28 Temmuz 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32262

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi. (Ancak, birden fazla işletmenin yan yana faaliyette bulunduğu alanlarda her iki yüz metrelik yüzmeye uygun, sahil şeridi için bu bent hükümleri işletmelerce birlikte sağlanabilir.)”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.