1 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27568

YARGI İLÂNLARI

 


Kadıköy 6. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Beykoz 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğinden :

Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinden :

Kadıköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden :

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinden:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kadıköy 6. Asliye Ceza Hakimliğinden :

İLANEN TEBLİĞ KARARI

Esas No          :   2008/817

Karar No        :   2010/151

Sanık               :   AHMET SELVİ.Mehmet ve Fatma oğlu, 1981 doğumlu, Tokat, merkez, yazıbağı Nüf. kayıtlıdır.

Suç                  :   KİŞİ HÜVİYET VEYA SIFATINA İLİŞKİN YALAN BEYANDA BULUNMA, GECELEYİN BİNA İÇİNDE HIRSIZLIK

Suç Tarihi       :   11/07/2003

Karar Tarihi    :   16/02/2010

Verilen Ceza   :   2 YIL 4 AY HAPİS, 7 AY HAPİS

Maddesi         :   765 sayılı yasanın 492/l,343/2.maddeleri.

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı yasanın 28.ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine,yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

2909

—— • ——

Beykoz 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No          :   2009/911

Karar No        :   2009/657

Sanık               :   MURAT AYAĞ - Adresi meçhul

Suç                  :   3167 Sayılı Kanuna Muhalefet

Suç Tarihi       :   7.10.2008

Karar Tarihi    :   6.10.2009

3167 S.K.nuna muhalefet suçundan sanık MURAT AYAĞ hakkında yapılan duruşma sonunda yukarıda esas ve karar numaraları yazılı ilam ile sanığın bu suçundan dolayı 3167 s.k.nunun 16/1 Maddesi, gereğince çek bedeli olan 2.300 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, ve sanığın bir yıl süre ile çek hesabı açtırmasının yasaklanmasına, yasaklama kararının kesinleştiğinde tüm bankalara duyurulmak üzere T.C.Merkez Bankasına bildirilmesine karar verildiği, sanığın gıyabında verilen bu karar kendisine tebliğ edilememesi sebebiyle 7201 sayılı kanunun 28 maddesi gereğince adresi tesbit edilemediği meskenleri meçhul kaldığından aynı yasanın 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince hükmün trajı yüksek bir gazetede ilanen tebliğine ilan yapıldıktan 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına masrafın sanıktan tahsiline ve ilanın bir suretinin mahkemem ilan divanhanesine asılıp ilan edilmesine karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.

2968


Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

İLANEN TEBLİGATTIR.

Aşağıda kimliği, suçu yazılı şahsın uzun zamandan beri aranıp bulunamadığından hakkında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29, ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılır.

Bursa, Yıldırım, Arabayatağı Mah. Nüf .kayıtlı. Kemal ve Azime oğlu. 1971 D.lu. NAZIM ÖZKAN hak. 5237 syk. TCK.nun 228/1-62/1-52/2- mad.açılan kamu davasında 02.07.2009 Tar.06/275 Es.09/390 Kar.ile 580 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

2122

—— • ——

Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğinden :

Basit Yaralama suçundan sanık,Mustafa ve Yaşar oğlu,03/07/1981 Siverek D.lu Şanlıurfa, Siverek, Camikebir Mah/Köyü nüf.kayıtlı MAHMUT DAĞYOLU hakkında,

Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/1277 Esas,2009/697 Karar sayılı ilamı ile;

1- Sanığın Bıçakla Yaralama suçundan eylemine uygun TCK.86/2 maddesi gereğince DÖRT (4) AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanık eylemini bıçakla gerçekleştirdiğinden TCK.nun 86/3-e maddesi gereğince verilen cezanın yarı oranında artırılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığa verilen cezanın TCK.58/6-7 maddelerinde düzenlenen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra takdiren BİR YIL SUREYLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA,

4- Sanığın TCK.nun 53.maddesinde belirtilen haklardan TCK.53/2 maddesi gereğince infaz tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

Dair verilen kararın RESMİ GAZETE’DE ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleştirilerek,infaza verileceği ve ilan giderlerinin sanıktan alınacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

2254

—— • ——

Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinden :

Dosya No           :   2009/460

Karar No            :   2010/207

Davacı                :   K.H.

Sanık                   :   CUMA HAN, Bismillah ve Masumah oğlu, 01/01/1982 KABİL doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. KABİL KARTY CY.CAD.KHANLEH VAZİR SOK NO :367 AFGANİSTAN

Sanık                   :   ALİ SİNA SAFDARY, Hussan ve Zahra oğlu, 01/01/1991 TAHRAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. CHARAH ŞİRAZ MAH. BRADARAN BARHAMİ Cad. Islami Sok No2 TAHRAN/İRAN

Suç                      :   5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık

Suç Tarihi Saati  :   30/04/2009

Suç Yeri              :   Ağrı/Merkez

Karar Tarihi        :   16/03/2010

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Cumhuriyet Başsavcılığının 20/05/2009 gün ve 2009/442 İddia numarası ile şüpheliler Cuma Han ve Ali Sina Safdary'ın 5682 sayılı pasaport kanununun 34.maddesi gereğince mahkememize kamu davası açılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL:

