14 Haziran 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27611

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MOBİLYA, BEYAZ EŞYA, MEFRUŞAT, HALI VE MUTFAK EŞYASI (ZÜCCACİYE) SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:


HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


EKMEK ÇEŞİTLERİ (FASON ÜRETİM) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK, LAMA, KÖŞEBENT VE U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 294 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


3 ÜNİTE PNOMATİK SİSTEM VE 4. ÜNİTE PNOMATİK SİSTEME AİT 6,3 KV. BARA GERİLİMİNDE 12 KV. 630 A. 31,5 KA. LİK AZ YAĞLI, ÇEKMECELİ TİP KESİCİNİN DİZAYNI BOZULMADAN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE VAKUMLU TİP KESİCİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİDİR.

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇA VE İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


(KIRIKKALE) KURBAĞALI-BALIŞIH ARASINDAKİ S 49’LUK RAYLARIN 18 M. BOYUNDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


YOL BAKIM VE TAMİRAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN Y 32-14 TASNİ NOLU BALAST ELEME MAKİNASININ ELEME DÜZENEĞİNDE YER ALAN ELEME PALETLERİ (86 ADET) VE ARA BAĞLANTI PARÇALARININ (ARA PARÇA 86 ADET) ALIMI İLE 1. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 180 ADET ELEME PALETİ 180ADET ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BALAST ELEME ZİNCİRİ) ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇELİK KORDLU BANTLARIN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KOVALI ELEVATÖRLER İÇİN 325 ADET ZİNCİR VE 365 ADET KİLİT SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:


BALIKESİR İLİ MARMARA ADASINDAKİ İR.73998 VE İR.73999 SAYILI MERMER SAHALARINA AİT RUHSAT HAKLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAK İKİ AYRI İHALE İLE DEVİR EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:


AHŞAP TEKNE CANLANDIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


REAL TİME PCR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOBİLYA, BEYAZ EŞYA, MEFRUŞAT, HALI VE MUTFAK EŞYASI (ZÜCCACİYE) SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:

Yeni yapılan 61 Daireli Lojman için Mobilya, Beyaz Eşya, Mutfak Eşyası (zücaciye), Halı ve Mefruşat alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta olup idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbestir.

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :   Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası               :   00996 (312) 54 19 42-47 / 00996 (312) 54 19 35

c) Elektronik posta adresi                  :   ihale@manas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.manas.kg

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Mobilya, Beyaz Eşya, Mefruşat, Halı ve Mutfak Eşyası (züccaciye). Ayrıntılı bilgi Teknik ve idari şartnamelerde mevcuttur.

b) Teslim yeri                                     :   Cal Kampusu Lojman Binası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                   :   Sözleşme imzalandıktan sonra 45 Kırkbeş gün

3 - İhalenin                                        

a) Yapılacağı yer                                 :   Rektörlük Binası Senato Salonu Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati                                :   02.07.2010 Saat:10.00

4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5. Teklif mektubu,

6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İş bitirme belgesi,

9. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli

10. Banka mektubu

11. Geçici teminat mektubu

12. Yüklenici iş bitirme

13. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

14. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) USD karşılığı aynı adresten veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ankara irtibat bürosu YÖK Ek bina 2 nci kattaki adresinden satın alınabilir.

15. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

16. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rektörlük binası Satın Alma Müdürlüğü Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

17. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4482/1-1


HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2010-2011 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması.

İhale kayıt numarası                       :   2010/71665

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası           :   0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Fabrikamız 2010-2011 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması. Toplam 33 kişi tahmini 100 gün çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                            :   Burdur Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   29/06/2010 Salı günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

Öngörülmemiştir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Şartnamenin 7.3.1. maddesinde içeriği belirtilen, İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili, deneyimini gösteren belgeler.

İş Deneyimi olarak, İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında,ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesinin ibrazı şarttır. İş ortaklıklarında Pilot ortağın, asgari İş Deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari İş Deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.

