13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


20 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (MONİTÖR DAHİL) VE 5 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (MONİTÖR DAHİL) VE 5 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 20 adet masaüstü bilgisayar (monitör dahil) ve  5 adet dizüstü bilgisayar adet dizüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve istenilen HP markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (65.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF  MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartnameleri, markası ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.06.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine ve istenilen HP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4528/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2010/2011 Kampanya Dönemi (± % 20 toleranslı) 55 gün Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti 24 kişi ile [(± % 20 toleranslı) 1320 yevmiye] Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                           :   2010/64686

1. İdarenin

a ) Adresi                                    :   YURTBAŞI/ELAZIĞ

b ) Telefon - Faks Numarası      :   424 2512875-79 - 424 2512414

c ) Elektronik Posta Adresi        :   elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)             :

2. İhale Konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı       :   2010/2011 Kampanya döneminde (± % 20 toleranslı) 55 gün (± %20 toleranslı) 1320 yevmiye Pancar Analiz Laboratuarı hizmeti işlerinin yapılmasıdır. Hizmetin ifası için Lise ve dengi meslek lisesi mezunu 24 işçi gerekmekte olup, her vardiyada 12 kişi olmak üzere toplam 24 eleman çalıştırılacaktır. Her vardiyada 4 kişi olmak üzere toplam 8 eleman bilgisayar kullanabiliyor vasıfta olacaktır.

b ) Yapılacağı Yer                       :   Elazığ Şeker Fabrikası

c ) İşin Süresi                              :   2010/2011 kampanya dönemi başlangıç tarihi itibariyle işe başlanacak olup, Tahmini (± % 20 toleranslı) 55 gün süreyle ilgili hizmet yaptırılacaktır.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                       :   Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b ) Tarihi - Saati                         :   24/06/2010 - 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: -

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri: İstenmemektedir.

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

Hizmetin yerine getirilmesi için elemanlar 18 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmayacaktır. Elemanlar en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu olacaklardır.Özürlü ve Fiziki engeli olan elemanlar çalıştırılmayacaktır.Her vardiyada 4 kişi olmak üzere toplam 8 eleman bilgisayar kullanabiliyor vasıfta olacaktır.

Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri, diploma suretleri ile ikametgah belgeleri idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri zorunludur.

(Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme aşamasında istenecektir.

Yüklenici tarafından işe başlatılacak elemanlara idare tarafından işbaşı tarihinden 3 gün önceden başlamak üzere cihazların çalıştırılması ve analizlerin yapılması konusunda eğitim verilecektir. Yüklenici çalıştıracağı elemanların bu eğitime katılmalarını sağlayacaktır.İdare eğitimde yetersiz gördüğü elemanların yüklenici tarafından işe başlatılmamasını talep edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar :

Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi ( g ) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

4272/1-1