31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR

Çankırı Belediye Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Alanya Belediye Başkanlığından :


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığından :


100 GR. RİZE TURİST KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


200 GR.LIK SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


3 ADET DVOR SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden :


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) :


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) :


TFT LCD VEYA LED LCD MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :


MADENİ YAĞ VE ANTİFİRİZ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


1 ADET DEMİRYOLU/KARAYOLUNDA HAREKET EDEBİLEN AKÜLÜ MANEVRA ARACI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL SATIŞ İHALE İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR

Çankırı Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti belediyemize ait A.Halikrenda Mah. Tapunun G31d18a1 – G31d1c pafta, 786 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 6870,34 m2’lik Arsaya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli 2009 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III-B yapı sınıfına girmekte olup işin tahmin edilen bedeli 8.211.427,38 (sekizmilyonikiyüzonbirbin dörtyüzyirmiyedi virgül otuzsekiz)TL’dir     

2 - İhale 12.04.2010 günü saat 14.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 08.00 -17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler ihaleye katılmak için örneğe uygun Teklif Mektubu ile birlikte;

a) Kanuni İkametgâhı olması, tebligat için adres göstermesi.

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2010 yılı vizeli)

c) Noter tasdikli İmza Sirküleri

d) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa)

e) Çankırı Belediye Başkanlığı adına alınmış 246.342,82 (İkiyüzkırkaltıbinüçyüzkırkiki virgül sekseniki) TL Geçici teminat mektubu vermesi. (geçici teminatlar nakit para ise) Çankırı Belediye Başkanlığı veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

f) İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 25’i kadar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 2009 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipine uygun İş Bitirme Belgesi, (III-B Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipi, İskân Ruhsatında veya İş Bitirme Belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

g) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

h) Son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

i) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

j) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

k) Kullanılmamış nakit kredisi işin keşif bedelinin % 15’i ve teminat mektubu kredisinin keşif bedelinin % 15’inden az olmaması.

l) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belge.

m) Teknik personel taahhütnamesi

n) İsteklilerin, teklif mektuplarını istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu işin şartnamesi 300,00 (üçyüz)TL. bedel karşılığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

İlan olunur.

2208/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Alanya Belediye Başkanlığından :

1- Saray Mahallesi Atatürk Caddesi 29 ada 49 parsel üzerindeki 14.300 m2 lik alanda bulunan Damlataş Turizm Eğlence Merkezi (içerisinde, 1 adet sinema, 1 adet hamam , 1 adet kapalı otopark ve yağlama yıkama yeri, alış veriş merkezi, alış veriş merkezi üzerindeki idari bina, Eğlence merkezinin iç cephesine bakan Resteurant, Atatürk caddesine bakan 4 adet dükkan, iç kısımdaki aquapark) toplu olarak 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile 4 (dört) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale 15.04.2010 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır. İhaleye çıkarılacak iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 550.000,00 TL+KDV olup; İhalenin geçici teminatı 80.000,00 TL dir.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

3.1- Gerçek Kişilerden : a) Nüfus cüzdanı suretini, b) İkametgah ilmühaberini, c)Geçici teminatı d)Vergi kaydını e)Oda kaydını f)İstekliler adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnamelerini g) İmza sirkülerini h) sabıka kaydını

3.2- Tüzel Kişilerden: a) Oda Kayıt belgesi b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi) c) şirket ortaklarının Nüfus cüzdanı suretini d) İstekliler adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnamelerini e) Şirket ortaklarının her birinin sabıka kaydını f) Geçici teminatı g) Ticaret Sicil gazetesini tasdikli olarak h) İmza sirkülerini ı) yetki belgesi

3.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4- Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatırabilir. İhaleye girecekler 3. madde de istenen evrakları ihale saatinden önce İhale Komisyonuna Teslim edecektir.

5- İhale herhangi bir sebeple sonuçlanmadığı, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde 2886 sayılı kanun 43. maddesi gereğince ihale sürecinin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içersinde aynı şartlarla pazarlık usulü ile kiraya verilir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhale Alanya Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde 500,00 TL+KDV ücret karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira servisinden temin edilebilir.

