16 Ekim 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32341

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 1605.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 7 nci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.