8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:  2574/12                                                             Karar Tarihi: 27/05/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2010 tarihli toplantısında, 11/05/2006 tarih ve 753/120 sayılı Kurul Kararı Eki olan Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları Bölüm 1- “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” tablosuna (8) numaralı dipnot olarak aşağıdaki ibarenin eklenmesine,

“(8) 01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterdiği usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat edilen yerler için yapılacak lisans başvurularında aranmaz.”

karar verilmiştir.

4352/1-1

—— • ——

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi, yayınları (Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde) hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

Makina Teorisi ve Dinamiği

1

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

 

 

Teknoloji Fakültesi

 

 

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

 

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

2

 

İmalat Mühendisliği

3

 

 

İmalat Mühendisliği

 

3

 

Mekatronik Mühendisliği

 

1

 

Safranbolu Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

1

 

 

4304/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümenin 1/4/2010 tarih 365/946 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/4/2010 gün ve 751/1857 sayılı kararı ile onaylanan 84161/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yakacık

43969

2

Yakacık

43969

4

4359/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

 

Coğrafi İşaretin

Başvuru Tarihi                   :   03.05.2005

Başvuru No                        :   C2005/011

Coğrafi İşaretin Türü:         :   Menşe işareti

Başvuru Sahibi                   :   MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Başvuru Sahibinin Adresi   :   Büyükdere Caddesi No:71 Kat:1 Maslak Şişli İstanbul

Ürünün Adı                        :   Geleneksel Vişne Likörü

Coğrafi İşaretin Adı            :   Geleneksel Türk Vişne Likörü

Kullanım Biçimi                 :   Etiketleme

Coğrafi Sınırları                  :   Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir.

 

GELENEKSEL

TÜRK VİŞNELİ LİKÖRÜ

 

ÜRÜNÜN TANIMI: Türkiye’de yetişen vişne meyvesinden, doğrudan kendisinin işlenmesi ile hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edilen “Vişne Enfüzyonu”na, “şeker şurubu”, “tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol” ve “demineralize su” ilave edildikten sonra, alkol derecesinin hacmen %32’ye ayarlanması, karanfil ile aromalandırılması ve bu karışımın minimum 20 gün dinlendirilip filtrelenmesi ile elde edilen; tat, renk ve koku açısından vişnenin karakteristiğini taşıyan distile alkollü içkidir.

Ürünün kimyasal özellikleri: Geleneksel Türk Vişne likörü asitliğini meyveden alır ve meyvenin karakteristik özelliğine göre asitlik miktarı asetik asit cinsinden hektolitresinde 2000 g. civarındadır.

İçki yapımında kullanılan maddeler ve 100 lt.deki bileşim oranları şu şekildedir:

Vişne Enfüzyonu: Hiç bir esans ve aroma kullanılmadan, tamamen vişnenin kendisinden üretilen maseratın işlenerek filtrelenmesi sonucu elde edilen hammaddedir. Enfüzyon üretiminde % 100’lük alkol cinsinden 100 lt. Alkol için yaklaşık 267 kg. vişne meyvesi kullanılır ve enfüzyon alkol oranı % 31’dir. Enfüzyonun likördeki karışım oranı ise % 55’tir.

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol: Tarımsal kökenli saf etil alkolün rektifikasyonu ile elde edilen etil alkoldür. Rektifikasyon; alkolde bulunan aldehit, ester, metil alkol, yüksek alkoller vb. safsızlıkların distilasyon kolonlarında kaynama ısılarının farklı olması prensibine göre ayrılması işlemidir. Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol’ün özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde gösterilmiştir. Etil alkolün likördeki karışım oranı % 15,6’dır.

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkolün Özellikleri:

(Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2005/11)

 

Özellikler

Değerler

Duyusal Özellikler

Hammaddesine özgü olandan başka koku ve tat bulunmaz

Alkol Miktarı

(% Hacmen)

Min % 96

Toplam Asitlik

(mg/100 ml asetik asit olarak)

Max. 1,5

Esterler

(%100’ lük alkolde mg/100 ml etilasetat olarak)

Max.1,3

Aldehitler

(%100’ lük alkolde mg/100 ml asetaldehit

olarak)

Max. 0,5

Yüksek Alkoller

(%100’ lük alkolde mg/100 ml metil-2 propanol 1 olarak)

Max. 0,5

Metanol

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 50

Buharlaştırma kalıntısı

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 1,5

Uçucu azotlu bazlar

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 0,1

Furfural

Tespit edilmemeli

 

Şeker Şurubu (Ağırlıkça yaklaşık %69-70’lik): Rafine beyaz şekerin su ile karıştırılıp Şeker Şurubu Hazırlama Tankı’nda buharla kaynatıldıktan sonra soğutulması ile elde edilir. Şeker şurubunun likördeki karışım oranı %24’tür ve bu da yaklaşık 22,4 kg. şekere tekabül eder.

Demineralize Su: Ham suyun önce kum filtresinden sonra reçine filtresinden geçirilerek yumuşatılması ve ters osmoz sistemi uygulanması ile elde edilen sudur. Demineralize suyun likördeki karışım oranı %5,4’tür.

Karanfil: Likör üretiminde 100lt. likör için 0.6g. karanfil kullanılır.

100 litre %32 alkol dereceli Vişne likörü içeriği:

Vişne enfüzyonu (Alk. %31)                                     55 litre (17.05 lt MA)

Tarımsal kökenli etil alkol (%96)                               15.6 litre (14.95 lt MA)

Şurup                                                                          24 litre

Demineralize su                                                          5.4 litre

Karanfil                                                                      0.6 g

TOPLAM                                                                  100 litre

Ürünün fiziksel özellikleri: Doğal yollarla üretildiği için meyvenin tat, koku ve rengini içerir. Dolayısıyla tipik vişne tat ve kokusunda, meyveye özgü koyu kırmızı renkte ve berraktır.

Geleneksel Türk Vişne Likörü yurt içinde Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği ve ilgili yasal mevzuata, yurt dışına yapılacak satışlarda uluslararası ticarette geçerli standartlara göre tanımlanmakta ve üretilmektedir. Standartlarda ve mevzuatta değişiklik oldukça güncel olan standart ve düzenlemelere göre tanımı ve üretimi uyumlaştırılacaktır.

ÜRETİM ALANI: Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir.

