8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


230 ADET BİLGİSAYAR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


53.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN 50 KG.LIK POLİPROPİLEN TORBALARA AMBALAJLANMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


1 ADET PLAKALI EŞANJÖR, 3 ADET EŞANJÖR SERPANTİNİ VE 3 ADET BOYLER SERPANTİNİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


SOĞUTMA KULESİ İÇİN SERT PVC PLAKA TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞI YAPILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


1 ADET CNC TEKERLEK BODEN PROFİLİ İŞLEME TEZGAHI (TEKERLEK BANDAJ TORNA TEZGAHI) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HURDA AHŞAP VE BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Isparta-Yalvaç (Deri) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


9 KALEM MAL ALIMI İŞİ (CİHAZ, SİSTEM, KAMERA, TELESKOP EKİPMANI, BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR MALZEMESİ) İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


REKLAM MATERYALLERİNİN İŞLETME HAKKI 10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


230 ADET BİLGİSAYAR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ihtiyacı, 230 adet bilgisayar sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (95.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.06.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4362/1-1


53.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN 50 KG.LIK POLİPROPİLEN TORBALARA AMBALAJLANMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2010/2011 Kampanya döneminde yapılacak olan Kristal Şeker Ambalajlanması hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*             :   2010/63083

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :   0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi      :   yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Fabrikamızın 2010/2011 Kampanya Döneminde üretilecek 53.000 Ton Kristal Şekerin 50 Kg.lık Polipropilen torbalara ambalajlanması hizmeti

b) Yapılacağı yer                    :   Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :   Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek proğrama göre.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                    :   22.06.2010 Salı günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6 - İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.8 - Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütname,

4.1.9 - İş ortaklığı beyannamesi

4.1.10 - Ortaklık Hisse Oranı Beyanı

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - İş deneyim belgeleri;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen torba ambalajlaması ve paketleme hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 22.06.2010 Salı günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz)Takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4028/1-1

—— • ——

1 ADET PLAKALI EŞANJÖR, 3 ADET EŞANJÖR SERPANTİNİ VE 3 ADET BOYLER SERPANTİNİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere a) 1 adet 300.000 kcal/h kapasiteli Plakalı Eşanjör, b) 2 adet 1.000.000 kcal/h kapasiteli,1 adet 1.500.000 kcal/h kapasiteli Eşanjör Serpantini ve 3 adet 5000 Lt. 250.000 kcal/h kapasiteli Boyler Serpantini Teknik Şartname ve resim doğrultusunda kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontun (0272-6125667) numaralı Faksa gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 23/6/2010 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu ihale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4364/1-1


SOĞUTMA KULESİ İÇİN SERT PVC PLAKA TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2010/67322

1 - İdarenin Adresi;                :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No            :   Tel : 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks : 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Soğutma kulesi için sert PVC plaka temini ve montajı işi

b) Teslim Yeri                        :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi    :   Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim gününde tüm malzemeleri EÜAŞ İşletme Ambarı’na getirecek, yer teslimini müteakip ekteki teklif tablosundaki tüm yapıştırma-demontaj-montaj-beton işlerini 45 takvim günü içinde bitirip sistemi EÜAŞ’a teslim edecektir.

                                                   Sözleşmenin imzalanması ve iş termin programının sunulmasını müteakip işe başlama tarihini (PVC plakaların yapıştırılması ve demontaj-montaj işleri için), 2010 Yılı Santral Revizyonu veya 2011 yılı Santral Revizyonu’ndan en az 10 gün önceden EÜAŞ yazılı olarak yüklenici firmaya bildirecek ve EÜAŞ tarafından yüklenici firmaya yer teslimi yapılacaktır.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati       :   15.06.2010 Salı 2010 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 150,00- TL (Y/Yüzelli) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 (YüzElli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 150,00 (YüzElli) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 15 Haziran 2010 Salı günü saat 14.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4329/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞI YAPILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 296,09 TL ile en çok 342.297,06 TL arasında değişen; yatırılması güvence tutarı en az 30,00 TL, en çok 34.230,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında V kayışı,oyuncak,radyatör,bambu, menteşe,eldiven,filtre,demir kasa,izolatör,kumaş v.b. 43 (kırküç) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/06/2010 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 14/06/2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası "dışında kalan değerlerin yulkarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir."