4.3.2. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler :

Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer işler olarak kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 29/06/2010,saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4508/1-1


EKMEK ÇEŞİTLERİ (FASON ÜRETİM) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu ve miktarı şartnamede belirtilen ekmek çeşitleri (fason üretimi) alım işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 23.06.2010 Çarşamba günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük binası Toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 23.06.2010 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı KİK’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74

4552/1-1

—— • ——

MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK, LAMA, KÖŞEBENT VE U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2010/72252

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                    :   13 kalem muhtelif yuvarlak çelik, lama, köşebent ve U profil satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   01/07/2010-15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 01/07/2010 günü saat: 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4553/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 9.028,00 TL ile en çok 18.056,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 903,00 TL, en çok 1.806,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek oto'dan oluşan 25 adet araç; açık artırma suretiyle, Çilingir Düğün Salonu İtfaiye arkası Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 22/06/2010 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 21/06/2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Sultanorhan Mh. Kuruçeşme Mevkii No: 123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Gebze İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

4509/1-1

—— • ——

DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 294 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                       :   2010/70232

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                 :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :   0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :   malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :   294 kalem malzeme

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/07/2010 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Loko Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 400,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4502/1-1


3 ÜNİTE PNOMATİK SİSTEM VE 4. ÜNİTE PNOMATİK SİSTEME AİT 6,3 KV. BARA GERİLİMİNDE 12 KV. 630 A. 31,5 KA. LİK AZ YAĞLI, ÇEKMECELİ TİP KESİCİNİN DİZAYNI BOZULMADAN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE VAKUMLU TİP KESİCİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİDİR.

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI               :   2010/66056

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                                 :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :   0-274-248 56 60 (Pbx)  Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri                 :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

d) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı     :   Ali BÖCE (Elektrik Bakım Mühendisi)

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü:

 

Sıra

No

Yapılacak İş ve Malzeme Cinsi

Miktar

(Adet)

1

3 ÜNİTE PNOMATİK SİSTEME AİT 6,3 KV. BARA GERİLİMİNDE 12 KV. 630 A. 31,5 KA. LİK AZ YAĞLI, ÇEKMECELİ TİP KESİCİNİN DİZAYNI BOZULMADAN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE VAKUMLU TİP KESİCİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

6

2

4. ÜNİTE PNOMATİK SİSTEME AİT 6,3 KV. BARA GERİLİMİNDE 12 KV. 630 A. 31,5 KA. LİK AZ YAĞLI, ÇEKMECELİ TİP KESİCİNİN DİZAYNI BOZULMADAN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE VAKUMLU TİP KESİCİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

5

TOPLAM

11

 

b) Yapılacağı yer            :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Süresi                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) Takvim günüdür.

d) Dosya No                  :   Ticaret 2010/41

e) İhale Usulü                 :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer            :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati   :   06.07.2010 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Bitirme Belgesi; (1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin  % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş:

- OG vakumlu kesici imalatı,

- OG vakumlu kesici Retrofiti

- OG vakumlu kesici Rehabilitasyonu

Ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 70,-TL (Y.Yetmiş Türklirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 15 75 49 (IBAN No) no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 06.07.2010 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4474/1-1

—— • ——

İHTİYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇA VE İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası Yedek Parça ve İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme Satışı.

İhale No                                          :   STŞ M7 2010

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası           :   0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu malın                   

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde bulunan İhtiyaç Fazlası 411 kalem Yedek Parça ve 180 kalem İhtiyaç Fazlası (Ölü stok) malzeme

b) Teslim alınacağı yer:                  :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı Tavşanlı-KÜTAHYA

c) Teslim alma tarihi                       :   Sözleşme imzalanmasını müteakip 15 iş günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                            :   14.07.2010, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve varsa faks) numarası,

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, gerçek kişi (şahıs) ise vergi numarası,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi,

d) Teklif mektubu,

e) Teklif İsteme Şartnamesinde belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılımda, noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

g) Şartname aldığını gösteren belge,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

ı) İş bu teklif isteme şartnamesi ve eklerinin görülüp, okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış Teklif İsteme Şartnamesi ve ekleri,

4.2 - Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar bulunmayacak, teklifler açık ve net olacaktır. Bu hususa uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Alternatif teklif verilmeyecektir.

