8 Kasım 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32363

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin alım satımı Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde açılan hesaplar üzerinde veya borsa kanalıyla yapılır. Borsada işlem görecek olması koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.

e) Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen finansal varlıklar hariç olmak üzere; tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar Kurum fonlarının %15 ini geçemez.”

“h) Vadeli veya vadesiz mevduat ile özel cari ve katılma hesapları, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren bankalarda değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.