İhale İlan No: 2010/535

İlan olunur.

2306/1-1

—— • ——

4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

1- İhale 15.04.2010 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili ilan, TMO Web sitesi (www.tmo.gov.tr) adresinde yayınlanmakta olup Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebileceği gibi bedeli karşılığı (20.00 TL /KDV Dahil) temin edilebilir.

3- İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4- Teklifler 15.04.2010 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No:18 06100 Kızılay / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

2307/1-1


TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığından :

1- Mülkiyeti Aksaray Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, ada, parsel, miktarı, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatları yazılı taşınmazla 13/04/2010 Salı günü saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda 2886 Sayılı İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma suretiyle Belediye encümeni huzurunda satılacaktır.

2- Satılacak olan taşınmazların özel hususları, satış şartnamesinde belirtilmiştir. Satış şartnamesinde ihale edilecek taşınmazların imar durumları, mesai saatleri dâhilinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilebilir.

3- Geçici teminatları ihale saatinden önce yatırılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

ARSA

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Şifahane

6714

1

5955 m²

446.750,00 TL

13.402,00

Şifahane

6714

2

3039 m²

212.750,00 TL

6.383,00

Şifahane

6714

3

3020 m²

211.500,00 TL

6.345,00

Şifahane

6715

1

3165 m²

221.500,00 TL

6.645,00

Şifahane

6715

2

3164 m²

221.500,00 TL

6.645,00

Şifahane

6716

1

3076 m²

215.500,00 TL

6.465,00

Şifahane

6716

2

5015 m²

376.250,00 TL

11.287,00

Şifahane

6716

3

5336 m²

400.000,00 TL

12.000,00

Şifahane

6716

4

3077 m²

215.500,00 TL

6.465,00

Şifahane

6717

1

3420 m²

240.000,00 TL

7.200,00

Şifahane

6717

2

3300 m²

247.500,00 TL

7.425,00

Şifahane

6717

3

787 m²

60.000,00 TL

1.800,00

Şifahane

6717

4

636 m²

47.750,00 TL

1.432,00

Şifahane

6717

5

641 m²

48.250,00 TL

1.447,00

Şifahane

6717

6

645 m²

48.500,00 TL

1.455,00

Şifahane

6717

7

650 m²

48.750,00 TL

1.463,00

Şifahane

6717

8

840 m²

63.000,00 TL

1.890,00

Şifahane

6718

1

3796 m²

285.000,00 TL

8.550,00

Şifahane

6718

2

3630 m²

254.250,00 TL

7.627,00

Şifahane

6718

3

3378 m²

236.500,00 TL

7.100,00

Şifahane

6718

4

785 m²

59.000,00 TL

1.770,00

Şifahane

6718

5

603 m²

45.250,00 TL

1.358,00

Şifahane

6718

6

600 m²

45.000,00 TL

1.350,00

Şifahane

6718

7

600 m²

45.000,00 TL

1.350,00

Şifahane

6718

8

600 m²

45.000,00 TL

1.350,00

Şifahane

6718

9

599 m²

45.000,00 TL

1.350,00

Şifahane

6718

10

590 m²

44,250,00 TL

1.328,00

Şifahane

6718

11

788 m²

59.250,00 TL

1.777,00

Şifahane

3188

4

753 m²

56.500,00 TL

1.695,00

Şifahane

3188

5

762 m²

57.250,00 TL

1.717,00

Şifahane

3188

6

756 m²

56.750,00 TL

1.702,00

Şifahane

3188

7

748 m²

56.250,00 TL

1.687,00

 

İPEK YOLU İŞ MERKEZİ İŞ YERİ

Mahalle

Ada

Parsel

Kat Bağımsız Bölüm Alan

Muhammen Bedeli

Geciçi Teminat

Ereğlikapı

1732

331

A Blok 2. kat 11 nolu bölüm 935 m² (Resturant)

