22 Ağustos 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32287

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ENERJİ TÜKETİM BEDELLERİNİN

TERKİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 25/5/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamındaki başvurular defaten veya ayrı ayrı yapılabilir. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvurular, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş ve/veya yargı yoluna gidilmiş olanlar hariç olmak üzere, 1/11/2023 tarihine kadar tamamlanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.