31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çankaya Belediye Başkanlığından :

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından :

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden :

Sayıştay Başkanlığından :

Maliye Bakanlığından :

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığından :

Sağlık Bakanlığından :

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından :

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan      63 (25 Sosyal, 38 Teknik) adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

B) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak (askerlik ödevini bitirmiş olanlar için askerlikte geçen süre eklenir),

C) 2008 veya 2009 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve İşin Yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-46 puan türünden en az 75 puan, İş Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı (100 Sosyal, 152 Teknik) sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilerek sınava davet edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.)

D) İşin yürütümü yönünden; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,

İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,

E) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

F) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engeli olmamak,

G) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak,

H) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak.

Başvurular 8.4.2010. günü başlayacak, 27.4.2010 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç, son başvuru tarihi olan 27.4.2010 mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

Yazılı sınav 15.5.2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren sınav giriş belgesi, sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilecektir.

Adaylar alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile ayrıca fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih yazı ile bildirilecektir. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın giriş katında, www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile başvuru formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinden edinilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA

2237/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 2479                                                                    Karar Tarihi: 24/03/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2010 tarihli toplantısında, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/12/2009 tarihli ve 2358 sayılı Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - 24/12/2009 tarihli ve 2358 sayılı Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan iletim kapasite bedelleri tablosuna, Giriş 8’den sonra

 

Giriş 9

0,000551

0,00005179

 

ibaresi,

Aynı bendin devamında yer alan Girişler ve Çıkış’ın tanımlarına Giriş 8 tanımından sonra

“Giriş 9; PEMI Edirne Gaz Sahası Doğal Gaz Proses Tesislerinden İletim Şebekesine, Doğal Gazın Miktarının ve kalite değerlerinin belirlenmesinden sonra, sevk edildiği noktadır.” İfadesi eklenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür

2304/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından :

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Ayten KARATAŞ (Mal Sahibi)

ADRESİ         : Bilinmiyor.

İmarın 27196 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 25.08.2009 gün ve 76/3859 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, Belediye Encümeninin 17.12.2009 gün ve 3581 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 17.12.2009 gün ve 3581 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2106/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından :

Bakanlığımız Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 28/4/2009 tarihinde 2009/27608 İhale Kayıt Numarası ile yapılan “Beyin Cerrahi Malzemeleri Alımı” ihalesi sonucunda; Ayto Kalibrasyon Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Adres: Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Deniz Apt. Kat:1 Dai:1 Seyhan Adana, Adana Ticaret Odası-Ticaret Sicil No: 45026, Oda Sicil No: 42-42060, Vergi Dai/No: Ziyapaşa V.D./ 125 029 1760) ne;

4734 Sayılı Kamu İhale kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince 1(bir) yıl süreyle verilen ve 3/11/2009 tarih 27395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 22/2/2010 tarihli ve E.2010/67 sayılı “…dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması…” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 18/03/2010 tarihli ve 2786 sayılı Onay’ı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

2240/1-1

—— • ——

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz Akademik Kadrolarına, 2547 sayılı Kanun’un  ilgili maddeleri doğrultusunda Öğretim Üyesi (Yrd.Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.hacettepe.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.2250/1-1


Sayıştay Başkanlığından :

Adları aşağıda yazılı muhasebe birimlerinin hizalarında belirtilen yıllara ilişkin hesaplarının incelenmesi sırasında mevzuata aykırı ve noksan görülen işlemler hakkında, 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

Muhasebe Biriminin Adı

Hesabın

Yılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Ankara Çankaya Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2005

Celil TURA

Diğer Sorumlu

Ankara Çankaya Belediyesi Mübayaa Memuru .

Bingöl Defderdarlık Muhasebe Müdürlüğü

2007

Cahide TARHAN

Gerçekleştirme Gör.

Bingöl Defterdarlığı Personel Müdür Vekili

Bingöl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü

2007

A.Oğuzhan KARAMAN

Gerçekleştirme Gör.

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü Bingöl İl Müdür Yardımcısı Vekili

Bingöl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü

2007

Abdullah AKTAŞ

Diğer Sorumlu

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü

Bingöl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü

2007

Ertuğrul ÖZ

Gerçekleştirme Gör.

Bingöl İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vekili

Bingöl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü

2007

Ferit ÇETİNOK

Düzenleyen

Bingöl İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İnşaat Teknikeri

Bingöl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü

2007

Hakan ÇİÇEKÇİ

Gerçekleştirme Gör.

