17 Kasım 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32372

YÖNETMELİK

Ankara Bilim Üniversitesinden:

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/11/2022 tarihli ve 32019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Seminer, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere kredi değeri verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.