. (ihalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

f) İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (ihalenin yapıldığı yıla ait)

g) Kilimli Belediyesi işin adına alınmış 86.509.44.-TL ( seksen altıbin beş yüz dokuzlira kırk dört kuruş) tutarında geçici teminata ait alındı belgesi veya 2886 Sayılı Yasaya Göre alınmış banka Geçici Teminat mektubu.

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

ı) Teknik personel taahhütnamesi, (İstekli, inşaat tamamlanana kadar en az (1 adet inşaat mühendisi veya mimar (5 yıl deneyimli), 1 adet makine müh. (5 yıl deneyimli), 1 adet elektrik müh. (5 yıl deneyimli))bulunduracaktır.)

k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

l) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

m) İhale dokümanı alındı belgesi.

n) İstekli yasaklı olmadığına dair taahhütname verecektir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5244/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2010/2011 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2010/88576

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2010/2011 Kampanya Döneminde 260.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

                                               Bölge ve Kantar Adı                       Taşınacak Pancar (Ton)

                                               Merkez – Doğanhisar                                        7.000

                                               Akşehir – Doğrugöz                                         23.000

                                               Akşehir – Subatan                                            20.000

                                               Akşehir – Ulupınar                                            3.000

                                               Akşehir – Yeşilköy                                            5.000

                                               Çeltik – Çeltik                                                  26.000

                                               Çeltik – Gökpınar                                            43.000

                                               Kadınhanı – Atlantı                                           7.000

                                               Kadınhanı – Kabacalı                                       17.000

                                               Kadınhanı – Kadınhanı                                      8.000

                                               Kadınhanı – Kolukısa                                      10.000

                                               Kadınhanı – Sarayönü                                      25.000

                                               Yunak – Hacıfakılı                                           48.000

                                               Yunak – Uzunbey                                            18.000

                                               TOPLAM                                                      260.000

b) Yapılacağı yer                    :   Nakliye hizmeti: Doğanhisar, Subatan, Yeşilköy, Gökpınar, Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa, Sarayönü, Hacıfakılı ve Uzunbey kantarlarından Ilgın Şeker Fabrikasına; Doğrugöz, Ulupınar ve Çeltik kantarlarından Afyon Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :   Ilgın Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Süresince

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                    :   23/07/2010 Cuma günü, saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 – L2, R1 – R2 ve K1 dir.)

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.2- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5278/1/1-1

—————

MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

2010/2011 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2010/88567

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2010/2011 Kampanya Döneminde Toplam 775.200 Ton Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma, düzeltme ve yer silosundan pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. ( Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balansının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede toplanan atıkların toplanması ve kireç curufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kömür taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür curufu – kül, Filtre pres çamuru, Ot tutucu otu + taş tutucu taşının taşınması, Pülp, brükner otu, kuyruk, küspe atık, Sabit otomatik boşaltma toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli ve Tumba temizliği – düzeltmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine gitirilmesi)

b) Yapılacağı yer                    :   Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   Ilgın Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Dönemi Öncesinde (Tebliğ Tarihinde) başlar ve Rafineri Kampanyası Sonunda Biter.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                    :   22/07/2010 Perşembe günü, saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İstekliler iş yerinde bulunduracakları; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe (kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile beraber vermek zorundadırlar.

İstekliler yukarıda belirtilen makine, tesis ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmetin bölümleri ile özellik, nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı usullerle gerçekleştirilen, proses devamlılığı gerektiren, makine teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile nitelikli personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5278/2/1-1


16 ADET AKILLI TAHTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Eğitim Komutanlığı ihtiyacı 16 adet akıllı tahta, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (50.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.07.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5344/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

T.C. Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar kamera sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.07.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5343/1-1

—— • ——

GAZ TÜRBİNLERİ KOMPRESÖRLERİ HAVA EMİŞ KANALINDA KULLANILMAK ÜZERE; F7 SINIFI FİLTRE ALINACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğünden :

İşletmemiz Doğal Gaz Santralı Gaz Türbinleri kompresörleri hava emiş kanallarında kullanılmak üzere; F7 sınıfı filtrelerin alımı işi açık ihale – kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI  :              2010/78591

1-) İDARENİN :                     

a) Adresi                                 :  P.K. 47   34315 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No           :  Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13

2-) İHALE KONUSUNUN   :

a) Niteliği                                :  F7 sınıfı kompresör filtresi

b) Türü                                   :  Mal alımı

c) Miktarı                               :  5.350 Adet

d) Dosya No                          :  2010 / 23

e) Şartname Bedeli                  :  60.-TL

f) Malzemenin Teslim Yeri    :  EÜAŞ Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğü

g) Malzemenin Teslim Süresi :  Sözleşmeyi müteakip 90 takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ AMBARLI SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve Saati                    :  29/07/2010 günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli İşletmemiz Vakıflar Bankası Avcılar Şubesindeki 2021973 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 29/07/2010 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5333/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2010/2011 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2010/88000

