24 Haziran 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27268

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Denizli Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Büyükçekmece Şube Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğünden:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat eden adayların Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://www.akdeniz.edu.tr/personel.htm. adresinden öğrenilebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

1 adet fotoğraf

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADET

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

5132/1-1


Denizli Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğünden:

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJESİ VE YAKIN ÇEVRESİ

KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

“Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’ nin elde edilme işi, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından 01-02 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen sempozyum sonuç bildirgesi (Ek 12) ile Valilikçe konuyla ilgili çeşitli tarihlerde kentteki sivil toplum örgütleriyle yapılan toplantıların sonuç raporu (Ek 13) dikkate alınarak 11.06.2009 tarihli Valilik ve TMMOB arasında varılan uzlaşma protokol hükümleri (Ek 14) çerçevesinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı “Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi İle Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi” konulu tasarım gerçekleştirilirken, Denizli ve yöresinin mimari, tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan özgün bir hükümet konağı mimari projesi elde etmek ayrıca belirtilen yaklaşık 53.000m2 (Ek 1) alanın çevresindeki odak noktaları dikkate alınarak bu alanın şehrin gündüz ve gece kullanımını sağlayacak meydan ve bununla birlikte yönetim ve kültür hizmetleri verilebilecek bir kentsel tasarım elde etmektir.

2. YARIŞMANIN ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademelidir.

3. YARIŞMAYI AÇAN KURUM

Adı : Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Adresi : Sırakapılar Mah. 1581 Sk.N: 5/20100 DENİZLİ

Tel : 0258 2624261 – 0258 2649954

Fax : 0 258 2410518

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

4.1 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odaların üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

4.2 Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunlu olup ekipte; ekip başı mimar olmak üzere en az bir Şehir Plancısı ile bir Peyzaj Mimarı olacaktır.

4.3 Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

4.4 Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

4.5 Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

4.6 Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

4.7 Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip üyelerinden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

4.8 Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Denizli dışından şartname almak isteyen yarışmacılar şartname bedelini Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Halk Bankası Denizli Şubesi 352- 07000002 nolu hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

5. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JURİ

Yavuz ERKMEN                       :   Denizli Valisi

Prof. Dr. Metin SÖZEN            :   ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Kasım KAYIHAN                     :   Denizli İl Bayındırlık ve İskan Müdürü

İbrahim ŞENEL                          :   Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK             :   PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Arkeolog

Niyazi DAYANIR                     :   İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

Tolga AYDAR                           :   Peyzaj Mimarı-PMO Denizli İl Temsilcisi

 

ASLİ JURİ

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ      :   YTÜ Mim. Fak. Dekanı, Mimar-Şehir Pl. (Jüri Bşk.)

A.Faruk GÖKSU                       :   Şehir Plancısı

Aygen KANCI                           :   Peyzaj Y. Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı

Dr. Erkan UÇKAN                    :   Mimar

Nadir HASBORA                      :   Y. Mimar

Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER     :   Mimar

Danyal KUBİN                          :   İnşaat Mühendisi

 

YEDEK JÜRİ

Prof. Dr. Güzin KONUK          :   Mimar

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI      :   Mimar

Dr. Hatice SÖNMEZ TÜREL   :   Peyzaj Mimarı

Mustafa Tahsin BADEM          :   İnşaat Y. Mühendisi

RAPORTÖRLER

Hüseyin TÜRKYILMAZ          :   Mimar, YTÜ, Denizli Belediyesi

Hüseyin BAŞARAN                  :   Mimar, SÜ, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Ahmet Özer KARAASLAN      :   Mimar, YTÜ, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

 

RAPORTÖR YARDIMCISI    

Hüseyin SARIKURT                 :   Şehir Plancısı, İTÜ, İl Özel İdaresi

Mutlu ALKAN                          :   CBS Uzmanı, İl Özel İdaresi

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı                          :   24 Haziran 2009 Çarşamba

Sorular için son gün                    :   16 Temmuz 2009 Perşembe

Teslim tarihi                               :   24 Ağustos 2009 Pazartesi

Jüri değerlendirme tarihi             :   27 Ağustos 2009 Perşembe

Sergi Tarihi                                 :   31 Ağustos 2009 Pazartesi

Kolokyum Tarihi                        :   06 Eylül 2009 Pazar

 

7. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

 

1. Ödül                    Net : 40.000,00 TL         Kırkbin Türk Lirası

2. Ödül                    Net : 30.000,00 TL         Otuzbin Türk Lirası

3. Ödül                    Net : 20.000,00 TL         Yirmibin Türk Lirası

 

1. Mansiyon           Net : 10.000,00 TL         Onbin Türk Lirası

2. Mansiyon           Net : 10.000,00 TL         Onbin Türk Lirası

3. Mansiyon           Net : 10.000,00 TL         Onbin Türk Lirası

4. Mansiyon           Net : 10.000,00 TL         Onbin Türk Lirası

5. Mansiyon           Net : 10.000,00 TL         Onbin Türk Lirası

 

Satın almalar için jürinin kullanımına 20.000,00 TL ayrılmıştır.

Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

8. YER GÖRME

Yer görme zorunlu değildir. Yarışma alanını görmek isteyen yarışmacılar raportörlükten mesai saatleri içinde yardım alabilirler.

5200/1-1


Türkiye İş Kurumu Büyükçekmece Şube Müdürlüğünden:

Aşağıda belirtilen Daimi Statüde Eski Hükümlü işçi alınacaktır.

 

Talebi Alan İl

Kamu Kuruluşunun Adı

Durumu

Meslek Adı

İşgücü Sayısı

Eğitim Durumu

Aranılan Diğer Nitelikler

Büyükçekmece Şube Müdürlüğü

Arnavutköy Belediye Başkanlığı

Eski Hükümlü

Beden İşçisi

3

İlköğretim

 

 

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

- Yukarıda belirtilen Talep şartlarına durumu uyan adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlülüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

- Kura çekimi, 14.07.2009 Salı günü saat 11.00 de Taşoluk Hizmet Binasında yapılacaktır. Kurada İsmi Çıkan adaylara sözlü sınav / mülakat tarihi adı geçen kurumca bildirilecektir.

- İlgili Kamu Kurum ve kuruluşunca Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde Noter Huzurunda kura çekimi yapılacaktır.Ayrıca Şube Müdürlüğünde Bakanlar Kurulu Kararı ile öncelikli gönderme ve / veya işe alınma hakkında sahip bulunup talep şartlarına uygun olanlardan da açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda belirleme yapılacaktır.

5071/1-1

—————

Aşağıda belirtilen Daimi Statüde Özürlü işçi alınacaktır.

 

Talebi Alan İl

Kamu Kuruluşunun Adı

Durumu

Meslek Adı

İşgücü Sayısı

Eğitim Durumu

Aranılan Diğer Nitelikler

Büyükçekmece Şube Müdürlüğü

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

Özürlü

Büro Memuru

2

Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul)

 

 

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

- Talep şartlarına durumu uyan adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlülüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

- 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılıp, Lise ve Dengi Okul Mezunları için KPSSP94 puanı olan adayların başvurulan kabul edilecektir.

- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını sözlü sınav/mülakattan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler ve yanlış beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıralamada yer alan diğer kişiler nihai listelere eklenecektir. Yanlış beyandan kişiler sorumlu olacak, Kurumumuza hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.

- Merkezi sınav uygulanmayacak kişiler (Önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Müracaatta bulunan bu adaylar Öncelik tarihlerine göre Talebin iki katını geçmeyecek şekilde İsim ve Adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

- Aynı işyerinin birden fazla talebinin ilan edilmesi halinde durumları talep şartlarına uyan müracaatçılar yalnızca bir talebe başvurabileceklerdir.

- Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alanlardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde düzenlenecek olan nihai listeler de yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

- Merkezi sınav uygulanmayacak kişiler (önceliklilerden) müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkı kazandıkları belge tarihleri dikkate alınarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgiler işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

- İşyerine isimleri bildirilen kişilere, sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

5072/1-1

—— • ——

Türkiye İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğünden:

Aşağıda Belirtilen İşyerine Daimi Statüde Eski Hükümlü İşçi Alınacaktır.

 

Talebi Alan İl

Kamu Kuruluşunun Adı

Meslek Adı

İşgücü Sayısı

Statü

Eğitim Durumu

Aranan Diğer Nitelikler

Çanakkale İl Müdürlüğü

Biga Belediye Başkanlığı

Şoför

(Yük Taşıma)

1

Eski Hükümlü

Lise ve Dengi Okul

E Sınıfı Ehliyete sahip olmak.

 

Yukarıda Belirtilen Talebe Başvuracak Adayların Dikkatine;

1 - İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen veya internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yanlış beyanda bulunanlar yada belge ibraz edenlerden nihai listelere girenler listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kişiler nihai listelere eklenecektir. Yanlış beyandan kişiler sorumlu olacak, Kurumumuza hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

2 - 2008 Yılında Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

3 - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

4 - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelikli belgesinin tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

5 - İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

6 - Aynı işverene ait aynı tarihlerde yayınlanan taleplerinin birine müracaat kabul edilecektir.

5154/1-1

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

AVES İÇ VE DIŞ TİCARET ANO. ŞTİ. İLE İLGİLİ YASAKLAMA KARARI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDA İLAN

06.03.2009 tarih ve 27161 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Aves İç ve Dış Ticaret A. Şti.nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince 1 (bir yıl) süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanma kararına karşı, yasaklama kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine, Ankara 15. İdare Mahkemesinde 2009/450 Esas sayılı dosya ile açılan davada 25.05.2009 tarihinde, Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı gereğince “........ dava konusu işlemin yürütmesinin teminatsız olarak dava sonuna kadar durdurulmasına, ...” karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5172/1-1


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

STATÜSÜ

Tanımlar

Aşağıda geçen sözcükler karşılarında kendilerine verilen anlamları taşıyacaktır:

CAS/TAS                    :   İsviçre/Lozan’da yerleşik Spor Tahkim Mahkemesi’dir.

Federasyon                 :   FIFA tarafından tanınan ve FIFA üyesi olan bir futbol federasyonudur.

FIFA                           :   Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’dir.

Futbol                         :   FIFA’nın denetimine tabi olan ve Futbol Oyun Kuralları çerçevesinde düzenlenen oyundur.

Futbolcu                      :   Bir Federasyona tescilli bir futbolcudur.

Genel Kurul                :   TFF’nin en üst karar organıdır.

Hukuk Mahkemeleri   :   Kamu hukuku ve özel hukuk alanına giren uyuşmazlıklara bakan devlet mahkemeleridir.

IFAB                           :   Futbol Oyun Kuralları’nı değiştirmek ve onaylamakla görevli Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu’dur.

Konfederasyon           :   FIFA tarafından tanınan ve aynı kıtaya (veya benzeri coğrafi bölgeye) ait olan bir Federasyonlar topluluğudur.

Kulüp                          :   Bir futbol federasyonunun doğrudan veya dolaylı bir üyesidir.

