21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Beyoğlu 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Beyoğlu 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No          :   2005/977

Karar No        :   2006/412

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   FAZEL FATHISAGHESLOU-Gholam ve Arasta oğlu 1961 D.lu İran uyruklu

Suç                  :   Bireysel Ticari Kaçakçılık

Suç Tarihi       :   02/04/2005

Suç Yeri          :   DOĞUBAYAZIT/AĞRI

Karar Tarihi    :   04/07/2006

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında ele geçirilen suç konusu eşyaların 4926 sayılı yasanın 31/son maddesi uyarınca müsadere kararına hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

2951

—— • ——

Beyoğlu 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Sanık; Ahmet ve Handan oğlu 15/08/1989 Şişli doğumlu, Tekirdağ, Çorlu, Silahtarağa nüfusunda kayıtlı, İstiklal mahallesi, Küçükpiyalepaşa caddesi Baruthane Dere sokak No:36 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim, DOĞUŞ YIĞİTER hakkında, Bıçakla Yaralama suçundan mahkememizin 25/12/2009 tarih ve 2009/683 esas 2009/587 karar sayılı ilamı ile verilen 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA ve 5237 sayılı T.C.K.nun 53/1-a-b-d-e bentlerinde öngörülen haklardan hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar "c" bendinde düzenleyici haklardan TCK.nun 53/3 maddesi uyarınca koşullu salıverilmesine kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, dair hükmün, tüm aramalara rağmen sanığa bulunup tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince sanığın gıyabında verilen ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunup tebliğ edilemeyen mahkememiz kararının Resmi Gazete ilanı suretiyle tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, ilan ücreti ile yargılama giderinin sanık DOĞUŞ YIGİTER'den alınmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

3140

—— • ——

Beyoğlu 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2007/190

Karar No : 2009/389

Yukarda esas ve karar numarası yazılı olan dosyada sanık olan Resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı, Nihat ve Gülşen . 1963 D.lu Aydın Sultanhisar Atça yeni mah de nüfusa kayıtlı olup, Çayyüzü Sok. No.67 Kuyacak Aydın adresinde oturan Hüseyin Pekel'innT:C:K:.204/l,62, 58/6-7, 53/1-c maddeleri uyarınca 1 Yıl 8 Ay hapis cezasına mahkum edildiği gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliği edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri uyarınca ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilan olunur.

3174


Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

Esas No  :   2008/19379

Suç          :   Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği

SUÇ T.   :   1999

Sanık       :   Fatma KÖSE : Şükrü ve Atike kızı 09.02.1961 Doğ. Manisa Merkez Çarşı Mahallesi Manisa adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 06.07.2006 gün ve 2006/354 E. 2006/578 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğ namesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Düzeltilerek Onama isteyen 17.11.2008 gün ve 11/2006/236231 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

3767/1-1