2 - Kimlik belirlemeya yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

"www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

4338/1-1

—— • ——

1 ADET CNC TEKERLEK BODEN PROFİLİ İŞLEME TEZGAHI (TEKERLEK BANDAJ TORNA TEZGAHI) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2010/67523

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 (222) 224 00 00/5910 – 5916 /225 99 56 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   1 adet CNC Tekerlek Boden Profili İşleme Tezgahı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29.06.2010 Salı günü, saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV Dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4341/1-1

—— • ——

HURDA AHŞAP VE BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

1 - İdarenin:

a) Adresi                     :   TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü/ADANA

b) Telefon numarası   :   03224536914/309

2 - Aşağıda Bulunduğu Yer ve Miktarı Yazılı Hurda Ahşap ve Beton Travers Kapalı Zarf Yöntemi ile Satılacaktır.

 

Bulunduğu Yer

Beton Travers

Ahşap Travers

Narlı-Salmanlı İst. yolda (dağınık)

9780 Adet

--

Konya-Ereğli arası yolda (dağınık)

5000 Adet

--

Fevzipaşa – İskenderun Arası yolda (dağınık)

3000 Adet

--

Pozantı İstasyonu(toplu)

--

500 Adet

Belemedik İstasyonu (toplu)

2000 Adet

1000 Adet

Kelebek İstasyonu (toplu)

2000 Adet

--

Akdoğan İstasyonu (toplu)

---

5000 Adet

Mersin –Toprakkale İst.yolda (dağınık)

900 Adet

--

Serçehan İstasyonu (toplu)

---

25000 Adet

Nurdağ İstasyonu (toplu)

---

5000 Adet

İsdemir İstasyonu (toplu)

---

1500 Adet

 

3 - Tekliflerin, 22.06.2010 tarih Salı günü saat 14.00’a kadar TCDD 6. Bölge Mal ve Hizmet Alımı Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Bu saatten sonra gelecek teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi, postada gecikmiş teklif mektupları da dikkate alınmayacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen satışımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle kapalı zarf yöntemi ile ihaleye çıkarılmış olup ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhale dokümanı Adana Malzeme Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Teklif edilen bedelin % 3’ü nispetinde geçici teminat verilecektir.

6 - İstekliler bulunduğu yer bazında olmak kaydıyla kısmi teklifte bulunabilirler.

7 - İhaleye iştirak edecek istekliler ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, KDV dahil 50. TL bedel ile Mali İşler Müdürlüğü veznesinden temin edebileceklerdir.

8 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler:

a) Kimlik Belgesi

b) İkametgâh Belgesi

c) Ticaret ve sanayi odası veya Meslek odası belgesi

d) İmza Sirküleri

e Şartname alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi.

Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakla, dilediğine vermekte serbesttir.

4214/1-1


İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Isparta-Yalvaç (Deri) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Isparta-Yalvaç (Deri) Küçük Sanayi Sitesine ait, 24 adet işyeri (prefabrik) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   SS. Deri İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tabakhane Cad. Yalvaç / Isparta

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   24 adet işyeri (prefabrik) yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        :   Yalvaç / ISPARTA

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   31.10.2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 B.F. ile)   :   7.798.965.- TL

f) Geçici Teminatı                      :   545.927,55 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No. 154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   29.06.2010 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Isparta-Yalvaç (Deri) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının SS. Deri İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tabakhane Cad. Yalvaç / ISPARTA adreslerinde görülebilir veya 300.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4316/2-2


9 KALEM MAL ALIMI İŞİ (CİHAZ, SİSTEM, KAMERA, TELESKOP EKİPMANI, BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR MALZEMESİ) İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 9 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem, kamera, teleskop ekipmanı,bilgisayar ve bilgisayar malz.) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   İ.Ü.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt - İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası             :   Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                 :   satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         : -

2 - İhale Konusu malın :

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1-

13 kalem CCD kamera,teleskop ve ekipmanları

İhale kayıt no: 2010/62492

 

 

16.06.2010

10.00

1-

Lazer Pointer

4

adet

 

 

2-

Dürbün

1

adet

 

 

3-

Göz Mercekleri

12

adet

 

 

4-

Odak İndirgeyiciler ve Düzenleyiciler

2

adet

 

 

5-

Tek Renk Derin Gökyüzü CCD Kamerası

1

adet

 

 

6-

Mercekli Teleskop (f/10, 70mm)

4

adet

 

 

7-

Güneş Filtre Seti

2

adet

 

 

8-

Astronomik Video Kamera

1

adet

 

 

9-

H_alfa Filtreli Teleskop

1

adet

 

 

10-

Teleskop Takip Mekanizması

1

adet

 

 

