1 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27568

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden :

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden :

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından :

Bozüyük Adliyesi İcra Katibi iken, Bozüyük 2. İcra Dairesinde geçici yetkili olarak görevlendirilen Önder ÖZTATAR'ın memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak suçundan Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/11/2009 tarih ve 275 sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E fıkrasının g bendi uyarınca Devlet Memurluğundan çıkarılmasına ve aynı kanunun 125.maddesinin III. fıkrasında belirtilen bir alt cezanın uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir.

Adı geçenin adresinin tespit edilemediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından Yüksek Disiplin Kurulunun kararı tebliğ edilememiş olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu kararın Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren tebligatın yapılmış sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve müteakip maddeleri gereğince karar ilanen tebliğ olunur.

3312/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 2538                                                                   Karar Tarihi: 26/04/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/04/2010 tarihli toplantısında,

1) İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildiriminin 2.15, 9.2 ve 9.3 maddelerinin;

“2.15. Kullanıcının Sistem Kullanım Varlığı için yaptığı yatırımın maliyeti, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen TEİAŞ birim fiyatları baz alınarak hesaplanacaktır. Finansman maliyetlerini içermeyen bu varlık maliyetleri tamamen karşılanıncaya kadar Kullanıcı Sistem Kullanım Bedelini ödemeyecektir. Bu konu 9 uncu bölümde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

9.2. Kullanıcı, yatırım projesi için finansman sağlayabilir ya da TEİAŞ adına ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartları ve gerekli koşulları sağlayarak yatırımı yapabilir. Sağlanacak olan finansman, ya TEİAŞ ile mutabık kalınan bir plana göre proje maliyetlerini karşılamak amacıyla TEİAŞ’a ödenecektir veya doğrudan tesis eden tarafa ödenecektir. Ödenen toplam miktar, İletim Sistemi Varlıklarının yatırım maliyeti ilgili mevzuat kapsamında belirlenen TEİAŞ birim fiyatları kullanılarak TEİAŞ’ın ilgili birimi tarafından hesaplanacak ve varlığın tesisi süresince TEİAŞ, tesisin kontrolörlüğünü yapacaktır.

9.3. Bir yatırım projesi için Kullanıcı, yatırım maliyetini bu yöntem bildiriminin 9 uncu maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen ilgili mevzuat kapsamında belirlenen TEİAŞ birim fiyatlarına göre belirleyecektir. “

2) Bağlantı Bedelleri Hesaplama Yöntem Bildiriminin 2.15 maddesinin;

“2.15 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 38. maddeye uygun olarak İletim Sistemi Varlıklarının tesisine ilişkin maliyetler kullanıcı tarafından karşılandığı zaman, Kanunun Geçici 14/b maddesi kapsamına girmeyen kullanıcılar için, bu tutar söz konusu kullanıcının ödeyeceği İletim Sistemi Sistem Kullanım Bedelinden düşülecektir. Düşülecek tutarın nasıl hesaplanacağına ilişkin yöntem, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildiriminde açıklanmıştır.”

şeklinde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

3344/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Pelit Eğitim Vakfı (PEV)

VAKFEDENLER: Kazım Ayan, Selahattin Ayan, Hasan Ayan, Ali Ayan, Oya Ayan, Cengiz Ayan, Cem Ayan, Ozan Ayan, Yasemin Kuzuoğlu, Gönül Saral, Zeynep Bedir, Elif Öztanık.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 04/03/2010 tarih ve E:2009/1490, K:2010/205 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Beşiktaş 9. Noterliğince düzenlenen 22/12/2009 tarih ve 416832 yevmiye numaralı vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Gıda sektöründe, bugünkü gelinen noktada ileriye dönük gelişim süreçlerini planlarken; öncelikle istihdam konusunda hedeflerini yükseltmek diğer taraftan sektörde kalifiye eleman temininde yaşanan sıkıntıları azaltmak, pastacılık, aşçılık ve gıda konularında iyi bir mesleki eğitim imkanları sunarak, onları donanımlı bir şekilde sektöre kazandırmak, dini ve ilmi konularda gerekli çalışmalarda bulunmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 600.000, TL. nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3294/1-1

—————

Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı 06/04/2010 tarihinde kesinleşen Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/01/2010 tarih ve E.2009/421, K.2010/17 sayılı kararı ile dağılarak, merkezi sicilden terkin edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104.maddesi gereğince ilan olunur.

3295/1-1

—————

Ege Sosyal Araştırmalar Vakfı Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 22/03/2010 tarih ve E.2010/2512, K.2010/4194 sayılı kararı ile onanan İzmir 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/03/2009 tarih ve E.2008/131, K.2009/90 sayılı kararı ile dağılarak, merkezi sicilden terkin edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104.maddesi gereğince ilan olunur.

3296/1-1

—— • ——

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 – İhale kayıt no                                      :  2010/855

2 – Yasaklama kararı veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Yüksek Öğretim Kurumları

3 – İhaleyi yapan idarenin                           

a) Adı                                                        :  Turgut Özal Tıp Merkezi

4 – Yasaklamanın dayanağı ve kapsamı    :  4734 KİK’nun 11, 17., 58 ve 59. Mad.

5 – Yasaklama süresi                                 :  1 yıl

6 – İhalelere katılmaktan yasaklanan gerçek veya tüzel kişi

 

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Tic./Oda Sicil No

 

17038952690

Yüksel Hakan Er

K.Hüseyinbey Mah. Sivas Cad. 1. Sok. Gamze Apt. No:7/1 Malatya

 

 

 

3306/1-1


Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/69713

2008/26463

2009/13443

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Dumlupınar Mh. Yzb. Agah Cad. No:24

Tel-Faks

0(272)2140653

Posta Kodu

3200

E-Mail

afyon-1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şahan Enerji Mim. Elek. Taah. İnş. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ömer Şanlı

Adresi

Düdenbaşı Mah. 2303 Sok. Yiğit Apt. B-1 Blok No:20 Antalya

Meydan Kavağı Mah. Aspendos Blv. R.Koptur Apt. Kat:1/5 Antalya

T.C. Kimlik No.

 

23086271942

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kurumlar V.D. 789 052 9112

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya / 54109

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

51830-54190

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3339/1-1


BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR