21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


50.000 ADET TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri  Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden:


A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE GRANİT KÜPTAŞ DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: ANKARA


80 KALEMDE TOPLAM 2260 TON SAC MALZEMESİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET BİLGİSAYAR SUNUCUSU VE 2 ADET ASGARİ GÜCÜ PRİME 150 KVA DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MATBAA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


SAYAÇ PANOSU TEMİNİ VE KABLAJININ DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


KAPSÜL GÖVDESİ-TAVİK MEKANİZMASI-HAREKET NAKİL DİŞLİSİ İMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MKE. Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünden:


YOLCU VAGONLARININ İÇ DÖŞEMESİ İÇİN 9 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TEKİRDAĞ ÇORLU HAVAALANI UÇUŞ BİLGİ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :


5 ADET SES HABERLEŞME SİSTEMİ (VCS-VOICE COMMUNICATION SYSTEM) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :


1 ADET ILS + 1 ADET LOCALIZER SİSTEMİNİN YEDEK MALZEMESİ EĞİTİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait Alaca İlçesinde tapunun 368 ada ve 1 noiu parselde kayıtlı 327,21 m2'lik arsa üzerinde bulunan 17 adet bağımsız bölümden oluşan hizmet binasının blok halinde toplu olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile satışa çıkartılmıştır.

2 - İşin İhalesi 08/06/2010 Salı günü saat 10.30'da Çorum İl Özel İdaresi (Gazi Cad. No:68 İl Genel Meclis Binası) toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmazın tahmin edilen bedeli 1.927.378,00 TL'dir.

4 - Taşınmaz ihalesinin geçici teminatı muhammen bedelinin %3 olarak 57.822,00 TL'dir. Çorum İl Özel İdaresi banka hesabına yatırmak suretiyle alacakları makbuz veya teminat mektubunu Encümen Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

5 - Taşınmaza ait şartname Çorum İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak alınabilir.

6 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDE ARANILACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER:

a) Tebligata Esas Kanuni İkametgah belgesi,

b) Geçici İhale Teminatı.

c) T.C.Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus cüzdan sureti.

d) Noter tastikli İmza Sirküleri Aslı.

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname aslı.

TÜZEL KİŞİLER:

a) Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti.

b) Geçici ihale teminatı.

c) Noter tastikli İmza Sirküleri Aslı.

d) Vekaleten iştirak ediliyorsa, Noter tasdikli vekaletname aslını,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini, İhale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

7 - Taşınmazın tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve (KDV) vb.diğer giderler alıcıya aittir. Alıcı taşınmaz malın tapu tescil işlemlerini yapmak zorundadır.

8 - Talipliler istenilen belgeleri 08/06/2010 Salı günü saat 10.30'da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.İstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3821/1-1


50.000 ADET TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Emet Bor İşletme Müdürlüğünün 2010 yılı 2. 6 aylık ihtiyacı ±% 20 toleranslı 1100x1100x120mm ebatlarında 50.000 adet tahta palet alımı açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Teşekkülün

a) Adı ve Adresi                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye-Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 312 294 22 32-0 312 294 22 45

c) Elektronik posta adresi      :   www.etimaden.gov.tr

3 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1100x1100x120mm ebatlarında 50.000 adet tahta palet

b) Teslim yeri                         :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü KÜTAHYA

4- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye-Çankaya/ ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :   01.06.2010 Salı günü saat 14.00

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye katılabilme şartları :

a) Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

c) Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

d) Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

i) Bir yıllık en az 100.000 adet tahta palet imalatı yapıldığına ilişkin ve halen geçerli olan kapasite raporunu,

j) İstekliler, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleler Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

j) Her türlü tahta palet imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

7 - İhale dokümanı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sokak No.2 Sıhhiye 06430 Çankaya-ANKARA Tel:(312)2942232, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray-İSTANBUL Tel:(212)5270909, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:1/5 35210 Konak/İZMİR Tel: (232)4843716, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA, Tel: 0 274 461 34 00 adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 150,00 TL bedel karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur

