18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından :

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden :

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden :

Adalet Bakanlığından :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden :

Çankaya Belediye Başkanlığından :

İçişleri Bakanlığından :

Milli Savunma Bakanlığından :

Fortis Bank Anonim Şirketinden :

Merkez Bankasından :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından :

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 4/2/2010 gün ve 54251 sayılı yazıda; Mehmet Fehmi ve Hidayet oğlu, 1970 doğumlu, Gaziantep İli, Kilis İlçesi; Şıhabdullah Köyü; Cilt No: 027/04, Aile Kütük No: 75; Sıra No: 199’da kayıtlı Mahmut Metin ERYILMAZ’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 12/11/2009 gün ve 58/37 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1962/1-1

—————

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 26/1/2010 gün ve 52984 sayılı yazıda; Murat ve Hanife oğlu, 1965 doğumlu, Giresun İli, Dereli İlçesi; Kızıltaş Köyü; Cilt No: 023, Aile Kütük No: 56; Sıra No: 21-01’de kayıtlı Cengiz TÜRK’ün, Baro Yönetim Kurulu’nun 5/11/2009 gün ve 57/41 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1963/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesinin aşağıda belirtilen  Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların  Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat  başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

İşletme-Muhasebe Finansman

Profesör

1

-

Alm. İşlt. Enfor. Veri İlet.ve Bilg. Ağları

Profesör

1

-

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

 

 

 

Kadro Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Halk Sağlığı

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Halk Sağlığı Uzmanı ve Doçenti olmak.

1951/1-1

—— • ——

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden :

DÜZELTME İLANI

13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak akademik personel ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYINLANAN

 

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ -  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Profesör

1

Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

OLMASI GEREKEN

 

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ -  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Profesör

1

Doçentlik Unvanını Türk Halk Edebiyatı alanında almış olmak.

1952/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Konya 1. İdare Mahkemesine ait 2005/537 Esas sayılı dava dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1950/1-1

 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltilme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapanlar hariç, diğer adayların:

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

SINAV

MİNİMUM  PUAN

KPDS/ÜDS

85

TOEFL-IBT

102

TOEFL-PBT VE TWE

610 ve 5

IELTS

7.5

ODTÜ YDYO-İYS

80

 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce sözlü mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.)

 BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Yukarıda belirtilen belgelerin de içinde bulunduğu, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayınlarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan, Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALAN

DOÇ.

Y.DOÇ.

Mimarlık Bölümü

Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Tarihi, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlık Tarihi ve Mimarlık Tarihi Yazımı

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisat

İktisat-Kamu Maliyesi

-

1

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

-

1

1903/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKFIN ADI: Gülen Eğitim Araştırma Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (GAV)

VAKFEDENLER : Kudbettin Gülen, Yaşar Gültekin Korucuklu, Mehmet Mezher Gülen, Seyfullah Gülen, Kevser Gülen, Salih Gülen, Yılmaz Yiğit, Nidai Gülen, Mesih Gülen, Nöman Gülen

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU : Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/02/2010 tarih ve E:2009/285, K:2010/6 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU : İstanbul 34. Noterliğince düzenlenen 22/01/2010 tarih ve 02914 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI : İnsan Gelişimi ile toplumsal gelişim arasındaki dinamik bağı esas alarak öncelikle her seviyede eğitim ve öğretim olmak üzere kültür, sağlık, sosyal dayanışma ve yardımlaşma alanlarında toplum dinamizminin önünü açacak çalışmalar yaparak beden, ruh ve zihin yönünden sağlıklı ve gelişmiş fertlerin yetişmesine, toplumun gelişmesine ve çağdaş bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI : 70.000.00 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1883/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

Borsa Yönetim Kurulu’nun 10.03.2010 tarihli toplantısında, Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Borsamız kotunda bulunan 12.732.753,50,-TL nominal değerli hisse senetlerine ek olarak ihraç ettiği 56.591,77-TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca H-2010/14 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

1919/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 10.03.2010 tarihli toplantısında Tek-Art Turizm Zigana A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin, eşanlı olarak önce 69.726.410,-TL’den 42.444.915,-TL'ye  azaltılması nedeniyle azaltılan 27.281.495,-TL nominal tutardaki sermayesini temsil eden hisse senetlerinin Kotasyon Yönetmeliği’nin 25. maddesi çerçevesinde Borsa kotundan çıkarılmasına; ardından 42.444.915,-TL'den  119.664.266,-TL'ye artırılması nedeniyle artırılan 77.219.351,-TL nominal tutardaki sermayesini temsil eden hisse senetlerinin Kotasyon Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereğince H-2010/15 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

1919/2/1-1

 


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden :

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Afyon Kocatepe  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterleri”nde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent  kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin aslı veya onaylı fotokopileri, özgeçmişleri, nüfus cüzdan sureti, askerlik durum belgesi, yayın listesi, Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosunu ve  “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha  olarak hazırlayıp, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak müracaatlar Üniversitemiz “Afyon Kocatepe  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterler” doğrultusunda oluşturulacak ayrı bir komisyon tarafından incelenecek ve bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının  sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Üniversitemiz irtibat numaraları 0 272 444 03 03/1350-1351

Not: Afyon Kocatepe  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterleri http://www.aku.edu.tr/per/kriter.doc adresinde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının atama kriterleri bölümünde yer almaktadır.

