1 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27598

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Adalet Bakanlığından :

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden :

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

496300/443882 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 343 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti. denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetlemediğinden, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 04.01.2006 tarihli ve 26043 sayılı, 01.07.2006 tarihli ve 26215 sayılı ve 20.04.2010 tarihli ve 27558 sayılı Resmi Gazete’lerde, toplam 3 (üç) adet denetim faaliyetleri geçici olarak Bakanlığımızca durdurulmuştur. Aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde belirtilen “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmüne dayalı olarak, Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı’nın Bakanlık Makamından aldığı 25.05.2010 tarihli ve 1611 sayılı Olur doğrultusunda; söz konusu bu kuruluşun denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, 343 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Yapı Denetim İzin Belgesinin kuruluş tarafından Bakanlığımıza iadesinin ve bu kararın Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4109/1-1

—————

Yeditepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Şevket Özgür KARADAYI (Oda Sicil No: 50903) tarafından, denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2010/323 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 22.04.2010 tarihli ve E.2010/323 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması”na hükmedildiğinden, 24.12.2009 tarihli ve 27442 sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının 25.05.2010 tarih ve 1606 sayılı Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4110/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

41020 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4129/1-1

—————

Batıkent Bölgesi Batısitesi Mahallesi 15142 ada 1 parsel ve kuzeyindeki oyun alanına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4130/1-1

—————

17948 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4131/1-1

—————

Çayyolu tp.953 parselde Polis Merkezi Hizmet Binası Yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4132/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

İstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 2009/2991, 2009/3264, 2009/3266 ve 2010/953 esas sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4134/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maya Petrol Gaz San. ve Tic. Ltd. Şti ile ve Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Edirne, Kırklareli illeri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/MAY-ÇLK-ZOR/3886 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 09.04.2010 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4118/1-1

—————

TransAtlantic Turkey Ltd. ile Energy Operations Turkey LLC’ nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/TAT-EOT/4173,4174 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 26.06.2010 tarihinden 26.06.2012 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi gereğince 2’şer yıl süre ile uzatılması için 20.05.2010 tarihli müşterek dilekçeleriyle müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

4119/1-1

—————

Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Ltd. Şti.’nin II No.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde ERA/II/A, B, C işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 29.04.2010 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4120/1-1

—————

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri Anonim Şirketinin XIII no.lu Hatay Petrol Bölgesinde MER/XIII/C işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 04.05.2010 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4121/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.04.2010 Karar No: 437

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. Şirketleri, I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN/3931 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında Nusratlı-1, Nusratlı Derin-2, 3 kuyularını TB-11 kuyusu üzerinden Merkez Kompresöre bağlayan toplama boru hattının inşası için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, Yavuz Mahallesinde kain 39 no.lu parselin 596,52 m2’lik, 40 no.lu parselin 2382,09 m2’lik, 8 no.lu parselin 1045,17 m2’lik, 23 no.lu parselin 532,92 m2’lik, 24 no.lu parselin 862,95 m2’lik, 68 no.lu parselin 313,16 m2’lik, 88 no.lu parselin 522,87 m2’lik, 89 no.lu parselin 440,84 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 6696,52 m2’lik araziye 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci maddesi gereğince istimlak yoluyla irtifak hakkı tesisine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 02.02.2010 ve 17.02.2010 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, Yavuz Mahallesinde kain 39 no.lu parselin 596,52 m2’lik, 40 no.lu parselin 2382,09 m2’lik, 8 no.lu parselin 1045,17 m2’lik, 23 no.lu parselin 532,92 m2’lik, 24 no.lu parselin 862,95 m2’lik, 68 no.lu parselin 313,16 m2’lik, 88 no.lu parselin 522,87 m2’lik, 89 no.lu parselin 440,84 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 6696,52 m2’lik araziye 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci maddesi gereğince istimlak yoluyla irtifak hakkı tesisine karar verilmiştir.