6 - Kısmi teklif verilebilir.

7 - İhale tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 14.07.2010 tarihi, saat 12.00’ye kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

10 - Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında Teklif İsteme Şartnamesindeki hükümler aynen geçerlidir.

12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin “Malzeme-Taşıt İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr. ve www.tutes.gov.tr. adreslerinden takip edilebilir.

4503/1-1

—— • ——

(KIRIKKALE) KURBAĞALI-BALIŞIH ARASINDAKİ S 49’LUK RAYLARIN 18 M. BOYUNDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                       :   2010/70419

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi     :   ……..

2 - İhale konusu malın

   adı ve miktarı                       :   (KIRIKKALE) Kurbağalı-Balışıh arasındaki S 49’luk rayların 18 m. Boyunda kesilerek vagonlara yüklenmesi işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 29.06.2010 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4532/1-1

—————

YOL BAKIM VE TAMİRAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN Y 32-14 TASNİ NOLU BALAST ELEME MAKİNASININ ELEME DÜZENEĞİNDE YER ALAN ELEME PALETLERİ (86 ADET) VE ARA BAĞLANTI PARÇALARININ (ARA PARÇA 86 ADET) ALIMI İLE 1. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 180 ADET ELEME PALETİ 180ADET ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BALAST ELEME ZİNCİRİ) ALIMI YAPILACAKTIR

İhale Kayıt No                           :   2010/70642

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :   ……..

İhale konusu malın adı ve miktarı :

Yol Bakım ve tamirat işlerinde çalışan Yol Mekanik Atölye Müdürlüğünde bulunan Y 32-14 tasni nolu Balast eleme makinasının eleme düzeneğinde yer alan Eleme Paletleri (86 adet) ve Ara Bağlantı Parçalarının (Ara Parça 86 adet) alımı ile 1. Bölge Yol Müdürlüğünün ihtiyacı olan 180 adet eleme paleti 180adet ara bağlantı parçasının (Balast eleme zinciri) alımı

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 29.06.2010 günü saat 15.00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50.00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4531/1-1


ÇELİK KORDLU BANTLARIN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan çelik kortlu konveyör bantların ve her makara bant için verilecek 1 set eklem malzemesinin teknik şartname esaslarında imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2010/70071

1 - İdarenin                                

a) Adresi                                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası       :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :   ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :   www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere çelik kordlu bantların teknik şartname esaslarında imali ve teslimi işi.

 

SIRA NO

MALZEMENİN ÖZELLİĞİ

MAKARA BİRİM BOYU (Metre)

MAKARA ADEDİ

TOPLAM BANT BOYU (Metre)

1-

ST 1000 x 1000 x6/4 x16mm H B2 Enine Çelik Atkılı

300

5

1500

2-

Eklem Malzemesi

5 set

 

b) Teslim yeri         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi       :   Sözleşmeyi müteakip 30 (otuz) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati    :   05.07.2010 saat 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi IBAN NO: TR64 0001 0003 0531 1960 1050 01 İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir.İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 05.07.2010 saat 15:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4421/1-1

—————

KOVALI ELEVATÖRLER İÇİN 325 ADET ZİNCİR VE 365 ADET KİLİT SATIN ALINACAKTIR

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kovalı elevatörler için 325 adet zincir ve 365 adet kilitlerin teknik şartname esaslarında teslim ve temini işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                       :   2010/70034

1 - İdarenin                                     :

a) Adresi                                         :   YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası           :   252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Kovalı elevatörler için:

