9 Eylül 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32304

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/7/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.