16 Eylül 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32311

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/6/2020 tarihli ve 31162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders yapılmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birimlerin staj çalışmaları ile uygulamalı eğitim ve benzeri çalışmalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Bitirme çalışması/ödevi/projesi/tezi, seminer, okul deneyimi ile öğretmenlik uygulaması gibi benzer derslerin uygulanmasına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Muafiyet istenen dersin kredisinin veya AKTS kredisinin eşdeğer sayılacak dersin kredisinden veya AKTS kredisinden düşük olmaması gerekir. Ancak muafiyet istenen dersin içeriği ile eşdeğer sayılacak dersin içeriğinin en az %80 uyumlu olması ve eşdeğer sayılacak dersin kredisi veya AKTS kredisinin, muafiyet istenen dersin kredisinden veya AKTS kredisinden en fazla bir kredi ya da bir AKTS kredisi az olması hâlinde de muafiyet işlemi yapılabilir.

d) Muafiyet istenen ders ile eşdeğer sayılacak ders adlarının aynı olması gerekmez.

e) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin lisans programları için en az %70’i, ön lisans programları için en az %60’ı ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde derse kayıtlarını yaparlar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, öğrencilerin bir yarıyılda alacakları haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için 40 ders saati şartı aranmaz.”

“(8) Hukuk Fakültesi öğrencileri; derse kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılında,  önceki yıllarda başarısız oldukları ve alamadıkları dersler ile bulundukları yılın dersleri dâhil olmak üzere en fazla 90 AKTS’lik ders alabilirler.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda/yıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz, tamamen uygulamalı olan derslerden ise devam şartı aranır. Ancak hem teorik kısmı hem de uygulaması bulunan derslerin tekrar edilmesi durumunda devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili birim kurulları karar verir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Öğrenciler her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav ile yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler. Sınav notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan ve sınav gerektirmeyen dersler veya eğitim-öğretim çalışmaları, eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslerin başarı durum değerlendirmeleri, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin sınavı yapılır.

(4) Sınavların yer, tarih ve saatleri akademik takvime uygun olarak ilgili akademik birimler tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(5) Sınavların uygulanması ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Her ders için bir yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar, dersin yapısına göre yazılı, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri şekilde de uygulanabilir.

(2) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavların ders başarı notuna toplam katkısı %40’tır. Birden fazla ara sınavın yapılması durumunda; sınavların katkıları, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavların tanımı, sayısı ve harf notuna katkısının oranı, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyılın/yılın ilk haftası içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın/yılın sonunda yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az %70’ine,

b) Uygulamadan oluşan derslerin veya uygulaması olan teorik derslerin uygulamalarının en az %80’ine,

katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz ve bu öğrencilere D harf notu verilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bitirme çalışması/ödevi/projesi/tezi, seminer, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, atölye, laboratuvar çalışması ile benzer diğer uygulama derslerinden bütünleme sınavı yapılabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mutlak değerlendirme sisteminde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl/yıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki düzenlenir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ekinde kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmelerini kabul ettiğine dair yazısı, not çizelgesi (transkript), özel öğrencilikleri sırasında almak istedikleri derslerin listesi olan bir dilekçe ile özel öğrenci olarak okumak istedikleri fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna müracaat eder. Bu şekilde müracaat eden öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceklerine ilişkin ilgili bölüm başkanlığının teklifi birim yönetim kurulunda değerlendirilir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

“(4) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen Üniversite öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve içerikleri ile not çizelgesi (transkript), mazeret belgesi olan bir dilekçe ile kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına müracaat etmeleri halinde öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp göremeyeceğine ilişkin ilgili bölüm başkanlığının teklifi birim yönetim kurulunda değerlendirilir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Özel öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği diğer yükseköğretim kurumu tarafından da onaylanması gerekir. Özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders alamazlar.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42- (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.