1 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27568

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAYNAK SULARININ İŞLETME TESİS EDİLMEK SURETİYLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Aydın İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


YAP - İŞLET - DEVRET İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI YASANIN 16/1.MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğünden :


HUZUREVİ İNŞAATI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE KİRAYA VERİLECEKTİR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından :


TARIM-HAYVANCILIK VE TRAKTÖR MOTOR TAMİRCİLİĞİ HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAYNAK SULARININ İŞLETME TESİS EDİLMEK SURETİYLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Aydın İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1) İlimiz Bozdoğan İlçesi sınırları dahilinde bulunan ve ekli aplikasyon krokisinde mevkileri gösterilen Madran Dağı eteklerindeki 4 adet (18-19-20-21.no.lu) kaynak sularının işletme tesis edilmek suretiyle damacana ve pet şişelere doldurularak ticari amaçlı satışının yapılmasına esas, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2) İhale, 25/05/2010 tarihine rastlayan Salı günü Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No: 17 - Aydın adresindeki İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

3) İhaleye çıkarılan kaynak sularının; tahmin edilen kira bedeli ile geçici teminat miktarı aşağıda görüldüğü gibidir.

 

İlçe

Mevkii

Cinsi

Kira

Süresi

2886 S.D.İ.K.na Göre İhale Şekli

İhale

Tarihi

İhale Saati

1 (bir)

Ton Su

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

Bozdoğan

Madran Dağı Etekleri

4 adet (18-19-20-21 no.lu) Kaynak suları

3 yıl

36

25.05.2010

14.00

16,00.-

144.000,00.-

 

4) İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır;

a- Gerçek kişiler için T.C.Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti, Tüzel kişilerde ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

b- 2010 yılı tasdikli Kanuni İkametgah Belgesi,

c- Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,

d- Aydın İl Özel İdaresi adına alınmış/yatırılmış geçici teminat veya diğer teminata ilişkin belgeler,

e- Vekaleten iştirak edenlerin, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter’den imza sirküsü, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

f- Tüzel kişilerde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2010 yılına ait) ile Tüzel Kişilik adına Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya sirküleri,

h- İsteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

ı- Şartname ve eklerini okuyup, kabul ettiklerine dair imzalayacakları belge.

i- Şartnamenin satın alındığına dair dekont.

5) İstekliler, bu işle ilgili şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No17 Aydın adresindeki İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilir ve aynı adresten 100,00.-TL. karşılığında satın alacaktır.

6) İstekliler 4'üncü maddede istenilen belgeler ile birlikte, tekliflerini ihale tarihi olan 25/05/2010 Salı günü en son saat:12:30'a kadar Encümen Müdürlüğü'ne teslim edecek, belirtilen saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) İl Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) Telgraf ve posta ile müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

3241/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2010 yılına ait 7.200 Dekar Hububat alanının Sap Karşılığı Biçerdöver ile hasat ettirilmesi, İşletmenin ihtiyacı olan 400 ton Sap balyasının yapılması, istenilen yere taşınması ve istif edilmesine ait İhale 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca uygun görülmemesi halinde ihale 21 Mayıs 2010 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait Geçici Teminatı 8.000,00.-TL dir.

4 - İhaleye ait Şartname Mesai saatleri dahilinde İşletmemizde ve TİGEM de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

d) Yüklenicinin bulunduğu yer vergi dairesine kayıtlı olduğu ve ihale tarihinde gerçek usulde “VERGİ MÜKELLEFİ” olduğuna dair belge ibraz edilmesi,

e) İhaleye katılacak yüklenicinin şirket olması halinde;

1 - Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve ihale tarihinde faaliyette bulunduğuna dair belge ibraz etmesi,

2 - Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin ibrazı veya şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname vermesi,

f) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belge ibraz etmesi,

g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin ve ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2003 Model veya üzeri Model en az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01.Ağustos.2010 tarihine kadar kiralandığının belgelenmesi. (Kira Sözleşmesi)

h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

Tel   : 0 (252) 692 37 20 (2 Hat)

Faks : 0 (252) 692 52 29

3309/1-1

—— • ——

YAP - İŞLET - DEVRET İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hocaüveys mahallesi, 444 pafta, 2056 ada, 72 parsel’de taşınmaz yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecektir.

1) İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) ve kurumumuz İstanbul Müdürlüğünde (Alemdar Mah. Prof. K. İsmail GÜRKAN Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih/İSTABNUL) incelenebilir.

2) İhale dosyası bedeli 1.000 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden satın alacaklardır.

3) İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklifler, 03.06.2010 günü en geç saat 12.30’a kadar Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetimi Müdürlüğüne (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) verilecektir. Verilen teklifler, yetkili komisyonlarca incelenip değerlendirildikten sonra İSTEKLİ’lere yeterlilik alıp alamadıkları, ihale tarihi ve saati yazı ile bildirilecektir.

4) Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

5) Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr / Duyurular ve ilanlar adresine başvurulabilir.

3353/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI YASANIN 16/1.MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.732,19 TL ile en çok 155.849,40 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 175 TL, en çok 15.585 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 6 grup Toz Şeker, Pet Şişe içerisinde Su ve Çay cinsi eşya; açık artırma suretiyle, Dicle İşletme Şube Müdürlüğü Açık Artırma Salonu-Diyarbakır adresindeki ihale salonunda 11.05.2010 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 10.05.2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Kayapınar Köyü Peyazkörkuyu Mevkii adresindeki Dicle İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Dicle İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Dicle İşletme Şube Müdürlüğü (0) (412) (257 43 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3159/1-1

—— • ——

HUZUREVİ İNŞAATI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE KİRAYA VERİLECEKTİR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1. Belediyemize ait 35 ada 25 parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Huzurevi İnşaatı, 2886 sayılı kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Zarf Usulü İhale Yap-İşlet-Devret Modeli ile 15 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2. İhalesi 12-05-2010 tarihinde, saat 15.00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3. Huzurevi İnşaatının aylık tahmini kira bedeli onbindokuzyüz TL (10.900,00 TL),

% 3’lük Geçici Teminatı       (58.860,00 TL),

Garanti Teminatı                  (50.000,00 TL).