900.000,00 TL + KDV

27.000,00 TL

1996/1-1


100 GR. RİZE TURİST KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasının ihtiyacı 13.500.000 adet 100 Gr.lık Rize Turist Kutu İskeleti % 20 artar-azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18. maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı,

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.04.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhalede malzemenin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İhaledeki yaklaşık maliyet limitimiz, 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4964 sayılı Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen limitin altında kalması nedeniyle, Kuruluşumuz, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

2141/1-1

—————

200 GR.LIK SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 200Gr.lık 100.000 adet Tomurcuk Çay Silindirik Kutu (EXPORT) % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Alım-Satım İhale Yönetmeliğimizin 18 maddesi uyarınca ilanen kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 40,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler kısmı teklif veremezler, ihalenin tamamına teklif vereceklerdir

10 - İhaledeki yaklaşık maliyet limitimiz, 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4964 sayılı Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen limitin altında kalması nedeniyle, Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

2140/1-1

—— • ——

3 ADET DVOR SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden :

3 Adet DVOR Sistemi Temini ve Tesisi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :   2010/2

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   Konya Yolu üzeri No: 66  06330 Etiler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :   +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-204 23 40 Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Esenboğa Hava Limanına bağlı Bağlum, Atatürk Havalimanına bağlı Tekirdağ ve Büyükçekmece İstasyonlarında hizmet vermek üzere ICAO ANNEX-10 ve FAA Flight Inspection Manual-OAP 8200.1’de belirtilen teknik hususların tamamını eksiksiz olarak karşılayacak 3 adet DVOR Sistemi Temini ve Tesisi işi

b) Teslim yeri                         :   Esenboğa Havalimanına bağlı Bağlum ile Atatürk Havalimanına bağlı Tekirdağ ve Büyükçekmece İstasyonlarıdır.

c) Teslim Tarihi                      :   İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 300 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                    :   12.05.2010/11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- İş deneyim Belgeleri ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler,

Teklif edilen bedelin % 25’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim gösteren belgeler ile teklif edilen sistem miktarında (3 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise  4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

4.2.3. 4.2.3. İstekli imalatçı ise ISO 9000 serisi kalite belgesini,

İstekli yetkili satıcı ise üretici firmanın ISO 9000 kalite sistem belgesi ile kendisine ait ISO 9000 kalite sistem belgesini verecektir.

4.2.4. İstekli,  İnşaat işleri ile cihaz, konturpua ve anten montajı ile ilgili her türlü projeyi verecektir.

4.2.5. Tedarik Edilecek Malların katalogları,

Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen cihaza ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecek, dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır.

Teklif edilen cihaza ait teknik kitapların eksiksiz olmasına özen gösterilecek, teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım-onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri v.b.) ihtiva edecektir.

Teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar ayrıca CD ROM (Windows ortamında kullanılmak üzere) olarak teklif ekinde yer alacaktır.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak DVOR Sistemleri kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 12.05.2010 günü, saat 11.00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

2269/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) :

Kredi No:4784-TU

 

“KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(WB5-GÜÇL-ONAR-05)

 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (IBRD) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde kullanılmak üzere kredi almıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen kamu idari binalarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - WB5-GÜÇL-ONAR-05

İstanbul İlinde 2 adet kamu binasının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

(WB5-GÜÇL-ONAR-05)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Silivri

Silivri Hükümet Konağı

2

İstanbul

Küçükçekmece

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2007-2009), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi Dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2010 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 4.000.000– TL olması

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2005-2009) içinde işin yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (prefabrik konutlar hariç olmak kaydıyla, kamu hizmet binası, okul, hastane, otel, konut v.b.) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 10,000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 5.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 1.500.000– TL olması,

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az % 50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka % 100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin ihalelere katılma yasağı olmadığına dair beyannamesi,

VII. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VIII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan İBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (WB5-GUCL-ONAR-05) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için teklif bedelinin en az %2'si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 5 Mayıs 2010 günü saat 11:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel             : +(90) (212) 518 55 00