 

İstimlak yoluyla irtifak hakkı tesisine

karar verilen arazinin:

İli               : Tekirdağ

İlçesi          : Merkez

Mahalle      : Yavuz

 

Parsel No.               Malikleri                                                 İstimlaki istenen miktar (m2)

39                           Sadık oğlu Basri Özcan HERGÜL

                               Sadık kızı Mualla ÇÖPÜRKAYA

                               Sadık oğlu Nuri HERGÜL                                               596,52

40                           Sadık oğlu Basri Özcan HERGÜL

                               Sadık kızı Mualla ÇÖPÜRKAYA

                               Sadık oğlu Nuri HERGÜL                                            2.382,09

8                             Sadık oğlu Basri Özcan HERGÜL                                1.045,17

23                           Ramis oğlu Ali KALINTAŞ

                               Ali oğlu Ahmet KALINTAŞ

                               Ali oğlu Alaettin KALINTAŞ

                               Ali oğlu İsmail KALINTAŞ

                               Ali oğlu Mustafa KALINTAŞ                                        532,92

24                           Mehmet oğlu Azmi TOPÇU                                           862,95

68                           Ali oğlu Sefer ÇELİK                                                       313,16

88                           Abdi oğlu Mehmet TOPÇU                                            522,87

89                           Abdi oğlu Mehmet TOPÇU                                            440,84

                                                               TOPLAM                                   : 6.696,52

                                                                                                                     4122/1-1

—————

BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. XVIII No.lu Muğla petrol bölgesinde Aydın ve Muğla İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/BMI/4046, 4047, 4048, 4049 hak sıra numaralı dört adet petrol arama ruhsatını 22.05.2010 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4123/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:27.04.2010 Karar No: 439

