21 Eylül 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32316

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/9/2019 tarihli ve 30897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya lisans/lisansüstü eğitim ve öğretimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu programlar ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da açılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına  birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitü Kurulunun” ibaresi “Enstitü Yönetim Kurulunun” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite ile sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

“(2) Adaylar, lisansüstü programlar için başvurularını çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden yapar. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin eksik veya doğru çıkmaması durumunda adayın başvurusu iptal edilir.”

“Yapılan inceleme sonucunda alınan karar adaya bildirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Yurt dışından gelen adayın mezun olduğu programa ait lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, referans mektubu ve diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurduğu programın EABD kurulu tarafından incelenir. EABD kurulu tarafından durumu uygun görülen aday, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile programa kabul edilebilir. Yurt dışından gelen aday için EABD başkanlığı isterse, karşılıklı görüşme talep edebilir. Aday, talep edilmesi halinde görüşmeye katılmak zorundadır.”

“Çift uyruklu vatandaş hakkı olan (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak başvuru yapacaklardır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurması koşuluyla Enstitüye özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin başarı durumları yarıyıl sonunda kayıtlı olduğu enstitüye bildirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kayıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim ve öğretim planında belirtilen derslerden en az üç ders almış olması,

c) Adayın yatay geçiş için başvurduğu yarıyıl itibarıyla başarısız dersinin olmaması,”

“ç) Tezli yüksek lisans programında azami öğretim süresinin bitmesine en az iki yarıyıl, doktora programında azami öğretim süresinin bitmesine en az dört yarıyıl süre kalmış olması,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciye, öncelik ana bilim dalı öğretim üyelerine verilmek kaydıyla Üniversite kadrosunda bulunan aynı veya yakın uzmanlık alanına sahip olan bir öğretim üyesi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışman olarak atanır. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak atanabilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati, EABD kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. Tezsiz yüksek lisans programlarında Üniversitede görevli doktoralı öğretim elemanları da danışman olarak atanabilirler.”

“(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda yüksek lisans öğrencileri için danışmanın ve EABD kurulunun, doktora öğrencileri için ise tez izleme komitesinin teklifi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile EABD dışından olmak koşuluyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden aynı usulle atanabilir.”

“(6) Öğrenci veya danışman tarafından talep edilen danışman değişikliği başvurusu EABD başkanlığına yapılır. EABD başkanlığı danışman değişikliği talebini uygun görürse yeni danışman teklifini EABD kurulu görüşü ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapar. Enstitü Müdürlüğü, bu teklifi dikkate alarak öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni bir danışman atayabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve kaydını” ibaresi “veya dönem kaydını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mazereti süresince” ibaresi “mazeretin süresi de dikkate alınarak dönem esasına göre” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü eğitim ve öğretim planları yarıyıllık olarak düzenlenir. Bir doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu öğretim elemanı ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacı bir yarıyılda, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının toplamında en fazla üç ders veya dokuz kredilik ders verebilir. Bir ders üç krediden fazla olamaz. Ön şart olan dersler ve zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bir öğrenci, bir programda aynı öğretim üyesinden dokuz krediden fazla ders alamaz.

(2) Bir lisansüstü program için zorunlu ve/veya seçmeli dersler, seminer ve tez çalışmalarından oluşan eğitim ve öğretim planının yürürlüğe girmesi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile gerçekleşir.”

“Seçilen bu ders veya dersler tezli yüksek lisans programındaki ders yüküne sayılır.”

“Lisansüstü programlarda açılan derslerin eğitim ve öğretim dili Türkçedir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Bir öğrencinin ulusal/uluslararası değişim programlarında aldığı veya daha önceki bir lisansüstü programda aldığı ders/derslerin intibakları, öğrencinin talebi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

(2) İntibak işlemleri, yükseköğretim yeterlikler çerçevesi ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilir.

(3) İntibak yapılan derslere, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tablodaki harf notu karşılığı verilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tabloya göre harf notu dönüşümü yapılır.

(4) Daha önce mezun olunan bir lisansüstü programda alınan derslerin intibakı yapılmaz.

(5) Değerlendirmeye alınan belgelerde yer alan bütün faaliyetler için intibak yapılabilir.

(6) İntibak işleminden sonra öğrencilik süresinde eksiltme yapılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Öğrenci bir yarıyılda en fazla 35 AKTS ders alabilir.”