Lig                               :   Federasyona bağlı bir müsabaka organizasyonudur.

TFF                             :   Türkiye Futbol Federasyonu’dur.

UEFA                         :   Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’dir.

Üye                             :   Genel Kurul tarafından TFF üyeliğine kabul edilen bir tüzel veya gerçek kişidir.

Yetkililer                     :   FIFA’da, bir konfederasyonda, federasyonda veya kulüpte görev yapan bütün yönetim kurulu üyeleri, kurul üyeleri, teknik direktörler, hakemler, yardımcı hakemler ve teknik, sağlık ve idari işlerden sorumlu diğer bütün kişilerdir.

Yönetim Kurulu          :   TFF’nin icra organıdır (kısaltması YK’dır).

I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 Unvan, merkez, hukuki nitelik ve logo

1. Bu Statünün amacı, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun genel ilkelerini, kuruluş, teşkilatlanma, görev ve yetkilerini münhasıran düzenlemektir. İşbu Statü, Türkiye’deki her türlü futbol faaliyetinin organizasyonunun ve gelişiminin ulusal ve uluslararası kurallara göre gerçekleştirilmesini kapsar.

2. İşbu Statü uyarınca TFF, futbol sporunu ulusal düzeyde yürüten ve düzenleyen tek kuruluştur ve Türkiye’yi futbol ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeye yetkilidir.

3. (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) TFF’nin merkezi Ankara’dadır.

4. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kısaltması TFF’dir.

5. TFF, 1923’ten beri FIFA’nın ve 1962’den beri de UEFA’nın bir üyesidir.

6. TFF’nin logosu işbu Statü’nün ekinde yer alan şekildedir.

Madde 2 Amaç

1. TFF’nin amaçları:

a) Türkiye’deki her türlü futbol faaliyetini teşkilatlandırmak, düzenlemek ve denetlemek;

b) Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak;

c) FIFA ve UEFA tarafından konulan kuralların gereğince uygulanmasını sağlamak, bu konuda yurt içinde ilgili düzenlemeleri yapmak ve futbolla ilgili konularda yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek;

d) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile ilgili plan, program, düzenleme ve anlaşmalar yapmak ve başarılı sonuçlar alınması için gereken tedbirleri almak;

e) Yurt içinde her düzeydeki ligleri teşkilatlandırmak ve düzenlemek ve kendi milli takımlarının ve kulüp takımlarının uluslararası turnuvalara kabulünü ve katılımını sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak;

f) Kendi üyelerinin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik direktörlerin ve antrenörlerin, sağlık personelinin, futbolcu temsilcilerinin, müsabaka organizatörlerinin ve diğer tüm ilgililerin FIFA, UEFA ve TFF’nin statü, talimat ve kararlarına ve ayrıca adı geçen futbol otoritelerinin yetkili organ ve kurullarının verdiği kararlara uymalarını sağlamak;

g) (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek.

h) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerler ışığında ve özellikle de gençlik ve geliştirme programları aracılığıyla her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak;

i) Milli ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi futbolla ilgili konularda yurt dışında temsil etmek;

j) Fair Play kuralları ve FIFA ve UEFA’nın Etik Kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini gözetmek;

k) Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (“IFAB”) tarafından hazırlanan Futbol Oyun Kurallarına ve FIFA ve UEFA tarafından hazırlanan diğer oyun kurallarına uymak;

l) FIFA ve UEFA’nın statülerine, talimatlarına ve kararlarına riayet etmek;

m) FIFA ve UEFA Statülerinde belirtilen yargı kurullarının ve FIFA Statüsü’nün 59 ve 60. maddeleri ile UEFA Statüsü’nün 59. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği şekliyle Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) yetkisini tanımak;

n) Futbol alanında faaliyet gösteren kişilerin menfaatlerini korumak;

o) Müsabaka ve organizasyonların bütünlüğünü tehlikeye düşürebilecek veya Futbol’un istismarına yol açabilecek hukuka aykırı tüm yöntem veya uygulamaların önlenmesini sağlamak;

p) (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Futbolu geliştirmek amacıyla amatör futbol spor kulüp ve federasyonları ile bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

2. TFF, yukarıda sıralanan amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulamak için gerekli her türlü talimatı, düzenlemeyi ve anlaşmayı yapar ve yetkili kurul ve organlarının işbu Statü uyarınca ve diğer talimatlar ile düzenleme ve anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararlar alınmasını sağlar.

Madde 3 Tarafsız davranma ve ayrımcılık yapmama

1. TFF, her konuda tarafsızdır.

2. Herhangi bir ülkeye, kişiye veya insan topluluğuna karşı türü ne olursa olsun ayrımcılık yapmak kesinlikle yasaktır ve ayrımcılık yapanların üyeliği askıya alınır veya sona erdirilir.

Madde 4 Dostane ilişkilerin teşvik edilmesi

1. TFF, kendi üyeleri, kulüpler, hakemler ve futbolcular arasında ve toplumda insani amaçlara yönelik dostane ilişkileri teşvik eder.

2. Futbol alanında faaliyet gösteren her kişi ve kuruluş FIFA ve UEFA’nın statülerine, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına ve ayrıca fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerine saygı göstermekle yükümlüdür.

3. TFF, Türkiye’deki kendi üyeleri, kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktör ve antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek için gerekli kurumsal düzenlemeleri yapar.

Madde 5 Futbolcular ve futbolla ilgili diğer kişiler

1. Futbolcuların statüsü ve transferlerine ilişkin hükümler, FIFA’nın Oyuncu Statüsü ve Transferlerine ilişkin talimatlarına uygun olarak TFF Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

2. Futbolcular, TFF Yönetim Kurulu’nun onayladığı ilgili talimatlara uygun olarak tescil edilir.

3. Yönetim Kurulu, futbol alanında aktif rol oynayan kişilerin (teknik direktör ve antrenörler, sağlık personelleri, hakemler, futbolcu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri, v.s) de tesciline ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Madde 6 Futbol Oyun Kuralları

TFF ve TFF’nin üyeleri, futbolu IFAB tarafından çıkarılan Futbol Oyun Kurallarına uygun olarak oynarlar. Futbol Oyun Kuralları yalnızca IFAB tarafından düzenlenir ve değiştirilir.

Madde 7 TFF organlarında ve kurullarında görev alanların ve yetkililerin davranışı

TFF’nin organ veya kurullarında görev alanlar ile TFF’nin yetkilileri, FIFA, UEFA ve TFF’nin statülerine, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına ve ayrıca kendi faaliyetleri ile ilgili olması halinde FIFA’nın Etik Kuralları’na ve fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini gözetmekle yükümlüdürler.

II. ÜYELİK

Madde 8 Üyeliğe kabul etme, üyeliğin askıya alınması ve üyelikten ihraç

1. Üyeliğe kabul etmeye, üyeliği askıya almaya ve üyelikten ihraca Genel Kurul yetkilidir.

2. Üyelik, ayrılma veya ihraç kararı ile sona erer. Üyeliğin kaybedilmesi, üyenin FIFA, UEFA, TFF veya diğer TFF üyelerine karşı olan mali yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz ancak üyenin TFF’ye ilişkin tüm haklarını sona erdirir.

Madde 9 TFF’nin Üyeleri

TFF’nin üyeleri şunlardır:

a) Türkiye Profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüpler;

b) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu;

c) Profesyonel Futbolcular Derneği;

d) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği;

e) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği;

f) Bünyesinde futbol faaliyeti bulunan engelliler spor federasyonları;

g) FIFA veya UEFA İcra Kurulu’nda aktif görev yapan kişiler;

h) FIFA veya UEFA’nın komitelerinde fiilen en az 10 yıl görev yapan kişiler;

i) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler;

j) Genel Kurul tarafından üyeliğe kabul edilecek diğer kişiler.

Madde 10 Başvuru usulü

1. Üyeliğe başvuru usulü ve üyelik koşulları, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan TFF üyeliğine ilişkin talimatla belirlenir.

2. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunda bulunanların üyeliğe kabulünü veya reddini Genel Kurul’a önerebilir. Başvuru sahibi, Genel Kurul’a başvurma gerekçelerini açıklayabilir. Genel Kurul üyelik başvurularını karara bağlamakta tümüyle serbesttir.

3. Yeni üyeler, üyeliğe kabul edildikleri anda üyelik hak ve yükümlülüklerini kazanırlar.

Madde 11 Üyeliğe Kabul

1. TFF’ye üye olmak isteyen kişi veya kuruluşların TFF Genel Sekreterliğine yazılı olarak başvurmaları zorunludur.

2. Tüzel kişilerin üyelik başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte yapmaları zorunludur:

a) Başvuru sahibinin tüzüğünün, ana sözleşmesinin veya kendi tüzel kişiliklerine uygun diğer düzenlemelerinin bir örneği;

b) Başvuru sahibinin yetkilileri tarafından imzalanmış ve başvuru sahibinin FIFA, UEFA ve TFF’nin bütün statüleri, talimatları ve kararlarına uyacağına ve bunların statülerinden belirtildiği şekliyle CAS/TAS’ı tanımak ve kendi üyelerinin, kulüplerinin, yetkililerinin ve futbolcularının da uymasını temin edeceğine ilişkin taahhütnamesi;

c) Başvuru sahibinin yürürlükte bulunan Futbol Oyun Kurallarına, Futsal ve Plaj Futbolu Oyun Kurallarına uyacağına dair taahhütnamesi;

d) Başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşik ve kayıtlı olduğuna dair yazılı beyanı;

e) Başvuru sahibinin hukuki yapısının başkaca herhangi bir kuruluştan bağımsız olarak karar alabilmesine elverişli olduğunu içeren beyanı;

f) Başvuru sahibinin usulünce yetkili kılınmış temsilcilerinin ve imza yetkililerinin listesi ve imza sirkülerleri

g) Başvuru sahibinin son genel kurul toplantı tutanaklarının noter tasdikli bir örneği;

h) TFF’nin yazılı onayını almadıkça hiçbir özel müsabaka düzenlemeyeceğine veya hiçbir özel müsabakaya katılmayacağına dair beyanı.

3. Başvuruda bulunan gerçek kişilerin başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte yapmaları zorunludur:

a) FIFA, UEFA ve TFF’nin bütün statüleri, talimatları ve kararlarına, bunların statülerinde belirtilen şekliyle CAS/TAS’ı tanıdığına ve FIFA Etik Kurallarına daima uyacağına dair beyanı;

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kanıtlayan belgeler;

c) FIFA veya UEFA İcra Kurulu’nda üye olarak görev yaptığını veya FIFA veya UEFA’nın herhangi bir komitesinde en az on yıl süreyle görev yaptığını veya TFF başkanlığı yaptığını gösteren belgeler.

4. Üyeliğe kabul edilen tüzel kişiler, aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadığı takdirde, Genel Kurul’da bir (1) delege ile temsil edilirler.

