13 Ağustos 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32278

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca ilgili öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılır.’’

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.