ÜRETİM METODU: Geleneksel Türk Vişne likörünün üretimi tamamen hijyenik bir ortamda, el değmeden yapılır ve hiçbir aşamasında kimyasal işlem uygulanmaz. Üretim sürecini şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:

1- Meyve işleme

2- Maserasyon

3- Filtrasyon ile enfüzyon elde edilmesi

4- Demineralize su ve şeker şurubu ilavesi

5- Dinlendirme

6- Filtrasyon ve şişeleme

Ana başlıklar halinde belirttiğimiz bu safhalarda işlemler şu şekilde yapılmaktadır:

Fabrikaya getirilen vişneler kalite kontrolü yapıldıktan sonra tartılarak işlenmek üzere “Meyve İşleme Ünitesi” ne alınır. Meyve işleme makinelerinde sap, çekirdek ve meyve usaresi ayrılır. Elde edilen meyve usaresinin brix ve yoğunluğu kontrol edildikten sonra meyve usaresi tartı tankında miktarı tartılır.

Elde edilen meyve usaresi maserasyon aşamasında, % 96 alkol derecesinde tarımsal kökenli etil alkol kullanılarak “Vişne Maseratı” haline getirilir. Elde edilen bu maserat, Maserasyon Tankları’na alınır ve bu tanklarda 3 ay bekletilir. Bu süreçte, tankların içindeki maserat, 15 günlük periyotlarla karıştırılır ve sıcaklığı 20-25˚C’de tutulur. 3 ay sonunda maserat bez filtrelerden geçirilir (filtrasyon) ve “Vişne Enfüzyonu” elde edilir. Elde edilen enfüzyon, Enfüzyon Tankları’na alınır.

Enfüzyon, tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol, şeker şurubu ve demineralize su likör üretimine geçilmeden önce kontrol edilir. Likör Üretim Tankı’nda, üretilecek likör miktarına ve likörün sahip olması gereken alkol derecesine göre tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol enfüzyon ile karıştırılır. Ardından, demineralize su, şeker şurubu ve karanfil ilave edilir. Bu aşamada, Likör Üretim Tankı’ndan numune alınarak duyusal ve analitik özellikleri kontrol edilir.

Elde edilen karışım minimum 20 gün süreyle dinlendirilir.

Dinlendirilmiş Geleneksel Türk Vişne Likörü filtrelenir ve şişelenir.

ÜRÜNÜN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ: Ürünün ayırt edici özelliği, meyve aroması ve esanslar yerine tamamen meyvenin kendisinden yapılması yani tamamen doğal olmasıdır. Bu tür bir üretim sadece Türkiye’de yapılmaktadır. Diğer ülkelerde yapılan vişne likörlerinde meyve aroması ve esanslar kullanılmaktadır.

Vişne likörü yapımında kullanılabilecek en iyi vişne, Afyon’un Sultandağı ve Çay ilçeleri ve Kütahya civarında yetişen cinsidir. Dolayısıyla bu da likörün önemli özelliklerinden birisidir. Vişne likörü Sultandağı ve Çay bölgesinde yetişen vişne meyvesinden üretilmektedir. Bu vişnenin rengi siyaha yakın koyu kırmızı, usaresi aroma yönünden zengin ve asiditesi yüksektir. Bünyesinde bolca C vitamini bulunur. Temmuz ayının ikinci yarısından sonra olgunlaşmaya başlar.

ÜRÜNÜN MENŞE İŞARET OLMASINA İLİŞKİN BİLGİLER: Ürün tüm dünyada sadece Türkiye’de bu şekilde üretildiği ve Türkiye sınırları içinde de herhangi bir yerde üretilebileceği için üretim alanının sınırları Türkiye sınırlarıdır. “Geleneksel Türk Vişne Likörü” sadece Türkiye’de üretilen vişne likörüne özgü bir niteliğe sahiptir çünkü sadece Türkiye’de doğal vişne suyundan, hiç bir esans ve aroma kullanılmadan vişne likörü üretilmektedir. “Geleneksel Türk Vişne Likörü”nün hammaddesi olarak kullanılan vişne de Türkiye’de yetişen bir cinsidir. Hem hammaddesinin kalitesi hem de doğal olması nedeniyle “Geleneksel Türk Vişne Likörü” hem Türkiye’de hem de yurtdışında ayrı bir yere sahiptir ve diğer vişne likörlerinden ayrılmaktadır.

DENETİM: Geleneksel Türk Vişne Likörü üretimleri, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve başvuru sahibinin koordinasyonunda kurulacak komisyon tarafından denetlenir.

Coğrafi işareti kullanan üreticilerin tescil yoluyla koruma altına alınan özelliklere bağlı olarak üretim yapması hususundaki denetime ilişkin koordinasyon başvuru sahibi tarafından oluşturulacaktır.

Komisyon, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)’ndan bir yetkili ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce belirlenecek ve likör konusundan çalışmalar yapan 2 öğretim görevlisinden oluşur.

Komisyon denetimlerini yılda en az bir defa yapar. Şikayet üzerine veya gerekli görülen hallerde de her zaman denetim yapılabilir.

Yapılacak denetim sırasında numune alınması gerekiyorsa bu işlem numune alma konusunda geçerli mevzuata ve standartlara bağlı kalınmak şartıyla komisyon üyelerinden en az birisinin katılımı ile yapılır. Denetimlerde gerekli görülen laboratuar analizleri alkollü içkiler konusunda uzman olması nedeniyle Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından belirlenecek laboratuarlarda yapılabilir.

Komisyon görevleri, etiketlemeyi denetlemek ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuattaki denetim görevlerini yerine getirip denetimlerle ilgili sonuçları rapor halinde başvuru sahibine sunmaktır.

KULLANIM BİÇİMİ: Etiketleme

Üreticilerin işbu menşe işareti başvurusuna uygun olarak üretecekleri ürünlerin etiketlerinde “Geleneksel Türk Vişne Likörü” coğrafi işaretini tek başına veya başka sözcüklerin de yer aldığı ibareler içinde kullanmaları komisyonun onayına tabi olmak üzere yine bu başvurunun esasları dahilinde mümkündür.

Üreticiler, sadece, komisyon veya onun görevlendirileceği birimden temin ettikleri veya kendilerinin üretip komisyon veya onun görevlendireceği birimin onayladığı “Geleneksel Türk Vişne Likörü” yazan etiketleri kullanabileceklerdir. Söz konusu coğrafi işaretin medya araçlarında kullanımı da komisyonun onayından sonra mümkün olacaktır.

4318/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

 

Coğrafi İşaretin

Başvuru Tarihi                       :   03.05.2005

Başvuru No                            :   C2005/014

Coğrafi İşaretin Türü:             :   Menşe işareti

Başvuru Sahibi                       :   MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Başvuru Sahibinin Adresi       :   Büyükdere Caddesi No:71 Kat:1 Maslak Şişli İstanbul

Ürünün Adı                            :   Geleneksel Ahududu Likörü

Coğrafi İşaretin Adı                :   Geleneksel Türk Ahududu Likörü

Kullanım Biçimi                     :   Etiketleme

Coğrafi Sınırları                      :   Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir.