Bingöl Kiğı İlçe Hastanesi Müdür Vekili

Gümüşhane İl Özel İdaresi Gen. Sekr. Muhasebe Birimi

2007

Ozan GAZEL

Harcama Yetkilisi

Gümüşhane Kürtün Kaymakamı

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2007

Alibey UMAR

Gerçekleştirme Gör.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Memuru

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekr. Muhasebe Birimi

2007

Veli KÖKTÜRK

Gerçekleştirme Gör.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Adana Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü ( DSİ )

2008

İsmet AYTEKİN

Diğer Sorumlu

Adana D.S.İ Proje İnşaat Şubesi Mühendisi

Adana Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü ( DSİ )

2008

Tayfun CANPOLAT

Gerçekleştirme Gör.

Adana D.S.İ Proje İnşaat Şubesi Teknikeri

Ankara Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü

2008

Kurtuluş ÖZDEMİR

Diğer Sorumlu

Ankara Başbakanlık Müsteşarlığı Şefi

Antalya Gazipaşa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Ayşe TEPE

Harcama Yetkilisi

Antalya Gazipaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü

Antalya Kaş Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Özlem BÜYÜK

Gerçekleştirme Gör.

Antalya Kaş Belediyesi V.H.K.İ

Batman Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Mehtap CEYRAN

Gerçekleştirme Gör.

Batman Belediyesi İşçisi

Bursa Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı

2008

Coşkun GENÇ

Gerçekleştirme Gör.

Bursa Dr. Ayten BOZKAYA Spastik Çocuklar Hastanesi Hastane Müdürü

Diyarbakır Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü ( DSİ )

2008

Ali Erdem ÖZAYDOĞDU

Diğer Sorumlu

Diyarbakır D.S.İ 10. Bölge Müdürlüğü İnşaat Mühendisi

Diyarbakır MTA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

2008

Veli BULUT

Gerçekleştirme Gör.

Diyarbakır MTA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Kamp Şefi

Diyarbakır Sur Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Resul BARAN

Gerçekleştirme Gör.

Diyarbakır Sur Belediyesi İşçisi

Edirne Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü ( DSİ )

2008

Faruk CANSEV

Gerçekleştirme Gör.

Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 112 Şube Müdürü

Erzincan Orman İşl. Müd. Döner Sermaye Saymanlığı

2008

Ali Osman SERTBAŞ

Harcama Yetkilisi

Erzincan Orman İşletme Müdürü

Gaziantep İl Özel İdare Genel Sekreterliği

2008

Hasan AFŞİN

Gerçekleştirme Gör.

Gaziantep Şahinbey İlçe Özel İdare Müdürlüğü V.H.K.İ

Hatay (Antakya) Serinyol Belediyesi Hesap İşleri Müd.lüğü

2008

Adnan GÜZELMANSUR

Harcama Yetkilisi

Hatay ( Antakya ) Serinyol Belediyesi Başkan Vekili

İstanbul Maltepe Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Kıymet DAŞLIK

Düzenleyen

İstanbul Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mutemeti

İstanbul Ümraniye Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Erdal USTURBELLİ

Düzenleyen

İstanbul Ümraniye Belediyesi Kontrol Şefi

İzmir Çeşme Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Hicri ATAK

Gerçekleştirme Gör.

Hesap İşleri Müdürlüğünde Mühendis

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Naci TAŞÇI

Harcama Yetkilisi

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Tahsilat Şefi

İzmir- Tire Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Bilge ÇAPKINOĞLU

Harcama Yetkilisi

İzmir Tire Belediyesi İmar Müdürü

İzmir- Tire Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Seyfullah AYVALI

Gerçekleştirme Gör.

İzmir Tire Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü İşçisi

İzmir- Tire Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Bülent BECERİK

Harcama Yetkilisi

İzmir Tire Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Mersin- Anamur Vergi Dairesi Müdürlüğü

2008

Gazi BİLİZ

Diğer Sorumlu

Mersin Anamur Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili

Muş Gençlik Spor İl Müdürlüğü Muhasebe Birimi

2008

Selim KELEŞ

Diğer Sorumlu

Muş Gençlik Spor İl Müdürü

Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2008

Fahrettin ALBAYRAK

Gerçekleştirme Gör.

Rize İl Özel İdare Müdürlüğü Makine Mühendisi

Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2008

Kemal SÜTLÜ

Gerçekleştirme Gör.

Rize İl Özel İdare Müdürlüğü Elektrik Mühendisi

Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2008

Aydemir AKKÖY

Gerçekleştirme Gör.

Rize İl Özel İdare Müdürlüğü İnşaat Mühendisi

Uşak Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2008

Halil GÜREL

Gerçekleştirme Gör.

Uşak Karahallı İlçe Özel İdare Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü

İstanbul Mimarsinan İlkkademe Beld. Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Cuma BOZGEYİK

Harcama Yetkilisi

İstanbul Mimarsinan İlkkademe Belediye Başkanı

İstanbul Beykoz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Haşim SAKAL

Harcama Yetkilisi

İstanbul Beykoz Belediyesi Personeli

Adana Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2008

İlknur KIRAN

Gerçekleştirme Gör.

