21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Belediyesi Başkanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Devlet Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

18/5/2010 tarih ve 27585 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı, “Gastroenteroloji yandal ihtisası yapmış olmak.” şartını içeren 2 adet Profesör kadrosu ilanı iptal edilmiştir.

3840/1-1

—— • ——

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin htp://www.nku.edu.tr adresli web sayfasından ulaşılabilir.

İlan olunur.

3759/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 12.05.2010 tarihli toplantısında Akfen Holding A.Ş.’nin 112.383.890,-TL nominal değerli hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca H-2010/21 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmasına ve halka arz edilen 8.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerinin 14.05.2010 tarihinden itibaren Borsa Ulusal Pazarı’nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

3762/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüze, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alınacaktır.

 

Öğrenim Durumu

Kadro Unvanı

Alınacak Personel Sayısı

Görev Yeri

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu

Mühendis

3

Ankara (1)

İstanbul (1)

Konya (1)

Makine Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

9

Ankara (2)

İstanbul (3)

Gebze Kampüsü/Kocaeli (2)

Bursa (1)

Sakarya (1)

Kimya Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

1

İstanbul

Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

4

Ankara (3)

Gebze Kampüsü/Kocaeli (1)

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

9

Ankara (4)

İstanbul (2)

Gebze Kampüsü/Kocaeli (2)

Denizli (1)

Metalurji Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

1

Ankara

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu

Mühendis

2

Gebze Kampüsü/Kocaeli (1)

Gaziantep (1)

Tekstil Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

1

Denizli

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Bölümü mezunu

Mühendis

3

Bursa (1)

Ankara (2)

Ziraat Fakültesi mezunu

Mühendis

1

Ankara

Fizik Bölümü mezunu

Fizikçi

1

Gebze Kampüsü/Kocaeli

Kimya Bölümü mezunu

Kimyager

4

Ankara (2)

Gebze Kampüsü/Kocaeli (2)

Veterinerlik Fakültesi mezunu

Veteriner

1

Ankara

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu

Mimar

1

Ankara

İletişim Fakültesi mezunu

Memur

2

Ankara

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakülteleri mezunu

Memur

3

Ankara (2)

Gebze Kampüsü/Kocaeli (1)

MYO Makine Bölümü mezunu

Tekniker

1

İstanbul

MYO İnşaat Bölümü mezunu

Tekniker

1

Gebze Kampüsü/Kocaeli

MYO Tekstil Bölümü mezunu

Tekniker

1

Denizli

MYO Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon Bölümü mezunu

Tekniker

1

Gebze Kampüsü/Kocaeli

 

1 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 21 Eylül 2008 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2008-KPSS Lisans ve 2008 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

8) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki sınavlar) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL PBT Sınavından 470 ve üzeri puan almış olmak,

9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, tabloda yer alan görev yerlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

2 - BAŞVURU

Enstitü kadrolarına yapılacak atamalar için başvurular, 3 üncü bölümde belirtilen belgelerle birlikte 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar şahsen veya Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No: 112  06100 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin Enstitü Genel Evrak birimine en geç 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar teslimi gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda belgelerin, belgeyi veren kurum veya noterce onaylı örneğinin gönderilmesi gerekmekte olup, evrakın eksik olması, onaylı örneğinin gönderilmemiş olması ya da belirtilen tarihte Enstitüye ulaşmamış olması halinde yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

3 - BAŞVURU BELGELERİ

1) Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya http://www.tse.org.tr web-sitesinden temin edilip doldurulacak “İş Talep Formu” ve eki “Beyan Formu”,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3) Adayların kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

4) Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları için denklik belgesi),

5) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

6) KPDS veya TOEFL sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

9) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

10) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

4 - SINAV ŞEKLİ

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar, Sınava Giriş Şartlarında belirtilen KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölümde alınacak eleman sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olanlar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5 - SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, fiziki durumları ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

6 - SINAV YERİ

Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

7 - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

8 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından on iş günü içerisinde incelenerek başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna duyurulur.

3837/1-1

—— • ——

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Gülseren DAŞLIK'ın, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şizofreni tanısı ile yatan kız kardeşi Gülay ÜRÜN'ün yerine kendi adına rapor düzenlendiği iddiası ile ilgili olarak Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunması üzerine, yapılan inceleme sonucunda, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanuna göre verilen "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair 20/01/2010 tarih, 2010/10 sayılı kararın, şikayetçi Gülseren DAŞLIK'a tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Gülseren DAŞLIK, yukarıda belirtilen hususa ilişkin, tebligat adresinde bulunamamış olduğundan tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3712/1-1

—— • ——

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde doçentler alınacaktır.

2 - Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

4 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

6 - Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.

7 - Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

8 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DERECE

ADET

Tıp Fak.

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doçent

1

2

Diş Hekimliği Fak.

Diş.Hast.ve Tedavisi

Doçent

1

2

3818/1-1


Yıldırım Belediyesi Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Yıldırım Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde açık bulunan G.İ.H. sınıfından 3 adet 7. dereceli, 8. dereceli ve 9. dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - Sınav Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, Şükraniye Mahallesi 16309 Yıldırım Bursa adresindeki Yıldırım Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Yazılı sınav 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak, başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

2 - Sınava Giriş Koşulları

Adayların,

a) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008, 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan (A grubu) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 28 puan türünden 72 ve üzeri puan almış olmak, KPSSP 48 puan türünden 72 ve üzeri puan almış olmak, KPSSP 29 puan türünden 72 ve üzeri puan almış olmak, (KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 60 kişi yazılı sınava alınacaktır. 60. aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)

b) Devlet Memurları Kanununun 48.ci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (kurum içerisinden bu sınava katılacak olanlarda 40 yaşını doldurmamış bulunmak)

d) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili Makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birinden mezun olmak,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

f) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

h) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

ı) Başvuru süresi içinde bizzat başvurmuş ve başvuru ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne vermiş olmak,

f) Bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit edilir. Durumu uygun bulunmayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

3 - Sınava Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenecek Belgeler

a) Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılabilme şartlarını taşıyan adayların Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce verilecek talep formunu gerçeğe uygun bir şekilde doldurup, sınav ilanının 2/a bendinde belirtilen belge yada memur olarak çalışmakta olduğunu kanıtlayan belge ile Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun son üç ay içinde çekilmiş vesikalık 1 adet fotoğrafını ekleyerek 04 Haziran 2010 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri yeterlidir.

b) TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği,

c) Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) sonuç belgesinin aslı veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği,

d) Yüksek Öğrenim Kurumu diplomasının aslı veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği,

e) Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 4,5x6 ebadında son üç ay içinde çekilmiş vesikalık 1 adet fotoğrafı,

f) Kurum içinden sınava katılacaklarda memur olarak çalışmakta olduğunu kanıtlayan belge,

g) Kendi el yazısı ile öz geçmişini, (Bu özgeçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

h) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

Adaylar başvuru sırasına göre sınava alınır. Geç gelen adaylar sınava alınmazlar.

Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

4 - Sınav Konuları

A - Genel Kültür ve Kompozisyon

B - Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun genel esasları, idare yargı, idare teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve aynı haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve kıymetli evrak), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku

C - İktisat: İktisat Teorisi (Mikro-Makro ekonomi vb.), Güncel Ekonomik sorunlar, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir

Ç - Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları

D - Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri

E - Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi

5 - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat yapılır. Giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

6 - Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Yazılı sınav sonuçları ve yazılıyı kazanıp sözlü sınava girecek adaylara sınavın yeri, günü ve saati www.yildirimbel.tr. İnternet adresinden ve Yıldırım Belediyesi Hizmet Binasında bulunan ilan pasosuna asılarak duyurulacaktır.

3794/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Profesör ve Doçent Alınacaktır

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. Duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

1

 

 

Tıbbi Patoloji

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

3

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

 

 

Üroloji

1

 

 

İç Hastalıkları

 

1

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

İç Hastalıkları

 

1

Nefroloji Bilim Dalında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

İç Hastalıkları

 

1

Gastroentorloji Bilim Dalında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği

 

1

 

Matematik Eğitimi

 

1

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

Resim-İş Eğitimi

 

1

 

İngiliz Dili Eğitimi

 

1

 

Bilgisayar ve Öğr.Tekn.Eğitimi

 

1

 

Eğitim Yön.Tef.Pl.ve Eko.

 

1

 

Eğitim Prog.ve Öğretim

 

1

 

Eğitimde Ölçme ve Değer.

