11 Eylül 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32306

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KADIN VE TOPLUM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2-  Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Toplum” ibareleri “Aile Çalışmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez (OMÜ-KAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.