17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden :

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden :

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığından :

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından :

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden :

Merkez Bankasından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGATTIR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün 25/1/2001 günlü, 825 sayılı yazısına istinaden, Johannes Leonardus VAN DER KRUK isimli şahıs adına kayıtlı olarak 17/7/1999 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden F380785 No'lu taşıt giriş-çıkış formuna kayden yurda geçici girişi yapılan 1999 model, ZG GJ 35 plakalı, Peugeot marka araç, 25/1/2001 günlü, 2001/01 sayılı teslim tesellüm tutanağı ile geçici olarak teslim alınarak halen Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğüne ait sundurmada muhafaza edilmektedir.

Söz konusu, Johannes Leonardus VAN DER KRUK isimli şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin bulunamadığından, bahis konusu para cezası için Tebligat çıkartılamamıştır.

Aracın süresi içerisinde yurtdışı edilmemesi nedeniyle, Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:l)'nın 14. maddesine istinaden, Gümrük Kanununun 238/1. maddesi gereğince 2/6/2010 günlü, 2010/356 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, ceza kararı tutarı toplam 1,192.00-TL verginin dörtte bir miktarı olan 298.00-TL ceza uygulaması gerektiği, ancak yine aynı maddenin 2. Fıkrası gereğince verilen cezanın 241. Maddenin 6. Fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz denildiğinden 61X8=488.00 TL'nin 30 gün içerisinde ödenmesi ve 1999 model, ZG GJ 35 plakalı, Peugeot 406 marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde aracın Gümrüğe terk edilmiş sayılacağı ve tasfiye hükümlerinin uygulanacağı, yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilanen Tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

4579/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Yenimahalle İlçesi Çayyolu tp. 343 parseldeki (38,39,40 ve 41 adalar) mevzi imar planı uygulamasına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4621/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi Dodurga Mahallesi 121 ada 1 parsel ve 123 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4622/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı :                                                          Tarih            Saat                      Yer

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı                                                    7/7/2010         10.00           İlgili Birimlerde

 

BİRİM /BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Uygulamalı Matematik

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisat Teorisi

 

1

 

Sayısal Yöntemler

 

1

 

Yönetim Bilimleri

 

1

 

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

4611/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Pursaklar 95398 ada 1 parsel ile 95201, 95207, 95209 ve 95446 nolu adaların çevrelediği park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

4527/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden :

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dallarında profesör alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro Unvanı

Aranan Nitelikler

Yönetim Bilimleri

Yönetim Psikolojisi

1

1

Profesör

Örgütsel Davranış, Örgüt Teorileri konularında çalışmaları olanlar

Yönetim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

1

1

Profesör

Kadın Yöneticiler ve Kamuda Hizmet İçi Eğitim konularında çalışmaları olanlar

 

ADRES :

Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

85.Cadde No: 8 06100 Yücetepe/ANKARA

4625/1-1

—— • ——

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Şti.’nin I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TGT/3934 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 08.11.2010 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında 2 yıl süreyle uzatılması için 26.05.2010 tarihinde müracaat ettiği,  Petrol Tüzüğü’nün 27 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

4568/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X. No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/2968 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili olarak TPO/X/BF işaretli bir adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 21.05.2010 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4569/1-1


İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığında MİAH Sınıfında boş bulunan 52 (elli iki) adet kaymakam adayı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan şartlara ve 657 sayılı D.M.K.nun 48.maddesinde yer alan genel şartlara haiz olmak.

3- 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1980 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.

4- Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)

5- 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numaraları ile 21 Haziran - 02 Temmuz 2010 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Müracaat için tanınan son gün saat 18.00’de müracaatlar sonlandırılacaktır. e-Devlet şifresi bulunmayan adayların, bulundukları yer PTT Merkez Müdürlüklerinden (şahsen başvuru üzerine ve 1TL karşılığında) e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun, son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte vesikalık fotoğraf olacaktır. Adayların, internet üzerinden bilgilerini kaydettikten sonra Müracaat Formunun çıktısını almaları gerekmektedir. Müracaat formları, yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra sadece yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından kendilerine yapılacak tebligatta istenilecek diğer belgelerle birlikte sınav bürosuna teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen müracaat koşullarını taşımadan müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, müracaat formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatları Bakanlıkça kabul edilenlerden, KPSSP37 puanı en yüksek olandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı kadar aday (1040 kişi ve 1040. kişiyle aynı puanı alan adaylar) yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 05 Temmuz 2010 tarihinde Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılmak ve internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 TL sınav bedelini 05-09Temmuz 2010 tarihleri arasında yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Kaymakam Adaylığı sınav ücretini yatıracaklarını belirterek, TC.Kimlik numarası ve ad-soyad söylemeleri yeterlidir. Sınav ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı sistem üzerinden kontrol edileceği ve sınav ücretini yatırmadığı belirlenen adaylar için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi düzenlenmeyeceği bilinerek, adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, sınavın adında, TC. Kimlik no ve diğer bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontları yazılı sınavı kazanan adaylardan daha sonra istenilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran adaylar, birden fazla sınav ücreti yatıran adaylar ile başvurusu kabul edildiği halde yazılı sınava girmeyen adayların, bankaya yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA

Yazılı sınav 08 Ağustos 2010 Pazar günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren fotoğraflı bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine ÖSYM tarafından postalanacaktır. Sınava giriş belgesi adreslerine ulaşmayan adaylar, sınav tarihinden 3 gün önce bulundukları yerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini temin edebilirler. Yazılı sınava girişte adayların yanlarında Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşunkalem ve silgi getirmeleri, yanlarında kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. getirmemeleri gerekmektedir.

Yazılı Sınav Soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularından oluşan seçmeli bir test uygulanacaktır.

Yazılı sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun 4 katı aday (208 aday ve 208.adayla aynı puanı alanlar) yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçları 20 gün içinde açıklanacak ve ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacak olup, ayrıca kazananların listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazananlara Bakanlıkça yapılacak yazılı tebligatta, istenilecek belgelerle birlikte teslim tarihi belirtilecektir.

Yazılı sınavı kazananlar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2/A maddesi gereğince oluşturulacak nihai başarı listesi Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınavı kazananların atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak Bakanlık Makamınca belirlenecek tarihte yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

- Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

SINAV BÜR.TLF.NO: (0312)422 41 70-71

4642/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/134675

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No:1

Tel-Faks

0 232 293 14 29-0 232 293 15 49

Posta Kodu

35250

E-Mail

sinyalizasyon@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Egemsan İnşaat Mutfak ve Temizlik Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yatık Musluk Mah. Balpeteği Sok. No:1 Mamak/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dışkapı V.D. 3250067022

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

90283

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4629/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/166686

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

İl/İlçe

İzmir / Konak

Adresi

İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 455 22 00-0 232 489 05 53

Posta Kodu

 

E-Mail

ihale@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gün-Ak Hafriyat Nakliyat İnşaat Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Mürselpaşa Bulvarı No:154 Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4260082705

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

309000

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına ilişkin Dayanak ve Kapsamı

8.Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay Tarihi

21/1/2010 Tarih ve 27469 Sayılı Resmi Gazete

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 25/3/2010 tarih ve E:2010/203 sayılı kararı

21/5/2010

4631/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/126229

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Selçuklu/Konya

Adresi

Horozluhan Mah. İstanbul Cad. No:72 Selçuklu/Konya

Tel-Faks

0332 248 96 00-0332 248 92 90

Posta Kodu

42300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Akif Özdemir Emir Mühendislik İnşaat Taahhüt

 

Adresi

Küçük İhsaniye Mah. Bardakçukuru Sok. Özdener Apt. No:1/2 Konya

 

T.C. Kimlik No.

46471247544

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

46471247544

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

36004/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4630/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/126229

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Selçuklu/Konya

Adresi

Horozluhan Mah. İstanbul Cad. No:72 Selçuklu/Konya

Tel-Faks

0332 248 96 00-0332 248 92 90

Posta Kodu

42300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İskender Özkaradayı Büyükkaradayı İnşaat Ticaret ve Taahhüt

 

Adresi

Küçük İhsaniye Mah. Bardakçukuru Sok. Özdener Apt. No:1/2 Konya

 

T.C. Kimlik No.

