5 Ağustos 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32270

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Giriş sınavı: Bakanlıktaki belirli bir memuriyet grubuna atanacaklar için Bakanlıkça açılan sınavı,

ç) Kategori: Sınav duyurusunda kontenjan belirlenerek ilan edilen, adayların öğrenim dallarına veya yabancı dillerine göre başvurabilecekleri bölümü,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Personel Genel Müdürü: Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürünü,

f) Personel Genel Müdürlüğü: Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

g) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uzman” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “Sınav duyurusunda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kategorilere göre” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Sınav duyurusunda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kategorilere göre” ibaresi eklenmiştir.

“c) Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavları için, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere; sınav duyurusunda belirlenecek yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabilirler. Bu kişiler sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

ç) Aday meslek memurluğu sınavında da, 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan meslek memuru olma şartlarının sağlanması kaydıyla bu fıkranın (c) bendinde düzenlenen hüküm uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına “öğrenim dalları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kategorileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Yazılı ve sözlü aşamaların her birinin nihai puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Adayların giriş sınavında aldıkları nihai puan eşit olduğu takdirde, başarı sıralamasında sözlü sınav sonucu dikkate alınır. Bunların da eşit olması halinde sırasıyla Türkçe ve birinci yabancı dilde kompozisyon oturumlarında alınan puanlara göre sıralama yapılır.”

“(4) Giriş sınavları sonucunda, her bir sınav için belirlenebilecek kategorilerden birinde ilanda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “KPSS ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci fıkrada düzenlenen istisnalar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Giriş sınavında, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere; sınav duyurusunda belirlenecek yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabilirler.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.