 

GELENEKSEL

TÜRK AHUDUDU LİKÖRÜ

 

ÜRÜNÜN TANIMI: Türkiye’de yetişen ahududu (ağaç çileği) meyvesinden çıkan usarenin doğrudan kendisinin, hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edilen “Ahududu Enfüzyonu”na, “şeker şurubu”, “tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol” ve “demineralize su” ilave edildikten sonra, alkol derecesinin hacmen %25’e ayarlanması ve bu karışımın minimum 30 gün dinlendirilip filtrelenmesi ile elde edilen; tat, renk ve koku açısından ahududunun karakteristiğini taşıyan distile alkollü içkidir.

Ürünün kimyasal özellikleri: Geleneksel Türk Ahududu likörü asitliğini meyveden alır ve meyvenin karakteristik özelliğine göre asitlik miktarı asetik asit cinsinden hektolitresinde 3000 g. Civarındadır.

İçki yapımında kullanılan maddeler ve 100 lt.deki bileşim oranları şu şekildedir:

Ahududu Enfüzyonu: Hiç bir esans ve aroma kullanılmadan, tamamen ahududundan elde edilen meyve usaresinin kendisinden üretilen maseratın işlenerek filtrelenmesi sonucu elde edilen hammaddedir. Enfüzyon üretiminde %100lük alkol cinsinden 100 litre alkol için yaklaşık 144 kg. ahududu meyvesi kullanılır. Enfüzyonun likördeki karışım oranı %50’dir.

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol: Tarımsal kökenli saf etil alkolün rektifikasyonu ile elde edilen etil alkoldür. Rektifikasyon; alkolde bulunan aldehit, ester, metil alkol, yüksek alkoller vb. safsızlıkların distilasyon kolonlarında kaynama ısılarının farklı olması prensibine göre ayrılması işlemidir. Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol’ün özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde gösterilmiştir. Etil alkolün likördeki karışım oranı %17’dir.

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkolün Özellikleri:

(Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2005/11)

 

Özellikler

Değerler

Duyusal Özellikler

Hammaddesine özgü olandan başka koku ve tat bulunmaz

Alkol Miktarı

(% Hacmen)

Min % 96

Toplam Asitlik

(mg/100 ml asetik asit olarak)

Max. 1,5

Esterler

(%100’ lük alkolde mg/100 ml etilasetat olarak)

Max.1,3

Aldehitler

(%100’ lük alkolde mg/100 ml asetaldehit

olarak)

Max. 0,5

Yüksek Alkoller

(%100’ lük alkolde mg/100 ml metil-2 propanol 1 olarak)

Max. 0,5

Metanol

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 50

Buharlaştırma kalıntısı

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 1,5

Uçucu azotlu bazlar

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 0,1

Furfural

Tespit edilmemeli

 

Şeker Şurubu (Ağırlıkça yaklaşık %69-70’lik): Rafine beyaz şekerin su ile karıştırılıp Şeker Şurubu Hazırlama Tankı’nda buharla kaynatıldıktan sonra soğutulması ile elde edilir. Şeker şurubunun likördeki karışım oranı %16’ dır ve bu da yaklaşık 15 kg. şekere tekabül eder.

Demineralize Su: Ham suyun önce kum filtresinden sonra reçine filtresinden geçirilerek yumuşatılması ve ters osmoz sistemi uygulanması ile elde edilen sudur. Demineralize suyun likördeki karışım oranı %17’ dir.

Ürünün fiziksel özellikleri: Doğal yollarla üretildiği için meyvenin tat, koku ve rengini içerir. Dolayısıyla tipik ahududu tat ve kokusunda, meyveye özgü koyu kırmızı renkte ve berraktır.

Geleneksel Türk Ahududu Likörü yurt içinde Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği ve ilgili yasal mevzuata, yurt dışına yapılacak satışlarda uluslar arası ticarette geçerli standartlara göre tanımlanmakta ve üretilmektedir. Standartlarda ve mevzuatta değişiklik oldukça güncel olan standart ve düzenlemelere göre tanımı ve üretimi uyumlaştırılacaktır.

ÜRETİM ALANI: Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir.

ÜRETİM METODU: Geleneksel Türk Ahududu likörünün üretimi tamamen hijyenik bir ortamda, el değmeden yapılır ve hiçbir aşamasında kimyasal işlem uygulanmaz. Üretim sürecini şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:

1- Meyve işleme

2- Maserasyon

3- Filtrasyon ile enfüzyon elde edilmesi

4- Demineralize su ve şeker şurubu ilavesi

5- Dinlendirme

6- Filtrasyon ve şişeleme

Ana başlıklar halinde belirttiğimiz bu safhalarda işlemler şu şekilde yapılmaktadır:

Fabrikaya getirilen ahududular kalite kontrolü yapıldıktan sonra tartılarak işlenmek üzere “Meyve İşleme Ünitesi” ne alınır. Meyve işleme makinelerinde sap ve meyve usaresi ayrılır. Elde edilen meyve usaresinin brix ve yoğunluğu kontrol edildikten sonra meyve usaresi tartı tankında miktarı tartılır.

Elde edilen meyve usaresi maserasyon aşamasında, %85 alkol derecesinde tarımsal kökenli etil alkol kullanılarak “Ahududu Maseratı” haline getirilir. Elde edilen bu maserat, Maserasyon Tankları’na alınır ve bu tanklarda 3 ay bekletilir. Bu süreçte, tankların içindeki maserat, 15 günlük periyotlarla karıştırılır ve sıcaklığı 20-25˚C’de tutulur. 3 ay sonunda maserat bez filtrelerden geçirilir (filtrasyon) ve “Ahududu Enfüzyonu” elde edilir. Elde edilen enfüzyon, Enfüzyon Tankları’na alınır.

Enfüzyon, tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol, şeker şurubu ve demineralize su likör üretimine geçilmeden önce kontrol edilir. Likör Üretim Tankı’nda, üretilecek likör miktarına ve likörün sahip olması gereken alkol derecesine göre tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol enfüzyon ile karıştırılır. Ardından, demineralize su ve şeker şurubu ilave edilir. Bu aşamada, Likör Üretim Tankı’ndan numune alınarak duyusal ve analitik özellikleri kontrol edilir.

Elde edilen karışım minimum 30 gün süreyle dinlendirilir.

Dinlendirilmiş Geleneksel Türk Ahududu Likörü filtrelenir ve şişelenir.