Madde 12 Üyelerin hakları

1. TFF’nin üyeleri şu haklara sahiptir:

a) TFF Genel Kurul toplantılarına katılma, gündemi önceden bilme, belirlenen süreler içinde Genel Kurul’a katılmaya çağrılma ve oy haklarını kullanma;

b) Olağan Genel Kurul gündeminde yer almak üzere tekliflerde bulunma;

c) TFF’nin organları kanalıyla TFF’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirilme;

d) TFF tarafından düzenlenen turnuvalara ve/veya diğer sportif faaliyetlere mümkünse katılma;

e) TFF Statüsü ve talimatlarında TFF üyelerine tanınan diğer bütün hakları kullanma.

2. Bu hakların kullanımı, işbu statü ve ilgili talimatlarda yer alan diğer hükümlere tabidir.

Madde 13 Üyelerin yükümlülükleri

1. TFF’nin üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) FIFA, UEFA ve TFF’nin statü, talimat, düzenleme ve kararlarına tam olarak uymak ve kendi statü, tüzük veya diğer düzenlemelerinde yer alacak bir hüküm aracılığıyla kendi üyelerinin de bunlara her zaman uymasını sağlamak;

b) Kendi karar organlarının serbest seçimler yoluyla oluşmasını sağlamak;

c) Spor kulübü niteliğine sahip TFF üyelerine münhasır bir düzenleme olmak üzere, TFF tarafından düzenlenen müsabakalara ve diğer spor faaliyetlerine katılmak;

ç) Üyelik aidatlarını ve yıllık harçlarını ödemek;

d) IFAB tarafından belirlenen Futbol Oyun Kurallarına ve FIFA tarafından belirlenen Futsal ve Plaj Futbolu Oyun Kurallarına uymak ve kendi üyelerinin de bunlara her zaman uymasını sağlamak;

e) Uluslararası uyuşmazlıklarda FIFA ve UEFA statülerinin ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde (İsviçre) Lozan’daki Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS/TAS) yetkili olacağını kabul etmek;

f) TFF statüsü veya talimatlarının uygulanmasından kaynaklanan ulusal düzeydeki bütün ihtilafları nihai olarak Tahkim Kurulu’na götürmek ve başkaca herhangi bir yargı makamına başvurmamak;

g) Kendi tüzük ve düzenlemelerinde temsil yetkisine sahip olan kişileri, delegelerini ve bu kişilerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden üç (3) hafta içinde TFF’ye bildirmek;

h) TFF tarafından tanınmayan veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten ihraç edilmiş üyelerle sportif nitelik taşıyan hiçbir ilişki kurmamak;

ı) Kendi tüzüklerinde yer alacak bir hüküm aracılığıyla bağlılık, dürüstlük ve sportmence davranış ilkelerine uygun davranmak;

i) Üyeliği süresince işbu Statü’de belirtilen zorunlu hükümlere uymak;

j) Düzenli olarak güncellenen bir üye sicili tutmak;

k) FIFA’nın (örneğin FIFA Etik Kuralları), UEFA’nın veya TFF’nin Statü ve diğer talimatlarından kaynaklanan sair tüm yükümlülüklere tam olarak uymak.

2. Üyelerin yukarıda belirtilen yükümlülükleri ihlal etmeleri halinde, işbu Statü’de yer alan yaptırımlar uygulanır.

Madde 14 Üyeliğin askıya alınması

1. Bir üyenin üyeliğinin askıya alınmasına Genel Kurul karar verir. Ancak Yönetim Kurulu, üyelik yükümlülüklerini ciddi ve sürekli bir biçimde ihlal eden üyenin üyeliğini derhal askıya alabilir. Yönetim Kurulu askıya alma kararını kaldırmadığı sürece, askıya alma kararı takip eden ilk Genel Kurul’a kadar devam eder.

2. Üyeliği askıya alma kararı Genel Kurul’un onayına tabidir. Üyeliği askıya alma kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmediği takdirde kendiliğinden ortadan kalkar.

3. Üyeliği askıya alınan bir üye üyelik haklarını (oy verme hakkı da dâhil) kullanamaz. Diğer üyeler de üyeliği askıya alınmış bir üye ile sportif temas kuramazlar. Disiplin Kurulu, askıya alma kararına ilaveten başka yaptırımlar uygulayabilir.

4. TFF tarafından düzenlenen sportif faaliyetlere veya etkinliklere aralıksız olarak üç (3) yıl boyunca katılmayan bir üyenin Genel Kurul’da oy verme hakkı askıya alınır ve bu durum bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar devam eder ve bu üye TFF içindeki herhangi bir göreve aday olamaz.

Madde 15 Üyelikten ihraç

1. Genel Kurul aşağıdaki hallerde bir üyeyi üyelikten ihraç edebilir:

a) TFF’ye olan mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi; veya

b) FIFA, UEFA veya TFF’nin Statüsü’nü, talimatlarını, düzenleme ve kararlarını ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu nedenle cezalandırılmış olması

2. Üyelikten ihraç kararının geçerli olabilmesi için Genel Kurul tarafından kabul edilmesi zorunludur. Oylama yapılmadan önce, üyelikten ihraç edilen üyenin savunmasını yapmasına olanak tanınır.

Madde 16 Üyelikten çekilme

1. Bir üye, futbol sezonunun sona ermesiyle TFF üyeliğinden çekilebilir. Üyelikten çekilme bildirimi, en geç ilgili sezonunun ikinci yarısı başlamadan önce Genel Sekreterliğe ulaştırılmalıdır.

2. Üyelikten çekilmek isteyen üyenin çekilme bildirimi, o üye TFF’ye ve TFF’nin diğer üyelerine olan mali yükümlülüklerini yerine getirmedikçe geçerli olmaz.

Madde 17 TFF’nin üyelerinin üst lige çıkmasının ve alt lige düşmesinin sonuçları

1. TFF’ye kayıtlı olup da profesyonel bir lige yükselen bir amatör kulüp TFF üyeliğine kendiliğinden kavuşur. Profesyonel lige yükselen kulüpler, TFF üyeliğine başvuruda bulunurken 11. Maddenin 2. paragrafında belirtilen bütün belgeleri sunmak zorundadır. Anılan bilgi ve belgelerin uygunluğuna TFF Yönetim Kurulu karar verir.

2. Bir profesyonel ligden bir amatör lige düşen bir kulüp TFF üyeliğini kaybetmez. Ancak, bu kulüp amatör ligde kaldığı süre boyunca Genel Kurul’da bireysel olarak temsil edilemez ve dolayısıyla da Genel Kurul’a ilişkin haklarını kaybeder. Bu tür kulüpler, Genel Kurul’da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedrasyonu vasıtasıyla temsil edilirler.

Madde 18 Kulüplerin ve TFF kapsamındaki birliklerin statüsü

1. Kulüpler veya diğer birlikler, TFF’ye bağlıdır ve TFF tarafından tanınır. Bu üyelerin veya birliklerin tüzük ve talimatları TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

2. TFF üyesi kulüpler ve birlikler, üyelikleri ile ilgili bütün kararlarını herhangi bir dış kurum veya kuruluştan bağımsız olarak kendileri alırlar. Bu zorunluluk, kurumsal yapılarına bakılmaksızın bu üyelerin hepsi için geçerlidir.

3. Hiçbir gerçek veya tüzel kişi (holding şirketleri ve grup şirketleri de dahil) herhangi bir müsabaka veya turnuvanın dürüstlüğünün tehlikeye düşmesine neden olacak şekilde birden fazla kulübün veya grubun kontrolünü elinde bulunduramaz.

III. ONURSAL BAŞKAN

Madde 19 Onursal Başkan

1. Genel Kurul, TFF başkanlığı yapmış ve futbola değerli katkıları olmuş bir kişiye onursal başkanlık unvanı verebilir.

2. Onursal Başkanlık adayı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3. Onursal Başkan, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve oy kullanabilir.

IV. TEŞKİLAT YAPISI

Madde 20 TFF’nin Organları

1. TFF’nin merkez teşkilatı aşağıdakilerden oluşur:

a) Genel Kurul;

b) Başkan;

c) Yönetim Kurulu;

d) İcra Kurulu;

e) (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Hukuk Kurulları;

f) Denetleme Kurulu;

g) Genel Sekreter.

2. TFF, danışman ve idari işlevi olan aşağıdaki organlara da sahiptir:

a) Genel Sekreterlik;

b) Yan ve geçici kurullar.

A. GENEL KURUL

Madde 21 Genel Kurulun niteliği ve oluşumu

1. Genel Kurul, TFF üyelerini temsil eden delegelerden oluşur ve TFF’nin en yetkili karar organıdır.

2. Sadece usulüne uygun olarak toplanan bir Genel Kurul karar alma yetkisine sahiptir.

3. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki çeşittir.

4. TFF, Genel Kurula ilişkin işlemleri Genel Kurul İç Tüzüğüne uygun olarak yapar.

5. Divan Kurulu, Genel Kurul’a ilişkin işlemleri Genel Kurul İç Tüzüğüne uygun olarak yürütür.

6. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a misafir davet edebilir, ancak bu misafirler oy kullanamazlar.

7. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter, oy kullanma hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına katılırlar.

Madde 22 Delegeler ve oylar

1. Genel Kurul, çağrı tarihindeki aşağıda belirtilen delegelerden oluşur:

a) Türkiye Profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile altı delege,

b) Türkiye Profesyonel birinci ligde yer alan kulüplerin başkanları ile bir delege,

c) Türkiye Profesyonel ikinci ligde yer alan kulüplerin başkanları,

d) Türkiye Profesyonel üçüncü ligde yer alan kulüplerin başkanları,

e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenecek dokuz delege,

f) Profesyonel Futbolcular Derneği başkanı ile faal futbolculuğu bırakmış beş delege, (Bu beş delege en fazla (A) Milli olmuş futbolcular sıralamasına göre belirlenir.)

g) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile beş delege, (Bu beş delege en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış olanlar sıralamasına göre belirlenir.)

h) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile beş delege, (Bu beş delege, ön eleme müsabakaları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda müsabaka yönetmiş faal olmayan hakemler arasından en fazla müsabaka yönetmiş olanlar sıralamasına göre belirlenir. Başkan ve diğer beş delegenin de faal olmaması şarttır.)

i) Bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları,

j) FIFA veya UEFA İcra Kurulu’nda görev yapmış kişiler,

k) FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler,

l) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler.

2. Delegelerin, temsil ettikleri üyenin yetkili organı tarafından tayin edilmiş veya seçilmiş olması zorunludur. Delegeler, Genel Kurul’da talep edilmesi halinde bu durumu kanıtlayan delil sunmakla yükümlüdürler.

3. Her delegenin sadece bir oyu vardır. Yalnızca hazır bulunan delegeler oy kullanabilirler. Vekaleten veya mektup yoluyla oy kullanılamaz.

4. TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreteri, görevde bulundukları sürece Genel Kurul delegesi seçilemezler.