                                                           1 - 325 adet zincir

                                                           2 - 365 adet kilit

b) Teslim yeri                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış)  takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                            :   05.07.2010 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR-64 0001 0003 0531 1960 1050 01 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 05.07.2010 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4432/1-1

—— • ——

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesinde bulunan ve aşağıda mahallesi, ada no, parsel no, miktarı, m2 muhammen bedeli, tamamının muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen gayrimenkul satışı yapılmak üzere 2886 sayılı İhale Kanununun 35.maddesi (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Miktarı M2

M2 Muhammen Bedeli (TL)

Tamamının Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Yukarı Zaferiye

136

1

15.618,54

125,00.-

1.952.317,50.-

58.570,00.-

 

Yukarı Zaferiye 1316 1 15.618,54 125,00.- 1.952.317,50.- 58.570,00.-

2 - Gayrimenkulün satış ihalesi 01.07.2010 Perşembe günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Gayrimenkulün satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

4420/1-1


BALIKESİR İLİ MARMARA ADASINDAKİ İR.73998 VE İR.73999 SAYILI MERMER SAHALARINA AİT RUHSAT HAKLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAK İKİ AYRI İHALE İLE DEVİR EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze ait aşağıdaki tabloda ruhsat bilgileri verilen 2 adet mermer sahasının ruhsat hakları açık ihale usulü ile yapılacak ayrı ayrı ihalelerle 3. şahıs veya şirketlere devir edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 06430 Sıhhiye/ ANKARA

b) Telefon No                         :   (312) 397 25 63 – 64

c) Faks No                              :   (312) 397 25 65

2 - İhalenin Konusu: Aşağıdaki tabloda detayı verilen 2 adet mermer sahası kapalı zarfla teklif alındıktan sonra şartnameye uygun teklif verenler arasında gerekli görülmesi halinde açık artırma yapılarak ihale ile devir edilecektir. 2 adet saha için ard arda 2 ayrı ihale yapılacaktır.

Bu nedenle, her bir ihale için ayrı ihale dosyası satın alınması ve her ihale için ayrı teklif hazırlanması gerekmektedir. Aynı istekli, yapılacak ihalelerden birisine veya ikisine de katılmakta serbesttir.

 

Sıra No

İli

Sicil No

Ruhsat No

Ruhsat Cinsi

1

BALIKESİR

73998

İR.73998

II. GRUP (MERMER) İŞLETME RUHSATI

2

BALIKESİR

73999

İR.73999

II. GRUP (MERMER) İŞLETME RUHSATI

 

3- İhalenin;

a) Yapılacağı yer                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Korkutreis Mahallesi Cihan Sok. No: 2  06430 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarihi ve saati                    :   16.07.2010, saat: 14.00

4 - İhale Dokümanı: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Maden Arama ve Maden Hakları Dairesi Başkanlığı Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 Etimesgut/ANKARA, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir İhracat Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR) adreslerinde görülebilir.

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Korkutreis Mahallesi Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhiye/ANKARA) veznesine veya T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki Şube Kodu 425, İban No: TR72 0001 5001 5800 7295 1845 40, T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki Şube Kodu:452, İban No: TR33 0001 2009 4520 0013 0000 06 ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki Şube Kodu 1745, İban No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait TL hesaplarından birine 200,- TL (KDV Dahil) yatırılmasını müteakip, ödenti makbuzunun ibraz edilmesi ve yazılı müracaatta bulunulması kaydıyla yukarıda belirtilen adreslerden temin edilebilir.

Teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Geçici Teminat: İstekliler, taban ihale bedelinden (muhammen bedelden) az olmamak üzere, verecekleri teklif fiyatının en az  % 10’u kadar geçici teminat vereceklerdir.

