2 Kasım 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32357

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/14)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/28)

 

MADDE 1- 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nin Ek-1’indeki “2. PROTEİN” başlığı altında yer alan 2.3. numaralı maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formüllerinin 2.3.1 inci, 2.3.2 nci veya 2.3.3 üncü maddede belirlenen protein ile ilgili gerekliliklere uygun olması gerekir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1’ine “2.3.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“2.3.3. Grup C protein ile ilgili gereklilikler

2.3.3.1. Protein içeriği

2.3.3.2. Protein kaynağı

En az % 80 protein içeren, %100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini.

2.3.3.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Hidrolizden önce, 50 ila 65 °C’de pH 6,5 ila 7,5’e ayarlanır. Hidroliz, serin endopeptidaz ve metalloproteazdan oluşan bir enzim karışımı kullanılarak gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basamağında (110 ila 140 °C'de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.3.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülü, en az Ek-3 Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin/sistein oranı 2’den büyük değilse, metionin ve sistein konsantrasyonu; tirozin/fenilalanin oranı 2’den büyük değilse, fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir. Metionin/sistein oranı ve tirozin/fenilalanin oranı, ürünün bebekler için uygunluğunun bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gösterilmesi halinde 2’den büyük olabilir.

L- karnitin içeriği en az 1,2 mg/100 kcal (0,3 mg/100 kJ) olmalıdır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek-2’sindeki “2. PROTEİN” başlığı altında yer alan 2.3. numaralı maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formüllerinin 2.3.1 inci, 2.3.2 nci veya 2.3.3 üncü maddede belirlenen protein ile ilgili gerekliliklere uygun olması gerekir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek-2’sine “2.3.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“2.3.3. Grup C protein ile ilgili gereklilikler

2.3.3.1. Protein içeriği

2.3.3.2. Protein kaynağı

En az % 80 protein içeren, %100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini.

2.3.3.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Hidrolizden önce, 50 ila 65 °C’de pH 6,5 ila 7,5’e ayarlanır. Hidroliz, serin endopeptidaz ve metalloproteazdan oluşan bir enzim karışımı kullanılarak gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basamağında (110 ila 140 °C'de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.3.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülü, en az Ek-3 Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin ve sistein konsantrasyonu ve fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin Ek-3 Bölüm A’sında yer alan “2.1 inci, 2.2 nci ve 2.3.2 nci maddelerinde” ibaresi “ 2.1 inci, 2.2 nci, 2.3.2 nci ve 2.3.3 üncü maddelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.