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Ali Sina Safdary'ın 30.04.2009 tarihinde Jandarma Karakolunda vermiş olduğu, beyanında Türkiye'ye İran ülkesinde Gever köyünden girdiklerini, beyan etmiş olup, Gever köyünün Yüksekova ilçesi sınırlarında kaldığı, ayrıca ilimiz ile İran ülkesi arasında her hangi bir sınırın olmadığı, sadece Doğubayazıt ilçesi ile İran ülkesinin sınır olduğu, bu hali ile şüphelilerin üzerlerine isnad edilen suçun Yüksekova ilçesi Gever köyünde işlendiği ,suçun işlendiği yerin Yüksekova ilçesi olması nedeniyle 5271 sayılı CMK nın madde 12,18 hükümleri uyarınca mahkememizin yetkisizliğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1) 5271 Sayılı CMK 12 md ve devamı hükümleri gereğince MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

2) Delillerin takdiri ve ifası mahkemesine ait olmak üzere dosyanın yetkili ve görevli YÜKSEKOVA SULH CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Dair sanığın yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

2332

—— • ——

Kadıköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Esas No          :   2009/830

Karar No        :   2009/99

Sanık               :   Tengiz BOKUCHAVA, Deniz ve Lora oğlu, 1973 doğ.lu, Gürcistan Vatandaşı, Sokhumi, Mtis Sok. No:59 Gürcistan

Suç                  :   5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık

Suç Tarihi       :   31/01/2009

Karar Tarihi    :   13/03/2009

Verilen Ceza   :   600 TL İdari Para Cezası

Maddesi         :   5682 Sayılı Yasanın 35.Maddesine Aykırılık

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı yasanın 28.ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine,yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

2497

—— • ——

Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden :

Esas No : 2006/18 Tereke

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Nurettin Tanrıöver aleyhine mahkememize açılan Terekenin Tasfiyesi davası nedeniyle

Davalı Ankara ili Çubuk ilçesi Yukarı Çavundur köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve Ayşe den olma 1941 D.lu NURETTİN TANRIÖVER in Tereke alacaklılarının duruşma günü olan 26.03.2010 tarihine kadar mahkememize müracaatla tereke alacaklarını azdırmaları hususunun Tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

1593


İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinden:

Esas No   : 2010/80

Karar No : 2010/178

İtibarın İadesini Talep Eden       :   DEGERE ENTERPRİSES GROUP A.Ş. Adına Eski Yönetim kurulu Başkanı Sevinç Özer

Vekili                                          :   Av. Yaşar Keskin

Dava                                           :   İtibarın İadesi

Dava Tarihi                                :   02.02.2010

Karar Tarihi                                :   08.04.2010

Davacı vekili tarafından açılan dayanın yapılan duruşması sonunda:

İSTEM: Davacı vekilinin 01.02.2010 tarihli dilekçesinde özetle: Degere Enterprises Group A.Ş.nin iflas ettiği, iflası tasfiyesinin tamamlandığı, iflasın kapatıldığı verilen dosya bilgileri ile sabit olduğunu İflasın kapandıktan sonra müflis şirketin eski yetkilileri dosya alacaklarının büyük bir kısmının ödendiğini, ödeme dışı kalan adresi bilinmeyen Birkaç çalışan alacağının ise dosyaya bloke edildiğini, Bu durumda müflis şirketin itibarının iadesini talep etme zorunluluğu doğduğundan, şirketin itibarının iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İtibarın iadesi şartlarının oluşup oluşmadığının tespiti için Bilirkişi incelemesine karar verilmiş ve İstanbul 3. İflas Müdürlüğünün 2001/14 Esas sayılı dosyası celp edilmiş ve mahkememiz dosyası ile birlikte bilirkişilere tevdii edilerek gerekli inceleme yapılmış, yapılan inceleme sonunda bilirkişi raporunda özetle: "İ.İ.K 314 maddesinde adi müflis, masaya kaydedilmiş bütün alacaklıların alacaklarını ifa etmiş, makbuz veya vesikaları ibraz etmiş olduğundan itibarın iadesi koşulunun oluştuğu sonucuna varılmıştır" şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Raporun ve dosyanın incelenmesinde 15 sırada diğer alacaklılar olan 20,21,24 ve 26 .ncı sıradaki alacaklıların Mehmet Ceritoğlu tarafından temlik alınmış olup bu şahsında müflis şirketi ibra ettiğine dair belgeyi dosyaya sunmuş olduğundan davacının talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1 - İşbu Davanın KABULÜ ile Davacı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 175380/122869 sicil numarasında kayıtlı MÜFLİS DEGERE ENTERPRİSES GROUP A.Ş.nin itibarının İ.İ.K 314 maddesi gereğince iadesine, İ.İ.K 315 maddesi gereğince bu hususun Resmi Gazete’de ilanını, Karardan bir suretin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna ve İstanbul 3. İflas Müdürlüğünün 2001/14 sayılı dosyasına gönderilmesine,

2 - Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

İş bu karar davacı vekiline 12/4/2010 tarihinde davacı vekilince temyiz edilmediğinden 26/4/2010 tarihinde kesinleşmiştir.

3321/1-1

—— •• ——

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığından :

Esas No      : 2009/28875

Suç              : Görevi yaptırmamak için direnme

Suç Tarihi   : 16.10.2008

Mahkemesi : Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Katılan        : Hüseyin KARABULUT : İbrahim-Belgin oğlu,

                     Manisa İli, Merkez İlçesi Anafartalar Mah. nüfusuna kayıtlı 01.01.1985 doğumlu, Alaybey Mah. 816 Sokak No.6 Merkez/Manisa adresinde oturur.

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Hüseyin KARABULUT hakkında Manisa 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 02.06.2009 gün ve 2009/8 Esas, 2009/457 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2.maddesi ile CMUK'un 316.maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ONAMA isteyen 08.12.2009 tarih ve 2009/268747 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

3313/1-1