ÜRÜNÜN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ: Ürünün ayırt edici özelliği, meyve aroması ve esanslar yerine tamamen meyvenin kendisinden elde edilen meyve usaresinden yapılması, yani tamamen doğal olmasıdır. Bu tür bi üretim sadece Türkiye’de yapılmaktadır. Diğer ülkelerde yapılan ahududu likörlerinde meyve aroması ve esanslar kullanılmaktadır.

Geleneksel Türk Ahududu Likörü yapımında kullanılabilecek en iyi ahududu, özellikle İstanbul Boğazı’nın Tarabya, Sarıyer, Zekeriya köy, Beykoz ve civarlarında yetişen cinsidir. Dolayısıyla bu da likörün önemli özelliklerinden birisidir. Ahududu meyvesi İstanbul Boğazı bölgesi dışında Bursa ve Bilecik civarında da yetişmektedir ve Geleneksel Türk Ahududu Likörü İstanbul Boğazı bölgeleri ile Bursa ve Bilecik yöresinde yetişen ahududu meyvesinden üretilmektedir. Bu ahududunun rengi kırmızı, sarımtırak, gülpembe ve portakal rengi, meyvesi hafif tüylü, bol usareli ve aromalıdır. Bünyesinde A ve B vitaminlerini içerir. Bileşiminde limon asidi, elma asidi, pektin ve uçucu yağlar bulunur. Haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa meyve verir.

ÜRÜNÜN MENŞE İŞARET OLMASINA İLİŞKİN BİLGİLER: Ürün tüm dünyada sadece Türkiye’de bu şekilde üretildiği ve Türkiye sınırları içinde de herhangi bir yerde üretilebileceği için üretim alanının sınırları Türkiye sınırlarıdır. “Geleneksel Türk Ahududu Likörü” sadece Türkiye’de üretilen ahududu likörüne özgü bir niteliğe sahiptir çünkü sadece Türkiye’de doğal ahududu suyundan, hiç bir esans ve aroma kullanılmadan ahududu likörü üretilmektedir. “Geleneksel Türk Ahududu Likörü”nün hammaddesi olarak kullanılan ahududu da Türkiye’de yetişen bir cinsidir. Hem hammaddesinin kalitesi hem de doğal olması nedeniyle “Geleneksel Türk Ahududu Likörü” hem Türkiye’de hem de yurtdışında ayrı bir yere sahiptir ve diğer ahududu likörlerinden ayrılmaktadır.

DENETİM: Geleneksel Türk Ahududu Likörü üretimleri, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve başvuru sahibinin koordinasyonunda kurulacak komisyon tarafından denetlenir.

Coğrafi işareti kullanan üreticilerin tescil yoluyla koruma altına alınan özelliklere bağlı olarak üretim yapması hususundaki denetime ilişkin koordinasyon başvuru sahibi tarafından oluşturulacaktır.

Komisyon, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce belirlenecek ve likör konusundan çalışmalar yapan 2 öğretim görevlisi ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)’ndan 1 yetkili’den oluşur.

Komisyon denetimlerini yılda en az bir defa yapar. Şikayet üzerine veya gerekli görülen hallerde de her zaman denetim yapılabilir.

Yapılacak denetim sırasında numune alınması gerekiyorsa bu işlem numune alma konusunda geçerli mevzuata ve standartlara bağlı kalınmak şartıyla komisyon üyelerinden en az birisinin katılımı ile yapılır. Denetimlerde gerekli görülen laboratuar analizleri Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından belirlenecek laboratuarlarda yapılabilir.

Komisyon görevleri, etiketlemeyi denetlemek ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuattaki denetim görevlerini yerine getirip denetimlerle ilgili sonuçları rapor halinde başvuru sahibine sunmaktır.

KULLANIM BİÇİMİ: Etiketleme

Üreticilerin işbu menşe işareti başvurusuna uygun olarak üretecekleri ürünlerin etiketlerinde “Geleneksel Türk Ahududu Likörü” coğrafi işaretini tek başına veya başka sözcüklerin de yer aldığı ibareler içinde kullanmaları komisyonun onayına tabi olmak üzere yine bu başvurunun esasları dahilinde mümkündür.

Üreticiler, sadece, komisyon veya onun görevlendirileceği birimden temin ettikleri veya kendilerinin üretip komisyon veya onun görevlendireceği birimin onayladığı “Geleneksel Türk Ahududu Likörü” yazan etiketleri kullanabileceklerdir. Söz konusu coğrafi işaretin medya araçlarında kullanımı da komisyonun onayından sonra mümkün olacaktır.

4319/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

 

Coğrafi İşaretin

Başvuru Tarihi                           :   03.05.2005

Başvuru No                                :   C2005/013

Coğrafi İşaretin Türü:                 :   Menşe işareti

Başvuru Sahibi                           :   MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Başvuru Sahibinin Adresi           :   Büyükdere Caddesi No:71 Kat:1 Maslak Şişli İstanbul

Ürünün Adı                                :   Geleneksel Çilek Likörü

Coğrafi İşaretin Adı                    :   Geleneksel Türk Çilek Likörü

Kullanım Biçimi                         :   Etiketleme

Coğrafi Sınırları                          :   Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir.

 

GELENEKSEL

TÜRK ÇİLEK LİKÖRÜ

 

ÜRÜNÜN TANIMI: Türkiye’de yetişen çilek meyvesinin doğrudan kendisi işlenerek, hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edilen “Çilek Enfüzyonu”na, “şeker şurubu”, “tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol” ve “demineralize su” ilave edildikten sonra, alkol derecesinin hacmen %22’ye ayarlanması ve bu karışımın minimum 30 gün dinlendirilip filtrelenmesi ile elde edilen; tat, renk ve koku açısından çileğin karakteristiğini taşıyan distile alkollü içkidir.

Ürünün kimyasal özellikleri: Geleneksel Türk Çilek likörü asitliğini meyveden alır ve meyvenin karakteristik özelliğine göre asitlik miktarı asetik asit cinsinden hektolitresinde 1600 g. civarındadır.

İçki yapımında kullanılan maddeler ve 100 lt.deki bileşim oranları şu şekildedir:

Çilek Enfüzyonu: Hiç bir esans ve aroma kullanılmadan, tamamen çilekden elde edilen meyve suyunun kendisinden üretilen maseratın işlenerek filtrelenmesi sonucu elde edilen hammaddedir. Enfüzyon üretiminde %100lük alkol cinsinden 100 litre alkol için yaklaşık 270 kg. çilek meyvesi kullanılır. Enfüzyonun likördeki karışım oranı %70’dir.

