11 Eylül 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32306

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/6/2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TOEFL-IBT sınav puanı ile yapılan muafiyet başvurularında sadece Devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan sınav sonuç belgeleri geçerlidir.”

“(9) Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin belgelerinin geçerlilik süresi belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıldır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Eşdeğerliği YÖK tarafından, sınav geçerlilik süresi ise sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu-2’ye göre uygulanır. TOEFL-IBT sınav puanı ile yapılan muafiyet başvurularında sadece Devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan sınav sonuç belgeleri geçerlidir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.