17 Kasım 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32372

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım ve çekim sonrası desteği türlerinde destek alanlardan mücbir sebep kaynaklı olarak bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini süresinde yerine getiremeyenlerin başvurmaları halinde, Destekleme Kurulu tarafından yükümlülük sürelerinin yirmi dört ayı aşmayacak şekilde uzatılmasına karar verilebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.