11-

Kalsiyum II K Filtresi

1

adet

 

 

12-

2K x 2K Geniş Alan CCD Kamerası

1

adet

 

 

13-

UV/IR ve Nötrol Filtre Seti

2

adet

 

 

2-

İ.Ü. Yazılım Evi kurulumu için

35 kalem ekipman

İhale kayıt no: 2010/68310

 

 

16.06.2010

10.30

1-

Access Point

2

adet

 

 

2-

Akıllı Tahta

1

adet

 

 

3-

Barkod Okuyucu 1 D

4

adet

 

 

4-

Barkod Okuyucu 2 D

2

adet

 

 

5-

Barkod Yazıcı

1

adet

 

 

6-

Harici Disk Ünitesi

1

adet

 

 

7-

Dizüstü Bilgisayar

2

adet

 

 

8-

Faks Cihazı

1

adet

 

 

9-

Firewall

1

adet

 

 

10-

Fotograf Makinesi

1

adet

 

 

11-

Harici HDD

2

adet

 

 

12-

Harici HDD 2.5"

5

adet

 

 

13-

Hd Video Kamera

1

adet

 

 

14-

IP Kamera

2

adet

 

 

15-

Kabin

2

adet

 

 

16-

Lazer Siyah Beyaz Yazıcı Network

2

adet

 

 

17-

Mac Blok

1

adet

 

 

18-

Masaüstü Bilgisayar

15

adet

 

 

19-

Mikrofon

4

adet

 

 

20-

Mikrofonlu Kulaklık

5

adet

 

 

21-

Monitör 23"

2

adet

 

 

22-

Monitör 19"

15

adet

 

 

23-

Omurga Switch

1

adet

 

 

24-

PDA

1

adet

 

 

25-

Projeksiyon Cihazı (Mobil)

2

adet

 

 

26-

Renkli Yazıcı

1

adet

 

 

27-

RF Kart

20

adet

 

 

28-

RF Okuyucu

1

adet

 

 

29-

SAN Switch

1

adet

 

 

30-

Ses Kayıt Cihazı

2

adet

 

 

31-

Tv Kartı

1

adet

 

 

32-

Vga Seçici

1

adet

 

 

33-

Web Cam

2

adet

 

 

34-

Workstation

1

adet

 

 

35-

Yedekleme Ünitesi+Yedekleme Yazılımı

1

adet

 

 

3-

2 kalem cihaz alımı

İhale kayıt no:2010/62488

 

 

16.06.2010

11.00

1-

Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) Cihazı

1

adet

 

 

2-

PFGE için Bakteriyel Genom Plug Sistem

1

adet

 

 

4-

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi Sistemi

İhale kayıt no:2010/62475

1

adet

16.06.2010

11.30

5-

4 kalem mal alımı

İhale kayıt no:2010/62481

 

 

16.06.2010

12.00

1-

A frame

1

adet

 

 

2-

Kreyn

1

adet

 

 

3-

Matafora

2

adet

 

 

4-

Trol Vinci

1

adet

 

 

6-

Sığ Sismik Sparker-Boomer

Veri Toplama Cihazı

İhale kayıt no:2010/68304

1

adet

16.06.2010

12.30

7-

Kapiler Elektroforez Cihazı

İhale kayıt no:2010/62458

1

adet

16.06.2010

13.00

8-

Alternatif Alan Magnetik Temizleme (AF Demagnetizer) ve Anhisterik Magnetizer Sistemi

İhale kayıt no:2010/62466

1

adet

16.06.2010

13.30

9-

Üniversal Test Makinesi

İhale kayıt no:2010/62498

1

adet

16.06.2010

14.00

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.İ.Ü.Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

b-c-6) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

b-c-7) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı

b-c-8) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Mühendislik Fakültesi

b-c-9) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. Bölümü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer  : İ.Ü.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi;

                                Besim Ömer Paşa 4/6 Beyazıt-İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Ürünün Sağlık Bakanlığı “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” sistemine kayıtlı olması zorunludur. Teklif edilen ürünün kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaralarının, Sağlık Bakanlığı T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından (TITUBB) onaylandığını belirtir belgeyi ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir. ( sadece 3. sıra nolu ihale için istenmektedir. )

4.2. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

(1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8. ve 9. sıra nolu ihale için istenmektedir)

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.2.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili  teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında  teknik  şartnamenin tüm maddelerinin cevabının  isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir.  Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

(1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8. ve 9. sıra nolu ihale için istenmektedir