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol: Tarımsal kökenli saf etil alkolün rektifikasyonu ile elde edilen etil alkoldür. Rektifikasyon; alkolde bulunan aldehit, ester, metil alkol, yüksek alkoller vb. safsızlıkların distilasyon kolonlarında kaynama ısılarının farklı olması prensibine göre ayrılması işlemidir. Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol’ün özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde gösterilmiştir. Etil alkolün likördeki karışım oranı %7’dir.

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkolün Özellikleri:

(Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2005/11)

 

Özellikler

Değerler

Duyusal Özellikler

Hammaddesine özgü olandan başka koku ve tat bulunmaz

Alkol Miktarı

(% Hacmen)

Min % 96

Toplam Asitlik

(mg/100 ml asetik asit olarak)

Max. 1,5

Esterler

(%100’ lük alkolde mg/100 ml etilasetat olarak)

Max.1,3

Aldehitler

(%100’ lük alkolde mg/100 ml asetaldehit

olarak)

Max. 0,5

Yüksek Alkoller

(%100’ lük alkolde mg/100 ml metil-2 propanol 1 olarak)

Max. 0,5

Metanol

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 50

Buharlaştırma kalıntısı

(%100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 1,5

Uçucu azotlu bazlar

(% 100’ lük alkolde mg/100 ml)

Max. 0,1

Furfural

Tespit edilmemeli

 

Şeker Şurubu (Ağırlıkça yaklaşık % 69-70’lik): Rafine beyaz şekerin su ile karıştırılıp Şeker Şurubu Hazırlama Tankı’nda buharla kaynatıldıktan sonra soğutulması ile elde edilir. Şeker şurubunun likördeki karışım oranı %16’ dır ve bu da yaklaşık 15 kg. şekere tekabül eder.

Demineralize Su: Ham suyun önce kum filtresinden sonra reçine filtresinden geçirilerek yumuşatılması ve ters osmoz sistemi uygulanması ile elde edilen sudur. Demineralize suyun likördeki karışım oranı %7’ dir.

Ürünün fiziksel özellikleri: Doğal yollarla üretildiği için meyvenin tat, koku ve rengini içerir. Dolayısıyla tipik çilek tat ve kokusunda, meyveye özgü kırmızı renkte ve berraktır.

Geleneksel Türk Çilek Likörü yurt içinde Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği ve ilgili yasal mevzuata, yurt dışına yapılacak satışlarda uluslar arası ticarette geçerli standartlara göre tanımlanmakta ve üretilmektedir. Standartlarda ve mevzuatta değişiklik oldukça güncel olan standart ve düzenlemelere göre tanımı ve üretimi uyumlaştırılacaktır.

ÜRETİM ALANI: Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir.

ÜRETİM METODU: Geleneksel Türk Çilek likörünün üretimi tamamen hijyenik bir ortamda, el değmeden yapılır ve hiçbir aşamasında kimyasal işlem uygulanmaz. Üretim sürecini şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:

1- Meyve işleme

2- Maserasyon

3- Filtrasyon ile enfüzyon elde edilmesi

4- Demineralize su ve şeker şurubu ilavesi

5- Dinlendirme

6- Filtrasyon ve şişeleme

Ana başlıklar halinde belirttiğimiz bu safhalarda işlemler şu şekilde yapılmaktadır:

Fabrikaya getirilen çilekler kalite kontrolü yapıldıktan sonra tartılarak işlenmek üzere “Meyve İşleme Ünitesi” ne alınır. Meyve işleme makinelerinde sap ve meyve usaresi ayrılır. Elde edilen meyve usaresinin brix ve yoğunluğu kontrol edildikten sonra meyve usaresi tartı tankında miktarı tartılır.

Elde edilen meyve usaresi maserasyon aşamasında, %90 alkol derecesinde tarımsal kökenli etil alkol kullanılarak “Çilek Maseratı” haline getirilir. Elde edilen bu maserat, Maserasyon Tankları’na alınır ve bu tanklarda 3 ay bekletilir. Bu süreçte, tankların içindeki maserat, 15 günlük periyotlarla karıştırılır ve sıcaklığı 20-25˚C’de tutulur. 3 ay sonunda maserat bez filtrelerden geçirilir (filtrasyon) ve “Çilek Enfüzyonu” elde edilir. Elde edilen enfüzyon, Enfüzyon Tankları’na alınır.

Enfüzyon, tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol, şeker şurubu ve demineralize su likör üretimine geçilmeden önce kontrol edilir. Likör Üretim Tankı’nda, üretilecek likör miktarına ve likörün sahip olması gereken alkol derecesine göre tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol enfüzyon ile karıştırılır. Ardından, demineralize su ve şeker şurubu ilave edilir. Bu aşamada, Likör Üretim Tankı’ndan numune alınarak duyusal ve analitik özellikleri kontrol edilir.

Elde edilen karışım minimum 30 gün süreyle dinlendirilir.

Dinlendirilmiş Geleneksel Türk Çilek Likörü filtrelenir ve şişelenir.

ÜRÜNÜN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ: Ürünün ayırt edici özelliği, meyve aroması ve esanslar yerine tamamen meyvenin kendisinden elde edilen meyve usaresinden yapılması, yani tamamen doğal olmasıdır. Bu tür bir üretim sadece Türkiye’de yapılmaktadır. Diğer ülkelerde yapılan çilek likörlerinde meyve aroması ve esanslar kullanılmaktadır.

Çilek Likörü yapımında kullanılabilecek en iyi çilek, Karadeniz Ereğlisi’nde yetişen Osmanlı Çileği denilen cinsidir. Geleneksel Meyve Likörü tanımına uygun olarak sadece Batı Karadeniz ve özellikle Karadeniz Ereğlisi’nde yetişen Osmanlı çileği kullanılmalıdır. Dolayısıyla bu da likörün önemli özelliklerinden birisidir. Geleneksel çilek likörü Karadeniz Ereğlisi’nde yetiştirilen Osmanlı Çileği denilen çilek cinsinden üretilmektedir. Osmanlı Çileği’nin boyutu orta, bir tarafı kırmızı veya pembe, bir tarafı açık saman sarısı renginde, usareli, şekerli ve güzel kokuludur. Bünyesinde A ve B vitaminleri ile çok miktarda C vitamini içerir. Bileşiminde limon asidi, elma asidi ve pektin bulunur. Hasat zamanı hava koşullarına bağlı olmakla birlikte genellikle Mayıs ayının ikinci yarısından sonra başlar.