6 - Teklifler: 16.07.2010 günü, saat 14.00’e kadar kapalı zarfla ve zarfın üzerine “İR…. sayılı sahaya ait tekliftir” yazılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisi’ne (Korkutreis Mahallesi Cihan Sokak No:2 06430 Sıhhiye/ANKARA) verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

4440/2-1


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ve Emine  Sevil Yılmaz, Ahmet Osman Yılmaz, Cemile Cansel Akbulut,Fatma Birsen Külahlı, Cem Cihat Yılmaz, Momoş Çoktin ile Gülten Deveci’ye ait olan 32L-IVb  pafta, 367 ada, 73 nolu parselinde kayıtlı 1.828.74 m2 miktarındaki arsanın  üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak  “Gençlik Merkezi Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezi”nin  projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak “Gençlik Merkezi Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezi”nin  projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak “Gençlik Merkezi Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezi” inşaatının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 22/06/2010, Salı  günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli  8.339.228,73 TL (Sekiz milyon üç yüz otuz dokuz bin,  iki yüz yirmi sekiz,virgül yetmiş üç Yeni Türk Lirası,’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3’ü olan  250.176,86 TL (İki yüz elli bin yüz yetmiş altı virgül seksen altı Yeni Türk Lirası) dır. İhale dosya bedeli 500,00.-TL.(Beşyüz Yeni Türk Lirası)’dır.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte T.C.Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez.Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5 - İstekliler  söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak Kamulaştırma Şefliği’nde görebilirler.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI :

Mülkiyeti Belediyemize ve özel mülkiyete ait 73 parsellerde kayıtlı arsada,   Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak  bodrum+zemin + 1.2. 3. 4.5. 6. ve 7.katlar olmak üzere toplam inşaat alanı 16.319,43 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş olup  daha az katlı ve daha düşük inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan  teklif verebilecektir.

a) Mülkiyeti Belediyeye ve Özel Mülkiyet Sahiplerine ait parseller üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak ihale ile Hmax =24.50m ile “Özel Proje  Alanı” Fonksiyonu ile öncelikle kamu kullanımına yönelik fonksiyonlar ile iş merkezi, işyeri, ofis, ofis+rezidans kullanımların sağlanacağı yapı için teklif verilecektir.

b) Söz konusu parsel, meri imar planında Hmax= 24.50 m. ile özel  proje alanı olarak planlı olup bu şartlara uygun yapı yapılacaktır. Bodrum kat  otopark alanı,ve binanın ihtiyacına yönelik diğer alanlar (sığınak ,depo, su deposu, jenaratör odası vb.) , zemin kat  ve 1.kat ticaret alanı ve Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi Alanı, diğer katlar ticaret, büro, yurt, stüdyo daire vb. olarak projelendirilebilecektir.

c) Avan Proje :

Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek ,ihaleye  esas  teklif dosyasında bulunacaktır.Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2. si bu koşulların altında da olabilir.Bu durumda binanın fonksiyonelliği , kullanım özellikler, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgilerini Çanakkale Belediyesince şartname eki olarak verilecektir.Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait  imar durumunu ve ölçülü krokisine uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi dairelerin belediyeye ve diğer mülkiyet sahiplerine verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte işverene teslim edilecektir

d) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak  “Gençlik Merkezi -Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezi”  Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir.

e) Öncelikli olarak, Gençlik Merkezi -Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezinin Kesin Avan projeleri hazırlanacak ve belediyenin onayına , Belediye Meclisi bilgisine  sunulacak, Uygulama Projeleri  onaylanan kesin avan projelere uygun Uygulama Projeleri  hazırlanarak Belediye onayına sunulacaktır.

f) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projesinde Belediye’ye ait alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır.

g) Taraflardan özel mülkiyet sahiplerine hisselerine tekabül eden ve mümkün olduğunca Demircioğlu ve Set Boyu Caddelerinin kesiştiği kısımda, iki adet olmak üzere zemin kattan toplam 520 m2 lik işyeri verilecektir. Yapının kat adedinin 5 katın üzerinde (6-7-8 katlı) olması durumunda zemin kat dışındaki katlardan iki adet olmak üzere toplam 200 m2. daha ilave alan verilecektir. İhale sırasında hazırlanacak avan projede mülkiyet sahiplerine verilecek olan işyeri m2 ve ölçüleri ile açıkça gösterilecektir.