“(11) Danışmanlar uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde ders açarlar. Uzmanlık alan dersi, Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihte biter. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Öğrenciler her yarıyıl danışmanı tarafından açılan bu derse kaydedilirler ve uzmanlık alan dersini başarmakla yükümlüdürler.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dersin sorumlusu öğretim elemanı ders başarı notunu Enstitü otomasyonuna girdikten sonraki üç iş günü içerisinde her türlü sınav evrakını EABD başkanlığına teslim eder.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü programdan kaydının silinmesini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitü Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “b) Adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “yarıyılın sonunda” ibaresi “yarıyılda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  aynı fıkranın (d) bendinin beşinci cümlesinde yer alan “oy birliği/salt çoğunlukla” ibaresi “oy birliği/oy çokluğuyla” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci; yüksek lisans tezini, Enstitü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kurallarına uygun biçimde ve o programın eğitim ve öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci; Senato tarafından belirlenen İngilizce Tez Hazırlama Yönergesindeki şartlara uygun olarak tezini İngilizce olarak yazıp savunabilir. Yabancı dilde eğitim ve öğretim verilen programlarda yapılan tezler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak o programın eğitim ve öğretim dilinde yazılır. Bu programlarda hazırlanan tezler için oluşturulan tez savunma jüri üyelerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterliği şartlarını sağlaması gerekir.

b) Öğrenci, tamamladığı tezini basılı veya elektronik ortamda danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez dokümanlarını Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğüne gönderilen tezin benzerlik oranı kontrol edilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi için tezin, Senato tarafından belirlenen benzerlik oranının üst sınırını geçmemesi ve asgari yayın şartlarının öğrenci tarafından sağlanmış olması gerekir. Öğrenci tezini basılı veya elektronik ortamda jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınavın yüz yüze/hibrit/çevrimiçi olarak yapılması Senato tarafından alınan karara uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Asıl jüri üyeleri, öğrencinin danışmanı, aynı veya farklı bir EABD’den bir öğretim üyesi ve Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyeleri ise aynı veya farklı bir EABD’den bir öğretim üyesi ve Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Enstitü Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde EABD başkanlığından yeniden jüri teklifi isteyebileceği gibi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla resen de jüri oluşturabilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem/uygulama projesi dersi kredisiz olup başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim görevlisi,” ibaresi “öğretim elemanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitü Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora mezunlarının doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Bütünleşik doktora programına başvuran adayın ise ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 80,00 sınav puanına sahip olması ve lisans mezuniyeti notunun en az 3,50 olması gerekir. Lisans mezuniyeti notu yüzlük sisteme göre düzenlenmiş olan adayın notu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırladığı not dönüşüm tablosuna göre dörtlük nota dönüştürülür.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “kurumlarından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en az biri EABD içinden” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Her bir jüri üyesi, yazılı sınavda sorduğu sorulara göre öğrencinin başarı notunu 20 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınavda öğrencinin başarılı olabilmesi için toplamda en az 75 (CB) alması gerekir. Yazılı sınavda, başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin sözlü sınavda bir jüri üyesinden başarılı olabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden en az 75 (CB) olması gerekir. Sözlü sınavda da, jüri üyelerinin oy birliği/oy çokluğu ile başarılı bulunan öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Jüri başkanı öğrencinin sınav sonucunu ve ilgili evrakları aynı gün EABD başkanlığına teslim eder. Sınav sonucu ve ilgili evraklar yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde EABD başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “oy birliği/salt çoğunluk” ibareleri “oy birliği/oy çokluğu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “iletmeyen” ibaresi “iletilmeyen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş,  aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde ve “oy birliği/salt çoğunlukla” ibaresi “oy birliği/oy çokluğuyla”  şeklinde değiştirilmiş ve  aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “azami süreyi aşmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Öğrenci; Senato tarafından belirlenen İngilizce Tez Hazırlama Yönergesindeki şartlara uygun olarak tezini İngilizce olarak yazıp savunabilir.” 

“c) Öğrenci, tamamladığı tezini basılı veya elektronik ortamda danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili dokümanları Enstitü Müdürlüğüne gönderilen tezin benzerlik oranı yazılım programı ile kontrol edilir. Tezin öğrenci tarafından savunulabilmesi için benzerlik oranının Senato tarafından belirlenen üst sınırı geçmemesi gerekir. Öğrenci tezini basılı veya elektronik ortamda jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınavın yüz yüze//hibrit/çevrimiçi olarak yapılması Senato tarafından alınan karara uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”  

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Kamu-Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Enstitüye kayıtlı olan öğrenci mezuniyetine kadar kayıt yaptırdığı dönemi müteakip her dönemin başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde protokol yapılan kurum/firmada halen çalışıyor olduğuna dair kurum/firma yetkilisi tarafından imzalanmış otuz günden eski olmayan resmî belgeyi şahsen veya noter vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla Enstitüye bildirmek zorundadır. Resmî belgeyi Enstitüye bildirmeyen veya kurum/firmadan ayrılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüde” ibaresi “Enstitü web sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “Enstitüde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.