 

1

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

Alman Dili Eğitimi

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Mütercim Terc.(Almanca)

 

1

 

Mütercim Terc.(İngilizce)

 

1

 

Yeni Türk Dili

 

2

 

FEN FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

 

1

 

Analitik Kimya

 

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Heykel

 

1

 

Resim

 

1

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

Bilgisayar Yazılımı

 

1

 

Bilgisayar Donanımı

 

1

 

Yapı Bilgisi

 

1

 

Restorasyon

1

 

 

Bina Bilgisi

1

1

 

Mekanik

 

1

 

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1

 

Enerji

 

1

 

Gıda Mühendisliği

 

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

 

1

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İngilizce

1

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI

Müzikoloji

 

1

 

3745/1-1

—— • ——

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde belirtilmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yrd.Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Doçent

1

 

3746/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2009 yılı gayri safi geliri 82.061,00.-TL. olan üçüncü sınıf Karamanlı Noterliği 1 Temmuz 2010 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf, İkinci Sınıf, Üçüncü Sınıf Noterlerden ve Noterlik Belgesi SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 7500'ün altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

3764/1-1

————

MÜNHAL NOTERLİK

2009 yılı gayri safi geliri 290.409.32.-TL. olan ikinci sınıf Gelibolu Noterliği 1 Temmuz 2010 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

3765/1-1

————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Gaziosmanpaşa Beşinci, Gebze Dokuzuncu, İzmir Onaltıncı, Yenimahalle Üçüncü Noterlikleri 1 Temmuz 2010, Ankara Onbeşinci Noterliği 3 Temmuz 2010 ve Ankara Yirmibirinci Noterliği 9 Temmuz 2010 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2009 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1-

ANKARA ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

896.236,20.-TL.

2-

ANKARA YIRMIBIRINCI NOTERLİĞİ

1.661.360,77.-TL.

3-

GAZİOSMANPAŞA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.068.462,91.-TL.

4-

GEBZE DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

748.803,59.-TL.

5-

İZMİR ONALTINCI NOTERLİĞİ

866.395,68.-TL.

6-

YENİMAHALLE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.172.959,52.1-TL.

3768/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Samsun İl Çevre ve

Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No:13/A İlkadım/Samsun

Tel-Faks

0362 435 34 86-0362 435 90 52

Posta Kodu

 

E-Mail

sumsun@cevreorman.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Beşyol Kasabı (Adem Duran)

 

Adresi

Fatih Mah. Geyikkoşan Cad. No:1 Alaçam/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Alaçam V.D. No: 315 040 7270

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

42/89197

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3851/1-1


Devlet Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLAN

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/17519

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Devlet Bakanlığı/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir / Konak

Adresi

Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 441 52 92 - 0 232 446 55 19

Posta Kodu

35250

E-Mail

izmir@vgm.gov.tr

4. Hakkındaki ihalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bezeme Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi

Ergun Erozan

Adresi

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 24 K: 5 D:4 Alsancak/İzmir

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 24 K: 5 D: 4 Alsancak/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

21179231286

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1680450989

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

01 125245

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına ilişkin Dayanak ve Kapsamı

8. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin  Ankara 10. İdare Mahkemesinin Tebliğ Tarihi

23/05/2009 Tarih ve 27236 Sayılı Resmi Gazete

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2009/1069 Esas Sayılı Dosyasının 25.03.2010 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı

21/04/2010

3847/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Prof.Dr.

1

2

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof.Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof.Dr.

1

3

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof.Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof.Dr.

1

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Prof.Dr.

1

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Prof.Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doç.Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç.Dr.

2

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç.Dr.

2

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doç.Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç.Dr.

2

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç.Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doç.Dr.

1

1

 

3801/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların , dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, hizmet belgesi, yayın listesi ve 4 takım yayın dosyasıyla ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Duyurulur.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc

Adet

Niteliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

2

1

 

Makine Mühendisliği

Enerji

Doçent

3

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Sayısal Yöntemler veya İstatistik alanında Doçentlik unvanını almış olmak

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Aynı anabilim dalında Doçentlik unvanını almış olmak

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Aynı anabilim dalında Doçentlik unvanını almış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Aynı anabilim dalında Doçentlik unvanını almış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Doçent

1

1

 

3738/1-1