10 Ağustos 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32275

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM  YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların Senato tarafından belirlenecek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları,”

“b) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların Senato tarafından belirlenecek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvurabilmek için adayların Senato tarafından belirlenecek yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları,”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.