ÜRÜNÜN MENŞE İŞARET OLMASINA İLİŞKİN BİLGİLER: Ürün tüm dünyada sadece Türkiye’de bu şekilde üretildiği ve Türkiye sınırları içinde de herhangi bir yerde üretilebileceği için üretim alanının sınırları Türkiye sınırlarıdır. “Geleneksel Türk Çilek Likörü” sadece Türkiye’de üretilen çilek likörüne özgü bir niteliğe sahiptir çünkü sadece Türkiye’de doğal çilek suyundan, hiç bir esans ve aroma kullanılmadan çilek likörü üretilmektedir. “Geleneksel Türk Çilek Likörü”nün hammaddesi olarak kullanılan çilek de Türkiye’de yetişen bir cinsidir. Hem hammaddesinin kalitesi hem de doğal olması nedeniyle “Geleneksel Türk Çilek Likörü” hem Türkiye’de hem de yurtdışında ayrı bir yere sahiptir ve diğer çilek likörlerinden ayrılmaktadır.

DENETİM: Geleneksel Türk Çilek Likörü üretimleri, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve başvuru sahibinin koordinasyonunda kurulacak komisyon tarafından denetlenir.

Coğrafi işareti kullanan üreticilerin tescil yoluyla koruma altına alınan özelliklere bağlı olarak üretim yapması hususundaki denetime ilişkin koordinasyon başvuru sahibi tarafından oluşturulacaktır.

Komisyon, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce belirlenecek ve likör konusundan çalışmalar yapan 2 öğretim görevlisi ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)’ndan 1 yetkili’den oluşur.

Komisyon denetimlerini yılda en az bir defa yapar. Şikayet üzerine veya gerekli görülen hallerde de her zaman denetim yapılabilir.

Yapılacak denetim sırasında numune alınması gerekiyorsa bu işlem numune alma konusunda geçerli mevzuata ve standartlara bağlı kalınmak şartıyla komisyon üyelerinden en az birisinin katılımı ile yapılır. Denetimlerde gerekli görülen laboratuar analizleri Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından belirlenecek laboratuarlarda yapılabilir.

Komisyon görevleri, etiketlemeyi denetlemek ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuattaki denetim görevlerini yerine getirip denetimlerle ilgili sonuçları rapor halinde başvuru sahibine sunmaktır.

KULLANIM BİÇİMİ: Etiketleme

Üreticilerin işbu menşe işareti başvurusuna uygun olarak üretecekleri ürünlerin etiketlerinde “Geleneksel Türk Çilek Likörü” coğrafi işaretini tek başına veya başka sözcüklerin de yer aldığı ibareler içinde kullanmaları komisyonun onayına tabi olmak üzere yine bu başvurunun esasları dahilinde mümkündür.

Üreticiler, sadece, komisyon veya onun görevlendirileceği birimden temin ettikleri veya kendilerinin üretip komisyon veya onun görevlendireceği birimin onayladığı “Geleneksel Türk Çilek Likörü” yazan etiketleri kullanabileceklerdir. Söz konusu coğrafi işaretin medya araçlarında kullanımı da komisyonun onayından sonra mümkün olacaktır.

4320/1-1

—————

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                           :   21.10.2008

Başvuru No                                :   C2008/047

Coğrafi İşaretin Türü                  :   Menşe Adı

Başvuru Sahibi                           :   Bergama Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi           :   Bankalar Caddesi No:47/2 Bergama İzmir

Ürünün Adı                                :   Çam Fıstığı

Coğrafi İşaretin Adı                    :   Bergama Kozak Çam Fıstığı

Coğrafi Sınırları                          :   İzmir İlinin Bergama İlçesine ait Terzihaliller, Yukarıcuma, Yukarıbey, Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Okçular, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisar, Kaplan, Karaveliler ve Kıranlı köylerinde yetişmektedir.

Kullanım Biçimi                         :   Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Kozak Tipi Çam Fıstığı dolgun gövdeli, iri, açık krem renginde, yumuşak yapılı, sivri ucu krem renkli ve küt olan çam fıstığıdır.

BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE ÜRÜNE ETKİSİ

Kozak;

Ege denizi çevresinde ki yeryüzü oluşumu içerisinde başkalaşım geçirmiş, yerkabuğu jeolojik tarih çizgisinde ilk önce ortaya çıkmış yaşlı bir coğrafya kesimidir. Bergamanın kuzey batısında olup deniz seviyesinden 500 metreye kadar yükselmektedir.

Toprak yapısı fıstık çamı için elverişli olan geçirgenliği yüksek, taneli, granit, gnays, kristalleşen şistler üzerine yaygın yapıda toprağa sahiptir.

Bölgemiz Akdeniz iklimine sahiptir. Yıllık ortalama 700-800 mm yağış, 15-16 derece sıcaklık, % 70-80 dolayında nispi nem oranına sahiptir.

Bölgenin geçirgenliği yüksek, taneli, granit, gnays, kristalleşen şistler üzerine yaygın yapıda toprağa olması fıstık ağacının yeteri kadar olgunlaşmasına ve bu ağaçtan elde edilen iç fıstığın maksimum kalitede olmasını sağlar. Fıstık çamı kazık kök yapan bir bitki olduğundan maksimum verimi vermesi için derin toprak yada çözülmüş ana materyal istemektedir.

Bölgemizde yaygın granitli topraklarda 740 metre yüksekliğe kadar çam ormanı bulunmaktadır.

Fıstık Çamı yüksek nem ve bol yağış istemesine rağmen taban suyu seviyesinden olumsuz etkilenmektedir. Özellikle sıcaklık ve yağış miktarındaki ekstrem değerler ve sapmalar verimi doğrudan etkilemektedir. Yağışın az, sıcaklığın çok yüksek olduğu kurak dönemlerde iri dolgun gövdeli ve sivri ucu krem renkli olan fıstık zayıflar ve ucu sararır.

Bergama Kozak Çam Fıstığı’nın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 

Fiziksel Özellikler :

100 gramında dane sayısı                           :   138

Boy ( mm )                                                 :   14.25

En ( mm )                                                   :   5,48

İç randımanı ( % )                                       :   27.73

Kimyasal Özellikler ( % ) :

Nem                                                            :   4.64

Su aktivitesi (aw)                                       :   4.52

Kül                                                             :   41.93

Yağ                                                             :   44.90

Protein                                                        :   31.97

Karbonhidrat                                              :   13.90

Mineral Maddeler ( mg/100 g ) :

Potasyum                                                   :   734

Fosfor                                                         :   654

Magnezyum                                               :   362

Kalsiyum                                                    :   16.33

Demir                                                         :   10.83

Çinko                                                          :   6.56

Mangenez                                                   :   5.83

Sodyum                                                      :   4.66

Bakır                                                           :   3.30

 

Yağ asidi bileşimi (toplam yağ asidi içindeki %’si ) :