Fax             : +(90) (212) 518 55 05

E-mail        : info@ipkb.gov.tr Web         : www.ipkb.gov.tr

2212/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) :

Kredi No:4784-TU

“YURT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”

(WB6-GÜÇL-ONAR-05)

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (IBRD) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları içeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde kullanılmak üzere kredi almıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen yapıların güçlendirme ve onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabete Dayalı İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

 

İnşaat İşleri Sözleşme Paketi No:

WB6-GÜÇL-ONAR-05

Sözleşme Paketi Kapsamındaki Yapılar

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Sarıyer

İzzet Baysal Huzur Evi (A,B,C,D Bloklar)

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2007-2008-2009), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi Dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2010 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 2.000.000– TL olması

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2005-2009) içinde işin yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (prefabrik konutlar hariç olmak kaydıyla, kamu hizmet binası, okul, hastane, yurt, otel, konut v.b.) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 10,000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 5.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif Sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının veya bilanço özkaynak tutarının minimum miktarının 1.000.000. TL olması,

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az % 50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru ihalelere katılma yasağı olmadığına dair beyannamesi,

VII. Başvuru Sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgileri sunması,

VIII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4. Teklif Sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve İhale Dokümanlarını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00   arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili İhale Dokümanlarını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: İBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, WB6-GÜÇL-ONAR-05 referans numarası yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için internet sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için teklif bedelinin en az % 2'si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 3 Mayıs 2010 günü saat 11.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel             : +(90) (212) 518 55 00

Fax             : +(90) (212) 518 55 05

E-mail        : info@ipkb.gov.tr

Web           : www.ipkb.gov.tr

2211/1-1

—— • ——

TFT LCD VEYA LED LCD MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :

Bankamız İhtiyacını Karşılamak Üzere 16.000 Adet 18,5-19 İnç Ebatlarında ve 600 Adet 21,5-22 İnç Ebatlarında Olmak Üzere Toplam 16.600 Adet TFT LCD veya LED LCD Monitör Satın Alınacaktır

- Bankamız ihtiyacını karşılamak üzere "16.000 adet 18,5-19 inç ebatlarında ve 600 adet 21,5-22 inç ebatlarında olmak üzere toplam 16.600 adet TFT LCD veya LED LCD monitör" İdari Şartname, ekinde yer alan Teknik Şartname ve diğer eklerde belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

- Konu ile ilgili Şartname Ankara'da Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Yenimahalle Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasında 1.500.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

- Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 15.04.2010 günü saat 14.00'a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

- Bankamız 4734 (Yapım işleri ayrık) sayılı yasaya bağlı değildir.

- İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0312- 584 53 38, 584 53 60 no'lu, teknik konularda tamamlayıcı bilgi 0312-289 11 91 no'lu telefonlardan alınabilir.

2305/2-1


MADENİ YAĞ VE ANTİFİRİZ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                             :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No         :   (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                   :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

 

S. No

a) Niteliği – türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale Tarih ve Saati

Mal Teslim Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

Madeni Yağ ve Antifriz Alımı

16.000 Kg Dizel Motor yağı SAE 30

80.100 Kg Dizel Motor yağı SAE 15W/40

24.000 Kg Şanzuman ve Diferansiyel yağı 80W/90

630 Kg Hidrolik Fren yağı SAE J1703

19.440 Kg Hidrolik sistem yağı HD 46

39.960 Kg Transmisiyon Fulid TYPC

3.264 Kg Açık Dişli yağı kışlık

3.264 Kg Açık Dişli yağı yazlık

6.800 Kg Süper Gres EP1

13.000 Kg Süper Gres EP 2

170 Kg Süper Gres EP00

20.000 Kg Antifriz

2010/36933

20.04.2010

Saat: 14.00

30 Takvim

Günüdür.