8 - Teklifler 01/06/2010 Salı günü saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

3772/1-1

—— • ——

4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1-a) Satışa esas bedeli en az 234,52 TL ile en çok 113988 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,45 TL, en çok 11398,8 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri ,satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Mobilet, Jeep, cinsi 35 adet araç; açık artırma suretiyle,Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 27.05.2010 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26.05.2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3676/1-1


TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 33 Kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (78.028,88 TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02.06.2010 Çarşamba günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.   : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax    : (0.312) 425 59 55

3793/1-1

—————

HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2 Kalem Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (141.395,38 TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02.06.2010 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.   : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax    : (0.312) 425 59 55

3792/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri  Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden:

1-a) Satışa esas bedeli en az 110,00 TL ile en çok 1.806.485,02 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az  11,00 TL, en çok 180.649,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 59 grup eşya; Dökme kömür, hurda cam, oyuncak,kozmetik,armatör ve florasan lamba, tahta palet, elektronik malzeme, oto motoru, cep telefonu, otomobil parçası, trafo, rontgen cihazı, yağlama müstehzarı, jant, akü ve muhtelif eşya;  açık artırma suretiyle, Çilingir Düğün Salonu Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 27/05/2010 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence  26/05/2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Sultanorhan Mah. Kuruçeşme Mevkii No:123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya  TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen  tarih ve saate kadar  Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Gebze İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3750/1-1

—— • ——

A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE GRANİT KÜPTAŞ DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

ANKARA

1) ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Oğuz caddesi refüj kısmına 5325 m2 Granit Küptaş Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır.

2) İhale 02.06.2010 tarihinde yapılacak olup, ihale şartnamesi Ankara - Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3) İhale evraklarının, 02.06.2010 tarihinde, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4) ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

5) Bilgi: ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü Tel : 0 312 267 00 00 / 117 (Pbx 7 hat)

Fax : 0 312 267 00 09 dur. Web : aosb.org.tr

6) İlanen duyurulur.

3785/1-1


80 KALEMDE TOPLAM 2260 TON SAC MALZEMESİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ/Çatalağzı Termik Santralı, Afşin Elbistan-B Termik Santralı, Tunçbilek Termik Santralı , 18 Mart Çan Termik Santralı , Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlükleri ile SEAŞ Genel Müdürlüğü , KEAŞ Genel Müdürlüğü , YEAŞ Genel Müdürlüğü ve YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 80 kalemde toplam 2260 ton sac malzemesinin imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/58542

Dosya No                                       :   28-TER 10031

1 - İdarenin

a) Adı                                             :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                        :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:13 Oda No:25 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                        :   0312 212 69 00-2683

d) Faks numarası                            :   0312 212 78 54

e) Elektronik posta adresi              :   neslihan.kizmaz@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı,

niteliği, türü ve miktarı                   :   EÜAŞ/Çatalağzı Termik Santralı, Afşin Elbistan-B Termik Santralı, Tunçbilek Termik Santralı, 18 Mart Çan Termik Santralı, Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlükleri ile SEAŞ Genel Müdürlüğü, KEAŞ Genel Müdürlüğü , YEAŞ Genel Müdürlüğü ve YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 80 kalemde toplam 2260 ton sac malzemesinin imali ve teslimi işi.

3- İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :   Çatalağzı Termik Santrali İşletme Müdürlüğü/ ZONGULDAK Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşl. Müd./K.MARAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşl. Müd./ÇANAKKALE Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü/KÜTAHYA Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü / BURSA

                                                           KEAŞ Genel Müdürlüğü / MUĞLA

                                                           SEAŞ Genel Müdürlüğü /MANİSA

                                                           YEAŞ Genel Müdürlüğü / MUĞLA

                                                           YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşl. Müd./ MUĞLA

b) Teslim tarihi/işin süresi              :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 takvim gününde teslim edilecektir. Partiler halinde teslimat yapılabilir.

4- İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli :              :   100,00.-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

satın alınabileceği yer                     :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 25 Bahçelievler/ANKARA

c) İhale Usulü                                 :   Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                      :   10.06.2010 Perşembe günü, saat: 14.00

e) Tekliflerin verileceği yer             :   Teklifler 10.06.2010 saat 14.00’e kadar;

                                                           EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-3 Bahçelievler/ANKARA

g) İhale dokümanına

ulaşılabilecek internet adresi           :   www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3790/1-1

—— • ——

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET BİLGİSAYAR SUNUCUSU VE 2 ADET ASGARİ GÜCÜ PRİME 150 KVA DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 1 adet bilgisayar sunucusu ve 2 adet asgari gücü prime 150 KVA dizel jeneratör, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDELLER EK ŞARTLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/05/2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu 1 adet bilgisayar sunucusu için ayrı, 2 adet asgari gücü prime 150 KVA dizel jeneratörün tamamı için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3789/1-1


PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Merkez Bölge Kantarında mevcut 3 adet Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile 1 adet Otomatik Sabit Pancar Boşaltma Makinesinin Bakım, Onarım ve Revizyonu ile Silolara Pancar Boşaltılması hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası              :  2010/55418

1 - İdarenin

a) Adresi                               :  Sorgun-Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası  :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi     :  yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı     :  350.000 ton pancarın Pancar Boşaltma Makineleri ile Silolara Boşaltılması işi

b) Yapılacağı yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası.

c) İşe başlama tarihi              :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra kampanya

Başlangıcından 3 (Üç) gün önce işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                         :  Kampanya Süresi Yaklaşık 90(Doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                   :  02.06.2010 Salı günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,Bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.5 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.7 - İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi

4.1.9. Tüzel Kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da serbest Mali Müşavir veya Noterden alınan belge.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş Deneyim Belgesi,

İlk ilan tarihinden geriye dönük beş yıl içinde Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen n ihale konusu iş veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere yapılan benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.2.2. Benzer iş olarak; İhale Konusu İş veya İş makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 02.06.2010 Salı günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini,  İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz)Takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3556/1-1

—— • ——

MUHTELİF MATBAA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 35 kalem muhtelif matbaa malzemesi alımı 03 Haziran 2010 Perşembe günü saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

3795/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

20/5/2010 tarihi ve 27586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Emvali Satış ilanımızın, 46 ve 52 sırası hatalı yayımlanmış olup, Aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

S.No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Muh.

Bedeli

(TL.)

Teminat/

Top.

(TL.)

46

Yürse

İbreli Yak.Od.

F.ind.

-

200

-

41.00

245.00

52

Dereköy

Kavak Odunu

F.ind.

-

39

-

38.10

45.00

İlgililere duyurulur.

3779/1-1


SAYAÇ PANOSU TEMİNİ VE KABLAJININ DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Sayaç Panosu Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2009/185853

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   İstanbul Yolu 9. km No:254 06105 Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası               :   0 (312) 397 24 00 - 0 (312) 397 24 14

c) Elektronik posta adresi                  :   8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)  :   www.8iletim.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Özellikleri ve cinsi İhale dokümanında verilen 65 adet sayaç panosu temini ve kablajının döşenmesi işi

b) Teslim [yeri/yerleri]                       :   İstanbul, Bursa, İzmir, Adapazarı, Kütahya, Isparta, Ankara, Konya, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Batman, Van, Adana, Antalya, Edirne, Denizli, Kastamonu

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                   :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde işe başlanacaktır. Malzemelerin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İstanbul Yolu 9. Km No: 254 06105 Yenimahalle /ANKARA

b) Tarihi ve saati                                :   28/05/2010 – 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde ortak girişimlerin de (iş ortaklığı veya konsorsiyum) teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, İsteklinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen taahhütnamesi,

j) Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin Alt Yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin belgeler,

m) Şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

n) Teknik Şartnamede istenen belgeler ve test raporları ile istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (l) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. Konsorsiyumlarda ise bu belgelerin işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedel üzerinden istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2-Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler aşağıda ki bentlerde belirtilen kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacaktır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

(2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3- Kalite ve standarda ilişkin belgeler

İstekliler ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslı/aslı idarece görülmüştür suretini/noter onaylı suretini/teklifi ile birlikte sunacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan 34,5 kV – 154 kV veya 380 kV trafo merkezlerine yapılan;

Sayaç panosu, Kumanda Panosu, A.C-D.C Panosu, Metal Clad Hücre imalatı, montajı veya temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği İstanbul Yolu 9. Km No: 254 06105 Yenimahalle/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:

Bu ihale; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü maddesinin (istisnalar) (g) bendine göre hazırlanan ve 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacak olup, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 Sayılı Kanuna tabi değildir.