5. TFF’de ücretli veya sözleşmeli statüde görev yapanlar ile huzur hakkı alanlar Genel Kurul delegesi seçilemezler. Bu kişilerin Genel Kurul delegesi seçilebilmeleri için, seçilmek istedikleri ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısından en az bir yıl önce görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.

6. Delegelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur.

Madde 23 Genel Kurul’un yetkileri

1. Genel Kurul’un yetkileri şunlardır:

a) TFF Statüsü’nü ve Genel Kurul İç Tüzüğünü kabul etmek ve değiştirmek,

b) Genel Kurul Divan Kurulu başkanını, başkan vekilini ve iki üyesini seçmek,

c) Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

ç) Mali raporları onaylamak,

d) Bütçeyi onaylamak,

e) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

f) Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

h) Denetleme Kurulu tarafında her yıl hazırlanan denetim raporlarını onaylamak,

ı) Yönetim Kurulu’na taşınmaz alım satımı ve ayni haklar tesisi için yetki vermek,

i) Gerekli görülen hallerde Genel Kurul çalışmaları sırasında komisyonlar oluşturmak,

j) Onursal Başkanlık unvanının verilip verilmeyeceğine karar vermek,

k) Üyeliğe kabul etmek, bir üyenin üyeliğini askıya almak ve üyelikten ihraç etmek,

l) TFF’nin bütçe dışında yapacağı harcamaları onaylamak,

m) Kanun’da kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

n) Üyelik aidatlarını tespit etmek;

o) Üyelikten çekilme başvurularını onaylamak;

ö) TFF organlarında ve kurullarında kendisi tarafından seçilerek yer alan üyeleri görevden almak;

p) Üyelerin tekliflerini bu Statü’ye uygun olarak değerlendirmek.

2. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

Madde 24 Genel Kurul toplantı yeter sayısı

1. Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için delege tam sayısının salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır.

2. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yirmi dört (24) saat sonra aynı yerde ve aynı gündemle delege tam sayısının asgari üçte biri ile yapılır.

3. Eğer ikinci toplantıda yine toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, üçüncü toplantı ikincinin tarihinden yedi (7) gün sonra aynı saatte ve aynı gündemle ve çoğunluk aranmaksızın yapılır.

Madde 25 Genel Kurul’un kararları

1. Bu Statü’de aksi belirtilmediği sürece, kararlar, toplantıda hazır bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının oyuyla alınır. Tahrif edilmiş veya boş oy pusulaları veya çekimser oylar oy sayımında dikkate alınmaz.

2. TFF Statüsü ve Genel Kurul İç Tüzüğünde yapılacak değişikliklere ve bir üyenin kabulü, askıya alınması veya ihracına ilişkin kararlar delege tam sayısının asgari üçte ikisinin geçerli oyu ile alınır.

3. Oylama gerektiren kararlarda oy verme işlemi el kaldırarak veya elektronik sistem ile yapılır. Eğer bir teklif oylanırken ellerin kaldırılması suretiyle yapılan oylamada teklif lehine şüpheye yer bırakmayan bir sonuç sağlanamazsa, oylama alfabetik olarak isim okumak suretiyle yapılır.

4. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu gizli oylama yapılmasını teklif edebilir.

5. (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Genel Kurul’un, Türk hukukuna ve işbu Statü hükümlerine aykırılık teşkil eden tüm kararlarına karşı, karar tarihinden itibaren otuz gün içinde TFF merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılabilir. Bu davalar basit yargılama usulüne tâbidir.

Madde 26 Seçimler

1. Seçimler gizli oyla ve serbetçe yapılır.

2. Başkanlık seçimi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun seçiminden önce yapılır.

3. Oylamada en fazla geçerli oyu alan kişi seçimi kazanır. Oyların eşitliği halinde seçim yenilenir.

4. Oyların sayımında Divan Kurulu açık tasnif ilkesini uygular.

5. Genel Kurul tarafından usulüne uygun olarak seçilen bütün TFF kurulları dört yıl süreyle görev yaparlar. Bu süre her halukarda Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

6. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul’un TFF’nin bir kuruluna bu süre zarfında yeni bir üye seçmesi durumunda, bu üyenin görev süresi, o kurulun kalan görev süresiyle sınırlı olur.

7. Genel Kurul’da seçilen bir üyenin görev süresi, seçildiği Genel Kurul’un kapanışıyla başlar ve görev süresinin 4. yılındaki seçimli Genel Kurul’un kapanışıyla sona erer. Görev süresi zarfında yapılacak seçimler, yalnızca olağan dört yıllık görev süresinin kalan kısmını kapsar.

Madde 27 Olağan Genel Kurul

1. Olağan Genel Kurul her yılın 31 Temmuz tarihine kadar, seçim Genel Kurulu ise dört yılda bir liglerin tescilinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerde toplanır.

2. Toplantının gündemi, yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve toplantı tarihinden en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir ve TFF tarafından Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.

3. Bu davet, gündem, mali raporlar ve bağımsız denetçi raporu ile ilgili diğer evrakı içerir.

Madde 28 Olağan Genel Kurul gündemi

1. Toplantının gündemi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

2. Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında belirlenmiş bulunan gündemi Genel Kurul’a açıklar.

3. Genel Kurul, gündemde yer almayan hiçbir konuda karar alamaz.

4. Gündeme, işbu Statüye aykırı olmayan maddelerin eklenmesi veya mevcut maddelerin değiştirilmesi mümkündür. Bunun için Genel Kurul delege tam sayısının beşte biri tarafından yazılı olarak öneride bulunulması şarttır. Bu öneriler açık oya sunulur; toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra ele alınır. Ancak gündeme seçim maddesi eklenemez.

Madde 29 Olağanüstü Genel Kurul

1. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

2. Genel Kurul, toplam delege sayısının yüzde kırkının noter onaylı yazılı müracaatı üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır. Bu müracaatı yapacak delegelerin temsil ettikleri üyeler tarafından usulüne uygun olarak belirlenmiş olmaları zorunludur. Olağanüstü Genel Kurulun Yönetim Kurulu tarafından bu süre zarfında yapılmaması halinde, talepte bulunan delegeler FIFA’ya müracaat edebilirler.

3. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi, tarihi ve yeri en az on beş gün önceden günlük ulusal bir gazete ile TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir ve TFF tarafından, Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.

4. Olağanüstü Genel Kurul talebinde bulunanlar gündem maddelerini belirtmelidirler.

5. Olağanüstü Genel Kurul gündeminde seçim maddesi var ise, seçim kararı Genel Kurul delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Bu durumda olağanüstü seçim genel kurulu en geç 30 gün içinde yapılır.

6. Bu halde seçilen Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, seçimli olağan genel kurul toplantı tarihine kadar görev yapar.

7. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi değiştirilemez.

Madde 30 TFF Statüsü ve Genel Kurul İç Tüzüğünde değişiklik yapılması

1. Statü’de değişiklik yapılmasına ilişkin her türlü teklif, bir üye tarafından kısa bir gerekçeyle birlikte yazılı olarak Genel Sekreterliğe iletilir ve asgari diğer dört (4) üyenin imzasını taşımalıdır.

2. Genel Kurul İç Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin her türlü teklif asgari bir (1) üye tarafından kısa bir gerekçeyle birlikte yazılı olarak Genel Sekreterliğe iletilir.

3. (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) TFF Statüsü ve Genel Kurul İç Tüzüğü değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Madde 31 Tutanaklar

1. Genel Kurul toplantı tutanakları Divan Kurulu tarafından tutulur.

2. Tutanaklar, toplantı sonunda Divan Kurulu Başkanı ve Divan Kurulunun diğer üyeleri tarafından imzalanır.

3. Tutanaklar, Genel Kurul toplantısının kapanışını takiben yedi (7) gün içinde TFF Genel Sekreterliğine verilir.

Madde 32 Kararların yürürlük tarihi

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, Genel Kurul tarafından aksi yönde bir karar alınmadıysa, derhal yürürlüğe girer.

B. YÖNETİM KURULU

Madde 33 Yönetim Kurulunun Oluşumu

1. Yönetim Kurulu, TFF Başkanı ile Genel Kurul’un seçeceği on dört üyeden oluşur.

2. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev süreleri kendi görev süresiyle sınırlı olmak kendi üyeleri arasından birinci ve ikinci başkan vekillerini seçer. Birinci veya ikinci başkan vekilliğinin boşalması halinde, boşalan başkan vekilliğine bir ay içinde yeni bir başkan vekili seçilir.

3. Yönetim Kurulunun on dört asıl ve on dört yedek üyesi Genel Kurul’da oy çokluğu ile seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul delegesi olması şart değildir.

4. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere usulünce seçilmiş olan yedek üyeler arasından atama yapar.

5. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek isteyenlerin aşağıdaki şartları (tamamını) taşıması zorunludur:

a) 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;

b) Seçim tarihinden önceki beş (5) yıl içinde TFF Statüsü’nü veya talimatlarını ihlal etmekten dolayı bir defada veya toplamda iki yıl ve daha fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmak;

c) Temerrüt halinde veya kesinleşmiş vergi veya sosyal sigorta prim borcu bulunmamak;

d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak;

e) Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile Yönetim Kurulu üyesi olamazlar;

f) Bir TFF üyesinde başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce Yönetim Kurulu üyesi seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur.

6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

7 . Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikleri süresince TFF’nin diğer herhangi bir organ veya kurulunda veya Divan Kurulu’nda görev alamazlar veya Genel Kurul delegesi olamazlar.

8. Genel Kurul’a altı aydan az bir süre varsa Yönetim Kurulu’ndaki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel Kurul’a gidilmez.

Madde 34 Yönetim Kurulu Toplantıları

1. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır.

2. Yönetim Kurulu toplantılarının daveti Başkan tarafından yapılır. Üyelerden beş (5) tanesi toplantı talep ederse, Başkan en az 20 gün içinde toplantıyı yapmak zorundadır.

3. Gündemi Başkan belirler. Yönetim Kurulunun her üyesi gündeme konmak üzere madde önerme hakkına sahiptir.

4. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına danışman olarak katılır.

5. Ard arda üç veya bir yıl içinde toplam beş toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona erer. Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

6. Yönetim Kurulu toplantıları halka açık olmaz. Ancak, Yönetim Kurulu üçüncü şahısları toplantıya davet edebilir. Bu üçüncü şahısların oy kullanma hakkı olmaz ve bu kişiler sadece Yönetim Kurulunun izni ile fikir bildirebilir.