Türkiye Petrolleri A.O. I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1925-1946 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsat sahası içinde yer alan Hamitabat ve Umurca Doğalgaz üretim kuyuları arası yer altı doğalgaz boru hattı güzergahı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Lüleburgaz 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden acele el koyma kararları alınan Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Hamitabat Köyünde kain 574 no.lu parsel’in 852,89 m² lik kısmı, 749 no.lu parselin 365,19 m² lik kısmı, 750 no.lu parselin 56,26 m² lik kısmı, 753 no.lu parselin 439,32 m² lik kısmı, 756 no.lu parselin 442,20 m² lik kısmı, 758 no.lu parselin 976,42 m² lik kısmı, 765 no.lu parselin 720,99 m² lik kısmı, 766 no.lu parselin 478,58 m² lik kısmı, 772 no.lu parselin 194,15 m² lik kısmı, 2654 no.lu parselin 56,92 m² lik kısmı, 2655 no.lu parselin 174,13 m² lik kısmı, 2657 no.lu parselin 231,23 m² lik kısmı, 2658 no.lu parselin 285,89 m² lik kısmı, 2663 no.lu parselin 783,55 m² lik kısmı, 2670 no.lu parselin 696,05 m² lik kısmı, 3581 no.lu parselin 48,29 m² lik kısmı, 3585 no.lu parselin 146,94 m² lik kısmı, 3586 no.lu parselin 828,28 m² lik kısmı, 3587 no.lu parselin 217,09 m² lik kısmı, 3614 no.lu parselin 175,56 m² lik kısmı, 3615 no.lu parselin 306,59 m² lik kısmı, 3620 no.lu parselin 74,19 m² lik kısmı, 3621 no.lu parselin 317,93 m² lik kısmı, 3638 no.lu parselin 375,51 m² lik kısmı, 3653 no.lu parselin 297,89 m² lik kısmı, 3654 no.lu parselin 102,12 m² lik kısmı, 3675 no.lu parselin 370,06 m² lik kısmı, 3676 no.lu parselin 263,32 m² lik kısmı, 3706 no.lu parselin 38,94 m² lik kısmı, 3767 no.lu parselin 109,90 m² lik kısmı, 3771 no.lu parselin 226,39 m² lik kısmı, 3772 no.lu parselin 109,41 m² lik kısmı, 3779 no.lu parselin 213,78 m² lik kısmı, 3780 no.lu parselin 376,44 m² lik kısmı, 3782 no.lu parselin 161,09 m² lik kısmı, 3783 no.lu parselin 55,87 m² lik kısmı, 3805 no.lu parselin 256,85 m² lik kısmı, 3806 no.lu parselin 141,88 m² lik kısmı, 3852 no.lu parselin 57,06 m² lik kısmı, 3853 no.lu parselin 485,93 m² lik kısmı, 3854 no.lu parselin 436,85 m² lik kısmı, 3867 no.lu parselin 82,63 m² lik kısmı, 3868 no.lu parselin 229,82 m² lik kısmı, 4080 no.lu parselin 139,99 m² lik kısmı, 4178 no.lu parselin 1173,24 m² lik kısmı, 4179 no.lu parselin 43,56 m² lik kısmı, 4180 no.lu parselin 450,08 m² lik kısmı, 4181 no.lu parselin 132,69 m² lik kısmı, 4185 no.lu parselin 181,13 m² lik kısmı, 4186 no.lu parselin 122,76 m² lik kısmı, 4190 parselin 463,71 m² lik kısmı, 4191 no.lu parselin 88,60 m² lik kısmı, 4194 no.lu parselin 199,15 m² lik kısmı, 4195 no.lu parselin 59,51 m² lik kısmı, 4196 no.lu parselin 377,04 m² lik kısmı, 4268 no.lu parselin 454,70 m² lik kısmı, 4269 no.lu parselin 640,89 m² lik kısmı, 4270 no.lu parselin 104,20 m² lik kısmı, 4271 parselin 533,30 m² lik kısmı, 4273 parselin 78,69 m² lik kısmı, 4274 no.lu parselin 178,01 m² lik kısmı, 4648 no.lu parselin 314,82 m² lik kısmı olmak üzere toplam 18.996,45 m² lik arazilerin, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlak yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze 08.10.2009 ve bunu tamamlayan 07.01.2010 tarihli dilekçeleri ile müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan istimlakinde kamu yararı bulunan ve Lüleburgaz 2.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/3.500 ölçekli çizim haritada hudutları gösterilen Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Hamitabat Köyünde kain 574 no.lu parsel’in 852,89 m² lik kısmı, 749 no.lu parselin 365,19 m² lik kısmı, 750 no.lu parselin 56,26 m² lik kısmı, 753 no.lu parselin 439,32 m² lik kısmı, 756 no.lu parselin 442,20 m² lik kısmı, 758 no.lu parselin 976,42 m² lik kısmı, 765 no.lu parselin 720,99 m² lik kısmı, 766 no.lu parselin 478,58 m² lik kısmı, 772 no.lu parselin 194,15 m² lik kısmı, 2654 no.lu parselin 56,92 m² lik kısmı, 2655 no.lu parselin 174,13 m² lik kısmı, 2657 no.lu parselin 231,23 m² lik kısmı, 2658 no.lu parselin 285,89 m² lik kısmı, 2663 no.lu parselin 783,55 m² lik kısmı, 2670 no.lu parselin 696,05 m² lik kısmı, 3581 no.lu parselin 48,29 m² lik kısmı, 3585 no.lu parselin 146,94 m² lik kısmı, 3586 no.lu parselin 828,28 m² lik kısmı, 3587 no.lu parselin 217,09 m² lik kısmı, 3614 no.lu parselin 175,56 m² lik kısmı, 3615 no.lu parselin 306,59 m² lik kısmı, 3620 no.lu parselin 74,19 m² lik kısmı, 3621 no.lu parselin 317,93 m² lik kısmı, 3638 no.lu parselin 375,51 m² lik kısmı, 3653 no.lu parselin 297,89 m² lik kısmı, 3654 no.lu parselin 102,12 m² lik kısmı, 3675 no.lu parselin 370,06 m² lik kısmı, 3676 no.lu parselin 263,32 m² lik kısmı, 3706 no.lu parselin 38,94 m² lik kısmı, 3767 no.lu parselin 109,90 m² lik kısmı, 3771 no.lu parselin 226,39 m² lik kısmı, 3772 no.lu parselin 109,41 m² lik kısmı, 3779 no.lu parselin 213,78 m² lik kısmı, 3780 no.lu parselin 376,44 m² lik kısmı, 3782 no.lu parselin 161,09 m² lik kısmı, 3783 no.lu parselin 55,87 m² lik kısmı, 3805 no.lu parselin 256,85 m² lik kısmı, 3806 no.lu parselin 141,88 m² lik kısmı, 3852 no.lu parselin 57,06 m² lik kısmı, 3853 no.lu parselin 485,93 m² lik kısmı, 3854 no.lu parselin 436,85 m² lik kısmı, 3867 no.lu parselin 82,63 m² lik kısmı, 3868 no.lu parselin 229,82 m² lik kısmı, 4080 no.lu parselin 139,99 m² lik kısmı, 4178 no.lu parselin 1173,24 m² lik kısmı, 4179 no.lu parselin 43,56 m² lik kısmı, 4180 no.lu parselin 450,08 m² lik kısmı, 4181 no.lu parselin 132,69 m² lik kısmı, 4185 no.lu parselin 181,13 m² lik kısmı, 4186 no.lu parselin 122,76 m² lik kısmı, 4190 parselin 463,71 m² lik kısmı, 4191 no.lu parselin 88,60 m² lik kısmı, 4194 no.lu parselin 199,15 m² lik kısmı, 4195 no.lu parselin 59,51 m² lik kısmı, 4196 no.lu parselin 377,04 m² lik kısmı, 4268 no.lu parselin 454,70 m² lik kısmı, 4269 no.lu parselin 640,89 m² lik kısmı, 4270 no.lu parselin 104,20 m² lik kısmı, 4271 parselin 533,30 m² lik kısmı, 4273 parselin 78,69 m² lik kısmı, 4274 no.lu parselin 178,01 m² lik kısmı, 4648 no.lu parselin 314,82 m² lik kısmı olmak üzere toplam 18.996,45 m² lik arazilerin 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlak yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli               : Kırklareli