Miristik ( C14:0 )                                       :   0.04

Palmitik ( C16:0 )                                       :   6.31

Palmitoleik ( C16:1 )                                  :   0.90

Heptadekanoik ( C17:0 )                            :   0.11

Steraik asit ( C18:0 )                                  :   3.51

Oleik ( C18:1 )                                           :   38.31

Linoleik ( C18:2 )                                       :   47.10

Linolenik ( C18:3 )                                     :   1.17

Arakhidik ( C20:0 )                                    :   0.37

Ekosenoik ( C20:1 )                                   :   0.56

Ekosadinoik ( C20:2 )                                :   0.53

Ekosatrionik ( C20:3 )                                :   1.76

Henikosanoik ( C21:0 )                              :   0.12

 

Üretim Metodu:

Müstahsillerin getirdiği künerler mal kabulde tartılarak depolanır. İşleme için depodan alınarak yıkama ünitesine getirilen küner burada kuru havuza dökülür ve kapalı sistem yıkama kazanında yıkanarak bekleme silosunda depolanır. Siloda bir gün bekletilen küner kalibre eleklerine aktarılarak dört boy halinde ayrılır ve kabuk kırma valslerine geçer.

Kabuk kırma valslerine gelen küner burada elevetörler aracılığı ile sürekli bi dönüşüme tabi tutularak kırılır, kabuk ve iç fıstık haline gelir. Titreşimli döner elekelerde kabuğundan ayrılan iç fıstık pnömatik ayırıcılardan geçerek biriktirme kovalarına gelir. Biriktirme kovalarınada toplanan iç fıstık delikli plastik kasalara 2-3 cm kalınlığında serilerek istiflenir ve 1 ila 3 gün süren doğal kurumaya bırakılır.

Doğal kurumaya bırakılan fıstıklar dönerli fırça sisteminden geçirilerek fıstığın yüzeyine yapışmış zar ve kepek ayrılır. Zar ve kepeği ayrılan fıstık kovalarla taşınarak optik ayırıcıda tip dışı ve kırık fıstıklar, cemdik tabir edilen künerler ve kabukları ayrılır. Optik ayırıcıdan geçen fıstık ayıklama bantlarında tekrar gözden geçirilerek biriktirme silosunda depolanır. Biriktirme silosunda bekletilen fıstılar yıkama bölümünde 28-32 OC su ile fırçalı döner yıkama ünitesinde yıkanarak suyu alınmak üzere titreşimli ön kurutmaya geçer.

Ön kurutmada suyu alınan fıstık elevatör aracılığı ile 80 OC sıcak hava dolaşımlı kurutma ve dezenfektasyon fırınına geçer. Dönerli bantlarda hareket halinde kuruyan ve dezenfekte edilen fıstık fırından soğutma ünitesine geçer. Soğutma ünitesinde soğuk havayla karşılaşan fıstık ortam sıcaklığına döndürülerek elevatörle dinlenme bunkerine alınır.

Dinlenme bunkerinden kalite kontrol ve son seçme bandına alınan fıstık burada yeniden seçime alınarak son kontrolden geçirilir ve bez torbalara doldurulur. Bez torbalar içinde paketleme bölümüne aktarılan fıstık burada tartılarak ambalajlara dönüştürülür ve takviyeli karton kutulara konularak satışa sunulmak üzere soğuk hava deposunda 8 ‘c ortam sıcaklığında muhafaza edilir.

Denetleme:

Bergama Kozak Çam Fıstığı ‘nın coğrafi işarete uygunluğunun kontrolü, tat ve koku özelliklerinin bilimsel olarak belirlenmesinde bir duyusal analiz yöntemi olan Lezzet Profili Analizi (LPA) tekniği kullanılacaktır.

Lezzet Profili Analizi (LPA), bir lezzet bileşeninin nitel ve nicel özelliklerinin tanımlayıcı değerlendirme tekniği ile ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan bir duyusal değerlendirme yöntemidir.

LPA Tekniğinin işlem basamakları;

- Panelist seçimi ve eğitimi

- Tat, koku ve tüm lezzeti açıklayan karakter özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması

- Karakter özelliklerinin algılanma sıralarının saptanması ve bir skala sisteminde bu faktörlerin yoğunluklarının derecelendirilmesi

- Lezzet şiddetinin değerlendirilmesi

- Tat sonrası izlenim ve sürekliliğinin belirlenmesidir.

Bergama Kozak Çam Fıstığı’nın denetimi sırasında çam fıstığının tat ve koku özelliklerinin bilimsel olarak kontrolünün bir duyusal analiz yöntemi olan Lezzet Profili Analizi (LPA) tekniği ile yapılması yeterli olmayıp, söz konusu çalışmalar Gaz Kromatografisi / Kütle Spektrometresi tekniği kullanılarak gerçekleştirilecek objektif araştırmalarla da desteklenecektir.

Bergama Kozak Çam Fıstığı’nın yukarıda belirtilen koşullara uygunluğunun 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 20. Maddesi gereğince denetimi, T.C.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Bergama İlçe Müdürlüğü ve T.C.Bergama Ziraat Odası Başkanlığı tarafından oluşan komisyon tarafından yapılacaktır. Coğrafi işaretin denetimi söz konusu komisyonun kontrolü altında olup, coğrafi işareti haksız yere kullananlar hakkında yasal takibat başlatılacaktır. Coğrafi işaretin kullanımına ilişkin denetimi yılda bir kez düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda ve şikayet üzerine ise her zaman yapılabilecektir.

4321/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MÜTEAHHİDİ : CER İnş. Tes. ve Tic. Ltd. Şti.

FENNİ MESUL : Fırat DALGALI

ADRESİ             : Bilinmiyor.

İmarın 25338 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 08.12.2009 gün ve 78/3960 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 04.03.2010 gün ve 877.35 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adreslerinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 04.03.2010 gün ve 877.35 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4376/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırşehir İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kırşehir/Merkez

Adresi

Ahi Evran Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 8 Kırşehir

Tel-Faks

0 386 213 10 16 - 0 386 213 50 98

Posta Kodu

40100

E-Mail

ozelidare@kirsehirozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sıddık Laçin

 

Adresi

Cuma Mahallesi Prens Mikasa Caddesi No: 186/2 Kaman - Kırşehir

 

T.C. Kimlik No.