Madde 35 Yönetim Kurulunun Yetkileri

1. Yönetim Kurulu aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, gün, saat ve yerini değiştirmek, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, sağlık personeli ve benzeri elemanları eğitmek ve bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, futbol faaliyetlerinden alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek, taban birliklerine üyeliklerini referansları ile belgeleyenlere belirtilen ücretlerden belirli indirimler uygulamak ve esasları belirlemek,

ç) Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin paylaşım esaslarını münhasıran belirlemek. Ancak bu esaslar belirlenirken her ligden elde edilen isim hakkının belli bir oranının daha alt liglerde yer alan kulüplere aktarılması zorunludur.

d) Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

e) Futbol takımlarını, futbolcularını, yöneticilerini ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

f) TFF’nin, icra kurulu üyelerinden en fazla iki üyenin, merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal haklarını ve gerekli görülen TFF kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,

g) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisleri yapmak, yaptırmak,

h) TFF faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek, futbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

ı) TFF yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak,

i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

j) Futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasını düzenlemek ve programlamak, basılı eser yayınları ile reklamlara ilişkin ticari ve mali hakları münhasıran düzenlemek ve denetlemek,

k) Yan kurulların Başkan tarafından teklif edilen başkan ve üyelerini atamak,

l) Başkan tarafından teklif edilecek yeni yan kurulların kurulmasını onaylamak ve bunların başkan ve üyelerini atamak,

m) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Disiplin Kurullarının görev ve yetkileri dışında kalan hususlarda; kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak,

n) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,

o) Bütçeyi hazırlamak,

ö) Merkez Hakem Kurulu kararlarından, hukuki sonuçlar doğurabilecek ve Tahkim Kuruluna intikal ettirilebilecek olanları onaylamak,

p) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak, TFF Kanunu, TFF Statüsü ve buna bağlı mevzuatla verilen görevleri yapmak,

r) Birinci ve ikinci Başkan vekillerini belirlemek,

s) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

ş) Ülkemizde faaliyette bulunan akredite belgesine sahip Doping Kontrol Merkezinde sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak,

t) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Başkan vekiline yetki vermek,

u) Sporda şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapmak ve yetkili mercilerle koordinasyon sağlamak,

ü) Başkanın teklifi üzerine Genel Sekreter atamak veya görevden almak,

v) Yönetim Kurulu, yetkilerini, gerekli görülen durumlarda üyeleri arasından belirleyeceği kişilere, sınırlarını tespit edeceği çerçevede kullandırtabilir. Bu kişiler gerekli zamanlarda toplanabilir, kararlar alabilir ve uygulayabilir. Yapılan işlemler hakkında ilk Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi ve onay alınması zorunludur.

y) Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu Başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak,

z) Başkan tarafından teklif edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanını atamak.

2. İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

3. Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli gördüğü talimatları çıkarır ve uygular.

Madde 36 Yönetim Kurulunun Kararları

1. Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gerekir.

2. Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyici olur. Vekaleten ya da mektup yolu ile oy kullanılmaz.

3. Yönetim Kurulu üyeleri, menfaat çatışması içine girebilecekleri müzakerelerden çekilmelidir.

4. Alınan kararların tutanağa geçirilmesi zorunludur.

5. Yönetim Kurulu kararları, aksi yönde karar alınmaması halinde derhal yürürlüğe girer.

C. BAŞKAN

Madde 37 Başkan

1. Başkan TFF’nin yasal temsilcisidir.

2. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları Genel Sekreterlik aracılığıyla uygulamak,

b) TFF kurullarının bu Statüde yer alan hedeflere ulaşacak şekilde etkili işleyişini sağlamak,

c) Genel Sekreterin atanmasını ve görevden alınmasını teklif etmek,

ç) TFF ile onun üyeleri, FIFA, UEFA, siyasi kurumlar ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkileri yürütmek,

d) TFF’nin işlerini TFF Kanunu, TFF Statüsü ve diğer ilgili talimatlar uyarınca yürütmek,

e) Genel Sekreterliğin çalışmasını denetlemek,

f) Yan Kurulların kurulmasını ve bu kurulların başkanlarının ve üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından atanmasını önermek,

g) TFF adına harcamalar yapmak ve gerekirse bu yetkiyi Başkan Vekillerine, Genel Sekreterliğe veya diğer personele vermek,

h) Gerekli hallerde yan kurulların toplantılarına katılmak ve başkanlık etmek,

i) Tahkim Kurulu ile Kulüp Lisans Kurulu Başkanı ve asıl ve yedek üyelerini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanını Yönetim Kurulu’na teklif etme,

j) Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları’nın Başkanları ile ve asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kurulu’na teklif etme,

k) İl Disiplin Kurullarının atanmasını onaylamak,

l) TFF Statüsü’nde belirtilen diğer görevleri yapmak.

3. Başkan, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu toplantılarına ve başkan olarak seçildiği kurullara başkanlık eder.

4. Yönetim Kurulu toplantılarında oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu belirleyicidir.

5. Başkan katılmadığı toplantılara birinci başkan vekili başkanlık eder. Birinci başkan vekili de toplantıya katılamıyorsa, ikinci başkan vekili toplantıya başkanlık eder. İkinci başkan vekilinin de katılamadığı toplantıyı en kıdemli Yönetim Kurulu üyesi yönetir.

6. Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekâlet eder.

Madde 38 Başkan Adayları

1. Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en geç yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Süresinde başvuruda bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir.

2. Ayrıca başkan adayları, Genel Kurul toplantısında delegelerinin beşte birinin yazılı teklifini de Genel Kurul Divan Kurulu’na sunmak zorundadır. Ancak her delegenin bir başkan adayı gösterme hakkı vardır.

3. Başkanlığa aday olacak kişide aşağıdaki şartlar aranır:

a) 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

c) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile Başkan olmaları mümkün değildir.

f) Bir TFF üyesinde başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce TFF Başkanı seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur.

4. Başkan seçimi Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun asıl ve yedek on dört üyesinin seçiminden önce yapılır.

5. Başkan Genel Kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile seçilir.

6. Başkan’ın görev süresi dört yıldır.

Madde 39 Temsil ve imza

1. Başkan TFF’nin yasal temsilcisidir ve TFF adına imza atabilir.

2. TFF Yönetim Kurulu, teşkilat yapısını dikkate alarak imza yetkisine sahip olacak Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer görevlilerini belirler.

D. İCRA KURULU

Madde 40 İcra Kurulu

1. Kurul, TFF Başkanı, başkan vekilleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

2. Kurulu TFF Başkanı toplantıya çağırır.

3. İcra Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.

4. Genel Sekreter, İcra Kurulu toplantılarına katılır. İcra Kurulunun gerekli görmesi halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.

5. İcra Kurulu’nda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurulu’nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

6. Başkan’ın katılamaması halinde toplantıya birinci başkan vekili başkanlık eder.

E. DENETLEME KURULU

Madde 41 Denetleme Kurulu

1. Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek mali konularda ihtisas sahibi olan beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi dolan Denetleme Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul delegesi olması şart değildir.

2. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

3. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

4. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, denetçilerden biri tarafından belli konularda yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanacak rapor, Denetleme Kurulunun tamamı tarafından imzalanarak ortak rapor olarak sunulabilir.

5. Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır, karara katılmayan üyeler, karşıt oyun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür.

6. Denetleme raporunda, gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan mali tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların federasyon faaliyetleri için yapılıp yapılmadığı ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir.

7. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul delegelerine Genel Kurulun toplantı tarihinden en az on beş önce gönderir.

F. YAN KURULLAR

Madde 42 Yan Kurullar

1. TFF’deki yan kurullar şunlardır:

a) Merkez Hakem Kurulu,

b) (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Temsilciler Kurulu,

c) Sağlık Kurulu,

d) Dış İlişkiler Kurulu,

e) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu,

f) Diğer Yan Kurullar.

2. Yönetim Kurulu, işbu Statü’de aksine hüküm bulunmadığı müddetçe tüm yan kurulların üye sayısını, çalışma usul ve esaslarını kurulun göreceği hizmetin nitelik ve özelliklerini göz önünde bulundurarak belirler.

3. Her bir yan kurul başkanı kendi kurulunu temsil eder. Yan kurullar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlar.

4. Her bir yan kurul başkanı toplantı tarihlerinin belirlenmesi, konularıyla ilgili görevlerin yapılması ve bunların Yönetim Kuruluna rapor edilmesini Genel Sekreter vasıtasıyla yapar.

5. Bu kurulların görüş, öneri ve raporları istişari nitelikte olup, mahiyetine göre Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulunca onanmadıkça uygulanamaz.

6. Her bir yan kurul, Yönetim Kuruluna konularıyla ilgili talimatlarda değişiklik teklifinde bulunabilir.

7. Yan kurulların görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Madde 43 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Merkez Hakem Kurulu

1. Merkez Hakem Kurulu bir başkan ile sekiz (8) üyeden oluşur.

2. Kurulun üyeleri, faal hakemliği atama tarihinden bir yıl veya daha öncesinde bırakmış olanlar arasından atanır. Bununla birlikte, kurulun başkan da dâhil olmak üzere en fazla üç (3) üyesi spor alanında deneyimi olan ve hakemlik yapmamış kişiler arasından atanabilir.

3. Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.

4. Merkez Hakem Kurulu, TFF yetkisi dâhilinde üye kulüpler arasında oynanacak her türlü resmi veya özel müsabakaya hakem ve gözlemci atamak, IFAB tarafından belirlenen oyun kurallarına ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak, il ve ilçelerde yerel hakem kurulları kurmak, hakemlere ve gözlemcilere Futbol Geliştirme Merkezi ile işbirliği içinde eğitim vermek, klasmanlara ayırmak, işbu statü ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 44 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Temsilciler Kurulu

1. Temsilciler Kurulu spor alanında bilgi ve tecrübesine güvenilir nitelikte, bir başkan ile altı (6) üyeden oluşur.

2. Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.

3. Temsilciler Kurulu, resmi ve özel müsabakalara temsilci ataması yapar, temsilcilerin klasmanlarını belirler, temsilcilere Futbol Geliştirme Merkezi ile işbirliği içinde eğitim verir ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 45 Sağlık Kurulu

1. Sağlık Kurulu tıbbi eğitim almış kişilerden oluşur ve sporcu sağlığının korunması için gerekli çalışmalarda bulunur.

2. Dopingle Mücadele Alt Kurulu, Sağlık Kuruluna bağlı olarak çalışır.

Madde 46 Dış İlişkiler Kurulu

Dış İlişkiler Kurulu, Türk futbolunun yurtdışında tanıtım ve temsili, TFF'nin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunur.

Madde 47 Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair-play kuralları ile dürüstlük ve sportmenlik ilkelerinin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin yaratılması için gerekli çalışmalarda bulunur.

Madde 48 Geçici Kurullar

Yönetim Kurulu gerektiğinde özel görevlerle ve belirli süreler için geçici kurullar oluşturabilir. Geçici kurulların üyelerini Yönetim Kurulu atar ve görev kapsamlarını belirler.

G. GENEL SEKRETERLİK

Madde 49 Genel Sekreterlik ve İdari Birimler

1. Genel sekreterlik idari organdır ve Genel Sekreter'in sorumluluğu altında TFF'nin tüm idari işlerini yerine getirir.

2. Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu tarafından benimsenen organizasyon yapısı içindeki çeşitli idari birimlerden oluşur.

