17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


1 Adet Uzun Şekil Verme MakinEsİ (Endüstriyel Tip - Çift Yastıklı) VE 1 ADET OTOMATİK SIRALAMA MAKİNESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


MOZAİK EK ODASI KAPAĞI VE ÇERÇEVESİ ALIMI ERTELEME İLANI

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden :


DÜZELTME İLANI

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :


ÇALPARA VALF, SEWAGE POMPASI VE ÇABUK BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


KİREÇ TAŞI ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YÜKSEK VOLTAJ KAPASİTE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


1 YIL SÜREYLE 28 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğünden :


ÇEMBER VE METAL TOKA ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


BANKAMIZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 220 ADET ÇEŞİTLİ GÜÇLERDE JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.466,20 TL ile en çok 33.956,13 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 246,62 TL, en çok 3.395,61 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, tanker, iş makinesi vb.25 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 29.06.2010 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 28.06.2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

4614/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda Muhammen Satış Bedeli, Geçici Teminat tutarı, İhale tarih ve saati belirtilen, 3 Katlı İl Encümenlik Binası ve 3. Katlı Öğretmen evi Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif (Açık arttırma) usulü ile İhale edilecektir.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, aşağıda Muhammen Satış Bedeli, Geçici Teminat tutarı, İhale tarih ve saati belirtilen, İlimiz Merkez Sütlüce Köyü Hudutlarında bulunan, 13.039,02.m2 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi Kapalı Teklif ve Açık Artırma usulü ile İhale edilecektir. İhale Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası(İl Encümenlik Binası) İl Encümen Toplantı Salonunda İl Daimi Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü ihalede İhale Zarfı 30.06.2010 tarihinde ihale saatine kadar İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Müdürlülüğüne verilecektir

 

S.No

Gayrimenkulun

Adresi

Yüzölçümü

(M2)

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

% 10 (TL)

İhale Tarih

ve Saati

1-

Pafta K47A21D Parsel 1171 Sültüce Köyü Arsa

13.019.02 m²

2.000.000.00.

200.000.00

30.06.2010

Saat 10.45

2-

İl Encümenlik Binası Ada 105 Parsel 8

839.00 m²

800.000.00

80.000.00

30.06.2010

Saat 10.46

3-

Öğretmen Evi 136 Ada 1 Parsel

222.01 m²

950.000.00

95.000.00

30.06.2010

Saat 10.47

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1 - Geçici Teminat.(Nakit teminatlarda İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası Muş Şubesindeki Geçici teminat hesabına yatırılacaktır.)

2 - Noterden tasdikli nüfus cüzdan sureti ve Nüfus Müdürlüğünden tasdikli ikametgâh ilmühaberi.

3 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası.

4 - Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

6 - Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile Noter tasdikli imza sirküleri.

7 - Şartnameyi okuyup aynen kabul ettiğine dair belge.(İhaleye ait Şartname İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 20.00.TL Karşılığında buradan temin edilebilir.

8 - 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre yapılacak ihaleye Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yine aynı Kanunun 37. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile yapılacak İhaleye posta ile müracaatlar kabul edilecektir, Posta yolu ile İhaleye yapılacak başvurularda gecikme olması halinde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4613/1-1


1 Adet Uzun Şekil Verme MakinEsİ (Endüstriyel Tip - Çift Yastıklı) VE 1 ADET OTOMATİK SIRALAMA MAKİNESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 Adet Uzun Şekil Verme Makinesi (Endüstriyel Tip - Çift Yastıklı) ve 1 Adet Otomatik Sıralama Makinesi alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 29.06.2010 Salı günü saat 14:00’de kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50,-TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı KİK ’in İstisna Alımı Kapsamındadır.

6. 4734 sayılı KİK’ in 11.maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

               Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy/ANKARA

               Tel : 397 33 65 – 66 Fax : 397 33 71 – 74

4641/1-1

—— • ——

MOZAİK EK ODASI KAPAĞI VE ÇERÇEVESİ ALIMI ERTELEME İLANI

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden :

Resmi Gazete’nin 3/6/2010 tarih, 27600 sayılı nüshasında 4254/1-1 ile yayınlanan 250 adet mozaik ek odası kapağı ve çerçevesi alımı 21/6/2010 tarihi saat 11.00’e ertelenmiştir.