4. 35 ada 25 parselde bulunan huzurevi inşaatının tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel tahsildara ödenecek, makbuzu ihalede ibraz edilecektir. İhale sonunda İhale bedeli üzerinden teminat % 6 ya çıkarılacaktır.

5. İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 100,00 TL bedelim mukabilinde temin edilir.

3162/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından :

15 Nisan 2010 tarih ve 27553 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen THK Türkkuşu Genel Müdürlüğüne 1 (bir) adet 300 KVA jenaratörün montaj dahil anahtar teslimi alınması ve atıl durumdaki 5 (beş) adet eski jenaratörün satılması işi için 04 Mayıs 2010 tarih saat: 14:00’da yapılacak ihale tarihi ve saati 14 Mayıs 2010 tarih saat 14:00 olarak düzeltilmiştir.

3334/1-1


TARIM-HAYVANCILIK VE TRAKTÖR MOTOR TAMİRCİLİĞİ HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İ.K.No.: 2010/51865

1 - İşletmemizce 2010 yılı içerisinde tahmini 8.835 dekar tahılda yabancı ot çekme, (başak çekme) 22.000 ton mahsulün tahmil-tahliye,selektörleme, tohum hazırlama, 6.000 Ad. Ağaç dibi çapası. 50 Yevmiye. Ağaç budama, 500 dekar nohut çapalama, 400 yevmiye muhtelif işçilik, 25.000 dekar fare mücadelesi, 12.202 dekar cazibe sulama, 12.772 dekar yağmurlama sulama, 70 yevmiye kanal temizliği, 325 yevmiye motor tamirciliği, 4.015 yevmiye sığır bakım ve çobancılık hizmetleri satın alınacaktır.

2 - İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 14/05/2010 CUMA günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir.  İhaleye ait zarflar aynı gün saat 14.00’de (AMASYA) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 21/05/2010  tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

3 - İhalenin toplam muhammen bedel tutarı  399.124,71 TL.’dır.Geçici teminat muhammen tutarın %3’ü olup, toplam 11.974,00 TL’dır. Kesin teminat 23.948,00 TL’dır.

4 - İhaleye ait geçici teminatlar (nakit olması halinde) İşletmemiz veznesine veya işletmemizin T.C. Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki  TR58 0001 0000 3012 9225 4550 01 İban nolu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

5 - İhaleye Girebilme Şartları;

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

5.3. Şekli, içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen ve Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işle veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70`ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10`unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30`undan az olamaz.

6 - İhale dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde ücretsiz görülebilir.

7 - Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3-g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte, kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

2010 YILI TARIM-HAYVANCILIK VE TRAKTÖR MOTORU

TAMİRİ HİZMET ALIM CETVELİ

(İDARİ ŞARTNAMENİN EKİDİR. MADDE -7)

P.

No

Yapılacak İşlerin Cinsi

2010 Yılı

Tahmini

Miktarı

2010 Yılı

Muhammen

Birim Fiyat

2010 Yılı

Muhammen

Bedel

Tutarı(TL)

1

Başak Çekme (Tahıllarda (Buğday) tip dışı başak çekme)

8.835

Dekar

3,20

28.272,00

2

Helezonla mahsul yükleme

4.450

Ton

0,91

4.041,00

3

Tohum Hazırlama (Selektörleme)

4.100

Ton

6,57

26.940,00

4

Mahsulün damperli ve kasalı kamyondan harman yeri veya ambara boşaltılması ve yığın yapılması

4.450

Ton

0,51207

2.278,71

5

Torbalı tohum ve gübrenin kamyon veya römorka yüklenmesi

4.500

Ton

2,00

8.980,00

6

Torbalı tohum ve gübrenin kamyon veya römorktan indirilmesi ve istiflenmesi

4500

Ton

2,00

8.980,00

 

TOPLAM (2+3+4+5+6):

22.000

 

 

51.219,71

7

Ağaç dibi çapası

6.000

Adet

0,37

2.245,00

8

Muhtelif meyve budaması

50

Yev

44,90

2.245,00

9

Baklagil bitkileri (Nohut) çapalama

500

Dekar

8,98

4.490,00

10

Muhtelif İşçilikler

400

Yev

44,90

17.960,00

11

Kültüraltı arazilerde fare mücadelesi (12.500x2 defa)

25.000

Dekar

0,54

13.470,00

12

Cazibe Sulama

12.202

Dekar

2,67

32.552,50

13

Yağmurlama Sulama

12.772

Dekar

3,37

43.104,00

14

Kanal Temizliği (Trapez kesitli beton sulama kanalı)

70

Yev

44,90

3.143,00

15

Yevmiyeli İşçilik (Motor Tamircisi)

325

Yev

62,00

20.150,00

16

Sığır bakım, İnek Sağımı ve Çobanlık Hizmetleri (11x365 Gün)

4.015

Yev

44,90

180.273,50

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

399.124,71

 

İşletmemiz Amasya -Mecitözü Karayolunun 25. Km.’dedir.

Tel  : 0358 273 52 97     0358 273 52 98

Fax : 0358 273 52 14

3268/1-1