3. İdari birimler, TFF hizmet ve faaliyetlerini icra etmekle ve TFF Kanunu, TFF Statüsü, talimatları ile benzeri düzenleme ve kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

4. Genel sekreterlik mensupları verilen görevleri belirlenen hedefler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler.

Madde 50 Genel Sekreter

1. Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin en üst yöneticisidir ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2. Genel Sekreter, TFF Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır.

3. Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Başkanın talimatları doğrultusunda uygulamak,

b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve yan kurulların toplantılarını düzenlemek,

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve yan kurullar ile geçici kurulların toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak veya toplantıya katılamayacak olması durumunda vekil tayin etmek,

ç) Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ile yan kurulların toplantı tutanaklarının gereği gibi tutulmasını sağlamak,

d) TFF hesaplarını mevzuatlara uygun bir şekilde tutmak ve idare etmek,

e) TFF’nin yazışmalarını yapmak,

f) Üyeler, kurullar, FIFA ve UEFA ile ilişkileri yürütmek,

g) İdari personel alımı için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

h) TFF’nin organizasyon yapısını Yönetim Kurulu tarafından verilen talimatlar doğrultusunda düzenlemek.

4. Genel Sekreter, Genel Kurul delegesi veya başka bir TFF organı veya kurulunun üyesi olamaz.

Madde 51 TFF'nin Yurtiçi Teşkilatı

1. TFF, yurt içi teşkilatlanmasını Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde fahri futbol temsilcisi atayarak ya da yeteri kadar personelden oluşan bölge müdürlükleri veya temsilcilikler kurarak gerçekleştirir.

2. Bu temsilciler, TFF’nin vereceği görevleri yerine getirir, görev sahasındaki önemli olay ve sorunları TFF’ye intikal ettirir ve futbolun gelişmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.

Madde 52 TFF’nin Yurt Dışı Teşkilatı

Yönetim Kurulu, uygun gördüğü ülkelerde FIFA ve ilgili ulusal federasyonun önceden onayını almak şartıyla yeterli sayıda çalışanı olan TFF temsilcilikleri açmaya karar verebilir.

Madde 53 Tasarruf Yetkisi

1. TFF, bütçe esasları ve TFF Statüsü hükümleri dâhilinde taşınmaz iktisabına ve taşınmazları üzerinde rehin ve sair sınırlı ayni hak tesisi de dâhil olmak üzere her türlü tasarrufi işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.

2. TFF, ayrıca bağış kabulüne ve her türlü iktisadi teşebbüs ve şirket kurmaya veya bunlara ortak olmaya da yetkilidir.

H. HUKUK KURULLARI

Madde 54 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Hukuk Kurulları

1. TFF'nin Hukuk Kurulları:

a) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu;

b) Disiplin Kurulları;

c) Kulüp Lisans Kurulu;

d) Etik Kurulu;

e) Tahkim Kurulu’

ndan ibarettir.

2. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, Kulüp Lisans Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, Tahkim Kurulu Talimatı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı, Etik Kurulu Talimatı ve konuya ilişkin diğer talimatlarla belirlenir.

3. Hukuk Kurulları tarafından alınan kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlara karşı, kararın taraflarına resmen tebliği ve/veya talimat ve düzenlemelerinin yayımlanmasını takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmez ise, karar ilgili tüm taraflar hakkında kesin hüküm teşkil eder. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargılama makamına başvuru kesin olarak yasaklanmıştır.

4. Hukuk Kurullarının hiçbir üyesi görevleri sırasında TFF'ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışamayacağı gibi TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterlikte yer alamaz. Bu üyeler, görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirlerken tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde çalışmakla yükümlüdürler.

Madde 55 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, TFF Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir başkan ile aşağıdaki üç tüzel kişilik tarafından eşit sayıda seçilecek on beş (15) üyeden oluşur:

a) Kulüpler Birliği Vakfı;

b) Profesyonel Futbolcular Derneği;

c) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği.

2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkan ve üyeleri, en az beş (5) yıl mesleki deneyime sahip hukukçu olmak zorundadır.

3. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu görev süresi, TFF Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır.

4. Kurul, beş kişilik heyetler halinde çalışır, kararlar oy çokluğuyla alınır.

5. Heyetler, Kurulun Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından atanan üyeler arasından iki üye ve uyuşmazlığın konusuna göre belirlenecek iki üyeden oluşur.

6. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu görevinde bağımsızdır. Kurulun hiçbir üyesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamaz ve TFF’nin diğer hiçbir kurul ve organında görev alamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya çekilmiş sayılan üyenin yerine, birinci fıkrada belirtilen vakıf veya derneklerce yeni üye bildirilir.

Madde 56 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu:

a) Kulüpler;

b) Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri,

c) Futbolcu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler ve antrenörler,

arasında her türlü sözleşmeden doğan ve futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Tahkim Kurulu’na müracaat edilmeyen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları kesin ve nihaidir.

2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirlenir.

Madde 57 Disiplin Kurulları

1. Disiplin Kurulları:

a) İl Disiplin Kurulları;

b) Amatör Futbol Disiplin Kurulu;

c) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’

ndan ibarettir.

2. Amatör Futbol Disiplin Kurulu ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, İl Disiplin Kurulları ise Federasyon Başkanı tarafından atanır.

3. Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurulları birer Başkan ve altışar üyeden; İl Disiplin Kurulu ise bir başkan ve illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır.

4. Disiplin kurulları, TFF Yönetim Kurulunun görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

5. Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları şarttır. Başkan, başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların ise hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur.

6. Disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

7. Üyeliğin askıya alınması ve ihraç ile ilgili hususlardaki Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun yetkileri saklıdır.

Madde 58 Disiplin Cezaları

1. Futbol müsabakaları ve organizasyonlar sırasında kulüpler ve bireyler tarafından işlenen tüm disiplin ihlalleri ve sportmenlik dışı davranışlar ve bu gibi kulüp ve kişilere uygulanacak disiplin cezaları TFF Yönetim Kurulu tarafından, genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası uygulamalar ile FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları doğrultusunda çıkarılacak TFF Disiplin Talimatı’nda düzenlenir.

2. Disiplin Kurulları, kulüpler ve kişiler tarafından sergilenen tüm disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışları ele alır ve karara bağlar.

3. Bu gibi disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranış ve tutumlara uygulanacak disiplin cezaları esas olarak şunlardır:

1) Gerçek ve tüzel kişiler için:

a) İhtar;

b) Kınama;

c) Para cezası;

d) Ödüllerin iadesi.

2) Gerçek kişiler için:

a) İhtar;

b) İhraç;

c) Müsabakadan men;

d) Soyunma odası ve/veya yedek kulübesine giriş yasağı;

e) Stadyuma giriş yasağı;

f) Hak mahrumiyeti(Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilme);

g) Lisansın askıya alınması.

3) Tüzel kişiler için:

a) Transfer yasağı;

b) Seyircisiz oynama;

c) Tarafsız sahada oynama;

d) Saha kapatma (Belirli bir sahada oynamama);

e) Belirli bir tribünün veya bölümün boş bırakılması;

f) Müsabaka sonucunun iptali;

g) İhraç;

h) Hükmen mağlubiyet;

i) Puan tenzili;

j) Bir alt lige düşürme.

Madde 59 Kulüp Lisans Kurulu

1. Kulüp Lisans Kurulu, lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmemesine karar verir.

2. Kulüp Lisans Kurulu değerlendirmelerini sportif, alt yapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırılır.

3. Kulüp Lisans Kurulu, TFF Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve üç (3) asıl ve dört (4) yedek üyeden oluşur. Başkanın ve başkan vekili olmak üzere asıl ve yedek üyelerden en az bir tanesi en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu, en az bir tanesi de işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık deneyime sahip ve üniversite mezunu olmalıdır.

4. Kulüp Lisans Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır. Bununla birlikte, TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

5. Kulüp Lisans Kurulunun hiçbir üyesinin yerine, istifa etmediği veya çekilmiş sayılmadıkça yenisi atanamaz.

6. Kulüp Lisans Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

7. Kulüp Lisans Kurulu üyeleri üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve herhangi bir TFF kurul veya organında görev alamazlar. Kulüp Lisans Kurulu üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür.

8. Kulüp Lisans Kurulu, çalışma usul ve esasları TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kulüp Lisans Talimatında belirlenir.

Madde 60 Etik Kurulu

1. Etik Kurulu, TFF Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir Başkan ve dört (4) asıl ve dört (4) yedek üyeden oluşur. Üyelerin tamamının 5 (beş) yıllık hukukçu olması zorunludur. Etik Kurulu, Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri yapar.

2. Etik Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır. Bununla birlikte, TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

3. Etik Kurulunun hiçbir üyesinin yerine, istifa etmediği veya çekilmiş sayılmadıkça yenisi atanamaz.

4. Etik Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

5. Etik Kurulu üyeleri üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve herhangi bir TFF kurul veya organında görev alamazlar. Etik Kurulu üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür.

6. Etik Kurulu, çalışma usul ve esasları TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Etik Kurulu Talimatında belirlenir.

Madde 61 Tahkim Kurulu

1. Tahkim Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir Başkan ve altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin belirlenmesinde FIFA ve UEFA’nın kuralları esas alınır.

2. Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

3. Spor federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar bu görevlerinden istifa etmedikçe ve ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

4. Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla görevlendirilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.

5. Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir.

6. Tahkim Kurulu, kendisine intikal eden konular hakkında ilgililerden görüş, bilgi ve belge ister, gerekli delilleri toplar. Lüzum gördüğü takdirde, ilgilileri davet ederek dinleyebilir.

7. Tahkim Kurulu, çalışmalarını, TFF Statüsü hükümleri ile FIFA ve UEFA kurallarına ve yargılamaya ilişkin kanunların ilgili hükümlerine göre yapar ve inceleme sonunda başvuru konusu talebin kısmen veya tamamen kabulü veya reddi ya da değiştirilerek kabulüne karar verir.

8. Kararlar Federasyon Başkanı ve Genel Sekreter tarafından uygulanır.

9. Tahkim Kurulunun çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir talimatla belirlenir.

Madde 62 Tahkim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1. Tahkim Kurulu, aşağıdaki karar ve düzenlemelere ilişkin uyuşmazlıkları ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar:

a) Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen kararları,

b) Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarının kararları,

c) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları,

d) Kulüp Lisans Kurulu kararları,

e) Etik Kurulu kararları,

f) Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine sahip diğer kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararları,

g) Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatları.

2. Yukarıda sayılan hususlar hakkında Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunmak isteyen taraf, ilgili kararın kendisine tebliğini veya talimatın yayımını takip eden yedi gün içinde yazılı olarak başvurusunu gerçekleştirmek zorundadır.

3. Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. İdari veya yargısal makamların onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya yargısal makamlara başvurulamaz.