İlgililere duyurulur.

4640/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :

Muhtelif Mal Satışı işinin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                     :  Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı – İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                       :  0212 455 71 90-02125173850

c) Elektronik posta adresi                          :  satinalma@ido.com.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı           :  15.06.2010 tarihli 27612 nolu Resmi Gazete

3 - Düzeltilen maddeler şunlardır               :  İhale ilanının 3/b maddesi;

                                                                      b) İhalenin Tarihi – Saati : 25.06.2010 – 10:00” şeklinde düzeltilmiştir.

                                                                      İhale ilanının 7. Maddesi;

                                                                      “Teklifler, 25.06.2010 tarihi, saat: 10:00’a kadar İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yazı İşleri Birimi/Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı/ Fatih-İSTANBUL adresine teslim edilecektir” şeklinde düzeltilmiştir.

4651/1-1


ÇALPARA VALF, SEWAGE POMPASI VE ÇABUK BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İdaremizin bünyesinde bulunan Şehirhatları vapurlarında kullanılmak üzere “ÇALPARA VALF, SEWAGE POMPASI VE ÇABUK BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI İŞİ” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi kapsamında Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :   2010/75046

1. İdarenin

a) Adı                                         :   İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

b) Adresi                                    :   Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı/Fatih - İSTANBUL

c) Telefon ve Faks Numarası     :   0 212 455 71 91 - 0 212 517 38 50

ç) Elektronik Posta Adresi         :   satinalma@ido.com.tr

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   Mal alımı - a) 114 adet ve 3 tip Çalpara Valf,

                                                       b) 12 adet Sewage Pompası ve

                                                       c) 100 adet ve 2 tip Çabuk Bağlantı Elemanları.

b) Teslim Yeri                            :   Mallar, İdarenin Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No: 2/4 Kasımpaşa - İSTANBUL adresindeki Haliç Deposu’na teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                          :   İhale konusu mallar, 45 (KırkBeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   İDO - İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası / Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı / Fatih - İSTANBUL

b) Tarihi - Saati                          :   24/06/2010 Perşembe - 11.00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı, İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü / Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı / Fatih – İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00.- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yazı İşleri Birimi/Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı/Fatih – İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak, tekliflerini iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderen isteklilerin, teklif vermeye yetkili temsilcileri ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4652/1-1


KİREÇ TAŞI ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2010 /69058

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   12.000 Ton Kireç Taşı Alımı

b) Yapılacağı yer                    :   Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   İdari şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                    :   29.06.2010 Saat : 14.00

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1- İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1-Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.3.2- İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

4.3.3- İşletme ruhsatı

4.3.3-İşletme izin belgesi

5 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,29.06.2010 günü, saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu alım ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir

4485/1-1


YÜKSEK VOLTAJ KAPASİTE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Teşekkülümüz ihtiyacı 2200 adet 4NF, 1700 adet 5NF, 800 adet 7,2NF, 500 adet 16NF, 1200 adet 20NF, 500 adet 45NF, 150 adet 50NF ve 150 adet 100 NF yüksek voltaj kapasite alımı işi Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2010 / 74135

Dosya Referansı                             :   2010-İKO/4

1- Teşekkülün

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No : 27, Kat:15 Bahçelievler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel : (312) 203 85 02 Fax : (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   guven.bilgen@teias.gov.tr

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   2200 adet 4NF, 1700 adet 5NF, 800 adet 7,2NF, 500 adet 16NF, 1200 adet 20NF, 500 adet 45NF, 150 adet 50NF ve 150 adet 100 NF yüksek voltaj kapasite

b) Teslim edileceği yer                   :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Elektronik Laboratuar İşletme Müdürlüğü (ELİM) Ambarı Yenimahalle - Ankara /TÜRKİYE

c) İşin süresi                                   :   Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 90 gün

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No : 27, Kat:15, Oda No:89 Bahçelievler 06490 ANKARA/TÜRKİYE

b) Tarihi ve Saati                            :   12.07.2010 Saat :14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi:

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri.

g) Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler ve test raporları.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

l) İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler.

m) Yurt İçi veya Yurt Dışı Fiyat Formu

n) Teslimat Programı Formu

4.2. Üretim ve imalat kapasitesini belirlemeye yönelik belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu.

b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu ile yetkili satıcılık belgesi.

c) İsteklinin veya imalatçının sahip olduğu teknik personel ve üretim kapasitesine ait belgeler.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İhale, İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7) İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:15 Oda No:27 Bahçelievler- Ankara / TÜRKİYE adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 100,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8) Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9) Teklifler, 12.07.2010 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat:15 Oda No: 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

12) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13) İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15) Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

4649/1-1


1 YIL SÜREYLE 28 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğünden :

1 yıl süreyle 28 kişilik personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında EÜAŞ Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                          :   2010/73990

1- İdarenin

a) Adres                                              :   33600 Evren Köyü - Mut / MERSİN

b) Telefon ve faks numarası:              :   0324 7827197 - 0324 7827201

c) Elektronik posta adresi :                :   gezendehes@euas.gov.tr.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.euas.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   1 YIL SÜREYLE 28 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIMI

b) Yapılacağı yer                                :   EÜAŞ Gezende İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri

c) İşin süresi                                       :   1 YIL'DIR (365 Gün)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğü Evren Köyü - Mut / Mersin

b) Tarihi ve saati                                :   09 / 07 / 2010 - 14 : 00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Personel Çalıştırmaya Dayalı Her Türlü Hizmet Alımı

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 Türk Lirası doküman bedelini EÜAŞ Gezende HES İşl.Müd'nün Halkbank Mut Şb.04000001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğü Evren Köyü - Mut / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4632/1-1


ÇEMBER VE METAL TOKA ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhalenin Konusu : 950.000 Metre 19 mm Polyester Lifli Şerit Çember, 150.000 Adet 19 mm Metal Toka Alımı işinin ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

2-Şartnameler;

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:

1- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Korkut Reis Mah. Cihan Sokak No : 2 Çankaya/ANKARA, Tel : 0 312 294 22 31

2- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray / İSTANBUL, Tel : 0 212 527 09 09

3- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR, Tel : 0 232 484 37 17

4- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel:0266 721 31 00

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50,00 TL

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL

3- İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler /Bandırma

4- İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 08.07.2010 günü Saat: 14.00

5- İhale Usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İSTEKLİLER;

6.1. Tebligat Adres Beyannamesi;

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6.4. Vekaletname ve vekalet edenin İmza Sirküleri ;

6.5. İş Ortaklığı Beyannamesi ;

6.6. Geçici Teminat; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi;

6.8. İhale Dokümanı satın alındığına dair belge,

6.9. Teklif Mektubu;

7- Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin 12. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 08.07.2010 günü Saat: 14.00 kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

4556/1-1


BANKAMIZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 220 ADET ÇEŞİTLİ GÜÇLERDE JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığından :

1. Kapalı teklif alınmak suretiyle, Bankamız bünyesinde kullanılmak üzere toplam 220 adet çeşitli güçlerde jeneratör satın alınacaktır.

2. İhale, ilgili komisyonca yapılacaktır.

3. Konu ile ilgili şartname (BSMV dahil) 2.000,00-TL karşılığında İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Üzeri Trafo Durağı Karşısı No:10 Varlık-Yenimahalle/ ANKARA adresinden temin edilebilir.

4. Bankamız, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

5. Şartnamede belirtilen konular dâhilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 08.07.2010 Perşembe günü saat 14:00’e kadar İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yukarıdaki adresine makbuz karşılığı teslim edilecektir.

6. İdari konularda 0312 584 56 56 numaralı telefondan, teknik konularda 0312 584 56 51- 584 56 04 numaralı telefondan tamamlayıcı bilgi alınabilir.

4645/2-1