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :   0 312 244 90 55

c) Faks No                              :   0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Ankara Şeker Fabrikası 2010/2011 kampanya döneminde her vardiyada 10 kişi olmak üzere toplam 30 işçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş, çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak, bu işlemler Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yaptırılacaktır

b) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                           :   16.09.2010 ile 24.12.2010 tarihleri arası olup (Tahmini 100 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2010/2011 kampanya dönemidir. (Tahmini 100 Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :   22.07.2010 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5233/1-1

—————

KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Fabrikamız 2010/2011 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2010/88006

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :   0 312 244 90 55

c) Faks No                              :   0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Ankara Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Döneminde Her vardiyada 7 işçi olmak üzere toplam 21 işçi ile ± % 20 toleranslı 60.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                           :   21.09.2010 ile 12.01.2011 tarihleri arası olup (Tahmini 114 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2010/2011 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :   23.07.2010 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5231/1-1

—————

KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Fabrikamız 2010/2011 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2010/88015

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/Ankara

b) Telefon No                         :   0 312 244 90 55

c) Faks No                              :   0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Fabrikamızın 2010/2011 pancar kampanyası süresince her vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi ile (±%10 toleranslı) tahmini 109 gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 200 ton, toplam tahmini 21.000 ton kireç taşının bant ile vagonete günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 1.600 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir.

b) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                           :   18.09.2010 ile 04.01.2011 tarihleri arası olup (Tahmini 109 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2010/2011 kampanya dönemidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :   27.07.2010 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5232/1-1

—— • ——

250 kW BANT MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

250 kW Bant Motoru Temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :  2010/85701

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi      :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin              

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet 6,3 kV, 250 kW, 990 d/d’lik Asenkron Motorun Teknik Şartname esaslarında Temini ve Teslimi işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 180 gün.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :  29/07/2010 Perşembe günü, Saat: 14.00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 29/07/2010 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;

a) İş Deneyim Belgesini,

b) İmalatçıya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesini (ISO-9001:2000 ve/veya ISO-9001:2008),

c) İstekliye ve imalatçıya ait katalogları ve teknik dokümanlarını,

d) Referanslarını,

teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

5225/1-1


KÖMÜR TAŞIMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Kömür Taşıma Hizmet Alımları Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                                     :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                 :   0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                           :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2- İhalenin Konusu Hizmetin     :

 

S.

No

a) Niteliği – Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale tarih ve Saati

Hizmet Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV dahil)

Tekliflerin Geçerlilik

Süresi

1

SLİ. Müessesesi Müdürlüğünden Adana İline Ait 11Adet İlçesine Toplam 11.900 Ton Torbalanmış Lave Kömürün Nakliyesi İşi

(İlçelere ait miktar ve teslim süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2010/88003

28/7/2010

Saat: 11.00

15-129 Takvim

Günü

50,00 TL

60 takvim günü

2

SLİ Müessesesi Müdürlüğünden Kayseri İline ait 4 Adet İlçesine Toplam 5.800 Ton Torbalanmış Lave Kömürün Nakliyesi İşi

(İlçelere ait miktar ve teslim süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2010/ 88013

28/7/2010

Saat: 10.00

35 -88 Takvim

Günü

50,00 TL

60 takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri : SLİ. Müessesesi Müdürlüğü ile yukarıda belirtilen Adana ve Kayseri İli ilçeleri arasıdır.

c) Hizmetin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren yukarıdaki hizmet süreleridir.

d) İhalelerin yapılacağı yer : Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, ihale komisyon salonu/Seyitömer KÜTAHYA

3- İhalelere ait dokümanların görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanları aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanlarının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ.Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da : BLİ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da : SLİ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7- Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5279/1/1-1

————

KÖMÜR TAŞIMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kömür Taşıma Hizmet Alımları Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                     :   0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                               :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2- İhalenin Konusu Hizmetin         :

 

S. No

a) Niteliği – Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV dahil)

Tekliflerin Geçerlilik

Süresi

1

SLİ. Müessesesi Müdürlüğünden Konya İline Ait 15 Adet İlçesine Toplam 18.900 Ton Torbalanmış Lave Kömürün Nakliyesi İşi

(İlçelere ait miktar ve teslim süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2010/ 87810

27/7/2010

Saat: 15.00

29-103 Takvim

Günü

50,00 TL

60 takvim günü

2

SLİ Müessesesi Müdürlüğünden Nevşehir iline ait 5 Adet İlçesine Toplam 5.000 Torbalanmış Lave Kömürün Nakliyesi İşi