31891974484

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4369/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06/05/2010, 11/05/2010, 20/05/2010 ve 27/05/2010 tarihli Kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ (MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

1

Doğa Hes Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Van ili

Ak Reg. ve HES

12,776 MWm /

12,392 MWe

Üretim Lisansı

06/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

2

Özaltın Makro Elektrik

Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

06/05/2010 tarihinden itibaren 10 yıl

3

Kargı Enerji Üretim ve

Ticaret Anonim Şirketi

Ankara ili

Kargı Barajı ve HES

100 MWm / 97 MWe

Üretim Lisansı

11/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

4

Damlapınar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Trabzon ili

Varlık Regülatörü ve HES

7,080 MWm / 6,870 MWe

Üretim Lisansı

11/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

5

HG Enerji Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kütahya ili,

Gediz ilçesi

Doğal Gaz

54,00 MWm / 52,38 MWe

Üretim Lisansı

11/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

6

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi

Ticaret Anonim Şirketi

Manisa ili,

Akhisar ilçesi

Doğal Gaz

3,624 MWm / 3,495 MWe

Otoprodüktör Lisansı

11/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

7

Bilgin Grubu Toptan

Elektrik Satışı A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 10 yıl

8

Avcılar Enerji Elektrik

Üretim Anonim Şirketi

Kahramanmaraş

Avcılar HES

16,86 MWm / 16,35 MWe

Üretim Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 44 yıl, 9 ay, 4 gün

9

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Adana ili

Yamanlı I HES

26,3 MWm / 24,2 MWe

Üretim Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

10

Can Enerji Entegre Elektrik

Üretim Anonim Şirketi

Tekirdağ ili

Doğal Gaz

30 MWm / 29,1 MWe

Üretim Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

11

Ana Elektrik Toptan Satış A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

27/05/2010 tarihinden itibaren 10 yıl

12

Halis Elektrik Enerjisi  Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

27/05/2010 tarihinden itibaren 10 yıl

13

Üçharmanlar Enerji Üretim Limited Şirketi

Trabzon ili

Üçharmanlar Regülatörü ve HES

20,82 MWm / 19,98 MWe

Üretim Lisansı

27/05/2010 tarihinden itibaren

14

AİDA Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sivas ili

Alçe HES

5,436 MWm / 5,14 MWe

Üretim Lisansı

27/05/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

4351/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/05/2010 ve 27/05/2010  tarihli Kararıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki Tüzel Kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU

GÜCÜ (MW)

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Güvenen Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kahramanmaraş

Avcılar HES

16,86 MWm/

16,35 MWe

Üretim Lisansı

24/02/2006

EÜ/664-5/617

20/05/2010 tarihli ve 2564/2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Trabzon ili

Üçharmanlar Regülatörü ve HES

20,82 MWm / 19,98 MWe

Üretim Lisansı

25/04/2008

EÜ/1583-7/1151

27/05/2010 tarihli ve 2572/4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul ili, Kartal ilçesi

Doğal Gaz

2,054 MW

Otoprodüktör Lisansı

30/04/2003  EO/141-4/175

27/05/2010 tarihli ve 2572/46 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4351/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/05/2010 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir.

 

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.

ithalat (spot LNG) lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 10 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2010 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Zorlu Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

29/06/2009  DTS/2151-1/190

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2573/3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4351/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06/05/2010, 11/05/2010, 20/05/2010 ve 27/05/2010 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

06/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

2

Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

06/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

3

Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

06/05/2010 tarihinden itibaren 30 yıl

4

Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

06/05/2010 tarihinden itibaren 30 yıl

5

Egemen Oğlakçıoğlu Konfeksiyon Petrol Ürünleri Tekstil Kimyasal Maddeler ve Turizm Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

11/05/2010  tarihinden itibaren 1 yıl

6

Petrosan Petrol Madeni Yağlar Demir Kömür Liman Hizmetleri Nakliye Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

11/05/2010  tarihinden itibaren 30 yıl

7

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye ve Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

11/05/2010  tarihinden itibaren 1 yıl

8

Asya Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

11/05/2010  tarihinden itibaren 15 yıl

9

Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

19/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

10

Birleşik Petrol Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

19/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

11

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

12

Yoncam Petrol Tarım Nakliyat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

13

Sudeoil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

14

Börteçine Su Dağıtım Madencilik Gıda Petrol Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

15

Metyağ Kimya Madeni Yağlar Akaryakıt Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt Tekstil Gıda Taşımacılık Hayvancılık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 30 yıl

16

Temel Çevre Teknolojileri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

17

Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

18

Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

19

Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

20/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

20

GS Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

27/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

21

Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

27/05/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

4351/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2010, 20/05/2010 ve 27/05/2010 tarihli  Kararlarıyla ve 20/05/2010 tarihli Başkanlık Olur’u ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilerin lisansı sona erdirilmiştir.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

İptal veya

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Gören Petrol Depoculuk Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

21/04/2005

DAĞ/476-149/10871

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/2 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi

24/02/2005

DAĞ/444-1/01591

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/3 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

3

İnter-Oil Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

29/12/2005

DAĞ/627-27/15377

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/4 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

4

GS Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

18/03/2005

DAĞ/458-1/05610

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/5 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

5

Damla Petrol İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

12/05/2005

DAĞ/485-147/11327

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/6 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

6

Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

14/03/2005

DAĞ/455-2/04841

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/7 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

7

Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

20/10/2005

DAĞ/565-39/14717

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/8 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

8

Denge Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret ıııLimited Şirketi

24/03/2005

DAĞ/467-304/10133

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/9 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

9

MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

03/03/2005

DAĞ/446-265/1986

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/10 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

10

Birleşik Petrol Anonim Şirketi

03/02/2005

DAĞ/429-30/00906

Dağıtıcı Lisansı

18/02/2010 tarihli ve 2434/11 sayılı Kurul Kararı ile 18/05/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

11

Tur-Ben Tarımsal Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

21/02/2008

MYĞ/1503-7/23877

Madeni Yağ Lisansı

20/05/2010 tarihli ve 2566/12 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

12

Blumar Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

11/11/2008

İHR/2305-1/26808

İhrakiye Teslimi Lisansı

21/05/2010 tarihli ve 1722 sayılı Başkanlık Olur’u ile sona erdirilmiştir.

13

Etsun Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

28/07/2005

MYĞ/529-1/13352

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/3 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

14

Akb Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

22/03/2007

MYĞ/1136-3/21739

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/4 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

15

Şah-Oil İmalat Yağ İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

06/09/2007

MYĞ/1304-3/22920

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/5 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

16

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

08/10/2007

MYĞ/1340-2/23114

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/6 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

17

Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29//11/2007

MYĞ/1393-2/23379

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/7 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

18

Marsu Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

31/12/2007

MYĞ/1450-1/23638

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/8 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

19

Konartek Petrol Ürünleri Boya Kimya Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

10/01/2008

MYĞ/1458-4/23616

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

20

Model Kimya İthalat İhracat Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

21/02/2008

MYĞ/1503-9/23879

Madeni Yağ Lisansı

27/05/2010 tarihli ve 2574/10 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4351/5/1-1