13 Ağustos 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32278

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlarla ilgili genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

ç) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

d) Ekle sil dönemi: Derslerin kayıt süresi bittikten sonra yanlış veya eksik alınan derslerin eklenmesi ve silinmesi için verilen ek süreyi,

e) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Veteriner Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

i) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

j) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

k) Staj: Öğrencinin eğitim öğretim dönemi dışında dördüncü sınıfın yaz tatilinde değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamayı,

l) Transkript (Öğrenci durum belgesi): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösterir belgeyi,

m) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

n) Veteriner hekimliği intörn olgunlaşma eğitimi (VEHİP) programı: Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretimin dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarında uygulanan uygulama ağırlıklı programı,

o) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ö) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

p) 5i dersleri (Ortak zorunlu dersler): Tüm üniversitelerde ortak olarak alınması gereken (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil), 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kayıt şartları ve işlemleri

MADDE 5- (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavları ile yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

c) Yabancı öğrencilerin lise diplomalarının denkliğini yaptırmış olmak.

ç) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter tarafından düzenlenen vekâletnameyi haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve dondurma

MADDE 6- (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer alan derslere kaydını yaptırmış olur.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresi içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Akademik takvimde belirtilen ekle sil dönemi içerisinde öğrenci, danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı bir veya iki yarıyıl için bir defaya mahsus dondurulur. Bu süre program süresine ve azami eğitim süresine dâhil değildir.

(6) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmesi hâlinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(7) Ciddi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(8) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 7- (1) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri; güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim süresi, en az beş yıl, on yarıyıldır. Asgari eğitim süresi her ne sebeple olursa olsun beş yıldan az olamaz.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim dönemleri; her bir yarıyılı en az on altı haftadan oluşan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci yarıyıl derslerini ve dokuzuncu ile onuncu yarıyıl VEHİP derslerini kapsar. Dersler Fakülte Kurulu kararı ile yıllık olarak da düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim programı ve haftalık ders programlarının düzenlenmesi

MADDE 8- (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, anabilim dalı kurul kararı önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

a) Derslerin öğretim elemanlarına dağıtımı; anabilim dalı içi, bölüm içi (anabilim dalında ders verecek öğretim elemanı yoksa bölümdeki çalışma alanı en yakın anabilim dalından olacak şekilde), Fakülte içi (bölümde ders verecek öğretim elemanı yoksa başka bölümlerdeki çalışma alanı en yakın anabilim dalından olacak şekilde) ve Üniversite içi (Fakültede ders verecek öğretim elemanı yoksa başka fakültelerdeki çalışma alanı en yakın anabilim dalından olacak şekilde) öncelik sıralamasına göre anabilim dalı/bölüm kurul kararı önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır.

b) Ders görevlendirilmesinde, derslerin öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağılımı esastır. Derslerin öğretim elemanlarına dağıtımında önce anabilim dalı içi derslere görevlendirme yapılır. Haftalık ders yükü dolmayan öğretim elemanları talep etmeleri halinde sırasıyla; bölüm içi, Fakülte içi, Üniversite içi, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum/kuruluşlar şeklindeki öncelik sıralamasına göre diğer birimlerde de ders verebilir.

c) Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış öğretim elemanlarına talepleri üzerine bağlı bulundukları anabilim dalı, bölüm ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. İhtiyacın yukarıdaki bentlere rağmen (anabilim dalında) karşılanamaması durumunda 2547 sayılı Kanunda yer verilen usullerle ilgili dersi verebilecek, alanında uzman en az ilgili anabilim dalından doktora mezunu olan birisi görevlendirilebilir.

ç) Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürütülen faaliyetler için, birim yönetim kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği usul ve esaslara göre kararlaştıracağı telafi programı gerçekleştirilir.

(2) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler, uygulama dersleri ve klinik uygulamalardan oluşur.

(3) Eğitim-öğretim programındaki toplam ders kredisi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne ve Yükseköğretim Kurulunca diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına uygun olarak 300’dür.

(4) Haftalık teorik ve uygulama ders saatleri ve sayıları Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Dekanlıkça haftalık program yapılarak ilan edilir. Gerekli durumlarda Fakülte Kurulu kararı ile dersler resmi tatil günleri hariç cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Akademik takvim

MADDE 9- (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Senatoya sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, VEHİP Eğitimi ve Staj

Dersler

MADDE 10- (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında aşağıda belirtilen dersler okutulur:

a) Ortak zorunlu dersler (5i dersleri); 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir. Bu dersler ile ilgili düzenlemeler ve işlemler Senato kararları doğrultusunda yapılır.

b) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli derslerden hangilerinin açılacağı Fakülte Kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve kararlaştırılır. Seçmeli dersler yabancı dilde de açılabilir.

c) Zorunlu dersler; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin mutlaka almakla yükümlü olduğu derslerdir.