23606307434

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

23606307434

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13/Taşkent

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4630/2/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Ramazanpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı, 5. Sokak Vakıf İşhanı

No: 1 Aydın

Tel-Faks

0256 225 94 56-0256 212 00 56

Posta Kodu

09100

E-Mail

aydın@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gülay Yaman

 

Adresi

Dağyeni Köyü No: 440/2 Germencik/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

14551603320

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Ramazanpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı, 5. Sokak Vakıf İşhanı

No: 1 Aydın

Tel-Faks

0256 225 94 56-0256 212 00 56

Posta Kodu

09100

E-Mail

aydın@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Furkan Çilenger

 

Adresi

Ağaçlı Köyü No: 146 Söke/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

13048682596

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Ramazanpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı, 5. Sokak Vakıf İşhanı

No: 1 Aydın

Tel-Faks

0256 225 94 56-0256 212 00 56

Posta Kodu

09100

E-Mail

aydın@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Cengiz

 

Adresi

Kurtuluş Mahallesi, Bayrak Sokak,

No: 16/1 Kuyucak/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

18196495586

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Ramazanpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı, 5. Sokak Vakıf İşhanı

No: 1 Aydın

Tel-Faks

0256 225 94 56-0256 212 00 56

Posta Kodu

09100

E-Mail

aydın@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Özcan

 

Adresi

Göroluk Mahallesi, Kuruoğlu Sokak, No: 6 Buldan/Denizli

 

T.C. Kimlik No.

15722629330

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Ramazanpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı, 5. Sokak Vakıf İşhanı

No: 1 Aydın

Tel-Faks

0256 225 94 56-0256 212 00 56

Posta Kodu

09100

E-Mail

aydın@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yavuz Öztaş

 

Adresi

Bitez Mah. Uzuntaşlı Kuyu Cad. No: 8 Bodrum/Muğla

 

T.C. Kimlik No.

15509108188

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Ramazanpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı, 5. Sokak Vakıf İşhanı

No: 1 Aydın

Tel-Faks

0256 225 94 56-0256 212 00 56

Posta Kodu

09100

E-Mail

aydın@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

CYS Otomasyon Elektronik Turizm İnş. Gıda Hurdacılık San.ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yiğitler Mahallesi, Otosansit Sanayi Sitesi, 14. Blok, C5, No: 61 Yıldırım/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2160596435

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret Sicil Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

714/94/Bursa/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Edirne/Merkez

Adresi

Sabuni Mah. Talat Paşa Asfaltı No: 14

Tel-Faks

0 284 212 13 71-0 284 225 10 99

Posta Kodu

22100

E-Mail

edirne@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Semih Dıramalıdan

 

Adresi

Barutluk Mah. Arnavutköy Küme Evleri, No: 25F/4 Edirne

 

T.C. Kimlik No.

44842004130

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Şanlıurfa/Merkez

Adresi

Kameriye Mah. Kadrieroğan Cad. No: 10

Tel-Faks

0414 317 00 26-0414 313 45 26

Posta Kodu

63200

E-Mail

sanliurga@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Demir

 

Adresi

Şair Nabi Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. 26/3 Şanlıurfa

 

T.C. Kimlik No.

61612366304

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Şanlıurfa/Merkez

Adresi

Kameriye Mah. Kadrieroğan Cad. No: 10

Tel-Faks

0414 317 00 26-0414 313 45 26

Posta Kodu

63200

E-Mail

sanliurga@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasan Çerçi

 

Adresi

Yavuz Selim Mah. Şahin Sokak

No: 15/D Bozova/Şanlıurfa

 

T.C. Kimlik No.

37064178826

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4647/9/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/134614

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Çanakkale

Tel-Faks

286 2171158-286 2170074

Posta Kodu

17100

E-Mail

canakkale.imis@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özkan Koçak

Koçak Müh. Müş. İnş.

Tic. Tur. Ltd. Şti.

Adresi

İsmetpaşa Mah. Demircioğlu

Cad. Ali Kemal Beteş İşhanı

No:30/12 Çanakkale

Esenler Mah. A.Kahveci Cad. No: 20/4 Çanakkale

T.C. Kimlik No.

21085649656

5720056698

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5720056698

5720056698

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4863

3580

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

4648/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek),yabancı dil belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

 

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

 

Biyometri ve Genetik

Profesör

1

1

 

Toprak

Profesör

1

1

 

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Hayvansal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Hayvansal biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak,

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

 

Fitopatoloji

Doçent

1

1

 

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

 

Bahçe Bitkileri

Doçent

2

1

 

Tarım Makinaları

Yardımcı Doçent

1

3

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Anestejiyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

2

1

 

Fizyoloji

Profesör

1

1

 

Anestejiyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

Kardiyoloji

Doçent

3

1

 

Tıbi Genetik

Doçent

1

1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

2

1

 

Tıp Eğitimi

Doçent

1

1

 

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

3

Endoskopik retrograt kolanjio pankreatikografi konusunda eğitim almış olmak,

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

3

Endoskopik retrograt kolanjio pankreatikografi konusunda eğitim almış olmak,

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

3

 