4.2.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.3.1. Üretici firma veya yetkili satıcı firma adına düzenlenmiş kalite yönetim sistem belgesi. ( sadece 5. sıra nolu ihale için istenmektedir. )

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt – İSTANBUL) görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı  ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Sadece 1, 2, 3 ve 5. sıra nolu ihalelerde ki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin  % 3’ünden az olmamak üzere,  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4361/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi Beylerbeyi Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

1

Beylerbeyi

22L-2c

429

6

3.761,70 m2

Ticaret (hmax: 9,50 E=1,00) Akaryakıt ve LPG İstasyonu

400,00.-TL

1.504.680,00.-TL

45.140,40.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Sat. Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

31.01.2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi gereği İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait % 3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

5 - İHALENİN SAATİ,YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 22 / HAZİRAN / 2010 Salı günü saat 14.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b)İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2010 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2010 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4302/1-1

—————

REKLAM MATERYALLERİNİN İŞLETME HAKKI 10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

MADDE 1 – İhalenin konusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları dâhilinde Belediyece tespit edilecek şehrin muhtelif yerlerine Kent Mobilyaları adı altında ve özellikleri teknik şartnamede tanımlanan tramvay durağı, otobüs durağı, CLP afiş değiştiricili raket reklam panosu, CLP raket reklam panosu, mega light, CLP döner silindirik reklam kulesi, LED ekran, kent bilgi sistemi ve billboardların mevcutlarının bakım ve işletmesi ile aşağıda belirtilen kent mobilyalarının yapılması, montajı ve bakım ve onarımı karşılığında reklam materyallerinin işletme hakkının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

İHALE KONUSU KENT MOBİLYA MİKTARLARI:

 

TESPİT EDİLEN YILLIK MUHAMMEN BEDEL (USD)

420.000

SIRA

ÜRÜN ADI

ADET

BİRİMİ

ÇARPAN

İHALEYE ESAS M2

TOPLAM

M2

YILLIK TEK

MOBİLYA

GÜNLÜK

TOPLAM

1

LED EKRAN

10

7

3

21

210

1.030,74

2,82

10.307,35

2

MEGALIGHT (Sabit )

50

8

1,5

12

600

588,99

1,61

29.449,57

3

BİLLBOARD

500

7

1

7

3.500

343,58

0,94

171.789,18

4

OTOBÜS DURAĞI

350

4

2

8

2.800

392,66

1,08

137.431,34

5

CLP AFİŞ (Değiştiricili)

RAKET REKLAM PANOSU

10

8

2

16

160

785,32

2,15

7.853,22

6

RAKET PANO

200

4

1

4

800

196,33

0,54

39.266,10

7

DÖNER SİLİNDİR KULE

3

12

1

12

36

588,99

1,61

1.766,97

8

TRAMVAY DURAK

28

8

2

16

448

785,32

2,15

21.989,01

9

KENT BİLGİ

3

0,50

2

1

3

49,08

0,13

147,25

TOTAL

1.154

 

 

 

8.557,00

4.761,01

13,04

420.000,00

 

TANIMLAR: Bu şartnamede geçen,

Belediye-İdare: Gaziantep Büyükşehir Belediyesini,

Yüklenici: İhaleye giren Gerçek ve Tüzel kişileri,

Kent Mobilyaları : Megalight, CLP Afiş Değiştiricili Raket Reklam Panosu, CLP Raket Pano, Bilboard, Led Ekran, CLP Otobüs Durakları, CLP Tramvay Durakları, CLP silindirik reklam kulesi ve Kent Bilgi Bankası cihazlarını

HESAPLAMA:

Metrekare Birim Fiyatı: Fiyat Tespit Komisyonu tarafından kent mobilyalarında 1 m2 için tespit edilen fiyattır.

Birim Alan: Kent mobilyasının bir adedi üzerindeki reklam alanı

Katsayı Çarpanı: Fiyat Tespit Komisyonu tarafından kent mobilyalarının birbirilerine göre mukayeseli değeri.

İhaleye Esas Alanı: Kent mobilyasının bir adedi üzerindeki reklam alanının katsayı çarpanı ile çarpılarak hesaplanmış mukayeseli alanı.