h) Yüklenici her bir mülkiyet sahibi ile ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.

i) Gençlik Merkezi-Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezi projesi, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır.

j) İstekli, ihale konusu işler  için üretilen projelerin  gerektirdiği kadar araç için İmar Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır.

k) Gençlik Merkezi-Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezinin ihale onay tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun olarak maksimum 3 (üç )  ay içinde  yapı ruhsatına  esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt raporu, mimari, statik, betonarme,  tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb)  Belediyeden ruhsat alacaktır.Ruhsat tarihinden itibaren Şartnamede belirtilen Belediyece İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır.

l) Uygulama Projeleri ;

1) Sondajlı zemin etüt raporu,

2) Mimari proje: Vaziyet planı,en az iki adet kesit,yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer detaylar-, çatı planları

3) Statik proje :Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit,detay,rapor ve hesaplar

4) Elektrik projesi:İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren,asansör projeleri ve hesapları

5) Tesisat projeleri :Havalandırma ,soğutma,yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları,kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı,ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal listelerini

6) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü

7) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır .

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.

m) Hazırlanan avan proje Belediye meclisinin bilgisine sunulacaktır.

n) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 3 (üç) ay içinde ruhsat alınacaktır.

o) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.

p) İhale konusu Gençlik Merkezi-Demokrasi Atölyesi ve İş Merkezinin inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir.

q) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarihtir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER :

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde;ortak girişim beyannamesi.

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2010 yılı için tasdikli)

f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (f.2)  deki esaslara temin edecekleri belge,

g) İmza sirküleri verilmesi.

g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin  (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

i) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat  ve 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.

j) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak Kamulaştırma Şefliği’ne en geç 22/06/2010 Salı günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez.

k) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

İlan olunur.

4374/1-1


AHŞAP TEKNE CANLANDIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

3 Adet Ahşap Tekne Canlandırılması Hizmeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/72438

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası           :   0(312) 212 60 40 /2205

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

d) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi      :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Ahşap Tekne Canlandırılması, Hizmet Alımı, 3 adet

b) Yapılacağı yeri                           :   ANKÜSAM URLA/İZMİR İskele Mahallesinde bulunan çalışma alanında

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   17/06/2010-14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatları A.Ü.Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 4.4 ve 4.5 inci maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

h) Bu bend boş bırakılmıştır.

4.2 İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde.

4.2.1 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır

4.4 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.5. - Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.6. - İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.7. - Teknik şartnameye madde madde cevaplar verilmelidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 (Elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17/06/2010 tarihi saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4546/1-1


REAL TİME PCR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

1 Adet Real Time PCR Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/72929

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara yolu 7.km. Yahşihan/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası           :   (318) 357 27 16

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bap@kku.edu.tr

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :1 Adet Real Time PCR Sistemi

b) Teslim yeri                                 :   Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   24/06/2010 Tarihinde, saat: 10.00’da

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.4 Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstenilmeyecektir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.3.1.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

4.3.1.2 Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

4.3.1.3 Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2.1 Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir.

4.3.2.2 Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.2.3 Teklif edilen malın marka ve modeli beyanı ile menşei ülkesi belirtilecektir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin istenen belgeler,

4.3.3.1 İstekli firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4.3.3.2 İstekli firma Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4.3.4 Teklif edilen cihaz için TSE, ISO, TSEK veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinden en az birinin verilmesi gereklidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)

7. İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi kampusü Ankara Yolu 7.km. Yahşihan/ KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

8. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler 24/06/2010 Tarihinde, saat: 10.00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi kampusü, Ankara Yolu 7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14. İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4529/1-1