 

BİRİMİ

BÖL./AB.D./PROG.

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

Fen Ede.Fak.

Fiziki Coğrafya

Doçent

1

1

 

Fen Ede.Fak.

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

 

Fen Ede.Fak.

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

 

1880/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından :

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : İlyas TOKUR

ADRESİ         : Bilinmiyor.

İmarın 5436 ada 16 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 2/7/2009 gün ve 74/3755 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 22/10/2009 gün ve 2935 sayılı karar ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 22/10/2005 gün ve 2935 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1501/1-1

 


İçişleri Bakanlığından :

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 9 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 04-06 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Giriş(sözlü) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP86 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 36 kişi içerisinde bulunmak (36 ncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır),

5 - İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil puan değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang.tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

2-2 adet fotoğraf,

3 - KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

4 - KPDS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

5 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar;  Bakanlığımızın  (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 06-14 Nisan 2010 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edeceklerdir. 

2 - Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.

3 - Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir.

4 - Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

5 - Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 61-60) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 14 Nisan 2010 Çarşamba saat 17:00’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir.  14 Nisan 2010 Çarşamba saat 17.00’dan sonra adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

7 - Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanları kontrol ettirilecektir. 

8 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre giriş sınavına katılacaklara ait sonuç listesi 18 Nisan 2010 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

9 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı adaydan (36) istenilen belgeleri, süresi içerisinde teslim edenler, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı giriş (sözlü) sınavına çağırılacaktır. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar giriş (sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınav günü,saati ve yeri Bakanlığın  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir.  70 puan alan adaylar başarılı sayılır. 

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığın  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Giriş (sözlü) Sınavına alınan ve kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1944/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/36149

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

MSB Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

MSB Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı/Sivas

Tel-Faks

03462270291 - 03462270251

Posta Kodu

58020

E-Mail

tesupsivas@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklarının

Adı/Unvanı

Barbaros Proje Mimarlık Mühendislik İnşaat Doğalgaz Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

İhsan Bige

Adresi

Strazburg Caddesi No: 30/23 Sıhhiye - Çankaya/Ankara

Kervansaray Mah. Anadolu Sk.    No: 26/1 Kırşehir

T.C. Kimlik No.

 

53410385076

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1420076568

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

116225

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1964/1-1


FORTİS BANK A.Ş.NE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARI

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR


 


 


1960/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 4/2/2010 ve 18/2/2010 tarihli Kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ

(MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

 

1

 

Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kırşehir ili

Kömür-LPG-Doğal Gaz

6,1 MWm/6 MWe

Otoprodüktör Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

2

Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayseri ili, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi

Doğal Gaz

10,35 MWm/10 MWe

Otoprodüktör Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

3

ITC Adana Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Sofulu Katı Atık Alanı mevkii

Biyokütle

11,608 MWm/11,320 MWe

Üretim Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 30 yıl

4

Kuyuma Elektrik Üretim Limited Şirketi

Samsun ili

Kuyma HES

9,38 MWm/9,01 MWe

Üretim Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

5

Akua Enerji Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gaziantep ili

Bayramlı HES

0,72 MWm/0,66 MWe

Üretim Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

6

Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş

Artvin ili

Artvin Barajı ve HES

340 MWm/332,18 MWe

Üretim Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 49 yıl

7

JTI Tütün Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi

İzmir ili, Torbalı ilçesi

Doğal Gaz

4,50 MWm/4,38 MWe

Otoprodüktör Lisansı

18/2/2010 tarihinden itibaren 20 yıl

 

1942/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18/2/2010 tarihli Kararıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki Tüzel Kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

 

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ (MW)

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

 

1

 

Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

 

 

Otoprodüktör Lisansı

23/11/2006

EO/984-6/748

18/2/2010 tarihli ve 2431/48 sayılı Kurul Kararı ile 28/2/2010 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

 

1942/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/02/2010 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ithalat (spot LNG) lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 10 yıl

 

1942/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 4/2/2010, 18/2/2010 ve 22/2/2010 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

 

TİCARET ÜNVANI

 

LİSANSIN TÜRÜ

 

LİSANSIN SÜRESİ

1

LUKOİL-BUNKER İSTANBUL İHRAKİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İhrakiye Teslimi Lisansı

4/2/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

2

VTM Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

18/2/2010 tarihinden itibaren 15 yıl

3

Güzkaş Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

18/2/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

4

Edor Kimyasal Ürünler Sanayi Dahili ve Harici Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

18/2/2010 tarihinden itibaren 30 yıl

5

Efepet Petrol Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

18/2/2010 tarihinden itibaren 30 yıl

6

Koza Sınai Yağları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

18/2/2010 tarihinden itibaren 11/05/2011 tarihine kadar

7

Engin Geri Kazanım Tesisleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/2/2010 tarihinden itibaren 19.11.2012 tarihine kadar

8

Halil İbrahim Oğulları Petrol Ürünleri Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/2/2010 tarihinden itibaren 1 yıl

 

1942/4/1-1