VEHİP eğitimi

MADDE 11- (1) VEHİP eğitimi; öğrencilerin veteriner hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla dokuzuncu ve onuncu yarıyılda verilen eğitimdir.

(2) VEHİP ile ilgili hususlar anabilim dallarının ve ilgili bölümün önerisiyle hazırlanacak olan VEHİP Uygulama Yönergesi Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir. Senato tarafından onaylandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Staj

MADDE 12- (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında altıncı ve sekizinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler ders ve sınav dönemlerinin dışında, Fakülte içinde, başka bir kurumda veya mesleki çalışma alanlarında yirmi+yirmi veya tek seferde kırk iş günü staj yaparlar. Staj ile ilgili hususlar Staj Yönergesi ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) Öğrenciler staj sonunda hazırlayacakları bir raporu Dekanlığa sunarlar. Dekanlık tarafından oluşturulan staj komisyonu bu raporları inceler ve yapacakları değerlendirme sonucunda öğrenciyi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrenciler stajı tekrarlamak ve değerlendirmeyi başarmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslere devam ve sınıf geçme

MADDE 13- (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin yılsonu sınavına alınmaz ve devamsız sayılır. Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilir ve yılsonu sınavları öncesinde ilan edilir. Devam denetimi Dekanlık tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Tekrar alınan derslerde önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci, bu derslerin ara sınavına (vize) girmeyebilir. Son girilen ara sınav notu geçerlidir.

(2) Öğrenci;

a) Birinci sınıfta aldığı, devamını verdiği fakat kaldığı dersi ikinci sınıfta alabilir fakat üçüncü sınıfta alamaz (1-3).

b) İkinci sınıfta aldığı, devamını verdiği fakat kaldığı dersi üçüncü sınıfta alabilir fakat dördüncü sınıfta alamaz (2-4).

c) Üçüncü sınıftan aldığı devamını verdiği fakat kaldığı dersi dördüncü sınıfta alabilir fakat beşinci sınıfta alamaz (3-5).

ç) Üçüncü sınıfa başlamak için birinci sınıfın, dördüncü sınıfa başlamak için ikinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olunması gerekir.

d) Beşinci sınıfa geçen öğrencinin VEHİP derslerini alabilmesi için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan aldığı bütün derslerini başarmış olması gerekir.

e) Sınıf geçme sistemine 5i dersleri ve alan dışı seçmeli dersler dâhil değildir. Öğrenci hangi sınıfta olursa olsun bu derslerden kalması durumunda üstten ders alabilir.

Ders alma

MADDE 14- (1) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Kredi ve saat sınırı olmaksızın devamını vermiş olması kaydıyla bir önceki yılın bütün derslerini alttan alabilir. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız ve devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak, danışmanı ile birlikte karar verir. Öğrenci bir önceki yıldan aldığı fakat devamını veremediği dersle birlikte senesindeki dersin ders programında çakışma olması halinde alttan kalan dersi alır senesindeki dersi alamaz.

(2) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve GANO’su en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst sınıfın aynı yarıyılından ders alabilir.

(3) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılındaki CB notundan daha düşük not aldığı ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(4) Uzaklaştırma, başarısızlık ve ders kaydı yaptırmayarak dönem kaybeden öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler. Bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar. Bu süre toplam eğitim öğretim süresinden sayılır.

(5) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, bu dersin yerine aynı kredi tutarında aynı anabilim dalının seçmeli bir dersini alır. Ayrıca çeşitli programlarla (Erasmus, Farabi, Orhun ve benzeri gibi) yurt dışına giden öğrencilerin ders intibakları eğitim öğretim komisyonu tarafından yapılır.

(6) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı (final), bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav (vize): Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Sınavın ağırlığı %40’tır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları Fakülte Kurulunca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir. Aynı günde bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır.

b) Yılsonu sınavı (final): O dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir. Ağırlığı %60’tır. Dersi geçebilmek için final sınavından en az 60 alınması gerekir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde 60’tan daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı yılsonu sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, yılsonu sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonraki üç iş günü içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavından en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil derslerinden, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sınavlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara giremeyenlerden sınavları takip eden yedi gün içerisinde başvuran öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili anabilim dalının/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde, Dekanlık tarafından belirlenen sınav programına uygun bir şekilde yapılır ve sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak şartıyla girerler. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar resmî tatil günleri hariç cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçlarının final sınavları başlamadan en az on beş gün önce, yılsonu sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ve otomasyon sistemine girilmesi gerekir. Öğretim elemanları aynı süreler içinde sınav evrakını da idareye teslim etmek zorundadır.

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az üç yıl saklanır.