İlçesi          : Lüleburgaz

Köyü         : Hamitabat

 

Parsel No                    Maliki                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

574                             Recep Çırpan (Zakir Oğlu)                                852.89 m2

749                             Dervişali Sarıdemir(Ali Rıza oğlu)                           365.19

750                             Recep Halaç(Hasan oğlu)                                           56.26

753                             Salih Kovancı(Süleyman oğlu)                                 439.32

756                             Seçkin Sarpoğlu (İsmail oğlu)                                   442.20

758                             Ali Haraççı (Ahmet oğlu)

                                   Hasan Haraççı (Ahmet oğlu)                                    976.42

765                             Seyfi Kanlıoğlu ( Salim oğlu)                                   720.99

                                   Hanife Kanlıoğlu (Mustafa kızı)

766                             Hamdi Varoğlu ( Süleyman oğlu)                             478.58

772                             Ahmet Haraççı (Mustafa oğlu)                                194.15

2654                           İbrahim Köktürk (Bekir oğlu)                                    56.92

2655                           Fadliye Lamba ( İsmail kızı)

                                   Pakize Lamba (İsmail kızı)                                      174.13

2657                           Mehmet Alp (Rasim oğlu)                                       231.23

2658                           Neziha Ergin (Mehmet kızı)                                    285.89

2663                           Sadık Üstün (Hasan oğlu)                                        783.55

2670                           Ahmet Haraççı (Mustafa oğlu)                                696.05

3581                           Muradiye başaran (Osman kızı)                                48.29

3585                           Muzaffer Topluoğlu (Tahir oğlu)                            146.94

3586                           Muzaffer Topluoğlu (Tahir oğlu)                            828.28

3587                           Naci Tuncer (Zakir oğlu)                                         217.09

3614                           Hüseyin Güngöray ( Mehmet oğlu)                        175.56

3615                           Şerif Tuna ( Şakir oğlu)                                            306.59