3784/1-1


KAPSÜL GÖVDESİ-TAVİK MEKANİZMASI-HAREKET NAKİL DİŞLİSİ İMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MKE. Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünden:

[Kapsül Gövdesi-Tavik Mekanizması-Hareket Nakil Dişlisi imali] işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin (g)bendi esasları dahilinde MKEK. Genel Md.lüğünün Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 24.Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile temin edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :   2010 / 60174

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   MKE. Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası       :   0(318)2243000(Dahili 3856), Faks: 2242894

c) Elektronik posta adresi          :   mkemuhimmat@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi      :   www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   1- Kapsül Gövdesi İmali                         -- 15.000 Adet

                                                       2- Tavik Mekanizması Gövdesi İmali     -- 16.000 Adet

                                                       3- Hareket Nakil Dişlisi İmali                 -- 21.000 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]               :   Mühimmat Fabrikası Ambarları KIRIKKALE

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; Teknik Şartnamelerin ilgili (3.10.-3.7.) maddelerinde belirtildiği gibi ve aşağıda yazılı şekilde teslim edilecektir. Her kalemden;

                                                       a. 50 adet ön üretim (sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 iş gününde)

                                                       b. 50 adetlik ön üretimin Fabrikamız Giriş Kalite Müdürlüğüne onay için getirilmesi ve onayı.

                                                       c. 50 adetlik kafile I. Üretimi (ön üretim onayını müteakip en fazla 5 iş gününde-ön üretim reddedilmesi durumunda, tashih ve kontrol süresi bu süreye dahildir.)

                                                       d. 50 adetlik kafile I. Üretiminin Fabrikamız Giriş Kalite Müdürlüğüne onay için getirilmesi ve onayı.

                                                       e. 50 adetlik kafile II. Üretimi (kafile I.’in onayını müteakip en fazla 5 iş gününde-kafile I.’in reddedilmesi durumunda, tashih ve kontrol süresi bu süreye dahildir.)

                                                       f. 50 adetlik kafile II. Üretiminin Fabrikamız Giriş Kalite Müdürlüğüne onay için getirilmesi ve onayı.

                                                       g. 50 adetlik kafile III. Üretimi (kafile II.’in onayını müteakip en fazla 5 iş gününde -kafile II.’in reddedilmesi durumunda, tashih ve kontrol süresi bu süreye dahildir.)

                                                       h. 50 adetlik kafile III. Üretiminin Fabrikamız Giriş Kalite Müdürlüğüne onay için getirilmesi ve onayı. (Kafile III.’ün reddedilmesi durumunda muayene tekrarı olmayacak ve sipariş iptal edilebilecektir.)

                                                       i. Seri üretime geçişten sonra;

                                                       - Kapsül Gövdesi, aylık 7.500’er adet,

                                                       - Tavik Mekanizması Gövdesi, aylık 8.000’er adet,

                                                       - Hareket Nakil Dişlisi, aylık 11.000’er adet teslim edilecektir.

