23 Ağustos 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32288

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/12/2020 tarihli ve 31340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin idari teşkilatı, Rektör tarafından teklif edilen ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan, aşağıda belirtilen idari birimlerden oluşur:

a) Akademik İşler Direktörlüğü.

b) Bilgi İşlem Direktörlüğü.

c) Genel Sekreterlik.

ç) Hukuk Müşavirliği.

d) İnsan Kaynakları Direktörlüğü.

e) Kampüs Destek Hizmetleri Direktörlüğü.

f) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü.

g) Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü.

ğ) Mali İşler Direktörlüğü.

h) Öğrenci İşleri Direktörlüğü.

ı) Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü.

i) Yapı ve Teknik İşler Direktörlüğü.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.