3620                           Saim Topluoğlu (Cafer oğlu)                                     74.19

3621                           Ahmet Topluoğlu (Saim oğlu)                                 317.93

                                   Saim Topluoğlu (Cafer oğlu)

3638                           Necmiye Kurşun (Ahmet kızı)                                375.51

3653                           Erdinç Kurtçu ( Fikret oğlu)                                    297.89

3654                           Erdinç Kurtçu ( Fikret oğlu)                                    102.12

3675                           Kadriye Aktaş (Ahmet kızı)                                    370.06

3676                           Osman Topuz (Hüseyin oğlu)                                 263.32

3706                           Hüseyin Can (Ahmet oğlu)                                        38.94

3767                           Hüseyin Arpacı (Ahmet oğlu)                                 109.90

                                   Hüsnü Arpacı (Ömer oğlu)

3771                           Naciye Bormalı (Hüseyin kızı)                                226.39

3772                           Necati Kalaycı (Dursun oğlu)                                  109.41

3779                           Seyfullah Konyalı (Basri oğlu)                                213.78

3780                           Nazife Kurtçu ( Ömer kızı)                                     376.44

3782                           Kemalettin Başaran (Şükrü oğlu)                             161.09

                                   Nazife Uncu(Şükrü kızı)

3783                           Ülkü Kumral (Mustafa Nihat kızı)                            55.87

3805                           Ülkü Kumral (Mustafa Nihat kızı)                          256.85

3806                           Hüseyin Arpacı (Ahmet oğlu)                                 141.88

3852                           Mürvet Yüksel (Osman kızı)                                     57.06

3853                           Hüseyin Dikme (Ahmet oğlu)

                                   Lütfiye Dikme (Ahmet kızı)

                                   Hayriye Öztürk (Ahmet kızı)                                 485.93

3854                           İsmail Mızrak (Ahmet oğlu)                                    436.85

3867                           Hüseyin Üstün (Hasan oğlu)

                                   Sadık Üstün (Hasan oğlu)                                          82.63

                                   Ahmet Üstün (Sadık oğlu)

3868                           Hasan Palabıyık (Ali oğlu)                                       229.82

4080                           Kerim Köksal (Recep oğlu)                                     139.99

4178                           Mustafa Dinamit (Mehmet oğlu)

                                   Süleyman Ok (Süleyman Ahmet oğlu)                    173.24

4179                           Adiye Ergin (Mehmet kızı)

                                   Ayten Özel (Mehmet kızı)

                                   Kadriye Özel(Mehmet kızı)

                                   Sezer İsmailler (Rafet oğlu)                                        43.56

4180                           Bahriye Dinamit (Ahmet oğlu)

                                   Fethiye (Hamit Kızı)

                                   Naciye (Hamit Kızı)

                                   Şükriye Yıldıztepe(Hamit Kızı)

                                   Hilmi Dinamit (Hamdi oğlu)

                                   Hamit Dinamit (Hamit oğlu)                                    450.08

4181                           Süleyman Ok (Süleyman Ahmet oğlu)                    132.69

4185                           Yaşar Poter (Halil oğlu)                                           181.13

4186                           Halil Potur (İsmail oğlu)                                          122.76

                                   Remziye Potur (Ömer kızı)

4190                           Salih Kovancı (Süleyman oğlu)                                463.71

4191                           Ekrem Kovancı (İsmail oğlu)                                     88.60

4194                           Seyyidiye Kovancı ( Ahmet Kızı)                           199.15

                                   Emirzade Konyalı (Ahmet oğlu)

4195                           Hüseyin Can (Ahmet oğlu)                                        59.51

4196                           Mehmet Bilgivar (Remzi oğlu)                                377.04

4268                           Remzi Köksal (Recep oğlu)                                     454.70

4269                           Fevzi Dikme (Mehmet oğlu)                                   640.89

4270                           İsmail Öztopaç (Hidayet oğlu)                                104.20