(6) Dersi geçebilmek için yılsonu sınavından ve bütünleme sınavından en az 60 almak, ortalamasının da 55 olması (%40 + %60 = 55) zorunludur.

Sınav notuna itiraz

MADDE 16- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazını, notların ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. İtiraz üzerine Dekanlık öğrencinin kâğıdının incelenmesini ilgili öğretim üyesine bildirir. Maddi hata varsa gerekli not düzeltmesi yapılır. Öğrenci itirazını tekrar ederse öncelikle fakülte eğitim öğretim komisyonunca yapılacak inceleme sonucu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye ve ilgili öğretim elemanına bildirilir. İtirazda bulunulan dersin sorumlu öğretim elemanları toplantılara katılamaz.

(2) Sınav notunu yanlış veya eksik giren öğretim elemanı, notların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak not düzeltme veya ekleme talebinde bulunabilir. Fakülte eğitim öğretim komisyonunca yapılan inceleme sonucunda öğretim elemanının not düzeltme veya ekleme talebi yerinde görülürse, gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğretim elemanına ve ilgili öğrencilere bildirilir. Beş günlük süre geçtikten sonra öğretim elemanının not düzeltme veya ekleme talebi dikkate alınmaz ve bu durumdan ilgili öğretim elemanı hukuki ve idari yönden sorumlu olur.

(3) Öğrenciler ve öğretim elemanlarından gelen not düzeltme veya ekleme talepleri sonucunda talepleri yerinde bulunan öğrenciler ve öğretim elemanlarının yeni notları, sınav notlarının ilanından itibaren en geç dört iş günü içerisinde Dekanlıkça öğrenci otomasyonuna girilir ve sonuç ilgili öğrenci/öğrencilere ve öğretim elemanı/elemanlarına bildirilir.

(4) Bağıl değerlendirme uygulanan derslerde, sayısal notların harf notuna dönüştürülmesi, sınav notunun ilanından itibaren en geç dördüncü iş gününün sonunda öğrenci işleri otomasyonunca sağlanır.

Sınav düzeni

MADDE 17- (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 18- (1) Fakültede, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının en az 55 olması gerekir.

(2) Akademik takvim belirlenirken Fakülte Kurulunda Fakülte öğretim elemanlarından birisi VEHİP koordinatörü olarak belirlenir. Öğrencilerin VEHİP eğitiminde başarılı olabilmeleri için her bir ana bilim dalı tarafından yapılan sınavlardan en az 60 puan almaları gereklidir. Öğrencilerin VEHİP notu, her bir ana bilim dalından alınan puanlar ana bilim dalındaki ders süresi ile çarpılır, elde edilen rakamlar toplanarak VEHİP eğitimi boyunca alınan toplam ders saatine bölünerek hesaplanır. Koordinasyondan ve başarı notlarının sisteme girilmesinden koordinatör sorumludur.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 19- (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) YANO; öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. YANO her yarıyıl için o yarıyıl sonunda hesaplanır.

(3) GANO; öğrencinin Fakültede eğitim-öğretime başlamasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler GANO hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet not ortalamasıdır.

Başarı denetimi ve ders tekrarı

MADDE 20- (1) Bir dersten, AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için YANO’nun en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci bu dersleri tekrar eder.

(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

(3) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci ya da dersi alması gereken yarıyılda almayan öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda öncelikle almak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve öğrenimi bitirme

MADDE 21- (1) Öğrenciler Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan sekiz yıl içinde bitirmek zorundadır. Bu süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayıp mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz, ancak Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 22- (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülteden kaydının silinmesi talebinde bulunulması.

Derse ve uygulamalara devam bakımından mazeretler

MADDE 23- (1) Ders ve uygulamalara her ne sebeple olursa olsun (Fakülte ve/veya Rektörlük tarafından izin verilerek iştirak edilen bilimsel, kültürel, sosyal faaliyetler hariç) yapılan devamsızlıklar mazeret sunularak silinemez.

(2) Sağlıkla ilgili mazeretler sadece ara sınavlara (vize) ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçerli olabilir. Mazeretini bir haftalık süre içinde bildirmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin ara sınavda kabul edilmesi için sağlık raporlarının aile hekimi, Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi

MADDE 24- (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Fakülte ile Üniversitenin diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte eğitim öğretim komisyonu önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Diplomalar

MADDE 25- (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarılı olmuş, beş yıl/on yarıyıl süresini doldurmuş, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Fakültesi diploması ve diploma eki almaya hak kazanırlar.

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlük tarafından düzenlenir. Diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet tarihi ve derecesi

MADDE 26- (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri gerekir.

Yarıyıl onur öğrencileri

MADDE 27- (1) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve YANO’su 3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 28- (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi olarak; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 7/10/2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30- (1) 23/6/2019 tarihli ve 30810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.