(İlçelere ait miktar ve teslim süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2010/ 87865

27/7/2010

Saat: 14.00

63 - 69

Takvim

Günü

50,00 TL

60 takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                    :   SLİ. Müessesesi Müdürlüğü ile yukarıda belirtilen Konya ve Nevşehir İli ilçeleri arasıdır.

c) Hizmetin Süresi                  :   Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren yukarıdaki hizmet süreleridir.

d) İhalelerin yapılacağı yer     :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, ihale komisyon salonu/Seyitömer KÜTAHYA

3- İhalelere ait dokümanların görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanları aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanlarının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da    : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de       : TKİ.Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da       : BLİ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da  : SLİ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7- Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5279/2/1-1

————

KÖMÜR TAŞIMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kömür Taşıma Hizmet Alımları Açık İhale Usulü ile İhale Edelecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                 :   0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                           :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

S. No

a) Niteliği - Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale tarih ve Saati

Hizmet Süresi

İhale Doküman

Bedeli

(KDV dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

SLİ. Müessesesi Müdürlüğünden Aksaray İline Ait 6 Adet İlçesine Toplam 11.000 Ton Torbalanmış Lave Kömürün Nakliyesi İşi (İlçelere ait miktar ve teslim süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2010/87944

27/07/2010

Saat: 10.00

32-125 Takvim Günü

50,00 TL

60 takvim günü

2

SLİ Müessesesi Müdürlüğünden Niğde iline ait 5 Adet İlçesine Toplam 6.625 Ton Torbalanmış Lave Kömürün Nakliyesi İşi (İlçelere ait miktar ve teslim süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2010/87989

27/7/2010

Saat: 11.00

34 -100 Takvim Günü

50,00 TL

60 takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                :   SLİ. Müessesesi Müdürlüğü ile yukarıda belirtilen Aksaray ve Niğde ili ilçeleri arasıdır.

c) Hizmetin Süresi              :   Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren yukarıdaki hizmet süreleridir.

d) İhalelerin yapılacağı yer :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, ihale komisyon salonu/Seyitömer KÜTAHYA

3- İhalelere ait dokümanların görülmesi ve temini;

a)                İhale dokümanları aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanlarının satın alınacağı yerler :

- Ankara'da     : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir'de        : TKİ.Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa'da       : BLİ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya'da   : SLİ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7- Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5279/3/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından :

1- Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 22.06.2010 tarih ve 160 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut arsaların satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 20 TEMMUZ 2010 Salı günü saat 15.00’de Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3- Satılacak taşınmaz malların ( arsaların ) listesi ;

 

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Parsellerin Kullanım Durumları

Yüzölçümü M2

Toplam Muhammen Bedeli TL.

% 3 Geçici Teminat Miktarı TL.

1

CUMHURİYET MAHALLESİ KAPIAĞZI MEVKİİ

G24b21b2a

2481

199

TARLA

2.744,93

25.000,00

750,00

2

PINAR MAHALLESİ KONTRABAYIRI MEVKİİ

G24b21b2c

2504

98

ARSA

706,78

42.000,00

1.300,00

3

KEMALPAŞA MAHALLESİ

28 I 3

1174

6

ARSA

544,06

81.000,00

2.450,00

4

KEMALPAŞA MAHALLESİ

26 I 2

…..

17572

ARSA

414,33

62.000,00

1.900,00

5

KEMALPAŞA MAHALLESİ

26 J 1

…..

15279

ARSA

6.158,11

920.000,00

27.750,00

6

YAZLIK KÖYÜ

31 J 2

…..

422

ARSA

4.000,00

480.000,00

14.500,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

14.568,21

1.610.000,00

48.650,00

 

4- Taşınmaz malların tahmin edilen ( Muhammen ) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %3 (yüzde üç)ü kadardır. ihaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 20 TEMMUZ 2010 Salı günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C.kimlik nosu.

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.

6- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 200,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7- İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını,20.07.2010 Salı günü saat 14:00’ye kadar Belediye Gelirler Servisine verilmesi gerekmektedir.

9- Taşınmaz malın (arsaların) ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

11- İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 ncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5148/1-1


BÖLGEMİZİN İHTİYACI OLAN YOLÇATI İSTASYONUNDA FİGÜRE HALİNDE 10.000 M³ VOLKANİK KÖKENLİ BALAST TAŞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

Bölgemizin ihtiyacı olan Yolçatı İstasyonunda figüre halinde 10.000 M³ Volkanik Kökenli Balast taşı alımı, Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                   :   2010/80900

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :   TCDD.5.Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası          :   0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası               :   0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi     :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yolçatı İstasyonunda figüre halinde 10.000 M3Volkanik kökenli Balast taşı alımı,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna ; 20.07.2010 Tarih,saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5116/1-1