Madde 63 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Hukuk Kurullarının Yetki Alanı

1. TFF Statüsü ve FIFA ve UEFA talimatlarında özel olarak düzenlenmediği sürece TFF, üyeleri, kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri, sağlık personelleri ve diğer resmi görevliler, futbol ile herhangi bir uyuşmazlık hakkında hukuk kurullarının dışında başka hiçbir yargısal makama başvuramazlar.

2. Yetki alanına ilişkin tüm uyuşmazlıklar FIFA, UEFA veya TFF hukuk organları tarafından karara bağlanır.

3. Ulusal ihtilaflarda TFF, uluslararası ihtilaflarda ise FIFA yetkilidir.

Madde 64 Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS)

1. FIFA ve UEFA Statüleri uyarınca, kesin ve bağlayıcı bir FIFA veya UEFA kararına yönelik tüm itirazlar İsviçre Lozan'da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS) tarafından ele alınır. Ancak CAS/TAS, oyun kuralları ihlalleri, FIFA ve UEFA Statülerinin ilgili hükümleri doğrultusundaki askıya almalar veya TFF’nin bağımsız ve usulüne uygun olarak oluşturduğu Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar aleyhindeki itirazlara bakamaz.

2. TFF, kendisinin ve üyelerinin, futbolcuların, resmi görevlilerin ve müsabaka organizatörleri ve futbolcu temsilcilerinin FIFA veya UEFA organları ile CAS/TAS tarafından alınan ve kesinleşen tüm kararlarına tam olarak uymasını sağlar.

V. MALİ HÜKÜMLER

Madde 65 TFF'nin Mali Dönemi ve Bütçesi

1. TFF'nin mali dönemi her yıl 1 Haziranda başlar ve 31 Mayısta sona erer.

2. TFF bütçesi ilgili mali döneme bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul’a sunulur ve kabulünü takiben yürürlüğe girer.

3. TFF'nin gelirleri, masrafları ve faaliyetleri, bu gibi faaliyetlere ayrılacak fonlar, personel ücretleri, kurul masrafları ve diğer genel masraflar bütçede bilanço bazında ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe esaslarına uygun olarak belirtilir.

4. TFF Başkanı, TFF'yi ilgilendiren Kanun ve TFF Statüsünde belirtilen gelirleri ilgili bütçe kurallarına uygun olarak tahsil etmek ve harcama yapma yetkisine sahiptir.

5. TFF, gelecekteki faaliyetlerini teminat altına almak amacıyla ihtiyat fonları ayırır.

Madde 66 Gelirler

1. TFF gelirleri şunlardan oluşur:

a) (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının % 15’i.

b) Başvuru harçları ve para cezaları,

c) Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin % 10'u. Ancak kulüplerin, oynadıkları özel müsabakalar ile hazırlık müsabakalarının yayınlarına ilişkin yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %1’i.

d) Sponsorluk gelirleri,

e) Millî ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ ile bu müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlarından elde edilecek gelirler,

f) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler,

g) Malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler,

h) Federasyon tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek gelirler,

ı) Faiz gelirleri,

i) Bağış ve yardımlar,

j) Diğer gelirler.

Madde 67 Giderler

1. TFF, görevlerini yerine getirebilmek için mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

2. TFF’nin yıllık toplam gelirinin % 15'i, her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFF’ye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; % 15'i ise futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFF’ye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim, tesis veya futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurul, kurum, kuruluş ile spor kulüplerine Genel Kurul kararı ile TFF’nin kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katılım payı karşılığı olarak kullandırılabilir.

3. Federasyon, sunulacak projelerin konusunu veya niteliğini önceden belirleyebilir.

4. Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalar Genel Kurul onayına tabidir.

5. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerinin ve Genel Müdürlüğün personelinden yararlanılması karşılığı eğitim ve tesis projelerinde kullanılmak üzere yapılacak protokolle ödenecek giderler.

Madde 68 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik başlık) Dış Denetim

1. TFF’nin mali durumu ve kar zarar hesapları yıllık dönemler halinde spor sektöründe uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir.

2. Denetim raporları TFF Genel Kurulu’nda tetkik edildikten sonra kamuoyuna duyurulur.

3. Denetim raporunun bir kopyası, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, TFF Statüsü’nün ilgili hükümleri çerçevesinde delegelere ulaştırılır.

4. Aynı denetim şirketi aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz.

Madde 69 Üyelik Aidatları

1. Yıllık üyelik aidatı 1 Temmuz’da ödenir.

2. Tüm yeni üyelerin üyelik aidatı üyeliğe kabul edildikleri Genel Kurul toplantısının hitamından itibaren otuz (30) gün içinde ödenir.

3. TFF Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üyelik aidatı miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Miktar her üye için aynıdır.

Madde 70 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Takas ve TFF Alacaklarının Önceliği

1. TFF alacaklarının tahsili amacıyla üyelerine karşı takas hakkını kullanmakta serbesttir.

2. TFF tarafından 5894 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince verilen para cezaları kulüplerin TFF’den olan alacaklarından öncelikle mahsup edilir.

Madde 71 Katkı Payları

Herhangi bir TFF üyesi kendi üyelerinden müsabakalar için bir katkı payı ödemelerini isteyebilir. Bu gibi bir katkı payı TFF Yönetim Kurulu onayına tabiidir.

VI. MÜSABAKALAR VE MÜSABAKALARA İLİŞKİN HAKLAR

Madde 72 Müsabakalar

1. TFF, Türkiye sınırları içinde istediği türden resmi müsabaka düzenleyebilir. TFF şu müsabakaları düzenler:

a) Süper Lig

b) 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Şampiyonaları;

c) Amatör Lig müsabakaları;

d) Ulusal Kupa müsabakaları;

e) Farklı yaş grupları için gençlik müsabakaları;

f) Bayan futbolu müsabakaları;

g) Engelli müsabakaları.

h) Futsal müsabakaları

i) Plaj futbolu müsabakaları,

j) Bölgesel turnuvalar,

k) Veteranlar müsabakaları.

2. Müsabakalar, FIFA tarafından belirlenen uluslararası takvim ile lig yükselme ve düşme ilkeleri dikkate alınarak düzenlenir.

3. Yönetim Kurulu yeni müsabakalar oluşturabilir ve her bir müsabaka için gerekli gördüğü müsabaka statülerini hazırlayabilir.

Madde 73 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 TFF’nin kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran TFF’ye aittir. Bu hakların varlığı Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde TFF tarafından tescil ettirilmelerine engel değildir.

Madde 74 Yayınların Düzenlenmesi

1. Futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran TFF Yönetim Kurulu yetkilidir.

2. (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Anılan yetki özellikle TFF’nin yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organlar tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını kapsar.

3. Yönetim Kurulu söz konusu yetkiyi kullanırken Türk futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verir.

4. Milli müsabakalar şifreli yayınlanamaz.

5. Mobil haklar münhasıran TFF Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

6. Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, TFF’nin gözetim, denetim ve onayına tâbidir. TFF tarafından onaylanmayan sözleşmeler, TFF’ye karşı hüküm ifade etmez. Gerekli yayın yetki belgesi TFF'den alınmadığı sürece hiçbir müsabaka televizyonda, radyoda, internette ve benzeri hiçbir ses ve veri taşıyıcılarında yayınlanamaz.

7. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri ve İl Ofisleri arasında müsabaka yayınlarına ilişkin işbirliğine dair kural ve usuller Spor Tesisleri ve Personel Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Protokol ile belirlenir.

8. Müsabakaların yayınına ilişkin kural ve usuller, yayın şirketleri ve kulüplere verilebilecek haklar ve uygulanabilecek yaptırımlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Yayın Talimatında belirlenir.

9. TFF, düzenlediği müsabakaların TV ve radyoda yayınına ilişkin lisanslar konusunda kulüpler adına şartnameler hazırlayabilir, ihaleler düzenleyebilir ve sözleşmeler imzalayabilir. TFF, Süper Lig yayın hakları ile alakalı olarak Kulüpler Birliği’ne danışır.

10. Yayın hakları ihalesi, yürürlükte bulunan yayın lisans sözleşmesinin süresinin sona ermesinden en erken bir yıl en geç altı ay önce yapılır.

Madde 75 Kulüp Lisans Sistemi

1 Bir profesyonel futbol kulübünün ulusal müsabakalara ve UEFA kulüp müsabakalarına katılımı yetkili Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilecek lisansa tabiidir.

2 TFF müsabakaları açısından lisans verme süreci, yetkili organlar ve kriterler Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan TFF Kulüp Lisans Talimatında belirlenmiştir.

3 UEFA kulüp müsabakaları açısından mukabil UEFA talimatları geçerlidir.

Madde 76 Kulüplerin Yapısı ve Tescili

1 Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri TFF Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Futbol Kulüplerinin Tescil Yönetmelikleri" doğrultusunda tescil edilir.

2 Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri gelir ve gider cetvellerini, bilançolarını ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında onaylandığı biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF'ye sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin hakları askıya alınır.

3 Kulübün sözü edilen yükümlülüğünü uyarı tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yerine getirmemesi durumunda puan tenzili yaptırımı uygulanır. Kulübün sözü edilen yükümlülüğünü ilave otuz (30) gün içerisinde de yerine getirmemesi durumunda küme düşürülür.

4 TFF kulüpler tarafından sunulan bu mali cetvelleri denetleme yetkisine sahiptir. Mali yükümlülüklerini karşılaması için gerekli mali güce sahip olmadığı veya son bilançosuna göre Genel Kurulunda onaylanan yıllık bütçe gelir tutarının %25'inden fazlasını temlik ettiği belirlenen kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilir ve ihlalin yoğunluğuna bağlı ve kademeli olarak ihtar, bir para cezası, puan indirimi ya da küme düşürme yaptırımı ile cezalandırılır. Ayrıca kulübün yetkililerine de hak mahrumiyeti cezası verilir.

5 Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden yapılandıran bir kulüp tescilini başka bir şehre transfer edemez. Bu gibi transferlerde futbol oyununun tanıtımı, güçlendirilmesi ve çıkarları öncelik taşır.

6 Hiçbir gerçek veya tüzel kişi (holding şirketler ve bağlı kuruluşları dâhil) herhangi bir müsabaka ya da turnuvanın dürüstlüğünü herhangi bir biçimde zedeleyecek şekilde birden fazla kulübü yönetemez veya kontrolünü elinde bulunduramaz.

7 TFF Yönetim Kurulu, TFF yetkisi kapsamındaki kulüplerin birleşmeleri, genel merkez transferlerini ve isim değişikliklerini kapsayan talimatlar hazırlar.

VII. ULUSLARARASI MÜSABAKA VE TURNUVALAR

Madde 77 Uluslararası müsabaka ve turnuvalar

1. Milli takımlar ve kulüp takımları arasında uluslararası müsabaka ve turnuvalar düzenleme yetkisi ilgili hükümler uyarınca münhasıran FIFA ve UEFA'ya aittir. FIFA veya UEFA'nın önceden izni olmaksızın hiçbir uluslararası nitelikli müsabaka ve turnuva düzenlenemez.