Çukurova Üniversitesi Yüksekokul Sekreter Vekili

Adana Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2008

Mustafa ARIOĞLU

Gerçekleştirme Gör.

Çukurova Üniversitesi Yüksekokul Sekreteri

Adana Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2008

E.Handan ZEREN

Harcama Yetkilisi

Çukurova Üniversitesi Müdür Vekili

2293/1-1


Maliye Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/186613

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gelir İdaresi Başkanlığı /İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Cağaloğlu/İstanbul

Adresi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı/ Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No: 11

Tel-Faks

0-212- 402 44 23- 402-44 36

(Faks: : 0-212-522 71 57)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zerdali Yemek ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adı/Unvanı

Altan Güvenç

Adresi

Güzelyalı Mah. Bizim Sok. No: 37 Pendik-İstanbul

Adresi

Ulubatlı Hasan Mah. Gelincik Sok. No: 23/14 Bahçelievler-İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

T.C.Kimlik No.

13106353710

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Pendik Vd. 9970607539

Adı Unvanı

AGK Gayrimenkul Danışmanlığı ve İnşaat  Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

Adresi

Güzelyalı Mah. Bizim Sok. No: 37 Pendik-İstanbul

Ticaret/Esnaf Sicil No.

578906

Vergi Kimlik/Mükellefiyet No.

80759036

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

720116

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2238/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/104029

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Orman İşl. Müdürlüğü

İl/İlçe

Belıkesir/Merkez

Adresi

Eski Kuyumcular Mah. Vasıf Çınar Cad. No: 37/A

Tel-Faks

0266 239 70 06

Posta Kodu

10100

E-Mail

balikesirisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erhan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Ermah İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Kemerköprü Mahallesi Rüştüyeler Sokak Erenhan No: 2/201 Merkez/Bartın

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3640257277 Harput V.D.

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Tic. ve San. Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

011309

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2334/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Mersin/Merkez

Adresi

Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Blv. Anadolu Hayat Sigorta Binası Kat:3 Mersin

Tel-Faks

0 (324) 238 20 01 - 0 (324) 238 02 47

Posta Kodu

 

E-Mail

ozelidare@mersin.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cacimler İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Güvenevler Mah.  Dumlupınar Cad. Doğan Yıldız İş Merkezi C. Blok    Kat: 3 No: 10 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1960008356

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3146

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2320/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ardahan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Ardahan/Merkez

Adresi

Valilik Hizmet Binası D Blok

3. Kat

Tel-Faks

0 478 211 30 63 – 0 478 211 48 40

Posta Kodu

75000

E-Mail

volkan.gülten@icisleri.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gültaç İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Muş Özel İdare İşhanı K: 2

No: 12-13 Muş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

422 001 45 66

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muş Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2167

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2321/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ardahan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Ardahan/Merkez

Adresi

Valilik Hizmet Binası D Blok

3. Kat

Tel-Faks

0 478 211 30 63 – 0 478 211 48 40

Posta Kodu

75000

E-Mail

volkan.gülten@icisleri.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Doğan Karataş

 

Adresi

Cumhuriyet Caddesi Bulut İş Merkezi K: 2 No: 3 Ağrı

 

T.C. Kimlik No.

224 465 200 832

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

521 001 31 91 Ağrı Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3317

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2322/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Gümüşhane/Merkez

Adresi

Yeni Mahalle/Gümüşhane

Tel-Faks

0 (456)213 10 31-0 (456) 213 12 44

Posta Kodu

29000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kaya Büyükbayraktar

 

Adresi

Bağlarbaşı Mahallesi A Blok Kat 1 Gümüşhane

 

T.C. Kimlik No.

19451034366

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gümüşhane Ticaret odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1346

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2323/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/2024

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Çorlu Devlet

Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Tekirdağ/Çorlu

Adresi

Omurtak Caddesi

Tel-Faks

(0282) 6526066-6526073

Posta Kodu

59860

E-Mail

cdh@cdh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yalız Sınai Gaz Teknik Hırdavat Gemi ve Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ali Osman Yalız

Adresi

Veliköy Sanayi Bölgesi Sanayi Cad.   7. Sok. No:22 Veliköy-Çerkezköy/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

 

15020412498

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9330039001

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

- İstanbul Ticaret Odası

- Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 185847 (İstanbul)

Ticaret Sicil No:2060, Oda Sicil

No: 1873 (Çerkezköy/Tekirdağ)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2239/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2006/153258 (Konya Numune)

2007/152255 (Konya EAH)

2007/154477 (Konya Ereğli DH)

2007/173326 (Konya ADSM)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1-Konya Numune Hastanesi

2-Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3-Konya Ereğli Devlet Hastanesi