                                                       NOT: Tahribatlı testlerde kullanılacak miktarlar kafile miktarının dışında tutulacaktır. Ön üretim, kafile I, kafile II ve kafile III.’ün kabulünden geçen miktarlar ilk seri imalat kafilesine dahil edilebilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati                        :   04 Haziran 2010 Cuma, 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. İsteklinin TS EN ISO 9001:2000 veya AQAP-2110-2120 Kalite Yönetim Sistemlerinden ya da yeni versiyonlardan birine ait belgesi,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İhale dokümanı satış bedelinin yatırıldığına dair belge,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.1), (4.1.2.) ve (4.1.4)’de yer alan belgeler(her bir ortakça ayrı ayrı verilecek)

4.1.8. Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili (en az % 20 oranında) deneyimini gösteren belgeler, (İş Bitirme Belgesi)

4.3.2. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

4.3.3. İstekliler ihale konusu işleri nasıl yapacaklarını gösteren; İş Akım Şemasını, Operasyon Planlarını ve Kalite Kontrol Planlarını ihale zarfı ile birlikte vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İhale konusu işleri kapsayan benzeri üretim ve talaşlı imalat üretimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30,00 (Otuz) Türk Lirası karşılığı [aynı adresten] satın alınabilir. Doküman bedeli (Ziraat Bankası Kırıkkale/Merkez Şb. TR060001000316368240485001 IBAN Nolu hesaba) yatırılabilir. İstekli şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu ile adresini İdareye bildirmesi halinde kargo ücreti istekliye ait olmak üzere İhale evrakları kargo ile isteklinin adresine gönderilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE. Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Arşiv Şefliği-KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz)

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhalemiz ceza ve yasaklar hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3755/1-1

—— • ——

YOLCU VAGONLARININ İÇ DÖŞEMESİ İÇİN 9 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                       :   2010/60604

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi     :   ……..

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   Yolcu vagonlarının iç döşemesi için 9 kalem malzeme alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 02.06.2010 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3796/1-1


TEKİRDAĞ ÇORLU HAVAALANI UÇUŞ BİLGİ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :

Tekirdağ Çorlu Havaalanı Uçuş Bilgi Sistemi temin ve tesisi işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :   2010/21

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu Üzeri N0:66 06330  ETİLER/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası  :   + 90 (312) 204 23 40, 204 23 41, 204 23 48, 204 26 26, 204 28 78

Fax N0:+ 90 (312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1 adet Tekirdağ Çorlu Havaalanı Uçuş Bilgi Sistemi temin ve tesisi işi-Mal alımı

b) Teslim yerleri                     :   Malların teslim yeri Tekirdağ Çorlu Havaalanı’dır.

c) Teslim tarihleri                   :   İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 160 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                    :   21.06.2010 günü saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ‘inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve  (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İstekliler son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler, teklif edilen bedelin % 40 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teklif edilen araç (1 adet) miktarında üretim kapasite raporunu sunacaklardır.

İstekli tarafından bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise  4.2.2.1. ve 7.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

4.2.3. İstekli teklif ettiği ürünler ile ilgili hizmet üretmekle ilgili olarak sahip olduğu ISO kalite güvence belgesini verecektir.

4.2.4. Teklif veren isteklinin entegrasyon projeleri ve satış sonrası destek hizmetini kapsayan ISO 9001:2000 kalite sertifikası bulunacak ve buna ilişkin belgeyi teklifle birlikte verecektir.

4.2.5. İstekli Türkiye sınırları içinde üretimi/dağıtımı yapılan Teklif ettiği ürünler için teknik-yetkili servis olarak hizmet vermekte olduğunu gösterir yetkili servis organizasyon şeması verecektir.

4.2.6. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir.(Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.)

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, bu ihale kapsamında satınalınacak Uçuş Bilgi Sistemi kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL (YüzTürk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 21.06.2010 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

3786/1-1

—————

5 ADET SES HABERLEŞME SİSTEMİ (VCS-VOICE COMMUNICATION SYSTEM) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

5 Adet Ses Haberleşme Sistemi (VCS-Voıce Communıcatıon System)Temini ve Tesisi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :2010/29

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu üzeri No:66  06330 Etiler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :   +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-204 23 40

Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   5 Adet Ses Haberleşme (VCS-Voıce Communıcatıon System)Sisteminin yedek malzemesi, eğitimi ve montajı ile birlikte temini işidir.

b) Teslim yeri                         :   Çorlu, Sivas,  Samsun/Çarşamba, Balıkesir Körfez ve Kars Havaalanı’dır.