4271                           İsmail Öztopaç (Hidayet oğlu)                                533.30

4273                           İsmail Öztopaç (Hidayet oğlu)                                  78.69

4274                           İbrahim Fethi Çalışkan (Ali oğlu)                            178.01

4648                           Mustafa Kurtçu (Yusuf oğlu)                                  314.82

                                                                       TOPLAM                 18.996,45 m2

4124/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.05.2010 Karar No: 6039

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                      :   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                                   :   Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ         :   Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ              :   16.12.2009

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                                 :   Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                                    :   XI no.lu Diyarbakır

- SAHA İŞARETİ                          :   TPO/XI/C

- KAPSADIĞI İLLER                   :   Adıyaman, Urfa

- YÜZÖLÇÜMÜ                           :   47.455 hektar

- HAK SIRA NUMARASI           :   AR/TPO/3863

- VERİLİŞ TARİHİ                       :   10.05.2004

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.05.2010 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki yıl süreyle uzatılması için 16.12.2009 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3863 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.05.2010 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 11.03.2010 tarihli ve 2010/257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 10.05.2012 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile temdit edilmesine karar verilmiştir.

4125/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XV no.lu Konya Petrol Bölgesinde TPO/XV/BM işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.05.2010 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4126/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :20.05.2010 Karar No: 6038

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Polmak Sondaj Sanayi A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ                :   Büklüm Sokak No:94, 06700Kavaklıdere, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   10.02.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   I No.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                      :   PAŞ/I/C

- KAPSADIĞI İLLERİ              :   Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   49.155 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/PAŞ/4753

KARAR:

Polmak Sondaj Sanayi A.Ş.’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde AR/PAŞ/4753 hak sıra numaralı, PAŞ/I/C işaretli ve 49.155 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddedilmesine karar verilmiştir.

4127/1-1

 

—— • ——

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden :

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Düzce Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi www.duzce.edu.tr adresinde mevcuttur.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

4142/1-1

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

KAZA RAPORU DUYURUSU

Sovereign Air SDN BHD şirket envanterinde yer alan N514LR tescil işaretli BAE 125 1000A tipindeki havaaracı 21.12.2007 tarihinde LTAC-VIDP (Ankara-Yeni Delhi) uçuşunda Esenboğa Havalimanı 21L pisti kalkışı sırasında sol ana iniş takımı tekerinin patlaması nedeniyle pist dışına çıkarak kazaya sebep olmuştur. Söz konusu havaaracı kazasıyla ilgili olarak, "Havaaracı Kazası Nihai Raporu", Ulaştırma Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri taktirde Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.

4143/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/211381

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312-2986786-2491062

Posta Kodu

06790

E-Mail

rkartav@hvlojk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

GÖKSAN İnşaat İthalat İhracat ve Pazarlama Ltd. Şti.

Mustafa Gök

Adresi

Uzayçağı Bulvarı Ahenk İş Merkezi 76/21 Ostim/Ankara

Uzayçağı Bulvarı Ahenk İş Merkezi 76/21 Ostim/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

24817560496

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ostim Vergi Dairesi-4040024328

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 63223

Oda Nu: 29/874

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4146/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/161700

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırşehir

Adresi

Medrese Mah. Alaattin Keykubat Caddesi Kırşehir

Tel-Faks

0386-2135094 - 03862121920

Posta Kodu

40200

E-Mail

sgk.kirsehirbilgi@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kutay Eğitim Oto. Medikal İnş. Tur. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Taş. Tuz. Teks. Maden. Bakl. Sosyal Tesis Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 509 Sokak No: 4/A Yıldız/Çankaya/ Ankara

 

T.C. Kimlik No.

(18379066954) Ramazan Kargın

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5990053473-Seymenler Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

253593

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

16 Mayıs 2010 tarih ve 27583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4113/1-1