4-Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İl/İlçe

 

Adresi

 

Tel-Faks

 

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İDEAL Özel Güvenlik Limited Şirketi

Mehmet Erdoğan

Adresi

Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak Dünya İş Merkezi No:10/29 Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

24469957668

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuk V.D./ 470 048 1051

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 29277,

Oda Sicil No: 41537

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

2241/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/166094

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Malatya

Adresi

Hastane Caddesi

Tel-Faks

(422) 324 00 51

Posta Kodu

44100

E-Mail

 

4.A- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.A- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Datel Teknolojik Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

Yonca Deniz Gürol

Adresi

MCG Binası Gayret Sokak No:8 Gayrettepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

65074140502

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Boğaziçi Kurumlar V.D./ 271 002 4591

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 285198

 

4.B- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.B- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Artel Elektrifikasyon Ürünleri Limited Şirketi

Mehmet Cengiz Gürol

Adresi

MCG Binası Gayret Sokak No: 8 Kat: 5 Gayrettepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

65077140448

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Zincirlikuyu V.D./ 085 002 3929

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 297455

 

4.C- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.C- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MCG Sigorta Aracılık ve Pazarlama Hizmetleri Mehmet Gengiz Gürol

 

Adresi

Gayret Sokak No: 8/3 Gayrettepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

65077140448

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 410167

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2242/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/179127

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hatay İskenderun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Hatay/İskenderun

Adresi

Atatürk Bulvarı

Tel-Faks

(0326) 6141532-6120020

Posta Kodu

31200

E-Mail

hataydcb2@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsa Avcı-Dilek Ticaret

 

Adresi

Numune Mah. Belediye Semt Pazarı No:51 İskenderun/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

30835673612

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Asım Gündüz V.D./ 1040040697

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 31/39687,

Oda No: 2151

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2243/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/120871

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Adana/Yüreğir

Adresi

M.Kemal Paşa Bulvarı No: 8

Tel-Faks

(0322) 3441911-3441911

Posta Kodu

01230

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

AK-KAR Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kenan İşçimen

Adresi

Toros Mah. 18. Sok. No: 31 Kardeşler Apt. Zemin Kat Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

15721231350

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ziyapaşa V.D./ 0110434326

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 46693,

Oda Sicil No: 34-43756

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

 

1(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2244/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Diyarbakır/Merkez

Adresi

Hastaneler Cad.

Tel-Faks

(0412) 2245751-2290147

Posta Kodu

21400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Reşit Yakut-Alaca Ticaret

 

Adresi

2. Sanayi Sitesi A/4 Blok No:2 Diyarbakır Huzurevleri Mah. 34. Sok. No:6/2 Kayapınar/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

23071703632

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gökalp V.D./ 9290038372

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 7883,

Oda Sicil No: 8884

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2245/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/142072

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Antalya/Alanya

Adresi

Güllerpınarı Mah.

Tel-Faks

(0242) 5122900-5122900

Posta Kodu

07400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

HGM Bilgisayar Otomasyon Yazılım Donanım Turizm Temizlik Yemekçilik İnşaat Taahhüt Gıda Tıbbi Malzemeler ve Ürünleri Kırtasiye İthalat İhracat ve Ticaret Pazarlama Limited Şirketi

Halis COP

Adresi

Reşatbey Mah. 2. Sok. Berk Apt.     No: 3/3 Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

13390347730

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ziyapaşa V.D./ 4620300866

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 46345,

Oda Sicil No: 31/43408

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2246/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/147075

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Konya/Meram

Adresi

Hacı Şaban Mah. Meram

Yeniyol Cad.

Tel-Faks

(332) 323 67 09-(332) 324 72 12

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

NOBEL Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak Dünya İş Merkezi    No: 10/11 Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuk V.D./ 631 007 0241

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 22115,

Oda Sicil No: 26769

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

2247/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/58602

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.

İl/İlçe

Altındağ/Ankara

Adresi

İstiklal Cad. No: 10 Ulus

Tel-Faks

(0312) 507 50 00-(0312) 507 66 47

Posta Kodu

06100

E-Mail

ihale@tcmb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

E.R.S. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Selahattin

Uzun

Mersin Yat Limanı İşletmeleri Anonim Şirketi

Yasal İnşaat Sanayi Anonim Şirketi

Adresi

Nergiz Sokak No: 10/6 06680 Çankaya/Ankara

Nergiz Sokak No:10/6 06680 Çankaya

Ankara

Söğütözü Mahallesi 2175. Sokak No:4/6 Çankaya/Ankara

Nergiz Sokak No:10/6 06680 Çankaya

Ankara

T.C. Kimlik No.

 

12487106380

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3230041827

 

6180389158

9380141889

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

63364

 

247066

158709

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2333/1-1