2. TFF, FIFA tarafından hazırlanan uluslararası müsabaka takvimine uyar.

Madde 78 Temas Kurma

1. TFF, FIFA’nın önceden yazılı izni olmaksızın, FIFA’nın üyesi veya herhangi bir Konfederasyon’un geçici üyesi üyesi olmayan Federasyon veya kulüplerle müsabaka yapamaz veya sportif amaçlı temaslar kuramaz.

2. Aynı durum FIFA ve UEFA üyeliğinden ihraç edilenler veya üyeliği askıya alınanlar için de geçerlidir.

Madde 79 Onay

TFF'ye bağlı kulüpler, diğer tüm kulüp toplulukları, olağanüstü şartlar hariç olmak kaydıyla, TFF, diğer ilgili federasyon ve FIFA ve UEFA'nın önceden onayı olmaksızın başka bir federasyona üye olamaz veya başka bir federasyon ülkesinde yapılan müsabaka ve turnuvalara katılamaz.

VIII. SON HÜKÜMLER

Madde 80 Beklenmeyen olaylar ve mücbir sebepler

1. Bu Statü’de yer almayan tüm konularda ve mücbir sebep hallerinde Yönetim Kurulu nihai olarak karar verir.

2. TFF, kararını verirken FIFA ve UEFA kurallarını ve hak ve adalet ilkelerini dikkate alır.

Madde 81 Tesis ve Personelden Yararlanma

1. TFF Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma ve bir protokol imzalamak suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri ile personel hizmetini kullanabilir ve kullanımına izin verebilir.

2. (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dâhilinde gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerince yapılır. Milli müsabakalarda ise protokol tribünleri ve VIP alanları TFF tarafından FIFA ve UEFA'nın ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenir.

3. (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.)

Madde 82 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) İzinli Sayılma

1. TFF tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi olan kişilerden; hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyeleri, çalıştıkları kurumların yetkili makamlarının bilgileri dâhilinde görevleri süresince idari izinli sayılırlar.

2. Bu maddede belirtilen sürenin başlangıcı ve bitişi TFF’nin ilgili talimatlarıyla belirlenir.

Madde 83 Vergi Muafiyeti

Türkiye’de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde gerçekleştirilen müsabakalar ile bu Statü kapsamında organize edilen müsabakalardan elde edilecek gelirler ve TFF’nin diğer tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Madde 84 Yürürlük

1 Bu Statü, 5719 sayılı Yasa ile değişik 3813 sayılı Yasanın 2. maddesini f) bendi uyarınca FIFA ve UEFA’nın statü, talimatları ve kararlarına uygun olarak, aynı yasanın 6. maddesinin c) bendindeki yetkiye dayanarak 3 Haziran 2008 tarihinde Ankara'da yapılan Genel Kurul’da kabul edilmiştir. Ancak, işbu statü 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un yerini alacak kanunun kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecektir.

2 İşbu TFF Statüsü Genel Kurul kararı uyarınca TFF resmi internet sitesinde de yayınlanacaktır (www.tff.org).

Madde 85 Yürütme

1. İşbu Statü, TFF tarafından yürütülür.

IX. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 86 TFF Statüsüne ve TFF Üyeliğine ilişkin karar alma toplantısı

1. 3 Haziran 2008 tarihinde Ankara'da yapılan Genel Kurul’da hazır bulunan delegeler TFF'ye üyeliğin bu Statü’ye dayalı olmasının tesis edildiği toplantıya katılmışlardır.

2. Bu Genel Kurul toplantısı, 04/12/2007 tarih ve 5719 sayılı Kanun ile değişik 17/06/1992 tarih ve 3813 sayılı Kanun uyarınca yapılmıştır.

Madde 87 TFF organlarına ve kurullarına seçilen üyelerin görev süreleri

1 5719 sayılı Kanun ile değişik 3813 sayılı Kanun uyarınca ve 3 Haziran 2008 tarihinden önce seçilmiş bulunan TFF Başkanı, TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Üyeleri, yargı kurulları görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler.

2 (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Merkez Hakem Kurulu, Temsilciler Kurulu ve bu Statü gereğince kurulmasına karar verilen diğer kurullar, işbu Statünün yürürlüğe girmesinden en geç kırk beş (45) gün içinde TFF Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bu kurulların süresi TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Madde 88 Üyelik Başvurusu

3 Haziran 2008 tarihinde Ankara'da yapılan TFF Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyeler ve işbu Statü’nün yürürlüğe girmesi ile üyelik hakkı kazanacaklar, nihai olarak TFF üyeliğine kabul edilmeleri için TFF Statüsü’nün 11. Maddesinde sayılan tüm evrakları işbu TFF Statüsü’nün yürürlüğe girmesinden bir (1) ay içinde TFF Genel Sekreterliğine sunacaklardır.

 

 

 

 

TÜRKİYE FUBOL FEDERASYONU

GENEL KURUL İÇ TÜZÜĞÜ

I-BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MADDE 1 Amaç

İşbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 Genel Kurul Toplantıları

TFF Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

İşbu iç tüzük, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı ayrımına bakılmaksızın uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin her türlü işlem TFF tarafından yapılır.

II. TOPLANTIYA ÇAĞRI VE DELEGELER

MADDE 3 Toplantı Kararı ve Delegelerin Belirlenmesi Talebi

Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı, gündemi yönetim kurulunca karara bağlanır.

Kuradan sonra genel sekreterlik, çağrı tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin delegelerini ve delegelere ait bilgilerini faks yoluyla talep eder.

Üyeler, genel sekreterlik tarafından yapılan çağrıyı takip eden yedi gün içinde genel kurul toplantısında kendilerini temsil edecek delegelerin listesini ve bilgilerini TFF’ ye bildirmek zorundadırlar.

Genel Kurul delegeleri toplantıya ilan ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılır.

Toplantının ilanı, toplantı gününden en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile TFF resmi internet sitesinde (www.tff.org) yapılır. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci ve üçüncü toplantının yapılacağı, yer, tarih ve toplantı yeter sayısı belirtilir.

Genel Kurul toplantı gündemi denetleme kurulu ve bağımsız denetçi raporu ve gerekli diğer evraklar toplantı gününden en az on beş gün önce delegelere gönderilir.

MADDE 4 Toplantıya Katılma

Genel Kurul delegeleri toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar.

Delegeler toplantı salonuna girerken, TFF tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz ederler, delegelik belgesini alırlar ve delege listesinde adlarının hizasını imzalarlar.

III. GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE 5 Çoğunluğun Bulunduğunun Tespiti

Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı TFF Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin delege listesini incelemesi ile tespit edilir.

MADDE 6 Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için delege sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı ertesi gün delege tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

MADDE 7 Toplantı Açılması

Genel Kurul toplantısı TFF başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

MADDE 8 Genel Kurul Divan Kurulunun Oluşturulması

Genel Kurul divan kurulu, bir başkan, bir başkan vekili ile iki üyeden oluşur. Tek adayın bulunması halinde seçim açık oyla, birden fazla adayın bulunması halinde seçim açık veya gizli oyla yapılır. Bu durumda oylamanın nasıl yapılacağına genel kurul açık oyla karar verir.

MADDE 9 Oturum Açılması

Genel Kurul divan kurulu yerini aldıktan ve genel kurul dosyasını inceleyip kanun ve TFF Statüsüne uygunluğunu saptadıktan sonra varsa delegelere yönelik itirazları genel kurulun oyuna sunar. Genel kurul, delegelere yönelik itirazları açık oyla karara bağlar.

Delegelere yönelik itirazların karara bağlanmasının ardından divan başkanı, daha önce çağrı yazısında belirlenmiş bulunan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerine geçer.

MADDE 10 Söz İsteme Sırası, Öncelikle Söz Hakkı Verilmesi

Usul hakkında söz isteyenler ile organlar ve komisyon sözcüleri ve cevap hakkı doğanlara öncelikle, söz isteyen delegelere ise yazılma sıralarına göre söz hakkı verilir.

MADDE 11 Divan Başkanının Görüşmelere Katılması

Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz.

Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini Başkan vekiline bırakarak düşüncelerini açıklar. Başkan, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

MADDE 12 Konuşma Süresinin Sınırlandırılması

Konuşma süresi, Genel Kurul’a katılan delegelerden on kişinin yazılı isteği üzerine görüşme açılmaksızın yapılacak açık oylama ile sınırlandırılabilir.

MADDE 13 Soruların Yanıtlanması

Genel Kurul’da delegelerin TFF işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

MADDE 14 Görüşmelerin Sınırlandırılması

Gündemin bir maddesine ilişkin görüşmelerin sınırlandırılması önergesi ancak üç delege konuştuktan sonra yazılı olarak verilebilir. Önerge açık oylamaya sunulur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.

MADDE 15 Kapalı Oturum

Genel kurul toplantısında, yönetim kurulu, denetleme kurulu ya da delegelerden on kişi, yazılı bir önerge ile belirli bir konu hakkındaki görüşmeler tamamlanıncaya kadar ya da süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir.

Bu önerge görüşme açılmaksızın açık oya sunulur. Önergenin kabulü halinde delegeler ile görevli federasyon çalışanları dışında kalanlar salondan çıkarılır.

MADDE 16 Komisyonlar Kurulması

Genel Kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar kurabilir.

MADDE 17 Görüşmelerin Yinelenmesi

Bir konu görüşülüp, karara bağlandıktan sonra yinelenerek görüşülmez.

MADDE 18 Bütçeye İlişkin Öneriler

Bütçe görüşmelerinde, Bütçenin tümüyle ilgili olarak belli ve yeni kaynak gösterilmeden giderleri artırıcı ve gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.

MADDE 19 Önerilerin Yazılı Yapılması Zorunluluğu

Genel Kurul’a sunulacak önerilerin yazılı olarak yapılması şarttır.

MADDE 20 Tutanaklar

Genel Kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur.

Toplantı tutanakları toplantı sonunda, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte imzalanır.

Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben yedi (7) gün içinde TFF genel sekreterliğine teslim edilir. TFF genel sekreterliği kendisine sunulan tutanakları yedi (7) gün içinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlar.

Yayınlarını takip eden yedi (7) gün içinde itiraz edilmemesi halinde tutanaklar kesinleşir.

MADDE 21 Kararların Yürürlük Tarihi

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, genel kurul tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı takdirde derhal yürürlüğe girer.

IV. SON HÜKÜMLER

MADDE 22 TFF Statüsüne Aykırılık Hali

İşbu iç tüzüğün herhangi bir hükmü ile TFF Statüsü’nde farklılık bulunması halinde TFF Statüsü’nde yer alan hüküm uygulanır.

MADDE 23 Yürütme

TFF Statüsü’nün bir parçası olan işbu iç tüzük TFF Genel Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 24 Yürürlük

İşbu iç tüzük TFF Statüsü’nün yürürlüğü ile birlikte yürürlüğe girer.

5149/1-1