50,00 TL

60

Takvim

Günüdür

                     

2- İhalenin Konusu Malın  :

b)Mal Teslim Yeri              :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm ambarı / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Mal Teslimi süresi         :   30 (otuz) takvim günü’dür.

d) İhalenin yapılacağı yer   :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü, ihale komisyon salonu /Seyitömer - KÜTAHYA

3- Kısmi Teklifler               :   Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

4- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler:

- Ankara’da    : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 / YENİMAHALLE

- İzmir’de       : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3/4 / BORNOVA Tel: (0-232) 3392671

- Kütahya’da  : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER Tel: (0274)2485670(5hat)

- Bursa’da : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0224) 8276471 adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8- - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir

9- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

2255/1-1

—— • ——

1 ADET DEMİRYOLU/KARAYOLUNDA HAREKET EDEBİLEN AKÜLÜ MANEVRA ARACI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                               :   2010/34711

1 - İdarenin:

a) Adresi                                         :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası         :   0.312.309 05 15/4419-4149 0.312.311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi             :   malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                             :   1 adet Demiryolu/Karayolunda hareket edebilen Akülü Manevra Aracı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 10/05/2010 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer-Loko Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2221/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından :

Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

 

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

M2’ si, cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

20N-2c

1121

190

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 190 parsel sayılı 16.253,60-m2 arsası olan ve 8.140 m2 kapalı alana sahip alışveriş merkezi.

18.650.000,00-TL

559.500,00-TL

05.05.2010

16:00

2.500,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale şartnamesi ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığında veya (www.eskisehir-bld.gov.tr) internet adresinde görülebilir, yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi [gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir) tüzel kişi Oda kayıt belgesi], Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini, vekaleten katılanların vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile,

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri

İlan olunur.

2207/1-1


TAŞINMAZMAL SATIŞ İHALE İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, bölgesi, ada ve parsel numarası ile bağımsız bölüm numarası adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İhale 15.04.2010 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Kullanım Amacı

Katı

Bağ.Böl.

Eski

Bağ.Böl.

Yeni

Alan m2

Muhammen

Bedel (TL.)+KDV

Geçici

Teminat (TL.)

İhale Saati

1

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

50

15

28.13

48,300.00

1,450.00

14.00

2

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

51

16

27.40

47,250.00

1,420.00

14.05

3

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

54

19

41.25

87,150.00

2,615.00

14.10

4

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

62

27

24.09

60,900.00

1,830.00

14.15

5

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

63

28

24.09

60,900.00

1,830.00

14.20

6

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

64

29

24.09

60,900.00

1,830.00

14.25

7

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

65

30

24.09

60,900.00

1,830.00

14.30

8

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

67

32

26.46

68,250.00

2,050.00

14.35

9

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

68

33

26.46

68,250.00

2,050.00

14.40

10

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

1 Kat

69

34

26.46

68,250.00

2,050.00

14.45

11

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

90

55

147.10

252,000.00

7,560.00

14.50

12

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

92

57

27.40

55,650.00

1,670.00

14.55

13

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

93

58

27.40

55,650.00

1,670.00

15.00

14

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

95

60

41.25

68,250.00

2,050.00

15.05

15

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

96

61

29.26

58,800.00

1,764.00

15.10

16

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

98

63

27.74

56,700.00

1,701.00

15.15

17

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

99

64

27.74

56,700.00

1,701.00

15.20

18

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

100

65

27.74

56,700.00

1,701.00

15.25

19

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

101

66

29.26

58,800.00

1,764.00

15.30

20

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

102

67

25.41

42,000.00

1,260.00

15.35

21

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

105

70

24.09

42,000.00

1,260.00

15.40

22

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

106

71

24.09

42,000.00

1,260.00

15.45

23

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

107

72

25.41

44,100.00

1,323.00

15.50

24

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

2 Kat

108

73

26.46

46,200.00

1,386.00

15.55

25

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

3 Kat

138

103

56.61

49,350.00

1,481.00

16.00

26

ÇANKAYA

P.Çiçeği

6761/5

Dükkan

4 Kat

148

113

56.25

48,300.00

1,450.00

16.05

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

2098/1-1