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

3

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

3

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Omuz antroskopisi konusunda eğitim almış olmak,

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

3

 

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

3

 

Adli Tıp

Yardımcı Doçent

1

3

 

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

1

3

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Deneysel tıp konusunda eğitim almış olmak,

Radyoloji

Yardımcı Doçent

2

3

Multidedektör BT konusunda eğitim almış olmak,

Biyofizik

Yardımcı Doçent

1

3

Bilgisayarlı tomografi konusunda eğitim almış olmak,

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

 

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

 

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Türk ve İslam Sanatları

Profesör

1

1

 

Klasik Arkaoloji

Doçent

1

3

 

Alman Dil Bilimi

Yardımcı Doçent

1

3

 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Rus Dil Bilimi

Yardımcı Doçent

1

3

 

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

 

Organik Kimya

Profesör

2

1

 

Botanik

Profesör

1

1

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

Katıhal Fiziği

Doçent

1

2

 

Organik Kimya

Doçent

1

1

 

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

 

Geometri

Doçent

1

1

 

Genetik

Doçent

1

1

Gen ekspresyonu sahasında çalışmalar yapmış olmak,

Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Genetik sahada gen ekspresyonu konusunda doktora yapmış olmak,

Genetik

Yardımcı Doçent

1

4

Genetik sahada, biyolojik gen saatleri konusunda doktora yapmış olmak,

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Profesör

2

1

 

Periodontoloji

Profesör

1

1

 

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Doçent

2

3

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent

2

3

 

Pedodonti

Yardımcı Doçent

2

3

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

3

Yönetim ve organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

Yönetim ve organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak,

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

 

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

 

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

 

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

 

Beden Eğitimi ve Spor

Yardımcı Doçent

1

3

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Elektrik Makinaları

Profesör

1

1

 

Ulaştırma

Doçent

1

1

 

Enerji

Doçent

1

1

 

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Mali Hukuk

Doçent

1

3

 

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

1

3

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Hadis

Profesör

1

1

 

Tasavvuf

Profesör

1

1

 

Tefsir

Doçent

1

1

 

Kelam

Doçent

1

3

 

Arap Dili ve Belegatı

Doçent

1

1

 

İslam Felsefesi

Doçent

1

3

 

Tefsir

Yardımcı Doçent

1

3

 

Türk İslam Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

3

Klasik edebiyatta doktora yapmış olmak,

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

1

3

 

Din Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Sanat Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Temel Eğitim Böl.(Kuramsal)

Doçent

1

3

 

Eski Yazı

Doçent

1

1

 

Tiyatro

Yardımcı Doçent

1

3

Dramatik yazarlık sanat dalı,

Müzikoloji

Yardımcı Doçent

1

4

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

3

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

1

3

Gazetecilik eğitimi alanında doktora yapmış olmak,

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Zootekni

Doçent

2

3

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doçent

1

3

 

Fizyoloji

Doçent

1

3

 

Farmakoloji ve Toksikoloji

Yardımcı Doçent

1

3

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Maden İşletme

Yardımcı Doçent

1

5

Mühendislik fak. maden mühendisliği bölümü mezunu, maden mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hem.

Doçent

2

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

 

Hemşirelik Esasları

Yardımcı Doçent

1

3

 

Ebelik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

 

AŞLE MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Gaz ve Tesisatı

Yardımcı Doçent

1

5

Kimya müh. bölümü mezunu, sonofoto kimya alanında çalışma yapmış olmak,

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Doğal Gaz Isıtma ve Sıhhı Tesisat Tekn.

Doçent

1

1

 

İnşaat Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

 

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

 

İnşaat Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik fak. inşaat mühendisliği bölümü mezunu, inşaat mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,

Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

3

İktisadi ve idari bilimler fakültesi, işletme veya iktisat alanında doktora yapmış olmak,

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Lab.Veteriner Sağlığı

Yardımcı Doçent

1

3

Çayır-mera alanında doktora yapmış olmak,

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

T.Laboratuar Teknikleri

Profesör

1

1

Biyokimya alanında doçent olmak,,

Diyaliz

Yardımcı Doçent

1

3

Hemşirelik yüksekokulu mezunu, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dalında doktora yapmış olmak,

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Bilgisayar

Yardımcı Doçent

1

3

Bilgisayar mühendisliği bölümü, mimarlık bölümü, peyzaj mimarlığı bölümü, bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü Lisans mezunu olmak ve bu bölümlere ait anabilim dallarında doktora yapmış olmak.

4598/1-1


 4654/1-1