10 Ağustos 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32275

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İKÇÜSEM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojinin tanıtımında ve verimliliğin arttırılmasında katkı sağlamak.

b) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme imkanı sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ya da iştirakçi olarak yer alarak Üniversite bünyesinde proje kültürünün geliştirilmesine destek olmak ve proje ekipleri oluşturarak nitelikli ve genç istihdama katkı sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin; kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmasını sağlamak.

d) Kültürel ve sanatsal faaliyetler organize ederek toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunmak.

e) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak.

f) Çalışanlara yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, Rektörün onayı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında sürekli eğitim ve geliştirme programları düzenlemek.

b) Meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak Rektörün onayı ile eğitim programları düzenlemek.

c) Kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak.

ç) Yurt içindeki çalışma alanlarına göre nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek.

d) Üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak.

e) Merkezin amaçları çerçevesinde Rektörün onayı ile seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek.

f) Merkezin amaçları çerçevesinde akademik araştırma ve çalışmalar yürütmek.

g) Merkezin amaçları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Müdürün görevi sona erer. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını Rektörün onayına sunmak ve onay aldıktan sonra uygulamak.

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörün onayına sunmak ve onay aldıktan sonra yönetmek.

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkez faaliyetleriyle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılması teklifini Rektörün onayına sunmak ve onay aldıktan sonra bu programların açılmasını temin etmek.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için Rektörün onayını alarak gerekli iletişim ve eşgüdümü sağlamak.

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda Rektörün onayını alarak ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak ve sözleşmeler yapmak.

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

g) Yıl sonunda Merkezin çalışmaları hakkında hazırladığı raporu Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9- (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler.

(3) Müdür yardımcılarından biri Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam dört/beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulunun aldığı kararlar uygulamaya konulmaları için Rektörün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek.

b) Rektörün onayına sunmak üzere hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek.

c) Merkezin bütçesini hazırlamak.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin her fakülte, yüksekokul ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplantı yapabilir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez eğitim koordinatörü ve görevleri

MADDE 12- (1) Müdür, eğitim çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir öğretim elemanını eğitim koordinatörü olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde eğitim koordinatörünün de görevi sona erer.

(2) Eğitim koordinatörü, Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü koordinasyonu sağlamakla ve Müdürün verdiği diğer görevleri yürütmekle görevlidir.

Çalışma grupları

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 22/10/2018 tarihli ve 30573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.