Atatürk Havalimanı ve Erzincan Havaalanıdır.

c) Teslim Tarihi                      :   İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 320 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                    :   01.07.2010/14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da  olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve  (d)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teklif edilen sistem miktarında (5 Adet)  üretim kapasite raporunu sunacaklardır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4.2.2.3.  İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise  4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

4.2.3. Satın alınacak sistem Uluslararası standartlara veya ISO 9000 serisi kalite belgesine sahip olacaktır. İstekli söz konusu uygunluk belgelerini teklif evrakları ile birlikte verecektir

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların katalogları,

4.2.4.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen sistemlere ait güncelleştirilmiş ve Teknik Şartnamede yer alan Teknik Hususları kapsayan orijinal katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Dokümanların teklif edilen sistemle ilgili tüm detayları (Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, bakım-onarım, blok şemaları, yedek parça listeleri vb.gibi) kapsaması gerekmektedir.

4.2.4.2. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümünde istenilen özellikler, teknik dokümanın ilgili sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye karşılık geldiği belirtilecektir)

4.2.4.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD ROM (Windows ortamında kullanılmak üzere)  teklif ekinde yer alacaktır.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak “VCS-Ses Haberleşme Sistemi” kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise;  temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 01.07.2010 günü, saat 14.00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

3787/1-1

—————

1 ADET ILS + 1 ADET LOCALIZER SİSTEMİNİN YEDEK MALZEMESİ EĞİTİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

1 Adet ILS + 1 Adet Localızer Sistemi Temini ve Tesisi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :   2010/24

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu üzeri No:66 06330 Etiler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :   +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-204 23 40

Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1 Adet ILS + 1 Adet Localızer Sisteminin yedek malzemesi, eğitimi ve montajı ile birlikte temini işidir.

b) Teslim yeri                         :   Atatürk Havalimanı ve Erzincan Havaalanı’dır.

c) Teslim Tarihi                      :   İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 250 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                    :   01.07.2010/11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve  (d)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teklif edilen sistem miktarında (1 Adet ILS+1  Adet Localizer ) üretim kapasite raporunu sunacaklardır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4.2.2.3.  İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise  4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

4.2.3. İstekli imalatçı ise ISO 9000 serisi kalite belgesini,

İstekli yetkili satıcı ise üretici firmanın ISO 9000 kalite sistem belgesi ile kendisine ait ISO 9000 kalite sistem belgesini verecektir.

4.2.4. İstekli,  İnşaat işleri ile cihaz, shelter ve anten montajı ile ilgili her türlü projeyi teklife ekleyecektir

4.2.5. Tedarik Edilecek Malların katalogları,

4.2.5.1. Birim fiyat cetvelinde yer alan kalemlerde yer alan malzemelere ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanlar Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait olacaktır.

4.2.5.2. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör(Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri(Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım-onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından İdaremiz sorumlu olmayacaktır.

4.2.5.3. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar, orijinal CD ROM olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-kopya-CD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir.

4.2.5.4. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen cihazlarla aynı marka ve modelde ILS Sistemini oluşturan Localizer ve Glide-Path cihazlarının ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında yapılmış, cihaz çizimleri kabul edilmeyecektir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak “Localizer ve Glide Path cihazlarından oluşan ILS Sistemi” kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise;  temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 01.07.2010 günü, saat 11.00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

3788/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan teknik şartnamede özellikleri belirtilen 8 kalemde 85 adet buhar drenaj glop vanaların ve 3 kalemde 35 adet çek vanaların santralımız teslimi satın alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2010/59687

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :   EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :   0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi      :   afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Mal Alımı - 8 kalemde 85 adet buhar drenaj glop vanaların ve 3 kalemde 35 adet çek vanaların santralımız teslimi satın alınması işi

b) Teslim edileceği yer           :   EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                      :   EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                         :10/06/2010 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :   (Dosya No : AEBS 2010/38 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 10/06/2010, saat 14.00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 -  Bu İhale EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır.

3710/1-1