13 Ağustos 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32278

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “yapılmaz” ibaresi “yapılmayabilir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ara sınav ve bütünleme sınavlarına” ibaresi “ara sınavlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun %40’ı, yarıyıl sonu/bütünleme değerlendirme notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (h) ve (ı) fıkraları kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başarı dilimi dışında kalan öğrencilerin başarı sıralaması, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.