Toplam Alan: Bir çeşit kent mobilyasının toplamı üzerindeki mukayeseli reklam alanı

Birim Fiyat: Kent mobilyasının bir adedinin birim fiyatı

Günlük Kirası: Kent mobilyasının bir çeşidi için günlük kira bedeli

Yıllık Kirası: Kent mobilyalarının toplam kira bedeli

 

M2 DEĞERİ = MUHAMMEN BEDEL / TOPLAM M2

REKLAM ÜNİTESİ HESAP TABLOSU:

BİRİM X ÇARPAN X ADET X METRE KARE DEĞERİ /365 = GÜNLÜK

BİRİM X ÇARPAN X ADET X METRE KARE DEĞERİ = YILLIK

 

MADDE 2 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı, tekliflerin verileceği yer, ihalenin şekli

2.1. İhale 06 / Temmuz / 2010 Salı günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

2.2. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3 – Artırıma esas muhammen bedel ve geçici teminatı

3.1. İşin aylık muhammen bedeli 35.000 ABD Doları olmak üzere yıllık 420.000 ABD Doları ve 10 yıllık toplam muhammen bedeli 4.200.000 ABD Dolarıdır. (Teklifler ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesap edilerek Türk Lirası olarak verilecektir.)

3.2.  Muhammen Bedelin % 5’i olup 210.000 $’dır.(31.05.2010 tarihli Merkez Bankası döviz alış kuru 1,5665 TL X 210.000 $ = 328.965,00.-TL.’dir.)

MADDE 4 – Teminata İlişkin Esaslar

4.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

4.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil şubesi nezdindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin IBAN NO: TR220001500158007290404601 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

4.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

4.1.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

4.2. Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminatları, ihaleden sonra belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

4.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 5 – İhaleye girebilme şartları

5.1. Dilekçe ve kanuni ikametgâh belgesi,

5.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.5. Yükleniciler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9 5.10, 5.11’deki belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.7. İhaleye katılacak olan isteklinin en az toplam muhammen bedelin % 20’si oranında (840.000 ABD Doları) kullanılmamış nakit kredisi ile en az toplam muhammen bedelin % 20’si oranında (840.000 ABD Doları) kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka referans mektupları ortaklıktaki hisseleri oranında değerlendirilecektir.

5.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.9. Teknik Yeterlilik Belgesi (Yükleniciler teknik şartname çerçevesinde yapılacak kent mobilyalarından (bilboard, afiş değiştiricili (CLP), raket reklam panosu (CLP), megalight, otobüs durağı, tramvay durağı) birer adet numunesini sağlam ve çalışır vaziyette Gaziantep Büyükşehir belediyesince gösterilecek uygun alana 30 / Haziran / 2010 Çarşamba günü saat 16:00 ’a kadar hazır olacak şekilde teşhir edilmek üzere montajını yapacaktır. Montajı yapılan kent mobilyalarının şartnameye uygun olup olmadığı Başkanlık Makamınca oluşturulan 5 (beş) kişilik teknik komisyonca incelenecektir. Yapılacak inceleme neticesinde numuneleri teknik şartnameye uygun olan ve “Teknik Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan istekliler İhale Komisyonunda hazır bulunan istekliler huzurunda açıklanacaktır. Teknik yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayan isteklilerin teklif zarfları açılmadan imza karşılığı isteklilere veya vekillerine iade edilecektir.

5.10. 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılmaktan cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

5.11. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi dairelerine ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge,

5.12. İdari ve Teknik şartname bedeli 500 TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

5.14. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu şartnamenin 8. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

MADDE 6 – İhaleye katılamayacak olanlar

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

MADDE 7 – Tekliflerin hazırlanması

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır:

7.1. İç Zarf:

7.1.1. İç Zarf, usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içerecek olup, içerisine başka evrak konulmayacaktır. Teklif mektubunda vereceği artırıma esas bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme(imza veya paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif mektubu, teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim halinde teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri ihtiva etmeyen teklif mektupları komisyon tarafından reddedilecektir.

7.1.2. İç Zarfın Kapatılması,

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan teklif mektubu iç zarfa konularak, zarf kapatılacak ve yapıştırılacaktır. Yapıştırılan kısımlar Yüklenici tarafından imzalanacaktır. Zarfın üzerine Yüklenicinin adı, soyadı ve ticari unvanı yazılacaktır. Bu zarfın üzerine “TEKLİF ZARFI” ibaresi yazılacaktır.

7.2. Dış Zarf:

Dış zarfın üzerine Yüklenicinin adı veya ticari unvanı, tebligat adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılarak, iç zarf ile birlikte bu şartnamenin 5. maddesinde belirtilen belgeler Dış Zarf içerisine konularak Dış Zarf kapatılacaktır.

MADDE 8 – Tekliflerin verilmesi

Yüklenicilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif zarfını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğü adresine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4303/1-1